Prawo do unijnego znaku towarowego spółki adidas unieważnione

23.6.2019

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Sąd Unii Europejskiej utrzymał w mocy unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego spółki adidas składającego się z trzech równoległych pasków nałożonych na produkt w dowolnym kierunku. Spółka adidas nie dowiodła, że znak ten uzyskał na całym obszarze Unii charakter odróżniający w następstwie używania.

Porady prawne

Czego dotyczyła sprawa?

Unijny znak towarowy jest skuteczny na całym obszarze Unii Europejskiej i współistnieje ze znakami krajowymi. Zgłoszenia znaku towarowego kierowane są do EUIPO. Odwołanie od jego decyzji może zostać wniesione do Sądu UE.

 W 2014 r. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zarejestrował na rzecz spółki adidas następujący unijny znak towarowy dla odzieży, obuwia i nakryć głowy. W zgłoszeniu do rejestracji spółka adidas określiła, że znak towarowy składa się z trzech równoległych pasków w jednakowej odległości od siebie, o tej samej szerokości, nałożonych na produkt w dowolnym kierunku.

W 2016 r., w następstwie złożonego przez przedsiębiorstwo belgijskie Shoe Branding Europe BVBA wniosku o unieważnienie prawa do znaku, EUIPO unieważniło rejestrację tego znaku towarowego na tej podstawie, że jest on pozbawiony charakteru odróżniającego (charakter odróżniający znaku towarowego oznacza, że znak ten nadaje się do identyfikowania towaru, dla którego wystąpiono o rejestrację, jako pochodzącego z określonego przedsiębiorstwa, a w efekcie do odróżnienia tego towaru od towarów z innych przedsiębiorstw), zarówno samoistnego, jak i uzyskanego w następstwie używania. Według EUIPO ów znak towarowy nie powinien był zostać zarejestrowany. 

W szczególności spółka adidas nie dowiodła, zdaniem EUIPO, że znak ten uzyskał w całej Unii Europejskiej charakter odróżniający w następstwie używania.

Ocena Sądu Unii Europejskiej

W ogłoszonym 19 czerwca 2019 r. wyroku w sprawie T-307/17 - Adidas AG przeciwko EUIPO Sąd Unii Europejskiej utrzymał w mocy decyzję o unieważnieniu, oddalając wniesioną przez spółkę adidas skargę na decyzję EUIPO.

Sąd zauważył najpierw, że sporny znak towarowy nie jest znakiem stanowiącym wzór, który składa się z szeregu regularnie powtarzających się elementów, ale zwykłym znakiem graficznym. Sąd orzekł następnie, że postaci używania odbiegające od zasadniczych cech danego znaku towarowego, na przykład schematu kolorów (czarne paski na białym tle), nie mogą zostać wzięte pod uwagę. Z tego względu EUIPO słusznie nie uwzględniło licznych dowodów przedstawionych przez spółkę adidas na tej postawie, że dotyczyły one innych oznaczeń, takich jak w szczególności oznaczenia, w których schemat kolorów został odwrócony (białe paski na czarnym tle).

Wreszcie Sąd stwierdził, że EUIPO nie popełniło błędu w ocenie, uznając, iż spółka adidas nie dowiodła, że sporny znak towarowy był używany na całym obszarze Unii i że uzyskał na całym tym obszarze charakter odróżniający w następstwie używania. Wśród dowodów przedstawionych przez spółkę adidas jedyne, które do pewnego stopnia były istotne, dotyczyły bowiem tylko pięciu państw członkowskich i nie mogły one w niniejszym przypadku zostać ekstrapolowane w odniesieniu do całości obszaru Unii.

Kwestie formalne

Przypomnieć należy, że celem skargi o stwierdzenie nieważności jest doprowadzenie do uznania za nieważne aktów instytucji Unii, które są sprzeczne z prawem Unii. Państwa członkowskie, instytucje wspólnotowe oraz jednostki mogą, pod pewnymi warunkami, wnieść skargę o stwierdzenie nieważności do Trybunału Sprawiedliwości lub Sądu. Jeżeli skarga jest zasadna, stwierdza się nieważność aktu. Instytucja, której to dotyczy, powinna zaradzić ewentualnej próżni prawnej spowodowanej nieważnością tego aktu.

Odwołanie od orzeczenia Sądu, ograniczone do kwestii prawnych, może zostać wniesione do Trybunału Sprawiedliwości w terminie 2 miesięcy i dziesięciu dni od dnia zawiadomienia o tym orzeczeniu. Odwołanie podlega badaniu w trybie wstępnej procedury dotyczącej jego dopuszczalności. W tym celu powinno ono zawierać wniosek o dopuszczenie do rozpoznania wskazujący istotną kwestię lub istotne kwestie związane z jednolitym stosowaniem, spójnością lub rozwojem prawa Unii, których dotyczy odwołanie.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne