30.8.2018

Zespół
e-prawnik.pl

Koszty uzyskania przychodu - co musisz wiedzieć o kosztach uzyskania przychodu?

Co to są koszty uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przychodu bezpośrednio wpływają na wysokość dochodu będącego podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym. Opodatkowaniu tym podatkiem podlega bowiem dochód, a jest nim nadwyżka przychodów z danego źródła nad kosztami ich uzyskania.

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie wydatki spełniające łącznie dwa warunki:

  1. poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub - w przypadku działalności gospodarczej - też w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i
  2. nie są zaliczone do zamkniętego katalogu kosztów, które przez ustawodawcę zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.

Porady prawne

Gramatyczna wykładnia art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, że podatnik ma możliwość odliczenia od przychodów kosztów, pod tym jednak warunkiem, że mają one bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma bądź może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Dodatkowo z treści ww. art. 22 ust. 1 wyprowadzić należy wniosek, że podatnik powinien wykazać nie tylko, że koszt został poniesiony, ale również, że został poniesiony w celu uzyskania przychodów. Podkreślenia wymaga, że ciężar dowodu spoczywa na podatniku, który winien wykazać rzetelne dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków, czy też w jakim zakresie takie wydatki zostały poniesione. Jeżeli podatnik prowadzący działalność gospodarczą dokonuje określonych płatności, to powinny być one ekwiwalentem za dostarczone mu towary lub usługi od konkretnego dostawcy, te bowiem bezpośrednio odsprzedane lub wykorzystane do wytworzenia innych towarów lub usług przynoszą mu następnie przychód. Tylko w takim ujęciu można rozważać istnienie związku pomiędzy kosztem a przychodem, czyli poniesieniem kosztów w celu uzyskania przychodów.

Kiedy wydatki uznaje się za poniesieniu w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów?

Kwestia ta jest fundamentalna dla analizowanego tematu. Jednocześnie jest nader kontrowersyjna. W zależności od rozłożenia akcentu w praktyce wciąż funkcjonują dwie całkowicie różne interpretacje przepisów co do poniesienia wydaktu w celu uzyskania przychodów. Według pierwszej, konieczny jest związek przyczynowy między wydatkiem a przychodem. Przy drugiej nacisk położony jest na cel – wydatek musi być poczyniony z zamiarem uzyskania przychodu. Różnica między wykładniami jest zasadnicza. Przy pierwszej konieczny jest przychód, przy drugiej wystarczy wola tegoż uzyskania.

Pierwsza interpretacja jest nader korzystna dla fiskusa i niekorzystna dla podatników. Niestety często jest preferowana przez urzędy skarbowe, ale jest też zdecydowanie zwalczana przez orzecznictwo. O błędności takiego odczytania prawa najlepiej świadczy fakt, że interpretacja pomija całkowicie ryzyko handlowe i praktycznie bardzo ogranicza możliwość zaistnienia straty. Zwracamy jednak uwagę na tę całkowicie błędną interpretację, gdyż można się z nią spotkać w postępowaniu podatkowym.

Druga interpretacja, przesuwająca nacisk na celowość wydatków, zakłada racjonalność działania podatników. Jeżeli rozsądnie rozumująca osoba ponosi koszty, dzięki którym chciałaby uzyskać jakiś przychód, to należy uznać takie wydatki za koszty uzyskania przychodu. Nawet jeżeli pomimo zamiaru i wysiłku, nie przyniosą oczekiwanego rezultatu. Uzyskanie przychodu nie jest tutaj w ogóle konieczne.

Co równie ważne, przy takim ujęciu, konkretny przychód nie musi być ściśle powiązany przyczynowo z wydatkami.

Przyjmuje się, że wydatki poniesione w związku z działalnością powinny przynosić w ramach tej działalności jakieś przychody, które niekoniecznie muszą być możliwe do przypisania do konkretnych wydatków. Wystarczy związek przyczynowy między wydatkiem a przychodem w ramach całej działalności. Zaliczeniu do kosztów podatkowych podlegają więc różnego rodzaju ogólne wydatki związane z funkcjonowaniem firmy, takie, które jedynie pośrednio związane są z osiąganymi przez podatnika przychodami. Znaczenie tej zasady najlepiej zilustruje przykład – działalność marketingowa z definicji służy uzyskiwaniu przychodu, jednakże najczęściej nie da się ściśle przypisać wydatków do konkretnych przychodów, co bynajmniej nie przekreśla celowości wydatków. 

Kiedy koszty uzyskania przychodów są potrącalne?

Rok podatkowy, w którym koszty są potrącalne oznacza rok, w którym koszty odejmowane są od przychodu i tym samym zmniejszają dochód. Istnieją dwa systemy potrącalności. Ogólną zasadą jest, że koszty są potrącalne tylko w tym roku, w którym zostały poniesione.

Według drugiemu systemu, koszty są potrącalne w roku podatkowym, którego dotyczą; czyli np. jeżeli podatnik prowadząc działalność gospodarczą poniósł w roku 2017 wydatki w celu uzyskania przychodu w roku 2018 – koszty będą potrącalne w 2018. System ten dotyczy podatników prowadzących księgi rachunkowe albo podatkowe księgi przychodów i rozchodów. W drugim przypadku dopuszczalność przyjęcia tej metody potrącalności dodatkowo uzależniona jest od warunku, by w każdym roku podatkowym księgi przychodów i rozchodów były prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania odnoszących się tylko do danego roku podatkowego.

W jaki sposób koszty uzyskania przychodów muszą być udokumentowane?

Teoretycznie udokumentowanie poniesienia kosztów nie jest w ogóle koniecznym warunkiem, aby dane wydatki mogły być uznane za koszty uzyskania przychodów. Jednak w praktyce oczywiście warto mieć stosowne dowody poniesienia wydatków. Podatnikowi łatwiej będzie wykazać, że poniósł wydatki w celu osiągnięcia przychodu, jeżeli będzie mógł wykazać, że w ogóle poniósł jakieś wydatki. W razie potrzeby to właśnie podatnik musi bowiem udowodnić poniesienie kosztów i wykazać ich celowość. Prawo nie określa zasad dokumentowania kosztów. Tym samym, należy uznać, iż każdy dowód potwierdzający wydatek może być przydatny, jeżeli może się przysłużyć do udowodnienia poniesienia przez daną osobę kosztów.

Obowiązek właściwego udokumentowania wydatków nie ma charakteru normatywnego, gdyż nie wynika z treści art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy go postrzegać w kategoriach dowodowych, jako procesowo skuteczny sposób udowodnienia poniesionych wydatków. Fakt nieudokumentowania wydatku w sposób przewidziany przez odrębne przepisy, nie oznacza jeszcze, że dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów nie może być zaliczony.

Warto zaznaczyć, że problem dokumentowania poniesienia kosztów jest znacznie ograniczony w przypadku kosztów zryczałtowanych.

Na czym polega zryczałtowanie kosztów uzyskania przychodów?

Koszty uzyskania niektórych przychodów są określane jako pewien procent uzyskanego przychodu lub w inny sposób. Prawodawca przyjmuje pewną fikcję, zgodnie z którą koszty uzyskania przychodu są równe jakiejś określonej kwocie, niezależnie od stanu faktycznego, np. koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich określa się w wysokości 50% tych przychodów, nawet jeżeli w rzeczywistości nie przekroczyły jednego promila przychodów. Na ogół, jeżeli podatnik poniósł wyższe koszty i udowodni wydatki oraz ich związek z przychodem, przyjmuje się faktycznie poniesione koszty. Największą zaletą zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów jest fakt, że podatnik nie musi w ogóle udowadniać poniesienia jakichkolwiek kosztów.

Koszty uzyskania przychodów uzyskane ze stosunku pracy (tzw. koszty pracownicze) określa się w zależności od ilości zawartych umów o pracę i miejsca zatrudnienia (w miejscu zamieszkania lub poza nim) - art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 Z jednego stosunku pracy

  Miesięcznie

  111 zł 25 gr

  Rocznie

  1 335 zł

 Z kilku stosunków pracy

  Nie może przekroczyć rocznie

  2 002 zł 05 gr

 Z jednego stosunku pracy dla dojeżdżających

  Miesięcznie

  139 zł 06 gr

  Rocznie

  1 668 zł 72 gr

 Z kilku stosunków pracy dla dojeżdżających

  Nie może przekroczyć rocznie

  2 502 zł 56 gr

 

Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone powyżej, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi - art. 22 ust. 11 ww. ustawy.

Powyższe limity stosuje się również do niektórych tytułów dochodów z działalności wykonywanej osobiście, jak np. związanych z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, z udziałem w organach stanowiących osób prawnych, uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem itp. – art. 22 ust. 9 pkt 5 ww. ustawy.

Koszty uzyskania przychodów mogą być określane także w relacji do uzyskanego przychodu, przy czym stosowane są dwie wielkości - 20% lub 50%. Tak będzie np. w przypadku dochodów uzyskiwanych z różnego rodzaju praw własności intelektualnej (ustawa wymienia je literalnie), a także z części rodzajów działalności wykonywanej osobiście, np. z umów zleceń. W przypadku, gdy przychód jest obciążany składkami na ubezpieczenie społeczne, składki te, w części potrąconej przez płatnika ze środków podatnika, pomniejszają podstawę naliczenia kosztów.

Dla kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (prawa własności intelektualnej), obowiązuje dodatkowo łączny limit do wysokości  kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej.

Także i w tych przypadkach obowiązuje zasada pozwalająca podatnikowi uwzględnić faktycznie poniesione koszty, gdyby były one wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej.

Czy każdy wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu jest kosztem uzyskania przychodów?

Nie. Jak zaznaczaliśmy powyżej, wydatek musi spełniać łącznie dwa warunki, w tym jeden negatywny – nie może być zaliczony do katalogu wydatków, których ustawodawca nie uznaje za koszty uzyskania przychodów. Spełnienie tylko warunku pozytywnego nie wystarczy. Należy zawsze sprawdzić, czy dany wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu nie znajduje się na ustawowej liście wydatków wyłączonych z kosztów, a jeżeli tak, to nie będzie kosztem uzyskania przychodu.

 

.Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zmianami).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jakie wydatki zarządu spółki z o. o. są kosztami uzyskania przychodu – opinia prawna

Jakie wydatki zarządu spółki z o. o. są kosztami uzyskania przychodu – opinia prawna

Stan faktycznyCzy i na jakiej podstawie obiad w ekskluzywnej restauracji połączony z omawianiem bieżących spraw spółki zjedzony przez członków zarządu spółki z o.o. można uznać za koszt uzyskania przychodu przez spółkę? Członkowie zarządu są jednocześnie pracownikami etatowymi spółki. (...)

Koszty uzyskania przychodu w 2011 roku

Koszty uzyskania przychodu w 2011 roku

Dojeżdżasz do pracy pociągiem lub autobusem? Przechowuj imienne bilety miesięczne. Gdy prowadzisz firmę – dokumentuj każdy zakup, jaki jest związany z jej prowadzeniem. Tylko w taki sposób udowodnisz fiskusowi tzw. koszty uzyskania przychodów. Według definicji są to wszelkie (...)

Ulga w PIT na działalność badawczo-rozwojową

Ulga w PIT na działalność badawczo-rozwojową

Poznaj zasady odliczania tzw. kosztów pracowniczych w ramach działalności badawczo-rozwojowej (ulgi B+R). To instrument, który efektywnie obniża wysokość podatków dochodowych płaconych przez podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Popularność (...)

Nowe zasady korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów

Nowe zasady korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów

Skąd zmiany? Nowe zasady korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów wprowadzane są ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...)

Przychody i koszty w walutach obcych oraz różnice kursowe

Przychody i koszty w walutach obcych oraz różnice kursowe

Przychody w walutach obcych a podatek dochodowy.   Stosownie do treści art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego (...)

Czy wydatki na świadczenia medyczne dla pracowników są dla nich przychodem do opodatkowania?

Czy wydatki na świadczenia medyczne dla pracowników są dla nich przychodem do opodatkowania?

1 stycznia 2007 r. zmieniły się zasady zaliczania do kosztów podatkowych (w PIT i CIT) świadczeń medycznych finansowanych pracownikom przez firmy. Stan ten obowiązuje do dnia dzisiejszego. Nie oznacza to jednak braku problemów ze świadczeniami medycznymi na gruncie podatku dochodowego (...)

Jak odliczyć darowizny w zeznaniu rocznym za 2020 r.?

Jak odliczyć darowizny w zeznaniu rocznym za 2020 r.?

