Jeden format sprawozdań finansowych dla emitentów za rok obrotowy 2020

Ujednolicono raportowanie dla emitentów. Za rok 2020 raporty roczne (w tym sprawozdania finansowe) mogą być składane w formacie XHTML.

Zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/815 z17 grudnia 2018 r. uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania (dalej „rozporządzeniem ESEF”), emitenci, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Unii Europejskiej, zwani dalej „emitentami”, mają obowiązek sporządzać swoje roczne raporty finansowe, w skład których wchodzą także sprawozdania finansowe, w formacie określonym w tym rozporządzeniu, a zatem w formacie XHTML.

Porady prawne

Rozporządzenie ESEF

W myśl rozporządzenia ESEF, w przypadku gdy roczny raport finansowy zawiera skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zwanymi dalej „MSSF”, emitenci mają obowiązek znakowania tych sprawozdań stosując taksonomię MSSF przy użyciu specyfikacji Inline XBRL.

Rozporządzenie ESEF określa, że powyższe przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do rocznych raportów finansowych zawierających sprawozdania finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. lub później.

Przepisy ustawy o rachunkowości

Zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości, zwaną dalej „ustawą o rachunkowości”, emitenci sporządzają sprawozdania finansowe i składają je do Krajowego Rejestru Sądowego w:

  1. postaci elektronicznej, w strukturze logicznej i formacie udostępnianych w BIP Ministerstwa Finansów (tj. XML z załączonymi plikami PDF) – w odniesieniu do jednostkowych sprawozdań finansowych sporządzanych według ustawy o rachunkowości;
  2. dowolnym formacie elektronicznym – w odniesieniu do jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF.

Zgodnie z zasadami rachunkowości sprawozdanie finansowe ma rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majątkową i finansową jednostki oraz jej wynik finansowy. Dlatego sprawozdanie finansowe jednostki powinno być sporządzone w jednej określonej formie oraz prezentować niezbędne dane, które będą odpowiednio udostępniane wszystkim zainteresowanym odbiorcom.

Za zasadne uznano więc, żeby sprawozdania finansowe emitentów za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. lub później były sporządzane w jednym formacie elektronicznym, określonym w rozporządzeniu ESEF (XHTML) – zarówno na potrzeby raportu rocznego, służącego wypełnieniu obowiązków informacyjnych związanych z dopuszczeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku regulowanym (przekazywanego do Komisji Nadzoru Finansowego, spółki prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości), jak i na potrzeby złożenia tego sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Aby to ułatwić w BIP Ministerstwa Finansów w zakładce Struktury e-sprawozdań został opublikowany link, który zawiera także odwołanie do formatu i struktury raportu rocznego, o których mowa w rozporządzeniu ESEF.

Dostosowanie polskich przepisów do unijnych

Ponieważ na forum unijnym osiągnięto wstępne porozumienie na zmianę dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE w zakresie wprowadzenia dla państwa członkowskiego opcji dotyczącej odroczenia terminu obowiązkowego stosowania rozporządzenia ESEF o rok, Ministerstwo Finansów oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zdecydowały o skorzystaniu z możliwości przesunięcia o rok obowiązku stosowania ESEF przy jednoczesnym utrzymaniu możliwości raportowania w tym formacie już za rok 2020. W związku z tym przewidujemy możliwość sporządzania sprawozdań finansowych za rok 2020 w jednej określonej formie, tj. w stosowanym dotychczas formacie (XML albo dowolny format elektroniczny), bądź w formacie XHTML zgodnym z ESEF (w przypadku emitentów, którzy nie skorzystaliby z ww. odroczenia).

Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych w formacie określonym w rozporządzeniu ESEF

Zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 9 ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym biegły rewident w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego zawiera opinię o tym, czy badane sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z przepisami prawa, statutem lub umową. Powyższe będzie miało zastosowanie również w przypadku sprawozdań finansowych sporządzonych w formacie wymaganym rozporządzeniem ESEF.

Jednocześnie z uwagi na to, że zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia MF z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego stanowi element raportu rocznego, to zalecane jest, aby sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego emitenta było także sporządzone w ormacie XHTML. Powyższe umożliwi emitentom publikację wszystkich elementów raportu rocznego zgodnie z wymogami rozporządzenia ESEF, a równocześnie zostanie zachowana postać elektroniczna sprawozdania wymagana art. 86 ust. 1 ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne