Jak wystawia się faktury VAT-marża?

Podmioty uprawnione do rozliczania podatku według procedury marży

Procedurę marży mogą stosować m.in. podatnicy świadczący usługi w zakresie turystki oraz podmioty dokonujące dostawy towarów używanych (ale „używanie” na potrzeby tej szczególnej procedury zdefiniowane jest w sposób bardzo szczególny). 

Usługi turystyki

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku (art. 119 ustawy o VAT). Przez marżę rozumie się różnicę między kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną nabycia przez podatnika towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty; przez „usługi dla bezpośredniej korzyści turysty” rozumie się natomiast usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.

Powyższe zasady stosuje się bez względu na to, kto nabywa usługę turystyki, w przypadku gdy podatnik: 

 1. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju; 

 2. działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek; 

 3. przy świadczeniu usługi nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty; 

 4. prowadzi ewidencję, z której wynikają kwoty wydatkowane na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, oraz posiada dokumenty, z których wynikają te kwoty.

Podatnikom rozliczającym marżę nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty.

W przypadku gdy przy świadczeniu usługi turystyki podatnik, oprócz usług nabywanych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, część świadczeń w ramach tej usługi wykonuje we własnym zakresie (tzw. usługi własne), odrębnie ustala się podstawę opodatkowania dla usług własnych i odrębnie w odniesieniu do usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.

W celu określenia podstawy opodatkowania dla usług własnych stosuje się zasady ogólne. W tych przypadkach podatnik obowiązany jest do wykazania w prowadzonej ewidencji, jaka część należności za usługę przypada na usługi nabyte od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, a jaka na usługi własne.

Usługi turystyki podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0 %, jeżeli usługi nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty są świadczone poza terytorium Wspólnoty. Jeżeli usługi nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty są świadczone zarówno na terytorium Wspólnoty, jak i poza nim, to usługi turystyki podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0 % tylko w części, która dotyczy usług świadczonych poza terytorium Wspólnoty. W przypadku gdy nabywane usługi, o których mowa, są usługami transportu międzynarodowego świadczonymi środkami transportu morskiego lub lotniczego, usługi te dla opodatkowania stawką podatku w wysokości 0 % usług turystyki uznaje się za świadczone poza terytorium Wspólnoty. Powyższe zapisy stosuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika dokumentów potwierdzających świadczenie tych usług poza terytorium Wspólnoty.

Towary używane

Jak zaznaczono na wstępie niniejszego punktu, również dostawa towarów używanych może podlegać opodatkowaniu marżą. Na potrzeby stosowania procedury marży w sposób specyficzny określono, co należy rozumieć przez „towar używany”. Należy pamiętać, że poniższa definicja obowiązuje tylko przy stosowaniu szczególnej procedury marży i nie można jej stosować do innych sytuacji w podatku VAT (np. na potrzeby zastosowania zwolnienia w podatku VAT obowiązuje zupełnie inna definicja towaru używanego).

Zatem dla celów rozliczenia podatku VAT marżą pod pojęciem „towarów używanych” rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (PCN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 27.41.10-30, ex 27.41.10-50, ex 27.41.20-30, ex 27.41.20-50, ex 27.41.20-70.00, 27.41.30-30, 27.41.30-50, 27.41.61-00, 27.41.62-00, 36.22.11-30.00, 36.22.11-50.00 i 36.22.12-30.00).

W przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Rozliczanie podatku metodą marży dotyczy dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od: 

 1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem VAT lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej (czyli podatnikiem unijnym); 

 2. podatników VAT, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 ustawy; 

 3. podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana metodą marży; 

 4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających polskim regulacjom; 

 5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających polskim regulacjom marży, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Podatnik może stosować ogólne zasady opodatkowania do dostaw, do których stosuje się przepisy opodatkowania marżą. Jeżeli podatnik oprócz zasady marży stosuje również ogólne zasady opodatkowania, to jest on obowiązany prowadzić ewidencję VAT z uwzględnieniem podziału w zależności od sposobu opodatkowania; w odniesieniu do dostawy opodatkowanej marżą ewidencja musi zawierać w szczególności kwoty nabycia towarów niezbędne do określenia kwoty marży, o której mowa w tych przepisach.

Do nabywanych przez podatnika towarów używanych, jeżeli podlegały opodatkowaniu marżą, nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego. W przypadku zaś eksportu towarów dokonywanego przez podatnika, który stosuje opodatkowanie marżą, marża podlega opodatkowaniu stawką 0 %. 

Przykład:  

 • Podatnik VAT prowadzący komis samochodowy podpisał umowę z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej na sprzedaż samochodu za kwotę 12.000 zł. Samochód został sprzedany za kwotę 14.000 zł. W związku z tym marża wynosi 2.000 zł i zawiera już w sobie podatek: 

2.000 zł x 22/122 = 360,65 zł VAT

Dane na fakturach VAT-marża

Podatnik stosujący opodatkowanie marżą nie może oddzielnie wykazywać na wystawianych przez siebie fakturach podatku od dostawy towarów, w przypadku gdy opodatkowaniu podlega marża.

W fakturach dokumentujących świadczenie usług turystyki oraz innych czynności, których podstawą opodatkowania jest marża: 

 • w miejsce oznaczenia "FAKTURA VAT" stosuje się oznaczenie "FAKTURA VAT marża"; 

 • zawiera się następujące dane:

  • imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;

  • numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy (z pewnymi wyjątkami);

  • dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;

  • nazwę towaru lub usługi;

  • jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług;

  • kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

Faktura „VAT-marża” nie zawiera zatem

 • ceny jednostkowej netto;

 • wartości sprzedaży netto;

 • stawki podatku;

 • sumy wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;

 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

 • wartości sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu.

Podstawa prawna:

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: