22.12.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Reforma postępowania cywilnego

Usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądem – to główny cel gruntownej reformy Kodeksu postępowania cywilnego. Nowe regulacje mają zapewnić Polakom możliwość szybkiego i skutecznego dochodzenia swoich praw, rzetelne postępowania i sprawiedliwe wyroki.

Czego dotyczy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw?

Projekt, przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i przyjęty przez Radę Ministrów, trafił do Sejmu.

- "To zmiany daleko idące, czasami wręcz fundamentalne. Zmierzają w jednym kierunku: usprawnienia i przyspieszenia biegu postępowań sądowych. Odpowiadają na wielkie oczekiwanie społeczne, aby sprawy w sądach mogły toczyć się szybko i profesjonalnie" – podkreślił na konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Zaproponowano kompleksową reformę przewidującą usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądami w sprawach cywilnych. Oceniając działalność wymiaru sprawiedliwości, Polacy skarżą się bowiem w badaniach m.in. na przewlekłość postępowań sądowych. Dzięki nowym przepisom, znaczna część spraw będzie rozstrzygana już na pierwszej rozprawie. Reforma wprowadza szereg rewolucyjnych rozwiązań, które służą rozstrzyganiu znacznej części spraw już na pierwszej rozprawie. Skraca drogę obywateli do sądów – sprawy z zasady mają się toczyć w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Ogranicza możliwość sabotowania postępowań poprzez zgłaszanie nieustannych zażaleń. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom zagwarantowano również obiektywizm postępowań – chodzi o automatyczne wyłączenie sędziów i całych sądów w sytuacji, gdy ich bezstronność może być kwestionowana.

Porady prawne

Elementem reformy jest także zwolnienie z opłat sądowych osób mniej zamożnych oraz pracowników, którzy dochodzą swoich praw od pracodawców.

- "Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła nasz projekt i trafi on do parlamentu. Mam nadzieję, że jak najszybciej uda się wprowadzić w życie to, co przygotowaliśmy. Dla Polaków -  konsumentów i  przedsiębiorców" – powiedział 19 grudnia Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości sędzia Łukasz Piebiak.

Niższe opłaty sądowe 

Zwolnienie z kosztów dla osób mniej zamożnych 

Znacząco zwiększy się liczba osób całkowicie zwolnionych z opłat ze względu na sytuację materialną. Obecnie opłat sądowych nie płacą wyłącznie osoby, które pozostają w skrajnym ubóstwie. Dzięki nowym przepisom, opłat unikną także osoby, które wprawdzie dysponują niewielkimi funduszami, ale są to pieniądze niezbędne np. na utrzymanie rodziny, opłacenie edukacji dzieci czy leczenie. W przypadku mniej zamożnych Polaków podstawowym kryterium do zwolnienia z opłat będzie to, czy wniesienie opłat sądowych stanowi uszczerbek dla ich rodziny (lub narazi ją na taki uszczerbek), jeśli tak – to zostaną z nich zwolnieni. 

Spory z pracodawcą i ZUS – bez opłat 

Pracownicy, którzy dochodzą swoich praw w sądzie pracy w sporze z pracodawcą, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych czy Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, nie będą ponosić żadnych kosztów –  ani w przypadku złożenia pozwu, ani apelacji. Opłaty sądowe (5% wartości sporu) – będą pobierane jedynie w przypadku spraw, których wartość sporu przekracza 50 tys. zł.

Darmowe sprawy o wynagrodzenie 

Z opłat zwolnieni będą całkowicie pracownicy występujący o należne wynagrodzenie – w postępowaniach przed sądem pracy i postępowaniach cywilnych prowadzonych w sprawie wynagrodzenia od pracodawcy, który zbankrutował. 

Bez opłat za odzyskanie zasądzonych pieniędzy

Znikną opłaty – obecnie wynoszące nawet kilkadziesiąt złotych – za wydanie pierwszego tytułu wykonawczego. To sądowy dokument, na podstawie którego komornik odzyskuje zasądzone przez sąd pieniądze. Chodzi o to, aby osoby, które np. padły ofiarą oszustów, nie ponosiły dodatkowych kosztów.

Duże zniżki dla ofiar nieuczciwych sprzedawców

Opłaty w sprawach konsumenckich będą niższe o 2/3, jeżeli pokrzywdzona osoba przed wytoczeniem powództwa podejmie próbę polubownego załatwienia sporu. Rozwiązanie to jest korzystne dla konsumentów, a jednocześnie odciąży sądy od prowadzenia prostych spraw, które można rozwiązać bez ich interwencji.

Niższe koszty dla ofiar banków i „frankowiczów”

Maksymalne koszty wniesienia powództwa w sporach z bankami nie przekroczą 1000 zł. Obecnie zależą one od wartości przedmiotu sporu i sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Nowe przepisy będą korzystne m.in. dla tysięcy osób, które zaciągnęły wysokie kredyty we frankach i toczą spory sądowe z bankami. Niezależnie od tego, po której stronie procesu znajdzie się konsument (czy będzie pozwanym, czy powodem) – to zawsze będzie mógł skorzystać z ograniczenia wysokości opłaty do 1000 zł.

Tańsze odpisy wyroków

Przewidziano nową stawkę za stronę – 2 zł (po zmianach opłata wyniesie 20 zł za 10 stron, bo taką objętość ma standardowy odpis sądowy). Dziś za każdą stronę odpisu, np. wyroku albo protokołu rozprawy trzeba zapłacić 6 zł.

Szybkie i sprawne sądy

Sądy bliżej ludzi

Osoba składająca pozew przeciwko firmie, która ma siedzibę daleko od jej miejsca zamieszkania, nie będzie musiała jeździć do sądu, gdzie firma ta jest zarejestrowana. Sama będzie mogła wybrać, czy pozew rozpatrzy sąd mieszczący się w jej miejscowości albo w pobliżu, czy też tam, gdzie firma ma siedzibę. Natomiast, jeśli to firma złoży pozew przeciwko klientowi, np. za nieopłacony rachunek, to sprawa będzie rozpatrywana przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania klienta. Oznacza to ułatwienie dla zwykłych Polaków, którzy często są zmuszeni do ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem na rozprawy do sądów mieszczących się daleko od ich miejsca zamieszkania.

Zasada jednej rozprawy

Regułą w mniej skomplikowanych sprawach cywilnych ma być tylko jedna rozprawa, na której od razu zapadnie wyrok. Służy temu wprowadzenie obowiązku pisemnej odpowiedzi na pozew oraz posiedzenia przygotowawczego.

Krótkie terminy

Jeżeli zakończenie postępowania sądowego, np. ze względu na stopień skomplikowania sprawy, nie będzie możliwe na pierwszej rozprawie, to sędzia będzie musiał od razu wyznaczyć kilka następujących bezpośrednio po sobie terminów rozpraw, np. wtorek, środa i czwartek w konkretnym tygodniu. Chodzi o to, aby nie było wielomiesięcznych przerw między tymi rozprawami.

Posiedzenia przygotowawcze i sędzia w roli rozjemcy

Każda sprawa w sądzie cywilnym, zapoczątkowana złożeniem pozwu, będzie mogła rozpocząć się od posiedzenia przygotowawczego z udziałem stron (pozwanego i powoda). W jego trakcie sędzia będzie występował w roli rozjemcy, dążącego do zawarcia przez strony ugody lub przystąpienia do mediacji. Dziś sędzia – bez wstępnego rozeznania – praktycznie każdą sprawę kieruje na rozprawę (bez względu na to, czy istnieją możliwości polubownego zakończenia konfliktu). W rezultacie, do sądów wpływa ogromna liczba spraw, które toczą się latami.

Plan rozprawy

Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia na posiedzeniu przygotowawczym, to sędzia z ich udziałem przygotuje precyzyjny plan rozprawy. Wyznaczy jej datę i określi, jakie dowody mają zostać do tego czasu dostarczone sądowi.

Obowiązkowa odpowiedź na pozew

Pozwany będzie zobowiązany do tego, aby jeszcze przed rozpoczęciem postępowania pisemnie odnieść się do zarzutów z pozwu. Pozwoli to sędziemu na wcześniejsze zapoznanie się z argumentami obu stron, występowanie w roli rozjemcy, a jeśli nie dojedzie do ugody – to sprawne przygotowanie planu rozprawy i wcześniejsze wezwanie stron do uzupełnienia dowodów.

Bez ogłaszania wyroków w pustej sali

Sędzia nie będzie ogłaszał wyroku i postanowienia na posiedzeniu, na które nikt nie przyjdzie. Obecnie sędzia musi to robić, nawet jeśli poza nim nie ma nikogo na sali.

Zwięzłe uzasadnienia

W pisemnych uzasadnieniach wyroków sędziowie nie będą musieli przepisywać treści zeznań i dokumentów z akt sprawy, ani cytować orzeczeń Sądu Najwyższego – wystarczy zarysowanie istoty problemu. Nie będą też musieli odnosić się do całości rozstrzygnięcia. To strona, która wniesie do sądu o sporządzenie pisemnego uzasadnienia, określi, czy oczekuje na piśmie pełnego uzasadnienia, czy tylko uzasadnienia do tej części wyroku, od której zamierza się odwołać. Rozwiązanie to odciąży sędziów, którzy zaoszczędzony czas będą mogli wykorzystać na rozpoznawanie innych spraw. Skróci się też droga do wniesienia ewentualnej apelacji.

Zeznania na piśmie

Rozszerzono możliwość składania zeznań na piśmie na wszystkie sądowe postępowania cywilne (nie tylko, jak obecnie, w transgranicznych postępowaniach dotyczących drobnych roszczeń). Przyspieszy to postępowania, w których na stawienie się strony lub świadka (np. z zagranicy) czeka się miesiącami.

Szybki tryb dla przedsiębiorców

Przyspieszone i usprawnione zostaną postępowania w sprawach gospodarczych, w których stronami są przedsiębiorcy (zalecany termin na rozpoznanie takiej sprawy to nie więcej niż 6 miesięcy). Jeśli jednak przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, uzna przyspieszony tryb za niekorzystny dla siebie, będzie mógł wnieść o skorzystanie ze „zwykłego” postępowania.

Automatyczne wyłączanie sądów

W sytuacjach, gdy wniesiona do sądu sprawa będzie dotyczyć orzekającego w nim sędziego lub bliskiej mu osoby – postępowanie będzie automatycznie przenoszone do innego sądu. Chodzi o to, aby nie było wątpliwości co do obiektywizmu wyroków. To także sposób na uniknięcie żmudnego i czasochłonnego rozpatrywania wniosków
o wyłączenie pojedynczych sędziów.

Sposób na lokalne „układy”

W sytuacji, gdy uczestnikiem postępowania będzie osoba z lokalnych elit, która ma lub może mieć wpływy w miejscowym środowisku sędziowskim, to na wniosek strony – Sąd Najwyższy – będzie mógł przenieść postępowanie do innego sądu.

Nagrywanie rozpraw przez strony

Strony procesowe nie będą skazane wyłącznie na swoją pamięć, notatki i protokoły spisywane przez pracowników sądu na podstawie nagrań rejestrowanych przez sądowe urządzenia. Strony będą miały możliwość samodzielnego nagrywania przebiegu rozpraw (trzeba będzie tylko poinformować o tym sąd).

Ograniczenie nadużywania zażaleń i wniosków w celu przewlekania procesu

Wprowadzone zmiany mają prowadzić do wyeliminowania patologii polegających na niekończącym się składaniu – zwłaszcza przez pozwanych – zażaleń w tych samych sprawach, mimo że są one przez sąd odrzucane. To częsta i nieetyczna metoda stosowana np. przez pozwane firmy, które chcą zniechęcić do kontynuowania procesu oszukane osoby. Chodzi o to, że osoby te, przychodząc do sądu, zmuszone są płacić swoim pełnomocnikom za udział w każdej rozprawie. W rezultacie, obarczone rosnącymi kosztami, łatwiej godzą się na zawieranie niekorzystnych ugód. Tak samo traktowane będą inne wnioski procesowe składane wyłącznie w celu przewlekania postępowania, np. o wykładnię, sprostowanie czy uzupełnienie orzeczenia albo ponawiane wielokrotnie wnioski o wyłączenie sędziego.

Sankcje za przewlekanie postępowań

W przypadkach celowego przewlekania postępowań, np. o zwrot należności za wadliwy towar lub źle wykonaną usługę, będzie można zasądzić wobec strony stosującej wybiegi prawne nawet dwukrotnie wyższe odsetki od zasądzonej kwoty i podwojone koszty procesu.

Formalna kontrola tylko w drugiej instancji

Apelacje od wyroków będą sprawdzane pod względem formalnym jedynie w sądach drugiej instancji. Ta czynność jest dziś dublowana w sądach drugiej i pierwszej instancji, które wyrok wydały. Oznacza to skrócenie procedur i zachowanie zasad obiektywizmu.

Kiedy nowe przepisy mają wejść w życie?

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 3 miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, w wyjątkiem części przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Szybkie i sprawniej działające sądy

Szybkie i sprawniej działające sądy

Przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości zmiany procesu cywilnego weszły w życie 7 listopada br. Dzięki gruntownej reformie Kodeksu postępowania cywilnego znacznie uproszczone i przyspieszone zostały postępowania przed sądem. Nowe regulacje zapewnią Polakom szybkie i skuteczne dochodzenie (...)

Będzie wielka reforma procesu cywilnego!

Będzie wielka reforma procesu cywilnego!

Założenia reformy Zwolnienie z sądowych opłat mniej zamożnych Polaków, a także pracowników, którzy dochodzą swoich praw od pracodawców oraz niższe aż o dwie trzecie opłaty za powództwa w sprawach konsumenckich poprzedzonych mediacją – to niektóre (...)

Szykuje się reforma procesu cywilnego

Szykuje się reforma procesu cywilnego

Sądy mąją być szybsze i sprawniejsze Usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądem – to główny cel gruntownej reformy Kodeksu postępowania cywilnego, którą przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości.   Propozycja kompleksowych zmian to odpowiedź (...)

Zmagań resortu sprawiedliwości z niesprawnością sądów ciąg dalszy

Zmagań resortu sprawiedliwości z niesprawnością sądów ciąg dalszy

Szybsze i sprawniejsze sądy? Reforma procesu karnego Przewlekłość procesów jest przyczyną dramatów wielu Polaków, którzy nie mogą doczekać się sprawiedliwości przed sądem. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało reformę Kodeksu postępowania karnego. (...)

Czy będzie reforma między­narodowego postępowania cywilnego?

Czy będzie reforma między­narodowego postępowania cywilnego?

Czego dotyczą rządowe propozycje zmian w Kodeksie postępowania cywilnego? Obecnie Sejm rozpatruje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Głównymi celami projektu są:reforma zawartej w części czwartej Kodeksu (...)

Rusza reforma nadzoru właścicielskiego

Rusza reforma nadzoru właścicielskiego

W obecności Wicepremiera i Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina oraz Wiceministra Aktywów Państwowych i Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami Skarbu Państwa Janusza Kowalskiego w siedzibie MAP wręczono akty powołania członkom specjalnej (...)

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest możliwe wpisanie w polskim akcie stanu cywilnego zamiast ojca dziecka, "rodzica", który nie jest mężczyzną, gdyż taka transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego - uznał NSA. Nie można uzależniać uzyskania przez obywatela polskiego (...)

Jaką reformę procesu karnego przygotowano?

Jaką reformę procesu karnego przygotowano?

Rada Ministrów zaaprobowała przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości reformę Kodeksu postępowania karnego. Proponowane rozwiązania służą usprawnieniu, uproszczeniu i przyspieszeniu postępowań przed sądem. Co przewiduje projekt? Projekt zakłada uproszczenie postępowania karnego. (...)

Mediacje między przedsiębiorcami

Mediacje między przedsiębiorcami

Mediacje jako alternatywna forma rozwiązywania sporów przez przedsiębiorców Sprawy sądowe z natury rzeczy są czasochłonne, drogie i w dodatku utrudniają codzienne prowadzenie biznesu. Atrakcyjną alternatywę stanowią dla nich mediacje, które gwarantują realną oszczędność (...)

Reforma edukacji

Reforma edukacji

Czego dotyczą zmiany? Wprowadzane zmiany dotyczą wielu kwestii w oświacie, m.in.: ustroju szkolnego oraz związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół, a także placówek oświatowych. Reforma edukacji zakłada m.in. powrót do (...)

Rząd przykręci śruby przestępcom

Rząd przykręci śruby przestępcom

Program reform „Sprawiedliwość i bezpieczeństwo” Odstraszające kary dla złodziei i oszustów, walka z przestępstwami finansowymi, bezwzględne ściganie lichwiarzy i nieuczciwych windykatorów, ochrona praw pracowniczych, a także zaostrzenie kar za najpoważniejsze przestępstwa, (...)

Zmiany dla dobra dzieci i rodzin?

Zmiany dla dobra dzieci i rodzin?

Orzeczenie alimentów w kilka dni, skuteczne egzekwowanie prawa dziecka do kontaktów z rodzicami, ochrona najmłodszych przed przemocą – to podstawowe założenia przyjętego przez Radę Ministrów projektu reformy prawa rodzinnego. Rząd przyjął reformę prawa rodzinnego Rząd (...)

Reforma procesu karnego

Reforma procesu karnego

Nowelizacja przepisów ma usprawnić i przyspieszyć postępowanie w sprawach karnych, przeciwdziałać obstrukcji procesowej stron, dostosować regulacje procesowe do wyzwań wynikających z rozwoju technologicznego.  Jakie zmiany w procesie karnym przewidziano? Przygotowana przez Ministerstwo (...)

Reforma prawa rodzinnego

Reforma prawa rodzinnego

Zmiany dla dobra dzieci i rodzin Alimenty natychmiastowe, rodzinne postępowanie informacyjne, ochrona najmłodszych przed przemocą, skuteczne egzekwowanie prawa dziecka do kontaktów z rodzicami – to podstawowe założenia projektu reformy prawa rodzinnego przygotowanego przez Ministerstwo (...)

Kiedy dochodzi do zawieszenia postępowania cywilnego?

Kiedy dochodzi do zawieszenia postępowania cywilnego?

  Jakie są przyczyny zawieszenia postępowania cywilnego? Zawieszenie postępowania cywilnego spowodowane jest różnymi czynnikami. W niektórych przypadkach przyczyną zawieszenia będzie wina lub wola stron, w innych nadzwyczajne okoliczności, niezależne ani od stron ani od sądu, (...)

Planowana reforma prawa rodzinnego

Planowana reforma prawa rodzinnego

Zmiany dla dobra dzieci i rodzin Orzeczenie alimentów w kilka dni, skuteczne egzekwowanie prawa rodziców do kontaktów z dzieckiem i ochrona najmłodszych przed przemocą – to podstawowe założenia reformy prawa rodzinnego, którą proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości.  Spektakularny (...)

Nowy Polski Ład

Nowy Polski Ład

Polski Ład to plan odbudowy naszej gospodarki.  Restart podatkowy w #PolskiŁad Ważne miejsce w Polskim Ładzie zajmuje restart podatkowy. Rząd chce, by system podatkowy w Polsce był bardziej sprawiedliwy. Podnosi kwotę wolną do 30 tys. zł i podwyższa limit dla drugiego (...)

Kiedy postępowanie cywilne można wznowić?

Kiedy postępowanie cywilne można wznowić?

Na czym polega wznowienie postępowania?  Wznowienie postępowania polega na ponownym rozpoznaniu i rozstrzygnięciu sprawy zakończonej prawomocnym orzeczeniem rozstrzygającym co do istoty sprawy, jeśli zachodzą określone w ustawie przyczyny wznowienia. W wypadkach wskazanych w artykule (...)

Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

Co reguluje ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji?  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji wprowadza od 27 czerwca szereg ułatwień dla poszkodowanych, którzy (...)

Wszystko o protokołach w postępowaniu cywilnym...

Wszystko o protokołach w postępowaniu cywilnym...

  Uwagi ogólne Zgodnie z art. 157 Kodeksu postępowania cywilnego, z przebiegu posiedzenia jawnego protokolant pod kierunkiem przewodniczącego spisuje protokół. Z posiedzenia niejawnego sporządza się zaś notatkę urzędową, jeżeli nie wydano orzeczenia.  Czy sędzia (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Co mogę zrobić w przypadku kiedy mój partner, bez mojej zgody wziął na mnie kredyt?

Co mogę zrobić w przypadku kiedy mój partner, bez mojej zgody wziął na mnie kredyt?

Mój partner wykorzystując moje dane do logowania do mojego internetowego konta bankowego, wziął na na mnie kredyt w wysokości 4.000 zł. Powiedźcie mi proszę co w takiej sytuacji mogę zrobić? (...)

Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić.

Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić.

Wypowiedziałam umowę człowiekowi któremu wynajmuję mieszkanie. Dałam mu do podpisania nową umowę na której widnieje podwyższony czynsz. Niestety lokator, ani nie chce podpisać nowej umowy, ani (...)

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Komornik z mojego wniosku wszczął postępowanie egzekucyjne z nieruchomości. Do postępowania przyłączył się inny wierzyciel. Czy gdybym złożył wniosek o umorzenie postępowania to osoba drugiego (...)

Jak zabezpieczyć się przed stratą mieszkania przez długi ojca?

Jak zabezpieczyć się przed stratą mieszkania przez długi ojca?

Miesiąc temu zmarł mój tata. Był on właścicielem mieszkania w którym obecnie mieszkam w raz z moją mamą. Problem pojawił się, kiedy dowiedziałyśmy się że mój tata za życia pozaciągał (...)

Czy mogę doprowadzić do umorzenia długu?

Czy mogę doprowadzić do umorzenia długu?

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej nagromadziły mi się zobowiązania. Obecnie nie zarabiam dużo i nie jestem wstanie spłacić wszystkich długów. Czy w zaistniałej sytuacji istnieje (...)

Wszczęcie postępowania cywilnego nieprocesowego

Wszczęcie postępowania cywilnego nieprocesowego

Czy wniosek wszczynający postępowanie cywilne nieprocesowe powinien wskazywać wszystkich zainteresowanych udziałem w tym postępowaniu, jak dokładne powinno być takie wskazanie? Z art. 511 Kodeksu (...)

Umorzenie postępowania egzkucyjnego

Umorzenie postępowania egzkucyjnego

Zgodnie z art. 823 kpc, postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał (...)

Ponowne zawarcie małżeństwa

Ponowne zawarcie małżeństwa

Osoba po orzeczonym prawomocnie sądowym rozwodzie zamierza ponownie zawrzeć małżeństwo z tym samym partnerem. Jakie dokumenty, jakie formalności, jaki czas oczekiwania są wymagane? Jakie koszty? (...)

Wznowienie starej sprawy spadkowej

Wznowienie starej sprawy spadkowej

W latach 1983 do 1987 miała miejsce sprawa spadkowa oraz o dział spadku, którego jedną ze stron był mój ojciec. Dotyczyła spadku po jego mamie a mojej babci. Mój ojciec zmarł w kwietniu tego roku (...)

Wznowienie postępowania cywilnego

Wznowienie postępowania cywilnego

Mój zakład pracy otrzymał od komornika zajęcie wynagrodzenia na podstawie postępowania upominawczego. Według pisma o zajęciu wynagrodzenia sąd wydał nakaz zapłaty na posiedzeniu w dniu 20-06-2001 (...)