Podatnik, który w roku podatkowym 2020 przekazywał pewne darowizny na określone w ustawie cele, może część z nich lub całość odliczyć od dochodu lub przychodu w rozliczeniu PIT. ##baner## Jakie darowizny można odliczyć?  Podatnik, który w roku podatkowym 2020 przekazywał (...)

Kiedy VAT może być kosztem?

Kiedy VAT może być kosztem?

  W podatku dochodowym od osób fizycznych wyklucza się zasadniczo uznanie za koszt uzyskania przychodu wydatków poniesionych tytułem zapłaty zobowiąza­nia w podatku od towarów i usług, z tym że w tym przypadku jest kilka wyjątków od tej ogólnej zasady. (...)

Połączenie lub podział spółek a koszty udziałowca

Połączenie lub podział spółek a koszty udziałowca

Kiedy nie są kosztami uzyskania przychodu wydatki poniesione przez udziałowca (akcjonariusza) spółek łączonych lub dzielonych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji)? Zgodnie z ogólną regułą, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia (...)

Jak płatnik powinien naliczać koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy?

Jak płatnik powinien naliczać koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy?

Kiedy powstaje przychód ze stosunku pracy?  Według art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód ze stosunku pracy powstaje w momencie jego otrzymania lub postawienia do dyspozycji.   Jakie przychody zalicza się do przychodów ze stosunku (...)

Jak odliczyć koszty uzyskania przychodu?

Jak odliczyć koszty uzyskania przychodu?

Zanim pracodawca czyli zleceniodawca naliczy i pobierze miesięczną składkę na PIT, uzyskany przychód pracownika pomniejsza o koszty uzyskania przychodu – ich wartość różni się w zależności od rodzaju podpisanej umowy. W 2014 r. nadal obowiązują niezmienione, niskie roczne limity kosztów, (...)

Mały ZUS Plus w 2022 roku

Mały ZUS Plus w 2022 roku

Mały ZUS Plus jest rozwiązaniem dla przedsiębiorców, których przychody nie przekraczają 120 tys. zł. Zobacz, jakie jeszcze warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać z Małego ZUS Plus i jak się do niego zgłosić. ##baner## Dla kogo jest Mały ZUS Plus? Od 1 lutego 2020 roku możesz (...)

Wysokość podatku w formie ryczałtu

Wysokość podatku w formie ryczałtu

Stawki podatku w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego są bardzo zróżnicowane. Zróżnicowanie to ma charakter przedmiotowy i zależy od działalności, z której podatnik uzyskuje przychody. Stawka 20 %. 20 - procentową stawkę podatku płacą podatnicy osiągający przychód (...)

Kiedy należy zapłacić podatek dochodowy od sprzedanej nieruchomości? - dotyczy nieruchomości nabytych do końca 2006 r.

Kiedy należy zapłacić podatek dochodowy od sprzedanej nieruchomości? - dotyczy nieruchomości nabytych do końca 2006 r.

Prawo podatkowe z różnymi czynnościami prawnymi wiąże określony skutek podatkowy. Inaczej mówiąc z określoną działalnością człowieka jako osoby fizycznej związane jest uzyskiwanie środków pieniężnych. W rozumieniu prawa podatkowego taka działalność może stanowić (...)

Samo zawarcie umowy nie przesądza o tym, że usługa była wykonana

Samo zawarcie umowy nie przesądza o tym, że usługa była wykonana

NSA rozstrzygnął spór podatnika z organami podatkowymi m.in. w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi doradztwa podatkowego. Spór między spółką a organami podatkowymi dotyczył nadwyżki VAT za okres od lutego do grudnia 1999 r. Zdaniem organów podatkowych (...)

Ważne zmiany w CIT

Ważne zmiany w CIT

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wprowadziła od 1 stycznia 2009 r. wiele nowości. Nowelizacja ta likwiduje wiele rozbieżności w interpretacji przepisów. W niniejszym artykule omówiono niektóre ważne zmiany w tym podatku.Pożyczka waloryzowana kursem waluty (...)

Zwrotny transfer nieruchomości a unikanie opodatkowania

Zwrotny transfer nieruchomości a unikanie opodatkowania

Informacja Szefa Krajowej Administracji Skarbowej  W niedawnej informacji Szef KAS zwrócił uwagę na wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, w których podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych dążą do uzyskania wyjaśnień przedstawiając (...)

Podatek od lokalu mimo zawieszenia firmy? Są sposoby

Podatek od lokalu mimo zawieszenia firmy? Są sposoby

Zawieszając działalność przedsiębiorca może pozbyć się jedynie części wydatków. Jeśli na potrzeby firmy wykorzystuje budynki czy magazyny, będzie musiał nadal opłacać za nie podatek. Na szczęście ma możliwość rozliczyć go w kosztach firmy. Zawieszenie działalności niesie za sobą (...)

W kosztach tylko część zaległych składek ZUS

W kosztach tylko część zaległych składek ZUS

Część ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego niefinansowana przez płatnika oraz zapłacone przez niego odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty należności na konto ZUS nie będą kosztami podatkowymi. Do kosztów firmy płatnik może zaliczyć tylko część składek finansowaną przez siebie. Do (...)

Ważne informacje w sprawie składki zdrowotnej

Ważne informacje w sprawie składki zdrowotnej

Przeczytaj informację dotyczącą stanowiska Ministerstwa Zdrowia w sprawie odliczenia składki zdrowotnej od dochodu/przychodu dla celów ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych (...)

Składki na ZUS a podatki

Składki na ZUS a podatki

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, mają znaczny wpływ na zobowiązania podatkowe. Zarówno osoby fizyczne, opłacające samodzielnie składki zusowskie, a są to przede wszystkim przedsiębiorcy, jak i płatnicy czyli pracodawcy, zleceniodawcy, spółdzielnie, organy zatrudnienia, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wypłata odszkodowania a koszty uzyskania przychodu

Wypłata odszkodowania a koszty uzyskania przychodu

Lokal użytkowy wynajmowany jest na podstawie umowy najmu zawartej na czas określony. Umowa przewiduje wypłatę odszkodowania w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy przez Wynajmującego. Czy w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy wypłacone odszkodowanie stanowić będzie koszt uzyskania (...)

Rozliczenie delegacji zagranicznej właściciela

Rozliczenie delegacji zagranicznej właściciela

Właściciel firmy ma zamiar w najbliższym czasie poszerzyć działalność gosp. (świadczy usługi budowlane) na kraje Wspólnoty Europejskiej. W styczniu i lutym jeździł do Danii w celu rozpoznania rynku. Po powrocie do kraju przedłożył rachunki za nocleg, paragony za zakup paliwa (jechał firmowym (...)

Życzenia opublikowane w prasie a koszty firmy.

Życzenia opublikowane w prasie a koszty firmy.

Z okazji jublileuszu istnienia firmy klienta, spółka zamieściła w miesięczniku branżowym życzenia urodzinowe dla klienta o treści: "Serdeczene życzenia z okazji 15 urodzin dla Klienta XXXX składają pracownicy firmy YYYYY. Czy jest to koszt uzyskania przychodu? Czy można odliczyć podatek (...)

Sprzedaż rzeczy przez wspólnika na rzecz spółki

Sprzedaż rzeczy przez wspólnika na rzecz spółki

Wspólnik spółki cywilnej (podatnika VAT) chce sprzedać za gotówkę komputer swojej spółce. Na podstawie jakich dokumentów można przeprowadzić tę transakcję? Czy będzie ona prawidłowa i czy ten zakup będzie stanowił koszty uzyskania przychodu dla spółki? Czy dla wspólnika sprzedającego (...)

Rozliczenie wspólnika spółki komandytowej

Rozliczenie wspólnika spółki komandytowej

Osoba O jest komandytariuszem w spółce komandytowej K. Spółka posiada kilku komandytariuszy. Jednocześnie osoba O w ramach prowadzonej swojej działalności gospodarczej świadczy usługi na rzecz spółki komandytowej K. Czy osoba O może zaliczać w koszty uzyskania przychodu koszty wystawionych (...)

Koszty procesowe a koszt podatkowy

Koszty procesowe a koszt podatkowy

Czy poniesiona opłata z tytułu złożonej apelacji (uiszczenie wpisu sądowego) stanowi koszt uzyskania przychodu dla spółki z o.o.? Dany wydatek może zostać uznany za koszt uzyskania przychodu jeżeli: został poniesiony w celu uzyskania przychodu, oraz nie znajduje się wśród kosztów, które (...)

Wynagrodzenie prywatnego detektywa a koszty

Wynagrodzenie prywatnego detektywa a koszty

W celu ustalenia czynu nieuczciwej konkurencji mamy zamiar wykorzystać prywatnego detektywa. Czy wynagrodzenie detektywa można uznać za koszt uzyskania przychodu w spółce? Czy wynagrodzenie detektywa za wykonane usługi będzie podstawą do roszczeń strony pozwanej? Zgodnie z ustawą o podatku (...)

Zwrot kosztów szkolenia przez byłego pracownika

Zwrot kosztów szkolenia przez byłego pracownika

Spółka z o.o. w lutym tego roku skierowała pracowników na kursy podnoszące kwalifikacje. Spółka pokryła koszty szkolenia, z pracownikami zostały podpisane umowy-porozumienia, w których między innymi jest zapis o zwrocie proporcjonalnej części kosztów w razie rozwiązania umowy o pracę (...)

Dojazd do pracy jako koszt uzyskania przychodu

Dojazd do pracy jako koszt uzyskania przychodu

Czy wydatki na dojazdy do pracy (np. taksówki) oraz jedzenie dla pracowników (np. obiady z restauracji) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? Jeśli tak, to czy wystarczy paragon dla udokumentowania? Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (względnie (...)

Rozliczenie dotacji z Urzędu Pracy w PIT

Rozliczenie dotacji z Urzędu Pracy w PIT

Od niedawna prowadzę własną firmę i mam kilka pytań. Forma prawna: jednoosobowa działalność gospodarcza osoby fizycznej. Jestem płatnikiem VAT. 1. W jaki sposób i czy w ogóle należy uwzględnić w PKPiR i rozliczeniu rocznym dotację z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej (...)

Wynagrodzenie prezesa jako koszt spółki z o.o.

Wynagrodzenie prezesa jako koszt spółki z o.o.

Prezes Zarządu - zgodnie ze statutem Spółki - pełni swoje funkcje na podstawie powołania, na mocy którego wykonuje czynności kontrolno - zarządcze Spółki. W związku z pełnieniem funkcji przez Prezesa, Spółka ponosi następujące koszty: 1) wynagrodzenie, 2) koszty związane z eksploatacją (...)

Koszty delegacji przedsiębiorcy

Koszty delegacji przedsiębiorcy

Prowadzę dzialalność gospodarczą (księga przychodów i rozchodów) w zakresie projektowania i nadzorów w budownictwie mostowym. Obecnie wykonuję pracę inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie obiektów mostowych w miejscowości oddalonej od miejsca zamieszkania oraz miejsca prowadzenia działalności (...)

Jak zaksięgować depozyt w pkpir?

Jak zaksięgować depozyt w pkpir?

Do celów prowadzonej działalności gospodarczej wynajmuję biuro w biurowcu (prowadzę działaność gospodarczą, księgę przychodów i rozchodów, jestem podatnikiem VAT). Umowa najmu przewiduje wpłatę depozytu (za 3 miesiące najmu), który jest zwracany po zakończeniu okresu najmu. Jak zaksięgować (...)

Prezes zarządu i prokurent a samochód służbowy

Prezes zarządu i prokurent a samochód służbowy

Czy prezes zarządu lub prokurent nie będący pracownikami spółki akcyjnej (są akcjonariuszami) mogą korzystać z samochodów służbowych należących do spółki. Jeśli tak, to jak rozliczać koszty użytkowania tych samochodów? Aby były uznane za koszty uzyskania przychodu, zgodnie z ogólną (...)

Rozliczenie przejazdów taksówką w kosztach

Rozliczenie przejazdów taksówką w kosztach

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Czasem przemieszczam się taksówkami w celach firmowych. Czy koszty taksówek mogę wliczyć w koszty prowadzonej działalności? Na podstawie jakiego dokumentu mogę to zrobić? Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

Koszty wynajmującego samochód

Koszty wynajmującego samochód

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej wynajmuje samochód szkole jazdy, w której jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z umową wszelkie koszty związane z korzystaniem samochodu ponosi Wynajmujący. Czy w takiej sytuacji amortyzacja, odsetki od kredytu, ubezpieczenie (...)