Archiwum artykułów Kwiecień 2009

Kasy fiskalne - o czym warto pamiętać?

29.4.2009

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT), w zasadzie wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku VAT należnego (...)

Upadłość konsumencka a interesy wierzycieli i innych osób

21.4.2009

Upadłość konsumenta zazwyczaj powoduje, iż wierzyciele nie odzyskają części swych należności. Jednak nowe postępowanie przyspieszy wierzycielom dochodzenie ich należności. Nowa instytucja może mieć też znaczenie dla interesów innych podmiotów, np. małżonka zadłużonej (...)

Umorzenie niezaspokojonych zobowiązań upadłego konsumenta

21.4.2009

Nowe przepisy pozwalają zadłużonym spłacić długi w granicach ich możliwości finansowych i uwolnić się od pozostałego długu, który przerasta możliwości finansowe. Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wyda postanowienie o umorzeniu (...)

Jak podzielić majątek upadłego konsumenta - plan spłaty wierzycieli

21.4.2009

Postanowienie sądu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli upadłego konsumenta określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż 5 lat, upadły jest obowiązany spłacać należności niezaspokojone na podstawie planu podziału oraz jaka część zobowiązań upadłego, po wykonaniu planu (...)

Plan spłaty wierzycieli upadłego konsumenta

21.4.2009

Zazwyczaj najpierw dłużnik niebędący przedsiębiorcą zostanie zlicytowany (tj przeprowadzona zostanie likwidacja masy upadłości i zaspokojenie wierzycieli z funduszów masy upadłości), a dopiero potem może otrzymać harmonogram spłat dalszych długów, na które nie wystarczyło (...)

Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

20.4.2009

Napojem alkoholowym w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5 % objętościowych alkoholu. Obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi (...)

Ostatnia chwila na uzupełnienie wpisu w KRS!

15.4.2009

W terminie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 maja 2006 r. podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym mają obowiązek uzupełnić wpis o numer identyfikacji podatkowej (NIP). Niedopełnienie tego obowiązku będzie karane. Od 1 stycznia 2007 podmioty te mają obowiązek (...)

Zmiany w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego

9.4.2009

22 września wchodzą w życie zmiany (uchwalone w listopadzie 2003 r.) ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zmiany te są szczególnie ważne dla rzeczoznawców majątkowych zajmujących się wyceną nieruchomości, którym ustawa stawia teraz dużo wyższe wymagania w zakresie poziomu wykształcenia (...)

Jak przygotować się do przedświątecznych zakupów?

8.4.2009

Tydzień poprzedzający Święta Wielkiej Nocy to nie tylko Wielki Tydzień, ale także okres wzmożonych zakupów przedświątecznych. W tej kwestii nic się nie zmienia i nawet panujący od dłuższego czasu kryzys gospodarczy nie wpływa w większym stopniu na przyzwyczajenia konsumentów. Okres przedświąteczny (...)

Prawa obywatela Unii Europejskiej

8.4.2009

Każdy obywatel państwa członkowskiego jest jednocześnie obywatelem Unii Europejskiej. Z obywatelstwa unijnego wynikają zaś dlań pewne prawa. W tym opracowaniu wskazujemy, na czym polegają najważniejsze z nich. Nie wszyscy wiedzą np., iż każdy obywatel UE przebywający na terenie państwa (...)

Organizacje pożytku publicznego - sposób na zmniejszenie podatku

8.4.2009

Znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych dała podatnikom możliwość obniżenia należnego fiskusowi podatku poprzez odliczenie od kwoty należnego podatku dokonanych wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jest to niespotykany dotychczas w naszym kraju sposób na obniżenie (...)

Jak rozliczyć ulgę odsetkową?

8.4.2009

Ustawodawca w miejsce zlikwidowanej dużej ulgi budowlanej wprowadził nową możliwość dokonywania odliczeń podatkowych, polegającą na odliczaniu od podstawy opodatkowania kwot poniesionych na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na cele mieszkaniowe. Ta tzw. ulga odsetkowa umożliwia (...)

Jak ubiegać się o certyfikat księgowy?

7.4.2009

Za uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych uznaje się w zasadzie osoby fizyczne posiadające certyfikat księgowy oraz osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych. Minister Finansów wydaje certyfikat księgowy przede wszystkim osobom fizycznym, (...)

Moment zaliczenia kosztów procesu do kosztów uzyskania przychodów

7.4.2009

Wiele podmiotów gospodarczych występuje na drogę sądową o zapłatę odszkodowania od nieuczciwych kontrahentów. Wniesienie takiego powództwa wiąże się z szeregiem wydatków, m.in. z wniesieniem opłat sądowych, kosztami usług prawnych, kosztami ekspertyz biegłych. (...)

Nierozliczone składki kobiet zostaną uzupełnione w I połowie 2008 roku

3.4.2009

Do końca czerwca 2008 r. składki na ubezpieczenia społeczne kobiet, które przebywały na urlopach wychowawczych i pobierały zasiłki macierzyńskie za okres od stycznia 1999 r. do maja 2001 r. zostaną zarejestrowane. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wygenerował już dokumenty za styczeń, (...)

Co oznacza dla Polski i Polaków wejście do strefy Schengen?

2.4.2009

Strefa Schengen jest obszarem, na którym zniesiona została kontrola graniczna na wspólnych granicach i zapewniona została swoboda przepływu osób. Swoboda przepływu osób wewnątrz dotyczy nie tylko obywateli państw - sygnatariuszy, ale wszystkich osób dowolnej narodowości i o dowolnym obywatelstwie, (...)

Jak wykazać podatek w zeznaniu rocznym PIT-37?

1.4.2009

Podstawą obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody podatnika, pomniejszone o składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Dochód za 2008 r. po dokonaniu odliczeń podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika