Archiwum porad prawnych Kwiecień 2009

Jak długo ważne jest prawo pierwokupu?

30.4.2009

Spółdzielnia zawarła umowę najmu lokalu z najemcą na okres 6 lat. W umowie zawarte zostało prawo pierwokupu. Umowa zawarta została w formie pisemnej. Skoro SN w wyroku z dnia 19 lutego 2002 r., IV CKN 784/00 dopuścił formę pisemną dla zastrzeżenia prawa pierwokupu to jak długo ważne będzie (...)

Przestępstwo kradzież

30.4.2009

Mój były mąż ukradł mi złoto wartości około 2000,00 zł. Wiedząc, że mam zamiar zawiadomić prokuraturę dał je na przechowanie lub ukrył w mieszkaniu swojej matki. Ponieważ w jego mieszkaniu nie znaleziono kosztowności policja przeszukała mieszkanie jego matki i dokonała zatrzymania (...)

Alimenty od drugiej żony byłego męża

30.4.2009

Były mąż, po rozwodzie ponownie się ożenił z bogatą kobietą. Posiadają dom i dwa samochody. W związku z tym, oczekuję, że będzie płacił wyższe alimenty, niż przed drugim ślubem. Sam mąż jest rencistą i oprócz renty w wysokości 400 zł nie ma innych dochodów. Często przebywa po (...)

Gwarancja na mieszkanie deweloperskie

30.4.2009

Kupiłem od dewelopera nowe mieszkanie, w trakcie rocznej eksploatacji zauważyłem, że w częściach wspólnych osiedla zaczynają pękać ściany, podmurówki ogrodzenia, a zamki w furtkach oraz brama wjazdowa psuje się niezliczoną ilość razy. Złożyłem pisemnie reklamację u dewelopera, otrzymałem (...)

Zwołanie zebrania wspólnoty na wniosek

30.4.2009

Wspólnota mieszkaniowa złożona z około 200 współwłaścicieli jest zarządzana przez dewelopera, członkowie wspólnoty wystąpili więc do zarządzającego o zwołanie zebrania w określonym terminie i miejscu, przedkładając jednocześnie wolę ponad 10 % członków wspólnoty potwierdzoną (...)

Odpowiedzialność wspólnika sp. z o.o.

30.4.2009

Jestem wspólnikiem spółki z o. o.. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50 000 PLN. Spółka zaciągnęła kredyt w wysokości 700 000 tys złotych w związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały przez wspólników o zgodzie na zaciągniecie zobowiązania na taka kwotę. Czy podpisanie takiej (...)

Parkowanie auta pod wpływem alkoholu na podwórku

30.4.2009

Jestem najemcą lokalu mieszkalnego w prywatnej kamienicy. W ostatnim czasie kilkoro lokatorów urządza imprezy alkoholowe na terenie posesji trwające do późnych godzin wieczornych. W dniu dzisiejszym jeden z nich w stanie wskazującym na dość znaczną zawartość alkoholu próbował przeparkować (...)

Nakaz zapłaty w przypadku poręczenia weksla

30.4.2009

W 2001 roku poręczyłam weksel in blanco jako gwarancję działalności handlowej spółki z o.o. Razem ze mną poręczały 3 inne osoby. Spółka, za którą poręczyliśmy, przestała w pewnym momencie regulować swoje należności i porzuciła, za decyzją prezesa, swoja działalność, ale ani jej (...)

Dwie sprzeczne uchwały na walnym zgromadzeniu

30.4.2009

Na Walne Zgromadzenie S.A. zgłoszono dwa różne projekty uchwał w tej samej sprawie. Jak poprowadzić głosowanie, aby nie popełnić błędu? Czy każdy z projektów uchwał musi być głosowany osobno, czy też należy najpierw wybrać jeden z projektów, a dopiero potem przeprowadzić nad nim głosowanie?

Podatek o darowizn

30.4.2009

W styczniu br. aktem notarialnym moja córka wraz ze swoim chłopakiem (nie są jeszcze w formalnym związku małżeńskim) kupili na współwłasność nowe mieszkanie od developera. Wcześniej, w grudniu 2008 r., wpłacili do developera nieco ponad 10% wartości mieszkania (45 tys. zł). Pozostała (...)

Podatek ze sprzedaży nieruchomości

30.4.2009

Moja Mama zmarła w listopadzie 2008 r., pozostawiając mi w spadku mieszkanie. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku uprawomocniło się w styczniu 2009 r. (złożyłem w US SD-Z2), jednak - jak rozumiem - nabycie nieruchomości nastąpiło w 2008 r., tak więc w przypadku sprzedaży nieruchomości (...)

Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej.

30.4.2009

Małżeństwo posiadało mieszkanie spółdzielcze własnościowe. Obecnie notarialnie własność mieszkania została wyodrębniona i małżonkowie zostali samoistnymi właścicielami (sami będą opłacać podatek od nieruchomości). Czy w tej sytuacji wygasa członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej, (...)

Likwidacja przedsiębiorstwa, zwolnienie pracownika

30.4.2009

Zatrudniam jednego pracownika, który pobiera zasiłek chorobowy (wypadek w pracy - kucharz poparzył palec) wypłacany z ZUS . Lokal bardzo źle prosperuje, więc z dniem 10 maja 2009 r. postanowiłam go zamknąć . Jak mam zwolnić pracownika i czy należy mu się odprawa w tej sytuacji?

Limity zwolnienia podmiotowego VAT

30.4.2009

W dniu 08.01.2008 roku Spółka dokonała rejestracji do rejestru sądowego. Dla potrzeb prowadzonej działalności spółka w dniu 18.01.2008 r. wynajęła lokal. Do Urzędu Skarbowego zgłosiła datę rozpoczęcia działalności 1.02.2008 r. i skorzystała ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku (...)

Właściwe określenie ośrodka interesów życiowych

29.4.2009

Do pracy w Austrii wyjechałem w sierpniu 1989 r. Zostałem wysłany przez polską firmę, nieświadomy, że będę pracował nielegalnie (na czarno) w świetle austriackich przepisów. Gdy zorientowałem się w mojej sytuacji, odmówiłem powrotu do Polski i zostałem w Austrii. Uzyskałem pozwolenie (...)

Dodatek za staż pracy nauczyciela

29.4.2009

Nauczyciel jest zatrudniony w naszej placówce na umowę o pracę, początkowo na czas określony od 01.09.2002r. do 31.08.2007r. w wymiarze pełnego etatu łączonego z 10/22 godzin tygodniowo jako nauczyciel zawodu i 9/18 godzin tygodniowo jako nauczyciel teoretycznych przedmiotów - informatyka (pierwsza (...)

Spadek a zasiedzenie nieruchomości

29.4.2009

W roku 1987 przeprowadziłam się wraz z synem do mieszkania komunalnego którego głównym najemcą była moja mama(wcześniej zajmowałam mieszkanie służbowe, które zdałam po przeprowadzce). W okresie 23 lat - od kiedy tu mieszkam- przeprowadziłam 3 remonty mieszkania oraz w 2002 r wykupiłam (...)

Bezrobotny na urlopie wychowawczym

29.4.2009

Moja żona po skróceniu urlopu wychowawczego wróciła do pracy. Ja jestem aktualnie bezrobotny. Czy osobie bezrobotnej przysługuje prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem, lub inaczej czy osoba bezrobotna może być na urlopie wychowawczym?

Prawo do ulgi na dziecko

29.4.2009

Małżonkowie nie zamieszkują razem na dzień 31.12.2008 r. - nie jest orzeczony rozwód ani separacja, dziecko zamieszkuje i jest zameldowane pod adresem matki. Czy ojciec dziecka w takiej sytuacji może odliczyć sobie ulgę z tytułu wychowywania dziecka? Oboje rodziców opodatkowani są na zasadach (...)

Zawiadomienie o prowadzonej działalności

29.4.2009

Zgodnie z art. 10. ust. 1. ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego środków majątkowych, Każdy wspólnik spółki cywilnej (instytucja obowiązana) w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności, przekazuje Generalnemu Inspektorowi pisemną informację o prowadzeniu (...)

Niezwłoczna informacja do GIIF

29.4.2009

Generalny Inspektor, na podstawie posiadanych informacji, przekazuje instytucji obowiązanej informacje o podmiotach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mają one związek z popełnianiem przestępstwa wymienionego w art. 2 pkt 7. Instytucja obowiązana niezwłocznie informuje Generalnego (...)

Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej

29.4.2009

Instytucje obowiązane wyznaczają osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków określonych w ustawie. Instytucją obowiązaną jest każdy wspólnik spółki cywilnej. Czy każdy ze wspólników może wyznaczyć siebie samego? Czy wspólnik może wyznaczyć innego wspólnika? Czy może być jeden (...)

Szkolenie pracowników przez GIIF

29.4.2009

Do zadań Generalnego Inspektora należy szkolenie pracowników instytucji obowiązanych w zakresie zadań nałożonych na te instytucje. Instytucje obowiązane zapewniają udział pracowników w programach szkoleniowych dotyczących identyfikacji transakcji mogących mieć związek z przestępstwem, (...)

Wysokość podatku przy sprzedaży mieszkania

29.4.2009

31.07.2008 r. zakupiłam mieszkanie za kwotę 217.940 zł, a 1.10.2008 r. sprzedałam to mieszkanie za kwotę 300.000 zł (obie kwoty z aktów notarialnych). Kwota 217.940 zł była finansowana z kredytu we frankach szwajcarskich. Transakcja sprzedaży odbyła się w ten sposób, że nabywca wpłacił (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika