10.5.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Oświadczenie woli - Co to jest i kiedy oświadczenie woli jest nieważne?

Co to jest oświadczenie woli?

Każde zachowanie się osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, nie traci mocy wskutek tego, że zanim do tej osoby doszło, składający je zmarł lub utracił zdolność do czynności prawnych, chyba że co innego wynika z treści oświadczenia, z ustawy lub z okoliczności.

Czym są wady oświadczenia woli?

Wady oświadczenia woli można rozumieć jako - określone w ustawie i ujęte w pewne typy - nierawidłowości, jakie mogą wystąpić przy podjęciu decyzji (aktu woli) lub przy jej uzewnętrznianiu (przejawie woli, czyli oświadczeniu), które powodują, że takie oświadczenie woli, jako wadliwe, jest lub też może być pozbawione prawnej skuteczności. W przypadku umów, będących zgodnym oświadczeniem woli co najmniej 2 podmiotów prawa cywilnego, wystąpienie wady oświadczenia woli ma oczywiste przełożenie na skuteczność całej umowy.

Wadą oświadczenia woli w prawie cywilnym nie jest więc jakakolwiek, w potocznym rozumieniu, nieprawidłowość woli czy jej uzewnętrznienie, lecz tylko taka, którą za wadę uznaje ustawa.

Porady prawne

Przepisy Kodeksu cywilnego, dotyczące wad oświadczenia woli, nie mają jednak zastosowania do decyzji administracyjnych.

Wyróżnia się kilka typów wad oświadczenia woli, a mianowicie:

  1. brak świadomości lub swobody,
  2. groźbę,
  3. błąd i podstęp,
  4. pozorność.

Różnią się one między sobą charakterem i skutkami, jakie wywołują.

W sposób szczególny zozstał uregulowany wpływ wad oświadczenia woli na ważność małżeństwa, ale o tym w innym artykule.

Na czym polega wada braku świadomości lub swobody?

Nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych, np. z powodu nadużycia alkoholu, narkozy, wysokiej gorączki itp. (jednak nie samego zdenerwowania).

Dotyczy to również oświadczeń woli osoby prawnej (np. spółdzielni), z odpowiednim uwzględnieniem sposobu i formy, w jakiej kolegialne organy osoby prawnej podejmują uchwały.

Również w stosunkach pracy...

Wada oświadczenia woli polegająca na braku świadomości lub swobody została uregulowana w art. 82 Kodeksu cywilnego, który, co istotne, ma również (na podstawie art. 300 Kodeksu pracy) zastosowanie do stosunków pracy. Dzięki temu np. pracownik może powołać się na fakt, że jego oświadczenie woli, będące podstawą rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia stron, zostało złożone w stanie wyłączającym świadome albo swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli i w konsekwencji nie wywołuje skutków prawnych.

Jakie są przesłanki wystąpienia tej wady oświadczenia woli?

Brak swobody

Powzięcie decyzji i wyrażenie woli jest swobodne, gdy zarówno sam proces decyzyjny, jak i uzewnętrznienie woli nie były zakłócone przez destrukcyjne czynniki wynikające z aktualnych właściwości psychiki lub procesu myślowego w sposób wyłączający autonomiczne, czyli wolne (swobodne) działanie. Podstawowym kryterium jest tu całkowite zniesienie zdolności wyboru między taką lub inną decyzją.

Przyczyna wyłączająca swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli musi tkwić w samym oświadczającym, a nie w sytuacji zewnętrznej, w jakiej się znalazł. Brak swobody musi być odniesiony do okoliczności wewnętrznych a nie zewnętrznych; przyczyna wyłączająca swobodne powzięcie decyzji musi być umiejscowiona w samym podmiocie składającym oświadczenie, a nie w jakiejś sytuacji zewnętrznej, w jakiej ta osoba została postawiona czy to przez kontrahenta, czy przez inne osoby. Źródło zakłóceń musi się znajdować wewnątrz osoby składającej oświadczenie woli - nie chodzi tu więc o czynniki czysto zewnętrzne, pod wpływem których oświadczenie zostało złożone. Ogólnie zatem można powiedzieć, że muszą zachodzić sytuacje wyłączające możliwość swobodnego, nieskrępowanego wyboru zachowania.

Nie można uznać, że taka wada wystąpiła w sytuacji, gdy podjęcie decyzji następuje w warunkach tylko presji psychicznej (np. groźby), nie wyłączającej jednak możliwości wyboru sposobu postępowania. Nie chodzi tu przykładowo o zawarcie przez stronę umowy niekorzystnej dla niej z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej; taka sytuacja nie powoduje więc sama przez się nieważności oświadczenia woli.

Brak świadomości

Aby móc mówić o wspomnianej wadzie oświadczenia woli, brak świadomości musi dotyczyć zarówno powzięcia decyzji, jak i wyrażenia woli. Powody i rodzaj stanu wyłączającego świadomość nie mają znaczenia prawnego. Brak świadomości i swobody musi być przy tym zupełny (całkowity), dlatego o żadnym stopniowaniu tego stanu nie ma mowy. Najczęstszą przyczyną stanu wyłączającego normalne funkcjonowanie procesu decyzyjnego i mechanizmów uzewnętrzniania woli są choroby i różnego rodzaju zaburzenia psychiczne i nerwowe, rozwinięte zmiany miażdżycowe, uwiąd starczy, działanie narkotyków, alkoholu lub środków farmakologicznych.

W przypadku tej wady oświadczenia woli zachodzi upośledzenie działania funkcji psychicznych, pozwalających na właściwe rozeznanie znaczenia i skutków swego zachowania się oraz pokierowania swym postępowaniem. Jeżeli więc przykładowo osoba dotknięta schizofrenią paranoidalną zdawała sobie w okresie remisji sprawę z tego, że w czasie przyjmowania leków neuroleptycznych nie wolno jej pić alkoholu, to okoliczność ta nie wyłącza jeszcze wniosku, iż upośledzenie w działaniu funkcji psychicznych nie pozwoliło jej na właściwe rozeznanie znaczenia i skutków użycia alkoholu (przewidywanie), a zwłaszcza na pokierowanie swym postępowaniem (wola).

Ustalenie stanu świadomości jest sprawą stanu faktycznego i jego oceny na podstawie przeprowadzonej oceny dowodów przez sąd - zagadnienia te nie podlegają przy tym kontroli kasacyjnej. Ocena stanu świadomości wymaga uwzględnienia wszystkich okoliczności towarzyszących złożeniu oświadczenia woli mogących mieć wpływ na prawidłowe, tj. w pełni świadome, powzięcie decyzji i wyrażenie woli, np. faktu, że składający oświadczenie woli w ugodzie zawartej przed sądem korzystał z pomocy adwokata.

Wyłączenie świadomego powzięcia decyzji i wyrażenia woli może nastąpić bez całkowitej utraty świadomości, a jedynie przy takim ilościowym albo jakościowym nasileniu działających przyczyn, które powoduje, że powzięcie decyzji i wyrażenie woli było na tyle wadliwe, że nie było działaniem w pełni świadomym.

Do ustalenia, czy wadliwość taka w konkretnym przypadku miała miejsce, potrzeba z reguły wiadomości fachowych, którymi sąd nie dysponuje, co zazwyczaj wymaga powołania biegłego odpowiedniej specjalności. Opinia biegłego powinna być przy tym stanowcza, tj. wyraźnie i kategorycznie stwierdzać, czy w chwili złożenia oświadczenia woli składający znajdował się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie i wyrażenie woli. Oparcie jednak przez biegłego opinii na wysokim stopniu prawdopodobieństwa nie oznacza jeszcze, że opinia nie jest stanowcza. 

Jakie są skutki tej wady oświadczenia woli?

Brak świadomości albo swobody powzięcia decyzji i wyrażenia woli wiąże się z sankcją w postaci bezwzględnej nieważności tak złożonego oświadczenia woli (jednak wyjątkowo dotknięte taką wadą uznanie dziecka jest tylko unieważnialne). Przykładowo wykazanie, wskutek wystąpienia ww. wady oświadczenia woli, nieważności lub unieważnienie umowy będącej źródłem zobowiązania wekslowego jest jednoznaczne ze stwierdzeniem nieistnienia tego zobowiązania.

Ustalenie nieważności umowy z tej przyczyny, że jedna ze stron złożyła oświadczenie woli w stanie wyłączającym świadome powzięcie decyzji, jest dopuszczalne nawet po śmierci tej strony, jeżeli materiał zebrany w sprawie wystarcza do udowodnienia, że stan taki istniał w chwili składania oświadczenia woli. Należący do kręgu spadkobierców ustawowych po osobie, która złożyła w takich okolicznościach oświadczenie woli, może żądać ustalenia nieważności umowy, dopiero po jej śmierci jako jej spadkobierca.

Omawiana wada może mieć również skutki przy czynnościach procesowych. Przykładowo dyspozycyjną czynność procesową (jak np. cofnięcie pozwu) strona może odwołać jedynie z przyczyn uznanych przez sąd za uzasadnione. Do takich przyczyn należą tak wady oświadczenia woli, jak i okoliczności powstałe następczo, umożliwiające cofnięcie czynności dokonanych pod każdym względem prawidłowo. Ocena skuteczności odwołania cofnięcia pozwu z powołaniem się na złożenie oświadczenia w stanie wyłączającym świadome oraz swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli wymaga przy tym wiadomości specjalnych, a więc opinii biegłego (np. lekarza psychiatry).

 

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Odrzucenie spadku - Kiedy można i jak odrzucić spadek?

Odrzucenie spadku - Kiedy można i jak odrzucić spadek?

Jakie skutki powoduje oświadczenie o odrzuceniu spadku? Jeżeli zostanie złożone oświadczenie o odrzuceniu spadku przez spadkobiercę, to od tego momentu traci on prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku. Jest traktowany tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. Taka sytuacja pociąga za sobą szereg konsekwencji i zmian. Mogą to być np. zmiany w kręgu osób dziedziczących z ustawy (...)

Jak skutecznie doręczyć wypowiedzenie umowy o pracę?

Jak skutecznie doręczyć wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę jest czynnością jednostronną strony stosunku pracy. Może go dokonać zarówno pracownik, jak i pracodawca. Przy tym wypowiedzenie skuteczne jest nawet bez zgody drugiej strony. Zgodnie z przepisami ogólnymi dotyczącymi wypowiadania umów o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę powinno nastąpić na pismie. Natomiast zgodnie z regulacją zawartą (...)

Uchylenie się od zapłaty weksla z powodu groźby - opinia prawna

Uchylenie się od zapłaty weksla z powodu groźby - opinia prawna

Stan faktyczny W styczniu wystawiłem weksel na kwotę 50.000 zł. Weksel miał być płatny do 31 lutego br. Wczoraj otrzymałem nakaz zapłaty wydany przez sąd na podstawie tego weksla. Jak mogę się bronić przed egzekucją? Weksel podpisałem na żądanie mojego byłego wspólnika, który groził, że doniesie na mnie do Urzędu Skarbowego. Ze wspólnikiem rozstaliśmy się (...)

Jak zawrzeć małżeństwo i zarejestrować je w urzędzie stanu cywilnego?

Jak zawrzeć małżeństwo i zarejestrować je w urzędzie stanu cywilnego?

Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego - czynności przygotowawcze Zanim dojdzie do zawarcia małżeństwa należy podjąć czynności przygotowawcze, tzn. przedłożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego określone przez przepisy prawa dokumenty, które pozwolą mu na stwierdzenie, czy małżeństwo może być zawarte. W procedurze poprzedzającej zawarcie małżeństwa badane (...)

Jak eksmitować lokatora do lokalu zastępczego - opinia prawna

Jak eksmitować lokatora do lokalu zastępczego - opinia prawna

Stan faktycznyWygrałem sprawę w sądzie o eksmisję lokatora do lokalu zastępczego, z wyszczególnionymi warunkami. Mieszkanie, do którego ma być przeniesiony lokator, spełnia wszystkie te warunki (metraż, lokalizacja, urządzenia techniczne). W akcie notarialnym zakupu lokalu zastępczego zostało wpisane użytkowanie dożywotnie dla eksmitowanego. Złożyłem wniosek o nadanie (...)

Kiedy ustanawiana jest hipoteka przymusowa?

Kiedy ustanawiana jest hipoteka przymusowa?

Cel hipoteki przymusowej Jest to jeden z rodzajów hipoteki. Właściwie jest jej szczególną odmianą, która została odrębnie uregulowana. Hipoteka przymusowa to zabezpieczenie wierzytelności na nieruchomościach dłużnika, które nie wymaga zgody dłużnika (właściciela nieruchomości). Hipoteka przymusowa zostaje wpisana do księgi wieczystej przez (...)

Jak traktować wypowiedzenie o pracę umowy na czas określony

Jak traktować wypowiedzenie o pracę umowy na czas określony

Powódka była zatrudniona u pozwanego na postawie umowy o pracę na okres dwóch lat. Strony w umowie nie przewidziały możliwości wcześniejszego jej rozwiązania za wypowiedzeniem. Powódka jednak – przed upływem dwóch lat – złożyła pracodawcy oświadczenie nazwane wypowiedzeniem. Pracodawca uznał, iż jest ono nieskuteczne. Po tym, jak powódka (...)

Wypowiedzenie umowy spółki komandytowej przez wspólnika

Wypowiedzenie umowy spółki komandytowej przez wspólnika

Kodeks spółek handlowych w swych regulacjach kompleksowo określa zagadnienia związane z istnieniem spółek zarówno osobowych jak i kapitałowych. Określa nie tylko czynności związane z powstaniem spółek handlowych, ale również ich ustanie. Jedną z najpowszechniej występujących w obrocie prawnym spółek osobowych jest spółka komandytowa. O (...)

Napisałeś w umowie, że dostałeś pieniądze, a było inaczej? Dowiedz się czy możesz je odzyskać! - opinia prawna

Napisałeś w umowie, że dostałeś pieniądze, a było inaczej? Dowiedz się czy możesz je odzyskać! - opinia prawna

Stan faktycznyW ubiegłym roku w akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości został zawarty zapis, że w dniu podpisania otrzymałem pewną kwotę, a pozostała część zostanie wypłacona po uruchomieniu kredytu. W rzeczywistości w dniu podpisania nie otrzymałem od kupującego pieniędzy, gdyż zawarliśmy słowną umowę, że kwotę tę zapłaci po upływie miesiąca. W akcie notarialnym (...)

Wypowiedzenie umowy najmu przez zarządcę - opinia prawna

Wypowiedzenie umowy najmu przez zarządcę - opinia prawna

Stan faktyczny Poprzedni zarządca nieruchomości przeprowadził z kilkoma niepłacącymi czynszów lokatorami procedurę wypowiedzenia najmu z powodu nie płacenia czynszów, lecz nie wniósł ostatecznie sprawy do sądu. Po ponad roku dalszego niepłacenia czynszu, nowy zarządca pismem do lokatorów dalej niepłacących zwrócił się o zapłacenie zaległości powstałych w opłatach czynszowych (...)

Czy pismo z nowymi stawkami czynszu może być ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego – opinia prawna

Czy pismo z nowymi stawkami czynszu może być ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego – opinia prawna

Stan faktyczny Poprzedni zarządca nieruchomości przeprowadził z kilkoma niepłacącymi czynszów lokatorami procedurę wypowiedzenia najmu z powodu nie płacenia czynszów, lecz nie wniósł ostatecznie sprawy do sądu. Po ponad roku dalszego niepłacenia czynszu, nowy zarządca pismem do lokatorów dalej niepłacących zwrócił się o zapłacenie zaległości powstałych w opłatach czynszowych (...)

Oświadczenie zarządu spółdzielni można później potwierdzić jak pełnomocnictwo

Oświadczenie zarządu spółdzielni można później potwierdzić jak pełnomocnictwo

W związku z wymaganiem, aby fundusze własne banków spółdzielczych do dnia 31 grudnia 2000 r. osiągnęły wysokość równą 300 000 euro, osiem sąsiadujących ze sobą banków spółdzielczych przystąpiło do siebie nawzajem w celu spełnienia powyższego wymagania. Oświadczenia o przystąpieniu złożyły zarządy banków, zastrzegając, że banki (...)

Ukryta umowa nie korzysta z formy umowy pozornej

Ukryta umowa nie korzysta z formy umowy pozornej

Powódka i pozwany zawarli notarialną umowę sprzedaży nieruchomości. W rzeczywistości była to jednak umowa dożywocia, bo strony nie przewidywały zapłaty ceny. Powódka wytoczyła powództwo o ustalenie nieważności tej pozornej umowy dożywocia. Sąd Okręgowy powództwo oddalił, natomiast rozpatrujący apelację Sąd Apelacyjny powziął wątpliwość: (...)

Podatek od ustanowienia hipoteki

Podatek od ustanowienia hipoteki

Kiedy czynności cywilnoprawne podlegają obowiązkowi podatkowemu? Czynności cywilnoprawne podlegają opodatkowaniu, jeżeli ich przedmiotem są: rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce (...)

Przeniesienie numeru jeszcze prościej i bezpieczniej

Przeniesienie numeru jeszcze prościej i bezpieczniej

1 marca 2019 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych ułatwiające przeniesienie numeru przy zmianie dostawcy usług. Zmiana przepisów o przenośności numerów Uproszczenie zmiany i przeniesienia numeru dzięki możliwości złożenia wniosku w formie (...)

Zaprzeczenie ojcostwa po uznaniu dziecka - opinia prawna

Zaprzeczenie ojcostwa po uznaniu dziecka - opinia prawna

Stan faktyczny Dziewczyna, z którą się spotykałem zaszła w ciążę. Gdy dziecko się urodziło wniosła sprawę do sądu o ustalenie ojcostwa. Podstawowe badania krwi nie wykluczyły mnie z grona grupy ojców. W trakcie postępowania w sprawie o ustalenie ojcostwa uznałem dziecko. Twierdzę jednak, że nie jest ono moje. Posiadam informacje, z których wynika, iż w czasie naszej znajomości, (...)

Umowa agencyjna

Umowa agencyjna

Na czym polega umowa agencyjna? Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu. Regulacja ta przesądza, iż stronami tej umowy mogą być tylko profesjonaliści. (...)

Procedura GIW dotycząca przemieszczania zwierząt towarzyszących z Ukrainy do Polski

Procedura GIW dotycząca przemieszczania zwierząt towarzyszących z Ukrainy do Polski

Główny Lekarz Weterynarii przygotował tymczasową procedurę dotyczącą przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy do UE. Wytyczne dotyczą przewożenia przez polską granicę przez osoby nie posiadające kompletu dokumentów weterynaryjnych psów, kotów i fretek.  Celem przyjętych rozwiązań jest ustanowienie systemu minimalizującego (...)

Gwarancja bankowa

Gwarancja bankowa

  Cel gwarancji Gwarancja bankowa udzielana jest w celu zabezpieczenia wierzytelności beneficjenta gwarancji, jakie przysługują mu przeciwko dłużnikowi na podstawie tzw. stosunku podstawowego. Zabezpieczenie to wzmacnia pozycję beneficjenta gwarancji, gdyż czyni jego wierzytelność wykonalną w większym stopniu. W praktyce obrotu gospodarczego wierzyciele często żądają od swych dłużników (...)

Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych

Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych

Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych, których niezdolność do pracy, kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych jest związana z wykonywaniem obowiązków służbowych. ##baner## Osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym - zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru Ubezpieczony, który jest zatrudniony w (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony w przypadku, gdy strony nie przewidziały w niej takiej możliwości

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony w przypadku, gdy strony nie przewidziały w niej takiej możliwości

Kontrakty terminowe  stanowią znaczną część spośród zawieranych na rynku umów o pracę. Wiele z nich to umowy zawierane na dłuższe, nawet kilkuletnie, okresy czasu. Mając to na uwadze istotna pozostaje kwestia wypowiadania takich umów. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony Umowa o pracę na czas określony jest z reguły niewypowiadalna i rozwiązuje się (...)

Taksa notarialna - aktualne stawki 2018

Taksa notarialna - aktualne stawki 2018

Taksa notarialna to maksymalna wysokość opłaty pobieranej przez notariusza za dokonanie określonej czynności notarialnej. Stawki taksy ustalane są drogą rozporządzenia przez ministra i obowiązują na terenie całego kraju.  Opłaty notarialne zróżnicowane są w zależności od wartości przedmiotu danej czynności prawnej oraz od rodzaju czynności. Wysokość taksy (...)

Likwidacja pracodawcy a wygaśnięcie stosunku pracy - opinia prawna

Likwidacja pracodawcy a wygaśnięcie stosunku pracy - opinia prawna

Stan faktyczny Pracodawca będący osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, nagle ją likwiduje. W wyniku likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej pracownicy z dnia na dzień tracą pracę. Utrata pracy następuje ze skutkiem natychmiastowym, bez oficjalnego wypowiedzenia i bez zachowania okresu wypowiedzenia. Likwidacja zakładu pracy jest faktycznie potwierdzona wykreśleniem (...)

Obowiązkowa kontrola obiektów budowlanych, czyli czy wykorzystujesz budynek zgodnie z pozwoleniem na jego użytkowanie?

Obowiązkowa kontrola obiektów budowlanych, czyli czy wykorzystujesz budynek zgodnie z pozwoleniem na jego użytkowanie?

  Oddanie wybudowanego obiektu do użytkowania Zgodnie z prawem budowlanym, do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wybudowanie konieczne było uzyskanie pozwolenia na budowę, można przystąpić dopiero po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. Do (...)

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Szeroko zakrojone działania profilaktyczne Najbliższe dwa tygodnie to czas szeroko zakrojonych działań, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Rząd działa zapobiegająco i profilaktycznie. Dzięki takim działaniom chce ograniczyć w Polsce duże skupiska ludzi. Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie (...)

Problem z rozliczeniem alimentów po zmianie wyroku - opinia prawna

Problem z rozliczeniem alimentów po zmianie wyroku - opinia prawna

Stan faktyczny Mój mąż płaci alimenty swojej dorosłej córce - studentce. Do października 2005 roku była to kwota 1000 złotych miesięcznie. Mąż od pewnego momentu nie był w stanie płacić pełnej kwoty, córka zgłosiła sprawę do komornika, a mąż wniósł o obniżenie alimentów. W lutym br. sąd obniżył alimenty do kwoty 500 złotych miesięcznie, (...)

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 9 maja 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 9 maja 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 24 grudnia i od 28 grudnia 2020 r. do 9 maja 2021 r. Od 9 listopada 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Okres wypłaty zasiłku został przedłużony wpierw do 24 grudnia 2020 r. oraz od 28 grudnia 2020 r. do 9 maja 2021 r.  ##baner## Opieka nad dziećmi do lat 8 Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, (...)

Jakie masz prawa w przypadku doręczenia uszkodzonej przesyłki? - opinia prawna

Jakie masz prawa w przypadku doręczenia uszkodzonej przesyłki? - opinia prawna

Stan faktyczny:Zakupiłam przez internet towar - porcelanę. Po otworzeniu przesyłki okazało się towar znajdujący się w paczce jest zniszczony - potłuczona porcelana . Towar był zapakowany w zwykły karton bez odpowiednich zabezpieczeń, porcelana była jedynie owinięta gazetami, a na kopercie nie widniał żaden napis informujący, że przesyłka zawiera porcelanę. Nie mogłam otworzyć (...)

Sądowe ustalenie ojcostwa

Sądowe ustalenie ojcostwa

  Kiedy dochodzi do sądowego ustalenia ojcostwa? Jeżeli dziecko nie urodziło się w czasie trwania małżeństwa lub przed upływem 300 dni od jego ustania czy unieważnienia, wówczas w świetle prawa jest to tzw. dziecko pozamałżeńskie. Aby doszło w takim wypadku do ustalenia ojcostwa, mężczyzna, który jest ojcem tego dziecka, powinien złożyć stosowne oświadczenie o (...)

Testament ustny- tylko na serio

Testament ustny- tylko na serio

Testament ustny musi być wyartykułowany w taki sposób, by nie tylko sam spadkodawca, ale i świadkowie odebrali jego oświadczenie jako ostatnią wolę. Tak uznał Sąd Najwyższy (sygn. V CSK 456/08) w postanowieniu kończącym sprawę o stwierdzenie nabycia spadku po Zbigniewie D. (...) Art. 948 k.c. zobowiązuje do przyjaznej interpretacji testamentów, zapewniającej realizację ostatniej woli (...)

Zasady tymczasowego i okazjonalnego wykonywania w Polsce czynności zawodowych farmaceuty

Zasady tymczasowego i okazjonalnego wykonywania w Polsce czynności zawodowych farmaceuty

Gdzie uregulowano zasady tymczasowego i okazjonalnego wykonywania czynności zawodowych farmaceuty?Nowelizacja  ustawy o izbach aptekarskich, która weszła w życie 3 marca 2008 r. wprowadziła zasady tymczasowego i okazjonalnego wykonywania czynności zawodowych farmaceuty. Jest to zespół regulacji stanowiący zupełną nowość na tle przepisów z zakresu uznawania (...)

Skarga kasacyjna w sprawie o wyrażenie zgody na wydanie paszportu

Skarga kasacyjna w sprawie o wyrażenie zgody na wydanie paszportu

W sprawie o wyrażenie przez sąd opiekuńczy zgody o wydanie paszportu dla dziecka pojawiła się wątpliwość, czy od postanowienia sądu drugiej instancji przysługuje stronom skarga kasacyjna. Wątpliwość tę rozstrzygnął Sąd Najwyższy, który stwierdził, że: W sprawie o wyrażenie przez sąd opiekuńczy zgody zastępującej oświadczenie woli jednego z rodziców w postępowaniu (...)

Opodatkowanie przychodów z tzw. najmu prywatnego

Opodatkowanie przychodów z tzw. najmu prywatnego

1 stycznia 2019 r. nastąpiły zmiany istotne dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), dotyczące m.in. opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego przez jednego z małżonków. Minister Finansów wydał w tym zakresie objaśnienie podatkowe. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. 1 stycznia 2019 r. zmieniły się przepisy dotyczące opodatkowania (...)

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym (i nie tylko), które weszły w życie 8 września 2016 r.

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym (i nie tylko), które weszły w życie 8 września 2016 r.

            Dokonując analizy  zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy ‑ Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, uchwaloną przez Sejm dnia 10 lipca 2015 r. nie sposób nie zauważyć, iż głównym celem, jaki przyświecał ustawodawcy przy wprowadzaniu tych zmian było usprawnienie (...)

Zwrot towaru. Sprawdź, jak to zrobić

Zwrot towaru. Sprawdź, jak to zrobić

Kupujesz świąteczne prezenty w internecie, np. na Allegro? Nie zawsze będziesz mógł je oddać bez podania przyczyny. Mamy 10 dni na odstąpienie od umowy sprzedaży rzeczy, które kupiliśmy na odległość, czyli np. w sklepie internetowym. Nie musimy przy tym tłumaczyć się przed sprzedawcą, dlaczego chcemy oddać kupiony aparat czy telefon komórkowy. Podanie przyczyny (...)

Ochrona praw autorskich współtwórców programu komputerowego w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej - opinia prawna

Ochrona praw autorskich współtwórców programu komputerowego w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej - opinia prawna

 Stan faktyczny  Osoba fizyczna zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Działalność ta polegać będzie na oferowaniu klientom korzystanie z systemu komputerowego służącego do szybkiego przesyłania wiadomości e-mail i sms. System składa się z dwóch elementów: komputerowy program komunikacyjny, który będzie przedmiotem sprzedaży i oprogramowanie (...)

Ważność umowy o pracę jedynego akcjonariusza spółki akcyjnej – opinia prawna

Ważność umowy o pracę jedynego akcjonariusza spółki akcyjnej – opinia prawna

  Stan faktyczny:   Zawiązano jednoosobową S.A. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców. Przed rejestracją spółki została podpisana umowa o pracę między jedynym akcjonariuszem, będącym jednocześnie jedynym członkiem zarządu a spółką reprezentowaną przez członka rady nadzorczej. KSH przewiduje w takich sytuacjach formę aktu notarialnego. (...)

Nowe zasady dopłat do podręczników szkolnych

Nowe zasady dopłat do podręczników szkolnych

Wybierając podręczniki: porównuj ceny, sprawdź, czy nie możesz skorzystać z dofinansowania. Przed pierwszym dzwonkiem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej przypominają o podstawowych zasadach dotyczących zakupu książek. Rodziny o najniższych dochodach mogą liczyć na dopłaty do zakupu podręczników w ramach rządowego programu Wyprawka szkolna. (...)

Środki ograniczające w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Środki ograniczające w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Unia Europejska wprowadziła zakaz przywozu towarów, które generują znaczące przychody dla Rosji. Od tego zakazu obowiązują odstępstwa w postaci kontyngentów taryfowych na określone towary.  Przywóz nawozów sztucznych W Dzienniku Urzędowym UE nr L 111 z 8 kwietnia 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia (...)

Kierowca łatwiej zmieni ubezpieczyciela

Kierowca łatwiej zmieni ubezpieczyciela

Nie będzie też musiał wozić oryginalnej polisy. Za brak ważnego OC zapłaci jednak o ponad 800 złotych więcej. Ministerstwo Finansów przedstawiło propozycje zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Projekt przekazano do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Nowe przepisy mogą wejść w życie jeszcze w tym roku. Nowela jest odpowiedzią resortu na tzw. pułapkę podwójnego (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Stan wyłączający świadome i swobodne wyrażenie woli

Stan wyłączający świadome i swobodne wyrażenie woli

Kiedy w rozumieniu prawa cywilnego zachodzi stan wyłączający świadome i swobodne wyrażenie swojej woli? W artykule 82 Kodeksu cywilnego mamy do czynienia z dwiema różnymi sytuacjami (choć (...)

Interpretacja art. 65 Kodeksu cywilnego

Interpretacja art. 65 Kodeksu cywilnego

Jak należy interpretować art. 65 Kodeksu cywilnego mówiącego o wykładni oświadczeń woli? Problemy związane z wykładnią art. 65 Kodeksu cywilnego omówione zostały w najpełniejszy (...)

Definicja czynności pozornej

Definicja czynności pozornej

Mam pytanie czym dokładnie jest czynność pozorna w rozumiemiu kodeksu cywilnego? Czy można mówić o czynności pozornej, jeżeli w spornej sprawie oświadczam, że dokonuję czegoś "pod presją" (...)

Pozorność jako wada oświadczenia woli

Pozorność jako wada oświadczenia woli

Czy można zastosować "pozorność" w spółce cywilnej jako wadę oświadczenia woli, jeżeli taka spółka była formalna a ja faktycznie nie wykonywałem czynności wspólnika na podstawie wzajemnej (...)

Termin złożenia oświadczenia woli

Termin złożenia oświadczenia woli

W treści obowiązującej strony umowy najmu znalazł się zapis, że umowa zostaje zawarta na kolejny okres dziesięcioletni, na warunkach obowiązujących w pierwszym okresie dziesięciolecia, jeżeli (...)

Zmiana umowy o pracę na umowę zlecenia

Zmiana umowy o pracę na umowę zlecenia

Pracodawca przedłożył pracownikowi do podpisania w dniu 31.03.2005 r. kartkę papieru bez ścisłego wskazania do kogo dokument jest skierowany (nazwa firmy itd.) z następującą treścią: \"proszę (...)

Odwołanie darowizny

Odwołanie darowizny

Rodzice chcą odwołać mojej żonie darowiznę jako bezpodstawne wzbogacenie się w wyniku rażącego zachowania wobec osoby bliskiej - syna i wnuczka. Jaka jest procedura odwołania i przed jakim sądem (...)

Odrzucenie spadku a pobyt za granicą

Odrzucenie spadku a pobyt za granicą

Wszystkie osoby powołane ustawowo do spadku odrzucają spadek. Jest to już wiadome. Chciałabym się jeszcze dowiedzieć, czy zstępni od strony siostry zmarłego spadkodawcy to nie tylko jej dzieci (...)

Wykładnia oświadczeń woli stron zawierających umowę

Wykładnia oświadczeń woli stron zawierających umowę

Jak należy interpretować oświadczenia woli zawarte w umowie? Czy zawsze będzie to interpretacja dosłowna? Należy wskazać, że zgodnie z art. 65 par. 1 Kodeksu cywilnego ( dalej k.c. ), oświadczenie (...)

Faks jako dowód w postępowaniu

Faks jako dowód w postępowaniu

Czy wezwanie do zapłaty i pełnomocnictwo wysłane faksem można uznać jako dowód, że dłużnik wiedział o wezwaniu do zapłaty i pełnomocnictwie? Czy oświadczenie przyznania się dłużnika do (...)

Poręczenie weksla pod wpływem alkoholu

Poręczenie weksla pod wpływem alkoholu

Poręczyciel weksla in blanco w chwili podpisywania weksla był pijany, pod wpływem alkoholu. Czy w takiej sytuacji osoba przyjmująca weksel nie powinna reagować, czy taki weksel ma moc prawną? Czy (...)

Oświadczenie woli osoby chorej psychicznie

Oświadczenie woli osoby chorej psychicznie

Czy oświadczenie woli osoby chorej psychicznie jest ważne? Nieważność powodują niektóre wady oświadczeń woli. Nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek (...)

Oświadczenie woli w postaci elektronicznej

Oświadczenie woli w postaci elektronicznej

Czy oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej (e-mail) wysłane na błędny adres jest doręczone skutecznie? O chwili złożenia oświadczenia woli stanowi art. 61 Kodeksu cywilnego: Art. (...)

Oświadczenie woli w rozumieniu kc

Oświadczenie woli w rozumieniu kc

Czy deklaracja podatkowa jest oświadczeniem woli w rozumieniu kodeksu cywilnego? W polskim prawie cywilnym obowiązuje powszechnie zasada, zgodnie z którą wola osoby dokonującej czynności prawnej (...)

Powołanie do spadku w testamencie

Powołanie do spadku w testamencie

Przed 2 tygodniami zmarła moja teściowa. Pozostawiła testament, w którym przywołała do całości spadku jedynie swoja córkę a moją żonę. Testament w formie aktu notarialnego został sporządzony (...)

Umowa zawarta pod wpływem błędu

Umowa zawarta pod wpływem błędu

Kontrahent wezwał mnie do zapłaty. Jednak odpisałem mu, że umowa zawarta została pod wpływem błędu i uchylam się od skutków prawnych. Gdyby kontrahent złożył pozew o zapłatę do sądu, jak (...)

Ubezwłasnowolnienie a pełnomocnictwo

Ubezwłasnowolnienie a pełnomocnictwo

Czy w trakcie sprawy o ubezwłasnowolnienie możemy dostać upoważnienie od osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, do załatwienia różnych spraw związanych z mieszkaniem? Ubezwłasnowolnienie następuje (...)

sposób doręczenia wypowiedzenia umowy najmu

sposób doręczenia wypowiedzenia umowy najmu

Wynajmujący nie płaci za wynajem mieszkania. Nie odbiera telefonów oraz nie otwiera domofonu i drzwi do mieszkania. Czy umowę najmu mieszkania można wypowiedzieć poprzez wysłanie listu poleconego (...)

Odwołanie oświadczenia o odrzucenia spadku

Odwołanie oświadczenia o odrzucenia spadku

Czy możliwe jest odwołanie oświadczenia o odrzuceniu spadku? Art.1018 Kodeksu cywilnego §1.Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku złożone pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu (...)

Zrzeczenie sie nieruchomości

Zrzeczenie sie nieruchomości

Czy w obowiązującym stanie prawnym istnieje możliwość skutecznego zrzeczenia się nieruchomości na rzecz gminy? Czy gmina ma możliwość nieprzyjęcia takiej nieruchomości? Możliwość zrzeczenia (...)

Skuteczność doręczenia korespondencji

Skuteczność doręczenia korespondencji

Wysłano do klienta listem poleconym wezwanie do odbioru towaru z punktu serwisowego po naprawie, które wróciło z powodu jego niepodjęcia przez adresata. Jaka jest podstawa prawna uznania takiego doręczenia (...)

Rezygnacja z pracy

Rezygnacja z pracy

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony, pracował w firmie mniej niż 6-mcy. Okres wypowiedzenia wynosi więc 2 tygodnie. Dnia 20.06.2011 pracownik złożył rezygnację z pracy (...)

Zgoda rodziców na adopcję ich dziecka

Zgoda rodziców na adopcję ich dziecka

Ojciec podpisał oświadczenie, iż zgadza się na przysposobienie jego dziecka przez innego mężczyznę. Oświadczenie zostało spisane w obecności matki dziecka na jej prośbę, gdyż ten drugi mężczyzna (...)

Anulowanie złożonego wypowiedzenia

Anulowanie złożonego wypowiedzenia

Pracownik złożył wypowiedzenie umowy o pracę na piśmie z przysługującym mu umownie 2 tygodniowym terminem wypowiedzenia bez podania przyczyny wypowiedzenia. Po tygodniu złożył na piśmie oświadczenie (...)

Umowa z telewizją satelitarną

Umowa z telewizją satelitarną

W 1999 r. podpisałam na okres 1 roku umowę z telewizją satelitarną. W roku 2002 połączyła się ona z inną telewizją satelitarną. Dnia 2.04.2002 r. wysłałam pismo prosząc o rozwiązanie umowy. (...)

Rozwiązanie umowy o kredyt konsumencki

Rozwiązanie umowy o kredyt konsumencki

Moja mama lat 68 została zaproszona na prezentację produktów firmy Z.. Tam zachęcona podpisała wniosek o zakup i o zawarcie umowy kredytowej bankiem, który jest traktowany przez bank jako umowa, (...)

Faks i e-mail a forma pisemna

Faks i e-mail a forma pisemna

Umowa zawiera zapis: "Strony mogą wypowiedzieć umowę za uprzednim miesięcznym wypowiedzeniem dokonanym na piśmie pod rygorem nieważności”. Strona wypowiedziała umowę z dniem dzisiejszym (...)

Świadczenie pracy podczas urlopu

Świadczenie pracy podczas urlopu

Czy polecenie zaprzestania wykonywania pracy przez pracownika, który przebywa na urlopie a mimo to, pracę tę wykonuje, może zostać w takim przypadku wysłane przez pracodawcę pocztą na adres domowy (...)

Umowa sprzedaży nieruchomości dla ukrycia umowy darowizny

Umowa sprzedaży nieruchomości dla ukrycia umowy darowizny

Czy umowa sprzedaży nieruchomości zawarta w formie aktu notarialnego (zawarta dla ukrycia umowy darowizny) jest ważna? Jest to przypadek umowy sprzedaży, pod którą niejako „ukryta" (...)

Skuteczność wypowiedzenia za pomocą e-maila

Skuteczność wypowiedzenia za pomocą e-maila

W umowie najmu między przedsiębiorcami jest zapis \"Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy najmu , na cztery miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego\". Pismo w sprawie wypowiedzenia (...)

FORUM PRAWNE

Wady oświadczenia woli

Wady oświadczenia woli Witam. Potrzebuję pomocy w rozwiązaniu zadań dotyczących wad oświadczenia woli. 1. Basia sprzedała Uli nieruchomość gruntową. Panie ustaliły, że korzystniej będzie, (...)

Alimenty. Jak dowieść wysokość moich zarobków i wydatków? Polegnę?

Alimenty. Jak dowieść wysokość moich zarobków i wydatków? Polegnę? Witam się na forum pierwszym postem Mam dwa pytania odnoście formalności dotyczących podwyżki a w zasadzie orzeczenia właściwych (...)

oświadczenie woli

oświadczenie woli Witam 3 lata temu sąd zasądził mi 500 zł alimentów, teraz sytuacja byłego męża się polepszyła i pół roku po ustnej zgodzie, przysyła 900zł. Chciałabym, aby teraz zobowiązał (...)

Wypowiedzenie umowy zlecenie

Wypowiedzenie umowy zlecenie Witam, piszę z takim problemem, chcę wypowiedzieć umowę zlecenie, siedziba mojej firmy znajduję się w innym mieście niż wykonuję zlecenie, w umowie mam takie zapisy: " 1. (...)

jak napisać usprawiedliwienie nieobecności w urzędzie pracy?

jak napisać usprawiedliwienie nieobecności w urzędzie pracy? jak napisać usprawiedliwienie nieobecności w urzędzie pracy? Wydaję mi się że nie koniecznie usprawidliwienie lekarskie , można wystosować (...)

Zakaz wstępu do kasyna - oświadczenie woli.

Zakaz wstępu do kasyna - oświadczenie woli. Witam serdecznie, Czy w polskich "warunkach" jest możliwośc nałożenia na siebie zakazu wstępu do kasyn bez możliwosci cofniecia takiej dyspozycji (...)

Rozwód a wykup mieszkania spóldzielczego lokatorskiego.

Rozwód a wykup mieszkania spóldzielczego lokatorskiego. Witam mam problem może ktoś potrafi mi odpowiedzieć na pytanie.Otóż po ślubie zameldowalam męża w mieszkaniu rodziców,bo chcielismy miec (...)

obecność czy oświadczenie?

obecność czy oświadczenie? 12 lat temu zmarł mój ojciec. Do dziś nie została przeprowadzona sprawa spadkowa. Matka jeszcze żyje a nas jest 9-ro rodzeństwa. Czy na sprawie o nabycie spadku obecność (...)

umowa przedwstępna vs. spadkobiercy

umowa przedwstępna vs. spadkobiercy Szanowni Forumowicze – proszę o poradę. W 2005 roku podpisałem notarialnie umowę przedwstępną na kupno mieszkania. Ponieważ sprzedająca wykupiła (...)

długi, dziedziczenie, pasierb

długi, dziedziczenie, pasierb witam, Proszę o informację. 1. Czy żona wraz z dziećmi zmarłego pasierba dziedziczy ustawowo po zmarłym (później niż pasierb) ojczymie, jeśli wszyscy wyżej powołani (...)

Wypowiedzenie po urlopie macierzyńskim

Wypowiedzenie po urlopie macierzyńskim W jakim czasie po powrocie z ulopu macierzyńskiego pracownica może otrzymać wypowiedzenie. Jakie są jej prawa w tym przypadku? (Sylwia) Pracownica podlega ochronie (...)

Fotoradar - odmowa przyjęcia mandatu, gdzie rozprawa?

Fotoradar - odmowa przyjęcia mandatu, gdzie rozprawa? Witam Dostałem "pocztówkę z majówki". Jednak zdjęcie jest z rodzaju tych, które wszędzie na internecie są opisywane jako nieważne, nie podlegające (...)

Wypowiedzenie umowy zlecenie

Wypowiedzenie umowy zlecenie W jaki sposób mogę wypowiedzieć umowę zlecenia? Odsyłam do art. 746 kodeksu cywilnego. Do wypowiedzenia umowy zlecenia wystarczy jednostronne oświadczenie woli złożone (...)

zwrot allegro - rzecz nieprefabrykowana?

zwrot allegro - rzecz nieprefabrykowana? Witam Mam problem dotyczący zwrotu zakupionych rzeczy na allegro. Kupiłam od pewnego sprzedającego następujący produkt: "Poszewka dekoracyjna Poszewki 40x40 (...)

Kompensata wzajemnych należności powstalych przed ogloszeniem upadłości.

Kompensata wzajemnych należności powstalych przed ogloszeniem upadłości. Witam. Mam problem ze spółka , która ogłosiła upadłość. Spółka ogłosiła upadłość 10 lipca, przed tą datą zostały (...)

spadek po zmarłej cioci

spadek po zmarłej cioci Jestem jedyną spadkobierczynią po zmarłej cioci. Czy spadek automatycznie przejdzie na mnie czy muszę gdzieś się zwrócić o przyznanie mi spadku? Jeśli wie już Pani o (...)

Marcin Dubieniecki - oświadczenie

Marcin Dubieniecki - oświadczenie Odnosząc się do zarzutów kierowanych w sprawie ułaskawienia Adama S. stwierdzić należy, że wszelkie informacje dotyczące w tym zakresie mojej osoby są nieprawdziwe. (...)

Uznałem dziecko za swoje ale chcę to unieważnić

Uznałem dziecko za swoje ale chcę to unieważnić 2 lata temu poznałem dziewczynę i po 4 miesiącach zaszła w ciążę, byliśmy krótko ale postanowiliśmy założyć rodzinę w zaistniałej sytuacji (...)

Skomplilowana sprawa spadkowa

Skomplilowana sprawa spadkowa Moja sytuacja wygląda tak: Moi teściowie mieli dwóch synów - mojego męża i jego brata. Teściowie mieszkali we dwoje w mieszkaniu spółdzielczym. Chcieli je wykupić, (...)

Od 4 lat nieznane jest nam miejsce pobytu spadkobiercy?

Od 4 lat nieznane jest nam miejsce pobytu spadkobiercy? Witam, mam taki orzech do zgryzienia dlatego szukam pomocy i rady. Po œmierci ojca w sierpniu 1998 (nie ma testamentu), pozostala masa spadkowa (...)

Porady prawne