Kiedy mały podatnik traci prawo do stosowania metody kasowej?

Kiedy mały podatnik traci prawo do stosowania metody kasowej?

Kiedy następuje utrata prawa do stosowania metody kasowej?

Prawo do rezygnacji z metody kasowej należy odróżnić od utraty prawa do stosowania tej metody. Utrata prawo do metody kasowej wiąże się bowiem z utratą statusu małego podatnika i oznacza dla podatnika konieczność stosowania rozliczeń na zasadach ogólnych. 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o VAT, mały podatnik traci prawo do rozliczania podatku metodą kasową, począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym przekroczył kwotę

  • 1 200 000 euro – w odniesieniu do wartości sprzedaży (wraz z kwotą podatku), albo

  • 45.000 euro – jeśli jest podatnikiem prowadzącym przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającym funduszami powierniczymi, agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu), przy czym kwota ta odnosi się do kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi, wraz z kwotą podatku. 

Od kiedy należy w tym przypadku zacząć stosować zasady ogólne?

Utrata prawa do metody kasowej nie następuje jednak natychmiast. Podatnik zaczyna bowiem stosować zasady ogólne dopiero od rozliczenia za miesiąc, który następuje po kwartale, w którym ww. kwoty zostały przekroczone. Oznacza to, że do końca tego kwartału mały podatnik rozlicza się jeszcze metodą kasową.  

Przykład: 

Pan Andrzej, który rozlicza się metodą kasową, w dniu 2 stycznia 2012 r. przekroczył kwotę sprzedaży w wysokości 1 200 000 euro. W tej sytuacji Pan Andrzej od kwietnia 2012 r. musi rozliczać się miesięcznie, zaś pierwszą deklarację miesięczną złoży w terminie do 25 maja. Do końca I kwartału Pan Andrzej może jednak stosować metodę kasową bez ograniczeń, co oznacza, iż do 25 marca musi złożyć deklarację kwartalną VAT-7K.

Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy o VAT, rozwiązania dotyczące małych podatników rozliczających się metodą kasową stosuje się również do podatników rozpoczynających w ciągu roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem VAT, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwot określonych w art. 2 pkt 25 ustawy (tj. 1 200 000 euro lub 45.000 euro). W przypadku przekroczenia ww. kwot podatnik traci prawo do rozliczania się metodą kasową oraz do dokonywania kwartalnych rozliczeń, począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym nastąpiło to przekroczenie, oraz w następnym roku podatkowym (zob. art. 104 ust. 2 ustawy o VAT).

Zatem podatnicy, którzy rozpoczęli wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem VAT dopiero w danym roku podatkowym, również stosują zasadę, iż utrata prawa do metody kasowej nie następuje natychmiast, lecz dopiero po zakończeniu kwartału, w którym przekroczone zostały limity. Rzecz jasna ci podatnicy tracą również prawa do stosowania metody kasowej w następnym roku podatkowym. 

Z czym wiąże się utrata prawa do stosowania metody kasowej?

Przekroczenie określonych w ustawie limitów sprzedaży lub wynagrodzenia oznacza zatem utratę statusu małego podatnika. Utrata prawa do metody kasowej oznacza zatem również niemożność składania deklaracji kwartalnych (może je bowiem składać jedynie mały podatnik).   

Utrata prawa do stosowania metody kasowej wiąże się z obowiązkiem aktualizacji danych w zakresie podatku VAT. Podatnik powinien zatem wypełnić formularz VAT-R, zaznaczając w poz. 30 pole 2 oraz poz. 31.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.  U. 2004 r., Nr 54, poz. 535, ze zm.);
Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika