Zwrot weksla zabezpieczającego kredyt

Pytanie:

Czy trasat, który spłacił kredyt, może żądać wydania weksla, czy bank może zachować weksel na zabezpieczenie innego zobowiązania?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zwrot weksla zabezpieczającego kredyt

Ustawa Prawo wekslowe stanowi:
Art. 39. Trasat może przy zapłacie żądać wydania wekslu, pokwitowanego przez posiadacza.
Posiadacz nie może odmówić przyjęcia zapłaty częściowej.
W razie zapłaty częściowej trasat może żądać wzmianki o niej na wekslu i osobnego pokwitowania.
Zasadniczo więc spełnienie świadczenia umożliwia trasatowi wystosowania żądania wydania weksla. Jacek Jastrzębski w publikacji zatytułowanej „Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz” (Kaliński Maciej, Jastrzębski Jacek, Warszawa 2008, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie I) pisze: „...z porozumieniem wekslowym wiąże się obowiązek zwrotu weksla in blanco wystawcy, jeżeli okaże się, że uprawnienie do jego uzupełnienia stało się bezprzedmiotowe (np. zobowiązanie zabezpieczane wygasło przez zapłatę dokonaną przez dłużnika). Obowiązek ten ma swoje źródło w porozumieniu wekslowym (trafnie A. Szpunar,  (M. Kaliński, Komentarz..., s. 89) rozumianym jako element umowy o wydanie weksla niezupełnego. Jako taki ma charakter obligacyjny, nie zaś rzeczowy. Wynika on z umowy stron, nie zaś z własności dokumentu. Należy mieć na względzie, że ustanie uprawnienia do uzupełnienia weksla nie niweczy skutków ważnie zawartej umowy o wydanie weksla. Warto zwrócić przy tym uwagę, że na wystawcy weksla nie ciąży obowiązek żądania jego zwrotu, a zaniechanie tego żądania nie stanowi per se zgody na wykorzystanie weksla dla zabezpieczenia innych zobowiązań inter partes (P. Machnikowski, Glosa do wyroku SN z 28 maja 1990 r., III CKN 531/97, OSP 1999, nr 7-8, poz. 140)”.
W glosie, na którą powołuje się J. Jastrzębski autor stwierdza, że: „Nie zaobserwowano również funkcjonowania w obrocie gospodarczym zwyczaju mówiącego, że brak żądania zwrotu weksla in blanco, oznacza zgodę na użycie go przez remitenta na zabezpieczenie nowych wierzytelności wobec wystawcy, nie objętych pierwotnym porozumieniem wekslowym”. Nadto, dodaje on, iż: „Dlatego uważam, że obowiązek zwrotu weksla niezupełnego po wygaśnięciu zabezpieczonego nim zobowiązania wynika w sposób dorozumiany z porozumienia wekslowego i istnieje zawsze, o ile strony w porozumieniu tym nie wyraziły woli przeciwnej. Od wystawcy weksla nie można zatem wymagać wystąpienia do wierzyciela z dodatkowym żądaniem zwrotu weksla. Tym samym brak żądania nie może być traktowany jako wyraz woli pozostawienia weksla w posiadaniu remitenta na zabezpieczenie kolejnych jego wierzytelności względem wystawcy”.

Z jednej strony więc autor potwierdza obowiązek zwrotu weksla, z drugiej zaś podkreśla, że jego niewydanie (nawet, jeżeli trasat tego nie żądał) nie powoduje, że weksle zachowują swoją ważność w zabezpieczeniu innej czynności prawnej niż ta, dla której zostały ustanowione jako zabezpieczenie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

zaniżony kurs waluty w umowie

11.8.2020 przez: Aga

pytanie o pożyczę na 100000 zł

13.3.2020 przez: Przemek