Intercyza małżeńska

10.5.2022

Michał Pichór

Michał Pichór

Radca prawny

Należy pamiętać, iż wstąpienie w związek małżeński wiąże się ze zmianami dotyczącymi sfery majątkowej, albowiem pojawia się majątek wspólny małżonków. Jednakże małżonkowie mogą zmieniać ustawowy ustrój za pomocą intercyzy.

Czym jest intercyza?

Co do zasady, wstąpienie w związek małżeński powoduje, że pomiędzy małżonkami z mocy prawa powstaje wspólność majątkowa małżeńska. Oznacza to, że przedmioty nabyte od chwili zawarcia małżeństwa przez oboje małżonków lub jednego z nich, należą do ich majątku wspólnego. W szczególności majątek wspólny obejmuje pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z działalności zarobkowej, dochody z majątku wspólnego i osobistego jak również środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków, a ponadto kwoty składek z tytułu ubezpieczeń społecznych zewidencjonowane na subkoncie. Małżonkowie lub osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński mogą wprowadzić odmienny ustrój majątkowy. Temu celowi służy intercyza, czyli umowa, której postanowienia wprowadzają modyfikację ustroju majątkowego, jaki wynika z ustawowej wspólności majątkowej. Innymi słowy małżonkowie mają prawo rozszerzyć lub ograniczyć wspólność majątkową, wprowadzić rozdzielność majątkową, ewentualnie po dokonanej modyfikacji przywrócić ustawową wspólność majątkową. Wymogiem ważności intercyzy jest jej zawarcie w formie aktu notarialnego.

Porady prawne

Kiedy intercyza jest przydatna?

W powszechnej opinii intercyza majątkowa jest sprawdzianem uczuć w przypadku, gdy jeden z małżonków jest znacznie bardziej zamożny od drugiego. Należy jednak zwrócić uwagę na jej znaczenie w obrocie gospodarczym. Po pierwsze, gdy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą lub zaciąga zobowiązanie, umowa o rozdzielności majątkowej chroni majątek drugiego małżonka, a tym samym zabezpiecza mienie rodziny przed ryzykiem związanym z utratą płynności finansowej przedsiębiorcy. Po drugie, jeżeli małżonkowie chcą, aby nieruchomość, która dotychczas stanowiła składnik majątku osobistego jednego z małżonków została objęta małżeńską wspólnością majątkową, mogą to uczynić przy pomocy umowy o rozszerzeniu wspólności majątkowej. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 marca 2017 roku, sygn. akt II FSK 410/15, uznał, że włączenie do majątku małżonków poprzez umowę o rozszerzeniu wspólności majątkowej nieruchomości stanowiącej majątek odrębny jednego małżonka, nie jest nabyciem tej nieruchomości w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Taka umowa ma jedynie charakter organizacyjny wobec stosunków majątkowych między małżonkami, nie można więc jej utożsamiać z czynnością nabycia lub zbycia poszczególnych składników majątku albo udziału w tym majątku. 

Intercyza a wierzyciele

Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 47[1] Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome. Innymi słowy, jeśli kontrahent nie został poinformowany o zawarciu umowy małżeńskiej, w tym o rodzaju umowy, małżonkowie nie będą mogli powoływać się na korzystne dla siebie, a niekorzystne dla drugiej strony skutki, jakie wynikają z zawartej umowy małżeńskiej. W związku z powyższym istotne jest zawarcie odpowiedniej klauzuli umownej, która będzie stanowić podstawę dla wykazania, iż kontrahent został poinformowany o fakcie zawarcia intercyzy, co uchroni małżonków przed niekorzystnymi następstwami dochodzenia roszczeń przez wierzyciela.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Co to jest intercyza i dlaczego decydujemy się na jej zawarcie? Intercyza jest to majątkowa umowa małżeńska, na mocy której małżonkowie dokonują wyboru ustroju majątkowego jaki będzie regulował ich stosunki majątkowe w trakcie trwania małżeństwa. Panujący między małżonkami ustrój majątkowy określa jakie przedmioty nabyte w trakcie trwania małżeństwa (czasami (...)

Majątek wspólny małżonków

Majątek wspólny małżonków

Podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej obejmuje – jak sama nazwa wskazuje – składniki majątkowe, które stanowią majątek wspólny. Punktem wyjścia przy omawianiu zagadnienia podziału majątku jest ustalenie, co w skład tego majątku wchodzi. To przedmiot częstych sporów między małżonkami, którzy często (...)

Taksa notarialna - aktualne stawki 2018

Taksa notarialna - aktualne stawki 2018

Taksa notarialna to maksymalna wysokość opłaty pobieranej przez notariusza za dokonanie określonej czynności notarialnej. Stawki taksy ustalane są drogą rozporządzenia przez ministra i obowiązują na terenie całego kraju.  Opłaty notarialne zróżnicowane są w zależności od wartości przedmiotu danej czynności prawnej oraz od rodzaju czynności. Wysokość taksy (...)

Majątkowa umowa małżeńska

Majątkowa umowa małżeńska

To, jakie stosunki majątkowe łączą małżonków, nie pozostaje bez wpływu na zakres odpowiedzialności jednego z nich za długi zaciągnięte przez drugiego - także za długi podatkowe. Zdecydowaną większość polskich małżonków łączą stosunki majątkowe oparte na wspólności majątkowej. Z punktu widzenia interesów fiskusa to korzystny układ, z perspektywy (...)

Jak zawrzeć małżeństwo i zarejestrować je w urzędzie stanu cywilnego?

Jak zawrzeć małżeństwo i zarejestrować je w urzędzie stanu cywilnego?

Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego - czynności przygotowawcze Zanim dojdzie do zawarcia małżeństwa należy podjąć czynności przygotowawcze, tzn. przedłożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego określone przez przepisy prawa dokumenty, które pozwolą mu na stwierdzenie, czy małżeństwo może być zawarte. W procedurze poprzedzającej zawarcie małżeństwa badane (...)

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

  Małżeństwo, według polskiego prawa cywilnego, to związek kobiety i mężczyzny (w Polsce nie dopuszcza się więc małżeństw homoseksualistów), powstały z ich woli jako równorzędnych stron w celu wspólnego pożycia i zaspokajania potrzeb założonej rodziny. Jest to stosunek prawny o charakterze wzajemnym, obejmujący specyficzne silne więzi między małżonkami (...)

Zawarcie małżeństwa za granicą

Zawarcie małżeństwa za granicą

  Zawarcie małżeństwa za granicą, co do zasady, podlega regulacjom państwa, na terytorium którego to zdarzenie ma miejsce. Zgodnie z konwencją nowojorską, której Polska jest stroną, mężczyźni i kobiety, bez względu na jakiekolwiek różnice ras, narodowości lub wyznania, mają prawo po osiągnięciu pełnoletności do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. (...)

Jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego przez cudzoziemca?

Jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego przez cudzoziemca?

  Jakie dokumenty trzeba dostarczyć? Każda osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo (w tym cudzoziemiec) jest obowiązana:   przedstawić dokument stwierdzający tożsamość oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia, a także dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeśli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim, albo nieistnienia małżeństwa, (...)

Krewni żony, czyli prawne skutki powinowactwa

Krewni żony, czyli prawne skutki powinowactwa

Co to jest powinowactwo? Powinowactwo jest to stosunek prawnorodzinny istniejący pomiędzy małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Powinowactwo podobnie jak pokrewieństwo opisuje się za pomocą stopni i linii. Charakterystyka taka służy opisaniu stopnia bliskości jaki istnieje między małżonkiem a krewnymi drugiego z nich. Powinowactwo jest określone taką samą linią i takim samym stopniem (...)

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich przed zawarciem małżeństwa - opinia prawna

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich przed zawarciem małżeństwa - opinia prawna

  Stan faktyczny W sierpniu 2005 roku od gminy nabyłem w użytkowanie wieczyste grunt. Zapłaciłem 25% wartości gruntu, a przez kolejne 40 lat miałem płacić 4% wartości rocznie. Niestety, inwestycja, którą planowałem, nie doszła do skutku i w tym roku przegrałem sprawę, a  gmina odebrała mi grunt. Ja jednak mam zaległości z tytułu rocznych rat za użytkowanie wieczyste (...)

Odpowiedzialność za długi małżonka hazardzisty

Odpowiedzialność za długi małżonka hazardzisty

Dostępność za pomocą sieci Internet do zagranicznych portali e-gamblingowych i aktualna ocena legalności uczestniczenia w nich może skonfrontować wiele rodzin ze starym, ale i z nowym, problemem odpowiedzialności rodziny za długi graczy. Za długi męża nie odpowiadam? W odniesieniu do hazardu w sieci praktycznie abstrakcyjny stał się problem odpowiedzialności za długi względem graczy (...)

Intercyza łączy majątki, ale nie na zawsze

Intercyza łączy majątki, ale nie na zawsze

Wspólność majątkowa małżonków powstaje wraz z zawarciem małżeństwa, kończy się wtedy, gdy małżeństwo zostanie rozwiązane. Inaczej jest, gdy przed ślubem obie strony podpiszą intercyzę - donosi Rzeczpospolita. Wówczas własność może ustać bez rozwodu. Intercyza może zostać zmieniona na podstawie umowy majątkowej małżeńskiej. Małżonkowie mają możliwość (...)

Rewolucyjne zmiany w regulacjach majątków małżonków!

Rewolucyjne zmiany w regulacjach majątków małżonków!

  Pomimo tego, iż stosunki rodzinne wydają się być tymi, które przede wszystkim powinny cechować się stabilnością i w tym zakresie czasem konieczne są zmiany, czy też modyfikacje. Zawsze celem jest oczywiście dostosowywanie przepisów do realiów społecznych. Tak też się stało w przypadku kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawodawca zdecydował się na dokonanie (...)

Jak małżonkowie mogą wpływać na skład majątku wspólnego w trakcie trwania wspólności?

Jak małżonkowie mogą wpływać na skład majątku wspólnego w trakcie trwania wspólności?

  Wszystkie sytuacje opisane w niniejszym artykule nie dotyczą bezpośrednio samego podziału majątku wspólnego. Mimo to, czynności takie, jak zarząd majątkiem wspólnym czy zaciąganie zobowiązań, mogą wpłynąć na kształt tego majątku - zarówno poprzez jego zwiększenie, jak również zmniejszenie. Mogą w ten sposób wpłynąć, na kształt tego, co (...)

Zniesienie wspólności i podział majątku przed orzeczeniem separacji - opinia prawna

Zniesienie wspólności i podział majątku przed orzeczeniem separacji - opinia prawna

  Stan faktyczny  Czy jeśli małżonkowie zawarli rozdzielność majątkową z jego podziałem, przed wniesieniem sprawy o separację, to sąd bezwzględnie zastosuje się do tej umowy (zakładając, że nie była ona krzywdząca do żadnej ze stron), czy może jeszcze zmieniać zasady podziału i nałożyć dodatkowe obciążenia, pomijając alimenty? Czy pominięcie w wyszczególnieniu (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odpowiedzialność za podatki a intercyza

Odpowiedzialność za podatki a intercyza

Czy intercyza małżeńska chroni również przed ewentualnymi długami małżonka w stosunku do skarbu państwa (podatki), a jeśli tak to czy należy informować urząd skarbowy o przeprowadzonej intercyzie? (...)

Skutki majątkowe intercyzy

Skutki majątkowe intercyzy

Intercyza małżeńska jest zabezpieczeniem małżonków na wypadek rozwodu. Jak wygląda sytuacja w przypadku śmierci, któregoś z małżonków jeżeli mieli podpisaną intercyzę? Czy wtedy bierze (...)

Jak oddzielić zgromadzone dotychczas środki od wspólnoty majątkowej?

Jak oddzielić zgromadzone dotychczas środki od wspólnoty majątkowej?

Cały czas staram się inwestować w lokaty, oraz nieruchomości. Ma to być moje zabezpieczenie na przyszłość. Niedługo biorę ślub i chciałbym żeby środki zgromadzone na lokatach, oraz nieruchomości (...)

Rozdzielność majątkowa w trakcie małżeństwa

Rozdzielność majątkowa w trakcie małżeństwa

Czy można wystąpić o rozdzielność majątkową pozostając dalej w związku, do kogo należy się zwrócić, jak długo to trwa i jakie mogą być koszty? Co do zasady między małżonkami ma miejsce (...)

Rozwód a sprawy majątkowe

Rozwód a sprawy majątkowe

Podjęliśmy wspólnie decyzję o rozwodzie i podziale majątku. Strony są zgodne co do jego składu, wartości i sposobu podziału, rozwód za porozumieniem stron, bez orzekania o winie. Aby przyspieszyć (...)

Zmiana osoby dłużnika - przejęcie długu

Zmiana osoby dłużnika - przejęcie długu

Moja siostra, z mężem w VIII 2000 r. wzięli z pewnego banku kredyt "małżeński" (spłata na 4 lata) w wys. 7 tys.zł. Następnie tenże kredyt, w całości, wraz z książeczką spłat itd. przekazali (...)

Ponowne zawarcie małżeństwa

Ponowne zawarcie małżeństwa

Osoba po orzeczonym prawomocnie sądowym rozwodzie zamierza ponownie zawrzeć małżeństwo z tym samym partnerem. Jakie dokumenty, jakie formalności, jaki czas oczekiwania są wymagane? Jakie koszty? (...)

Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca

Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca

Czy cudzoziemiec zamierzający zawrzeć w Polsce małżeństwo powinien przedstawić dokument stwierdzający, że ma do tego zdolność? Art. 56. 1. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest (...)

Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Na jakich zasadach można otrzymać rozwód kościelny? Moja żona zmarła 10 lat temu. 5 lat temu rodzice martwiąc się o mój stan zdrowia zapoznali mnie z pielęgniarką, która mi sie spodobała i (...)

Zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem

Zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem

Jakie są wymogi prawne, aby zawrzeć związek małżeński z obywatelem Stanów Zjednoczonych w Polsce? Jakie kroki trzeba w tym celu podjąć? Rozumiemy, że chodzi o małżeństwo obywatela Stanów (...)

Rozdzielność majątkowa a odpowiedzialność wspólna

Rozdzielność majątkowa a odpowiedzialność wspólna

W 2000 r. dokonaliśmy rozdzielności majątkowej. Po tym okresie popadłem w długi. Obecnie jeden z wierzycieli zwrócił się do sądu o klauzule wykonalności przeciwko mojej małżonce. Ponieważ (...)

Jak zabezpieczyć rodzinę przed moimi długami?

Jak zabezpieczyć rodzinę przed moimi długami?

Witam serdecznie, posiadam dwa kredyty. Chciałbym jakoś zabezpieczyć moja rodzinę (żonę i córkę), przed moimi długami na wypadek mojej śmierci. Jak mogę to zrobić? Niniejsza opinia prawna (...)

Forma intercyzy

Forma intercyzy

Czy umowa małżonków znosząca wspólność majątkową czy ustanawiająca rozdzielność majątkową po trwającym kilka lat małżeństwie tak aby wszystkie dobra w trakcie trwania małżeństwa należały (...)

Rozwiązanie umowy majątkowej małżeńskiej

Rozwiązanie umowy majątkowej małżeńskiej

Czy umowa majątkowa małżeńska wprowadzająca rozdzielność majątkową może zostać zmieniona lub rozwiązana? Istnieje możliwość rozwiązania umowy majątkowej małżeńskiej. Z art. 47 § (...)

Małżeństwo między rozwiedzionymi małżonkami

Małżeństwo między rozwiedzionymi małżonkami

W 1985 r. wyszłam za mąż, urodziłam 4 dzieci, w 1998 roku wystąpiłam o rozwód z powodu alkoholizmu męża. Rozwód dostałam szybko, po pół roku, orzeczony z winy męża. Zasądzono wysokie alimenty (...)

Klauzula wykonalności na małżonka a intercyza

Klauzula wykonalności na małżonka a intercyza

Postanowieniem sądu nadano klauzulę wykonalności przeciw małżonce dłużnika, mimo że ich wspólność majątkowa zniesiona została w 1996 roku (faktycznie po powstaniu długu). Postanowienie mówi, (...)

Rozdzielność majątkowa małżeńska

Rozdzielność majątkowa małżeńska

Małżeństwo jest we wspólnocie majątkowej od 10 lat i posiada wspólny majątek, który wypracowany został w tym czasie.Jakie skutki niesie wprowadzenie rozdzielności majątkowej po 10 latach wspólnoty (...)

FORUM PRAWNE

Intercyza małżeńska

Intercyza małżeńska Co to jest intercyza małżeńska ? kiedy można ją zawrzeć?

co moje a co wspolne

co moje a co wspolne Ostatnio uslyszalam dwie rzeczy, ktora mnie neico zaniepokoila 1) Znajomy mieszka z kobietą, która ma z nim dziecko. Nie maja ślubu - ale on ma firmę - Sc. - podobno zgodnie (...)

zniesienie wspólnoty majątkowej

zniesienie wspólnoty majątkowej Jak znieść wspólnotę majątkową w trakcie małżeństwa? intercyza przed małżeńska np. ale w trakcie... hmmm chyba za decyzją sądu. wiolin nie wiem czy da się (...)

intercyza a spadek po meżu

intercyza a spadek po meżu Witam! Mam podpisaną z mężem intercyzę prze małżeńska. Mamy 3 dzieci. Kto w takim przypadku dziedziczy po nim spadek? Czekam na odpowiedź.

Odpowiedzialność za długi współmałżonka

Odpowiedzialność za długi współmałżonka Mój mąż bez mojej wiedzy narobił olbrzymich długów w trakcie trwania naszego małżeństwa. Kiedy jego sprawki wyszły na jaw, podpisaliśmy intercyzę. (...)

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem prawa kanonicznego, ale intuicja (...)

Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

Unieważnienie małżeństwa Kościelnego Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam u (...)

Czy małżeństwo jest ważne

Czy małżeństwo jest ważne Małżeństwo zostało zawarte za granicą, przez obywateli Polski i USA. Okazało się, że dane dostarczone przez jednego z małżonków , odnoszące się do stanu cywilnego (...)

Małżeństwo

Małżeństwo Czy małżonkowie muszą mieć wspólne miejsce zamieszkania, żeby przysługiwały im wszystkie prawa? np. do dziedziczenia majątku, wspólnoty mieszkaniowej, karty kredytowej. Nie ma takich (...)

CZY UDA MI SIĘ UWOLNIĆ OD ŻONY?

CZY UDA MI SIĘ UWOLNIĆ OD ŻONY? Moje małżeństwo od kilku lat przeżywało kryzys. Właściwie zaczęło się źle dziać po przyjściu na świat drugiego dziecka - 12 lat temu. Żona zaczęła mnie (...)

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Chodzi tu o sytuację przyszłej matki(nie mężatki), która spodziewa (...)

Intercyza.

Intercyza. Witam. Chciałbym się o coś dopytać. Czy intercyzę ustanawiam jako współmałżonek sam z prawnikiem, czy jest ona jakaś ogólna, od górnie ustalona przez prawo? Intercyze ustala się (...)

Intercyza

Intercyza Dzień dobry, mam pytanie dotyczące intercyzy. Czy istnieje możliwość podpisania jej w taki sposób, że: - następuje podział pieniędzy znajdujących się na kontach po 50%, - od daty (...)

Intercyza

Intercyza Witam Jestem w czasie separacji. Niestety nie mam podpisanej intercyzy przedmałżeńskiej. jak mogę zapobiec temu, by mój mąż pozbawił mnie majątku z mojej ojcowizny? dziękuje za pomoc

Intercyza

Intercyza Mój mąż zagrożony jest karą grzywny i oczekuje na sprawę karną i wyrok. Czy w przypadku sporządzenia inetrcyzy nie będę musiała spłacać jego ewentualnie zasądzonej grzywny? Notariusz (...)

Przedwstępna umowa o zakup budynku.

Przedwstępna umowa o zakup budynku. Witam. Podpisałem umowę przedwstępną jednak teraz mam pewne dylematy. Budynek jest podzielony na pół,druga połowa należy do kogoś innego, sprzedająca twierdzi (...)

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. ALE PONOC TRZEBA PRZEPRACOWAC (...)

Rozdzielczość majątkowa

Rozdzielczość majątkowa Mam pytanie ile kosztuje spisanie oświadczenia o rozdzielczość majątkową - może jakieś kontakty ktoś ma??:) (madziasz) U notariusza kosztowało mnie to około 500 zł (...)

Podział majątku

Podział majątku Komu należy się dom wybudowany na działce nalężącej do jednego ze współmałżonków (niezamieszkały). Jak spłacić drugą stronę stronę wg czego? Nakładów, aktualnej wartości? (...)

Porady prawne