Jaka stawka VAT obowiązuje dla infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu?

Ministerstwo Finansów wypowiedziało się niedawno w kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu i pozostałemu budownictwu. Poniższe opracowanie uwzględnia tezy jego pisma (PP1-811/73/2006/JW/189).

Czego dotyczy obniżona 7% stawka VAT?

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Czym jest infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu?

Przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu rozumie się:

Porady prawne
  1. sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,
  2. urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,
  3. urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne

- jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego (art. 146 ust. 3 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r.).

W praktyce ww. infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu (np. stacje uzdatniania wody, przepompownie ścieków) może być związana zarówno z funkcjami gospodarczymi (lokale użytkowe w mieście i budynki gospodarcze na wsi), jak i z budownictwem mieszkaniowym. Przepis art. 146 ww. ustawy wyraźnie jednak wskazuje, że stawka podatku 7% odnosi się wyłącznie do infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.

Jaką stawkę zastosować, gdy infrastruktura ma charakter towarzyszący zarówno budownictwu mieszkaniowemu, jak i pozostałemu budownictwu?

W przypadku gdy infrastruktura ma charakter towarzyszący zarówno budownictwu mieszkaniowemu, jak i pozostałemu budownictwu, to należy zatem dla zastosowania właściwej stawki wydzielić tę część, która związana jest z obsługą budownictwa mieszkaniowego. Rozdziału tego należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej.

Jak określić proporcję?

Dopuszczalną metodą określania proporcji, w jakich infrastruktura związana jest z budownictwem mieszkaniowym i pozostałym, może być np. metoda procentowego określenia udziału powierzchni mieszkalnej w całkowitej powierzchni obiektów, tj. mieszkalnych i niemieszkalnych znajdujących się na terenie objętym robotami, i zastosowanie obliczonego w ten sposób wskaźnika do rozliczenia wykonywanych robót.

Kiedy budowa i remont dróg będzie objęta obniżoną 7% stawką VAT?

W przypadku natomiast budowy i remontu dróg obowiązuje stawka podstawowa w wysokości 22% (zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT).

Jeśli zatem wykonywane roboty dotyczą w całości dróg publicznych, którymi są drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne (art. 2 ustawy o drogach publicznych) wówczas budowa i remonty tych dróg są opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%. Dotyczy to przede wszystkim remontu i budowy dróg gminnych stanowiących element szeroko rozumianego układu komunikacyjnego na terenie gminy. Definicja oraz kategorie dróg publicznych są uregulowane w ustawie o drogach publicznych.

Jeżeli natomiast czynności te dotyczyć będą w całości infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu (np. chodników i dróg osiedlowych, dojść i dojazdów wewnątrzosiedlowych), tj. dróg wewnętrznych, wówczas będzie miała zastosowanie stawka podatku od towarów i usług w wysokości 7%.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r., Nr 54, poz. 535, ze zm.);
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2004 r., Nr 204, poz. 2086, ze zm.)
Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika