2.6.2017

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Europa w ruchu, czy w bezruchu?

Utrzymaniu konkurencyjności w ramach sprawiedliwej społecznie transformacji w kierunku czystej energii i cyfryzacji – to kierunki rozwoju europejskiego sektora transportowego. Inicjatywa Komisji Europejskiej obejmuje osiem wniosków ustawodawczych, które m.in. będą zobowiązywały do stosowania krajowych przepisów dotyczących płacy minimalnej np. wobec kierowców ciężarówek i tirów. 

Polska przeciwko tzw. pakietowi mobilności

Minister Adamczyk, razem z wiceminister Justyną Skrzydło, wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, państw członkowskich, środowisk branżowych i mediów, które odbyło się po prezentacji tzw. pakietu mobilności, czyli aktów prawnych regulujących funkcjonowanie transportu drogowego w UE.

– "Narzucanie krajowych stawek płacy minimalnej przewoźnikom w międzynarodowym transporcie drogowym, bez uwzględnienia dodatkowych czynników związanych z funkcjonowaniem firm przewozowych, spowoduje podniesienie kosztów transportu wszystkich towarów na wewnętrznym rynku UE oraz zakłócenia w łańcuchu dostaw towarów" – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk 31 maja 2017 r. w Brukseli.

– Zamiast liberalizacji i działań na rzecz Jednolitego Obszaru Transportowego, rewizja przepisów w wersji zaprezentowanej przez Komisję Europejską idzie w kierunku zamykania rynków narodowych i sankcjonowania działań protekcjonistycznych niektórych państw na szczeblu unijnym, co w rezultacie oznacza ograniczanie naturalnych przewag konkurencyjnych podmiotów, które własną gospodarnością oraz uczciwą pracą zdobyły znaczącą pozycję na rynku europejskim – powiedział minister Adamczyk podczas wystąpienia komentującego rozwiązania zaproponowane przez KE.

Andrzej Adamczyk wspomniał, że w ostatnim czasie premierzy Grupy Wyszehradzkiej we wspólnym oświadczeniu jasno określili swoje stanowisko w sprawie pomysłu włączenia międzynarodowych usług transportowych w zakres dyrektywy o delegowaniu pracowników jako negatywne, sprzeciwiając się osłabianiu swobody świadczenia usług.

– "Rodzi się pytanie, czy pakiet, który przedstawiła dziś Komisja Europejska, można nazwać „pakietem mobilności” skoro, w gruncie rzeczy, doprowadzi do jej ograniczenia, gdyż proponuje przepisy, które sprawią, że świadczenie usług przez firmy transportowe w wielu obszarach będzie mocno utrudnione, a branża już dziś boryka się z wieloma utrudnieniami i funkcjonuje w warunkach dużej niepewności" – podkreślił minister Andrzej Adamczyk.

Minister zwrócił też uwagę, że KE zaproponowała rozwiązania zaskakująco zbieżne z tymi, w stosunku do których wszczęto procedurę naruszeniową. 27 kwietnia 2017 r. Komisja wezwała  Austrię do usunięcia uchybień w związku ze stosowaniem austriackiej ustawy dotyczącej zwalczania dumpingu płacowego i socjalnego w sektorze transportu drogowego. Dodał, że podobne działania podjęła wobec francuskiej i niemieckiej ustawy o płacy minimalnej.

– "W odróżnieniu od niektórych polityków europejskich jestem daleki od używania zwrotów takich, jak nowoczesne niewolnictwo, czy praca przymusowa. Z całą pewnością nie zgodzę się też ze stwierdzeniem, że poprzez różnicowanie stawek wynagrodzeń w poszczególnych państwach UE „karmimy ekstremizm” oraz ograniczamy poparcie dla idei europejskiej" – powiedział minister Adamczyk.

Szef resortu infrastruktury i budownictwa zaapelował o prowadzenie dyskusji opartej na merytorycznych argumentach. Podkreślił, że prezentowane przez polską delegację podejście opiera się na analizach i pracach badawczych. Delegacja MIB przedstawiła wstępne wyniki zleconych przez resort prac badawczych zespołu naukowców Uniwersytetu Gdańskiego, dotyczących konsekwencji wprowadzenia tzw. pakietu mobilności dla Jednolitego Rynku Europejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem sektora transportowego.

Minister Andrzej Adamczyk podkreślił, że pełni podziela opinię o tym, że „Europa musi chronić pracowników, w szczególności tych, którzy zarabiają mniej". Natomiast nie podziela opinii, że powinno się to odbywać poprzez odgórne ustalanie płacy minimalnej na niemożliwych do osiągnięcia poziomach kosztem zaburzenia wolnej konkurencji na rynku.

– "Oczekiwaliśmy, że dzisiaj prezentowana propozycja będzie dobrym punktem wyjściowym do negocjacji między legislatorami doskonale zdając sobie sprawę, jak trudne było to zadanie dla służb Komisji Europejskiej. Jednakże w obecnym kształcie większość propozycji nie umożliwia nam określenia naszego marginesu negocjacyjnego" – powiedział minister Adamczyk.

Z kolei, Ryszard Czarnecki – wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego podkreślił, że „sektor transportu drogowego jest specyficznym i bardzo wrażliwym elementem europejskiej gospodarki. Każde zakłócenie na rynku kreuje konsekwencje dla innych sektorów: opóźnienia w dostawach, wzrost cen towarów oraz ograniczenie mobilności obywateli Unii Europejskiej”.

Na marginesie spotkania minister Adamczyk spotkał się z komisarz ds. transportu UE Violetą Bulc, z którą rozmawiał o propozycjach przedstawionych przez Komisję. Minister zaprezentował wstępne stanowisko resortu oraz podkreślił, że zmiany legislacyjne zaproponowane w pakiecie mobilności w obecnym kształcie uderzają w sektor drogowego transportu międzynarodowego. Zaznaczył też, że Polska będzie w dalszym ciągu konsekwentnie realizować swoją strategię w tym zakresie, opierając się na rzetelnych danych i analizach, które będą przekazywane do wiadomości europejskim firmom transportowym oraz opinii publicznej.

Porady prawne

Czego dotyczy pakiet "Europa w ruchu" - czyli pakiet mobilności?

Jak wspomniano, inicjatywa Komisji Europejskiej obejmuje 8 wniosków ustawodawczych, które m.in. będą zobowiązywały do stosowania krajowych przepisów dotyczących płacy minimalnej np. wobec kierowców ciężarówek i tirów.

Komisja Europejska podejmuje działania na rzecz modernizacji europejskiej mobilności i transportu. Jej zdaniem, celem jest pomoc sektorowi w utrzymaniu konkurencyjności w ramach sprawiedliwej społecznie transformacji w kierunku czystej energii i cyfryzacji.

„Europa w ruchu” to szeroko zakrojony zestaw inicjatyw, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wspieranie inteligentnego pobierania opłat za użytkowanie dróg, zmniejszenie emisji CO2, zanieczyszczenia powietrza i zatorów komunikacyjnych, ograniczenie formalności administracyjnych dla przedsiębiorstw, zwalczanie nielegalnego zatrudnienia i zapewnienie odpowiednich warunków i czasu odpoczynku pracownikom. Długoterminowe korzyści płynące z tych środków, w opinii KE, wykraczają daleko poza sektor transportu poprzez promowanie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy, zwiększenie sprawiedliwości społecznej, zwiększenie wyboru dla konsumentów oraz zdecydowane wprowadzenie Europy na drogę do niskich emisji.

Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za unię energetyczną, Maroš Šefčovič, stwierdził: - "Świat transportu zmienia się zasadniczo. Europa musi wykorzystać tę okazję, aby ukształtować przyszłość mobilności. To nasza szansa na zmianę paradygmatu. Chciałbym, aby przemysł europejski nie tylko był częścią globalnej zmiany, ale by nadawał jej ton".

Wiceprzewodniczący do spraw miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności Jyrki Katainen skomentował: - "Nasze podejście do mobilności obejmuje nie tylko sektor transportu. Nowe tendencje w transporcie postrzegamy również w kontekście nowych trendów gospodarczych, takich jak gospodarka społecznościowa lub gospodarka o obiegu zamkniętym. Jest to zatem szansa na modernizację całej gospodarki europejskiej i nadanie jej bardziej zrównoważonego charakteru".

Komisarz ds. transportu Violeta Bulc powiedziała: - "UE ma wyjątkową okazję, aby być liderem w modernizacji transportu drogowego nie tylko w Europie, lecz również na poziomie globalnym. Nasze reformy stworzą podstawy dla znormalizowanych cyfrowych rozwiązań w transporcie, sprawiedliwych warunków socjalnych i łatwiejszych do egzekwowania przepisów rynkowych. Dzięki temu zmaleją społeczno-ekonomiczne koszty transportu, jak czas tracony w korkach ulicznych, liczba śmiertelnych wypadków oraz wypadków, których ofiary odnoszą poważne obrażenia, zagrożenie dla zdrowia powodowane zanieczyszczeniem i hałasem, a zarazem korzyści odniosą obywatele, przedsiębiorstwa i przyroda. Wspólne normy i usługi transgraniczne ułatwią również podróże multimodalne w Europie".

Mobilność ma znaczący wpływ na życie codzienne obywateli europejskich. Sektor ten zatrudnia bezpośrednio ponad 11 milionów osób. Jednak obecnie stoi on w obliczu zmian technologicznych, gospodarczych i społecznych, których tempo wzrasta. Wykorzystanie tych zmian ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia Europy, która chroni, wspiera i broni – jednego z priorytetów politycznych Komisji Junckera. W tym celu Komisja przyjęła dziś długoterminową strategię, której celem jest przekształcenie tych wyzwań w szanse i wprowadzenie do roku 2025 inteligentnej, sprawiedliwej społecznie i konkurencyjnej mobilności. UE będzie stymulować ten proces za pomocą prawodawstwa i środków wspierających, w tym inwestycji w infrastrukturę, badania naukowe i innowacje. Dzięki temu to w Europie zostaną opracowane i wprowadzone najlepsze ekologiczne, połączone i zautomatyzowane rozwiązania w zakresie mobilności, pojazdy i wyposażenie.

Strategii towarzyszy pierwsza seria 8 wniosków ustawodawczych dotyczących transportu drogowego. Sektor ten ma szczególne znaczenie, ponieważ zatrudnia bezpośrednio 5 mln Europejczyków, a jednocześnie jest odpowiedzialny za emisje prawie jednej piątej wszystkich gazów cieplarnianych w UE. Wnioski doprowadzą do poprawy funkcjonowania rynku przewozów drogowych oraz warunków socjalnych i zatrudnienia pracowników. Zostanie to zrealizowane w drodze bardziej rygorystycznego egzekwowania przepisów, zwalczania nielegalnych praktyk w zakresie zatrudnienia, ograniczenia administracyjnego obciążenia przedsiębiorstw oraz poprzez zwiększenie przejrzystości obowiązujących przepisów, np. w odniesieniu do stosowania krajowych przepisów dotyczących płacy minimalnej.

Komisja wspiera również rozwiązania w zakresie płynnej mobilności, tak by obywatele i przedsiębiorstwa mogli łatwo przemieszczać się w całej Europie. Przykładem jest wniosek mający na celu zwiększenie interoperacyjności systemów pobierania opłat, który umożliwi użytkownikom dróg poruszanie się w całej UE bez konieczności znajomości różnych formalności administracyjnych. Wspólne specyfikacje dotyczące danych pochodzących z transportu publicznego pasażerów umożliwią im lepsze zaplanowanie podróży i wybranie najlepszej trasy, nawet gdy przechodzi ona przez granice państwowe.

Pierwsza partia 8 wniosków zostanie uzupełniona w ciągu najbliższych 12 miesięcy o inne propozycje, w tym normy dotyczące emisji na okres po 2020 r. dla samochodów osobowych i dostawczych, a także pierwsze normy emisji dla pojazdów ciężkich, będące następstwem dzisiejszego wniosku dotyczącego monitorowania emisji CO2 i zużycia paliwa przez pojazdy ciężkie oraz sprawozdawczości w tym zakresie. Wnioski te przyczynią się do stymulowania innowacji, poprawy konkurencyjności, zmniejszenia emisji CO2, poprawy jakości powietrza i zdrowia publicznego oraz zwiększenia bezpieczeństwa transportu.

Kontekst prawny

Transport i mobilność mają kluczowe znaczenie dla europejskiej gospodarki i konkurencyjności. Znalazło to odzwierciedlenie w różnych ramach politycznych UE mających decydujący wpływ na ten sektor. Realizacja priorytetów Komisji Junckera – unii energetycznejjednolitego rynku cyfrowego i agendy na rzecz zatrudnienia, wzrostu i inwestycji – przyczynia się do usprawnienia sektorów transportu i mobilności. W strategii na rzecz unii energetycznej z lutego 2015 r. przekształcenie sektora transportu w sektor energooszczędny i niskoemisyjny określono jako jeden z kluczowych obszarów działania. Środki, które zostały przedstawione w przyjętej w lipcu 2016 r. strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej będą teraz realizowane. Inwestycje w infrastrukturę w ramach planu inwestycyjnego dla Europy stanowią silny bodziec dla wprowadzenia w Europie ekologicznej, konkurencyjnej i połączonej mobilności.

Więcej informacji:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Europa w bezpiecznym ruchu

Europa w bezpiecznym ruchu

Pierwsze w historii normy emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych o dużej ładowności, zaawansowane systemy bezpieczeństwa w autach osobowych, rozwój zautomatyzowanych i połączonych z internetem systemów mobilności - KE wprowadza ostatni pakiet działań służących modernizacji (...)

Program budowy 100 obwodnic

Program budowy 100 obwodnic

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne założenia opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Co przewiduje (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.  Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego (...)

Cyfrowe propozycje Komisji Europejskiej

Cyfrowe propozycje Komisji Europejskiej

Przejrzyste platformy internetowe Większa przejrzystość użytkowania, efektywniejsze rozstrzyganie sporów, obserwatorium monitorujące wpływ nowych przepisów na rynek cyfrowy – KE zaproponowała nowe przepisy dla platform internetowych zapewniające małym przedsiębiorstwom (...)

Topolanek w PE: Europa bez barier, Europa zasad

Topolanek w PE: Europa bez barier, Europa zasad

Na dzisiejszej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu premier Czech, Miroslav Topolanek, przedstawił stanowisko oraz priorytety prezydencji czeskiej, która z początkiem roku objęła przewodnictwo w Unii Europejskiej, zastępując prezydencję francuską. Naszym mottem jest Europa bez (...)

Mały ruch graniczny z sąsiadami Unii

Mały ruch graniczny z sąsiadami Unii

Po co Wspólnota reguluje tzw. mały ruch graniczny?W interesie rozszerzonej Wspólnoty leży zapewnienie, aby granice z państwami sąsiadującymi nie stanowiły barier dla handlu, wymiany społecznej i kulturalnej czy współpracy regionalnej. W tym celu opracowano system dla potrzeb (...)

Nicolas Sarkozy w PE: Najważniejszy wspólny głos Europy wobec kryzysów

Nicolas Sarkozy w PE: Najważniejszy wspólny głos Europy wobec kryzysów

Kryzys finansowy i wojna gruzińska wzmacniają argumenty przemawiające za jednolitą odpowiedzią UE na globalne problemy, uznał Nicolas Sarkozy, który przedstawiał w Parlamencie wyniki szczytu Rady Europejskiej. Odrzucił sugestie, że UE powinna wycofać się z ambitnych zobowiązań w sprawach (...)

Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

Polska jest gospodarzem 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP24). Polska przewodniczy Konferencji po raz czwarty, a po raz trzeci gości to wydarzenie. Poprzednie konferencje to COP14 w 2008 r. w Poznaniu i COP19 w 2013 r. w Warszawie. (...)

Zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych

Zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych

21 września 2022 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Co reguluje nowe rozporządzenie? Zastąpi ono dotychczas obowiązujące trzy inne rozporządzenia: Ministra (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem (...)

Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Czego dotyczy nowe rozporządzenie? Wchodzące w życie 10 stycznia br. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów określa: wymagania w stosunku do (...)

Gdy pojazd specjalny przestaje nim być, czy zmienić dokumenty? - opinia prawna

Gdy pojazd specjalny przestaje nim być, czy zmienić dokumenty? - opinia prawna

Stan faktyczny Posiadam samochody popularnie zwane betonowozami - gruszkami służące jedynie do przewozu betonu towarowego w ruchu lokalnym. Jeśli samochody mają status specjalne, to czy kiedy zmieniła się klasyfikacja, należałoby te samochody przerejestrowywać? Czy wymiana dowodu na nowy (...)

Wytyczne bezpiecznego ruchu rowerowego

Wytyczne bezpiecznego ruchu rowerowego

Mając na uwadze bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu drogowym, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, działającej przy Ministerstwie Infrastruktury, zlecił opracowanie wytycznych bezpiecznego ruchu rowerowego.  Opracowanie to zostało zarekomendowane przez Ministra (...)

CEPiK po zmianach

CEPiK po zmianach

CEPiK 2.0 wystartował – duże zmiany dla kierowców Od 13 listopada 2017 r. obowiązują przepisy znowelizowanej ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Dla wielu instytucji, np. stacji kontroli pojazdów, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, czy Straży Granicznej wiąże (...)

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Jakie konsekwencje?

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Jakie konsekwencje?

Prowadzenie różnego rodzaju pojazdów pod wpływem alkoholu jest zachowaniem szkodliwym społecznie. Powoduje wiele negatywnych konsekwencji, zarówno dla prowadzącego pojazd, jak i dla innych uczestników ruchu. Szkodliwość takiego zachowania ma swoje odbicie w prawie karnym. (...)

Źle ustawione i nieczytelne znaki. Dygocząca kontrola NIK

Źle ustawione i nieczytelne znaki. Dygocząca kontrola NIK

Należy określić sankcje w ustawie Prawo o ruchu drogowym dla zarządców dróg za umieszczanie znaków i sygnalizatorów niezgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu - podkreśla w swoim raporcie NIK. Oznakowanie niezgodne z przyjętą organizacją ruchu, zniszczone znaki drogowe, nieczytelne (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie (...)

Pasażerowie kolei z nowymi prawami?

Pasażerowie kolei z nowymi prawami?

Projekt dotyczący praw pasażerów w ruchu kolejowym Komisja Europejska aktualizuje unijne przepisy dotyczące praw pasażerów w ruchu kolejowym. Nowe przepisy mają skuteczniej chronić podróżnych w przypadku opóźnienia pociągu lub jego odwołania, jak również (...)

Prezydent Francji w PE o francuskim przewodnictwie, klimacie, Lizbonie, uczciwości i zaufaniu

Prezydent Francji w PE o francuskim przewodnictwie, klimacie, Lizbonie, uczciwości i zaufaniu

"Ja chciałem zmienić Europę, ale to Europa zmieniła mnie", tymi słowami prezydent Francji Nicolas Sarkozy zakończył wystąpienie w Parlamencie w Strasburgu, podsumowujące półrocze prezydencji francuskiej i sukces, jakim było porozumienie państw członkowskich i Parlamentu (...)

Zmiany w Prawie o ruchu drogowym

Zmiany w Prawie o ruchu drogowym

Zmiany od 1 czerwca  Już w najbliższy wtorek, 1 czerwca 2021 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów Prawo o ruchu drogowym. W myśl nowych przepisów nastąpi ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia, zwiększenie zakresu ochrony (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Czy mogę jeździć po polskich drogach na zagranicznych prawach jazdy.

Czy mogę jeździć po polskich drogach na zagranicznych prawach jazdy.

Przed paroma laty straciłem prawo jazdy za punkty karne. Jakiś czas po tym wyjechałem za granicę, tam wyrobiłem sobie tamtejsze prawo jazdy. Ostatnio jadać po Polsce dostałem mandat za jazdę bez prawo jazdy. Co muszę zrobić żeby móc jeździć po Polsce na zagranicznych prawach jazdy? Niniejsza (...)

Czy jako pieszy mogłem zostać ukarany mandatem za powodowanie niebezpieczeństwa na drodze?

Czy jako pieszy mogłem zostać ukarany mandatem za powodowanie niebezpieczeństwa na drodze?

Czy jako pieszy mogłem zostać ukarany mandatem za powodowanie niebezpieczeństwa na drodze? Zgodnie z art. 86 par. 1 k.w. kto, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny. Wobec tego powstaje pierwsza wątpliwość odnośnie (...)

Warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu

Warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu

Jechałem samochodem i nie posiadałem zamontowanej w miejscu do tego przeznaczonym przedniej tablicy rejestracyjnej. Art. 71 Prawa o ruchu drogowym stanowi, że pojazdy są dopuszczone do ruchu, jeżeli są min. zaopatrzone w tablice rejestracyjne. Przednią tablicę rejestracyjną miałem wewnątrz (...)

Parkowanie na terenie prywatnym

Parkowanie na terenie prywatnym

Na ulicy wjazdowej do naszej firmy stanowiącej nasz teren prywatny w pobliżu bramy wjazdowej często parkują samochody utrudniając dojazd naszym pracownikom i klientom. Są to samochody osób które załatwiają w pobliskich instytucjach własne sprawy, ale ze względu na brak miejsc parkingowych, (...)

Przegląd techniczny, a wygląd pojazdu

Przegląd techniczny, a wygląd pojazdu

Posiadam sprawny technicznie samochód osobowy. Jednakże samochód ma pewne uszkodzenia blacharskie, ale nie ma elementów wystających, niebezpiecznych. Czy może być przeprowadzone okresowe badanie techniczne ww pojazdu? Proszę o przytoczenie odpowiednich przepisów. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy (...)

Uprawnienia Policji w sprawach o wykroczenia

Uprawnienia Policji w sprawach o wykroczenia

W trakcie zatrzymania do kontroli drogowej z powodu "domniemania wykroczenia drogowego" zostałem (funkcjonariusz przedstawił się) poproszony o dokumenty i udanie się do radiowozu. Tam funkcjonariusz, który uprzednio przedstawił się stwierdził, że dopuściłem się wykroczenia drogowego, a mianowicie (...)

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Chciałbym Państwa prosić o opinię prawną w sprawie wymiany angielskiego prawa jazdy na polskie. Ale zaczynając od początku w 2013 straciłem prawo jazdy za jazdę po pijaku. Po tym zdarzeniu przeprowadziłem się do Anglii, tam postanowiłem wyrobić sobie tamtejsze prawo jazdy. Teraz po powrocie (...)

Wycofanie pojazdu z ruchu a ubezpieczenie OC

Wycofanie pojazdu z ruchu a ubezpieczenie OC

Posiadam samochód, który czasowo wycofałem z ruchu. Czy firma ubezpieczeniowa musi mi zwrócić składkę (niektóre firmy zwracają, a inne nie)? Zagadnienie ubezpieczenia OC pojazdów wycofanych z ruchu budzi kontrowersje. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu przewiduje ustawa Prawo o ruchu drogowym. (...)

Wezwanie przez Straż Miejską

Wezwanie przez Straż Miejską

Otrzymałem wezwanie od Straży Miejskiej z miejscowości odległej o 200 km do stawienia się w charakterze osoby podejrzanej w sprawie wykroczenia drogowego (art. 92 par. 1 - przekroczenia prędkości). Jednak wezwanie to wydaje mi się bezpodstawne, bo nie posiadam żadnego samochodu i nie przypominam (...)

Pojazd wolnobieżny

Pojazd wolnobieżny

Zakupiłem skuter elektryczny o małej mocy. Jego maksymalna prędkość to 25km/h i jest to fabrycznie zagwarantowane, iż szybciej nie może pojechać. Skuter nie wydaje głośnych odgłosów. Czy można takim pojazdem jeździć po drogach publicznych, tak jak rowerem? Czy taki pojazd podlega obowiązkowemu (...)

Straż Miejska - punkty karne

Straż Miejska - punkty karne

Straż Miejska za przekroczenie prędkości nałożyła na kierowcę mandat i dodatkowo ukarała "punktami karnymi". Czy w obecnym stanie prawnym, Straż Miejska za przekroczenie prędkości udokumentowane zdjęciem z fotoradaru ma prawo ukarać dodatkowo kierowcę "punktami karnymi" oprócz mandatu? (...)

Straż miejska a fotoradar po 1 stycznia 2011

Straż miejska a fotoradar po 1 stycznia 2011

W dniu 05.03.2011 zostałem sfotografowany przez straż miejską przy użyciu fotoradaru stacjonarnego (zamocowany na stałe na słupie). Wiem, że brakuje rozporządzeń wykonawczych do znowelizowanej pod koniec 2010 roku ustawy - prawo o ruchu drogowym. W szczególności dotyczy to konieczności oznakowania (...)

Tymczasowe tablice z Niemiec- na jak długo?

Tymczasowe tablice z Niemiec- na jak długo?

Samochód przyjechał z Niemiec na tzw żółtych tablicach posiadających ubezpieczenie na tydzień od daty ich wydania. Zostanie zarejestrowany w Polsce dopiero za 2-3 tygodnie, właściciel auta doubezpieczył samochód w Polsce na okres miesiąca na te tymczasowe numery. Czy można w tej sytuacji (...)

Dopuszczenie wózka widłowego do ruchu drogowego

Dopuszczenie wózka widłowego do ruchu drogowego

Firma użytkuje wózek widłowy z napędem silnikowym. Od czasu do czasu chciałaby przejechać niewielki odcinek drogi po drodze publicznej. Czy może poruszać się wózkiem widłowym po drodze publicznej na krótkich dystansach? Jakie warunki należy spełnić? Wózek widłowy należy uznać za maszynę (...)

Pozostawanie pojazdu mechanicznego w ruchu

Pozostawanie pojazdu mechanicznego w ruchu

Samochód osobowy, po przekręceniu kluczyka w stacyjce, zapalił się. W wyniku pożaru szkodę poniosły dwa samochody stojące obok. Posiadacz pojazdu posiadał ubezpieczenie OC. Towarzystwo ubezpieczeniowe odmówiło wypłaty odszkodowania, ponieważ według nich samochód, który uległ zapaleniu, (...)

Odpowiedzialność za mandat karny nałożony na pracownika

Odpowiedzialność za mandat karny nałożony na pracownika

Czy pracownik, który dostaje mandat za przekroczenie prędkości jadąc służbowym samochodem, może przerzucić koszty mandatu na swojego pracodawcę? Należy wskazać, że przepisy ustawy ustawy Prawo o ruchu drogowym obowiązują wszystkich kierowców. Ustawa ta określa zasady ruchu na drogach (...)