Niestawiennictwo strony postępowania cywilnego

Niestawiennictwo strony postępowania cywilnego

Czy cywilna rozprawa sądowa może zostać odroczona z powodu niestawiennictwa strony postępowania? Zgodnie z art. 214 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego rozprawa ulega odroczeniu, jeżeli sąd (...)

Przesłuchanie uczestników postępowania cywilnego

Przesłuchanie uczestników postępowania cywilnego

Ewidentne składanie nieprawdziwych wyjaśnień,pism procesowych i nieustanne oczernianie uczestnika przez wnioskodawczynię podczas rozprawy o podział współwłasności, szkalowanie, pomawianie uczestnika (...)

Czas na prowadzwenie postępowania egzekucyjnego

Czas na prowadzwenie postępowania egzekucyjnego

Wierzyciel złożył wniosek do komornika w sprawie dochodzenia swojej wierzytelności w 2004 r. Do tej pory komornik nie ściągnął długu od dłużnika. 1. Czy prawo reguluje czas jaki ma komornik (...)

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

W 1.08.2005r roku jechałem pociągiem bez biletu. Dostałem mandat, którego nie zapłaciłem. Dwa miesiące po otrzymaniu kary (11.10.2005r), dostałem wezwanie do zapłaty z sądu z powództwa pkp przewozy (...)

Zawieszenie postępowania na wniosek obu stron

Zawieszenie postępowania na wniosek obu stron

Czy możliwe jest złożenie wniosku obu stron o zawieszenie postępowania na okres dwóch lat w sprawie o unieważnienie małżeństwa? Pierwsza rozprawa jeszcze się nie odbyła. Unieważnienie małżeństwa (...)

Orzecznictwo na temat oświadczenia o potrąceniu

Orzecznictwo na temat oświadczenia o potrąceniu

Jak wygląda sprawa orzecznictwa w kwestii nieustosunkowania się przez 3 lata do złożonego przedsiębiorcy oświadczenia o potrąceniu? Orzecznictwo Sądu Najwyższego przedstawia się natomiast następująco:- (...)

FORUM PRAWNE

Do Kuratorów zawodowych

Do Kuratorów zawodowych Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną dotyczącą naszej pracy. (...)

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego 2012

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego 2012 3 maja tego roku czyli 2012, ma wejść w życie bardzo obszerna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Podkreślam postępowania cywilnego a nie (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

CZY JEST TO MOŻLIWE....

CZY JEST TO MOŻLIWE.... Zona tak umilała mi życie że dla świetego spokoju wyprowadziłem się. Teraz jestem w trakcie sprawy rozwodowej.Czy jest możliwe aby żona mogła wyeksmitowac mnie z naszego (...)

SN postanowienie

SN postanowienie Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści tego postanowienia ? Przekopałem (...)

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem prawa kanonicznego, ale intuicja (...)

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego 2012

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego 2012 Hej, kiedy dokładnie wchodzi ta nowelizacja poza tym że w tym roku?

Będzie reforma kodeksu wykroczeń?!

Będzie reforma kodeksu wykroczeń?! Do prawników, skierowane pytanie mam. Co za zmiany wprowadzić, prawnicy chcą do wykroczeń kodeksu? niech moc z wami będzie. Ma być drodzy państwo. oliviaaa (...)

zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

zadłużenie PLUS windykacja "Raport" Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później zadzwoniła (...)

Wpływ postępowania cywilnego na postepowanie administracyjne

Wpływ postępowania cywilnego na postepowanie administracyjne Jaki jest wpływ postepowania cywilnego na administracyjne??? czy ktoś wie??? (adia) nie jest to ci potrzebne przypadkiem na egzanim z kpa (...)

PARANOJA -PŁACĘ ALIMENTY SĄD ODRZUCIŁ SKARGĘ NA KOMORNIKA

PARANOJA -PŁACĘ ALIMENTY SĄD ODRZUCIŁ SKARGĘ NA KOMORNIKA Witam. Otóż mam kurioalną sprawę w sądzie zresztą nie pierwszą ale ta już przewyższa wszsytko. Głupota sądu łagodnie ujmując (...)

Porady prawne