Geoportal w rękach Głównego Geodety Kraju

Nowelizacja dotyczy przeniesienia spraw infrastruktury przestrzennej z działu informatyzacja do działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Jakie zmiany wprowadza ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej? 

Zmiana ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej sprowadza się do przeniesienia spraw „infrastruktury informacji przestrzennej” z działu „informatyzacja” do działu „budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo”. Stanowi to konsekwencję przejęcia przez ministra inwestycji i rozwoju kierowania działem „budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo” na podstawie rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju. 

Dzięki tej zmianie skupione w jednym resorcie będą wszystkie instrumenty (geodezja i kartografia, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, infrastruktura informacji przestrzennej) niezbędne do utworzenia centrum usług geoinformacyjnych rządu. 

Zgodnie z przedmiotową ustawą minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa przy pomocy Głównego Geodety Kraju, a nie jak dotychczas minister właściwy do spraw informatyzacji, wykonuje zadania wskazane w art. 18 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie infrastruktury informacji przestrzennej).

Porady prawne

Główny Geodeta Kraju będzie odpowiedzialny za utrzymanie geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej, jako centralnego punktu dostępu do usług przestrzennych.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tzn. 21 czerwca br., z wyjątkiem przepisu zobowiązującego nowego pracodawcę do poinformowania członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw informatyzacji, realizującego zadania w zakresie infrastruktury o tym że staje się członkiem korpusu służby cywilnej zatrudnionym w  urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zob. też: Skupienie usług geoinformacyjnych rządu

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne