27.3.2009

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Konkluzje prezydencji Rady Europejskiej w Brukseli, 19 i 20 marca 2009 r.

Rada Europejska, która obradowała w ubiegłym tygodniu przyjęła szereg konkluzji, które koncentrują się na możliwości pokonania kryzysu finansowego i gospodarczego przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Rada podkreśliła, że wspólne działania i koordynacja stanowią jeden z kluczowych elementów europejskiej strategii naprawy. Odniosła się do dostępu do finansowania, systemu nadzoru sektora finansowego w UE oraz wniosków płynących z raportu de Larosiere'a. Przyjęła wspólne stanowisko UE na spotkanie G20 w Londynie. Inne poruszone w konkluzjach tematy to bezpieczeństwo energetyczne, przygotowania do konferencji COP15 w Kopenhadze oraz partnerstwo wschodnie.

Poniżej w szczegółach przedstawiamy najważniejsze wnioski ze spotkania w Brukseli.

I. Sytuacja gospodarcza, finansowa i społeczna

Pokonanie światowego kryzysu gospodarczego i finansowego jest jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi Unia. Ma ona sprostać temu wyzwaniu opierając swoje działania na pięciu poniższych zasadach:

A. Budowanie zaufania i wspieranie stabilności finansowej
Podstawowym warunkiem wyjścia z obecnego kryzysu jest przywrócenie zaufania i prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych. Zaangażowanie Unii Europejskiej wynika z dwóch spotkań: berlińskiego posiedzenia na szczycie 22 lutego 2009 r. oraz posiedzenia ministrów G20 14 marca 2009 r. Rada stwierdziła, że działania w zakresie gwarancji i wczesnego dokapitalizowania podjęte przez państwa członkowskie w ramach wspólnych zasad zapobiegły krachowi finansowemu. Konieczne mogą być jednak dalsze działania przywracające funkcjonowanie rynków kredytowych i ułatwiające napływ kredytów do gospodarki realnej, w tym przez rozwiązanie kwestii toksycznych aktywów. Rada Europejska wzywa państwa członkowskie do skoordynowania działań, zgodnie z wytycznymi Komisji z 25 lutego 2009 r. Radę UE ma ocenić skuteczność podjętych działań oraz stabilność i funkcjonowanie rynków finansowych, wyniki przedstawić w sprawozdaniu Radzie Europejskiej w czerwcu 2009 roku. Rada Europejska wezwała równocześnie Radę UE i Parlament Europejski do szybkiego wypracowania porozumienia w sprawie przepisów w sprawie agencji ratingowych, wypłacalności firm ubezpieczeniowych, wymogów kapitałowych dla banków i płatności transgranicznych oraz pieniądza elektronicznego.

Porady prawneZ uwagi na konieczność poprawy regulacji dotyczących instytucji finansowych i nadzoru nad tymi instytucjami w UE, której podstawą jest raport grupy wysokiego szczebla ds. nadzoru finansowego J. de Larosiere'a, Rada Europejska powierzyła analizę tego raportu Radzie UE do czerwca 2009 r., a szczegółowe wnioski do jesieni 2009 r. W ocenie Rady Europejskiej prace nad przyszłymi wnioskami Komisji dotyczącymi funduszy hedgingowych i inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym (private equity), wynagrodzeń kadry zarządzającej i dalszego zwiększania wymogów kapitałowych powinny zostać podjęte jak najszybciej.

B. Przywrócenie właściwego funkcjonowania gospodarki realnej
Rada Europejska będzie z determinacją działać na rzecz zwiększenia liczby miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. W opinii Rady Europejskiej poczyniono znaczne postępy w realizacji europejskiego planu naprawy gospodarczej, przyjętego w grudniu ubiegłego roku. Upłynie wprawdzie nieco czasu, zanim w gospodarce zaczną być odczuwalne jego pozytywne skutki, jednak nakłady budżetowe (około 3,3% PKB UE, czyli ponad 400 mld EUR) zaowocują nowymi inwestycjami, wpłyną na zwiększenie popytu, przyczynią się do powstania nowych miejsc pracy i pomogą UE w przejściu ku gospodarce niskoemisyjnej.
Rada Europejska osiągnęła porozumienie ws. wspólnotowej części europejskiego planu naprawy gospodarczej mającej wesprzeć projekty w dziedzinie energii i szerokopasmowego Internetu, jak również w zakresie działań związanych z oceną funkcjonowania reformy WPR.

Rada Europejska potwierdza swoje zdecydowane zaangażowanie na rzecz zdrowych finansów publicznych oraz ram paktu stabilizacji i wzrostu. Stabilność makrofinansowa jest kluczowym elementem odporności gospodarki europejskiej jako całości. Rada Europejska uznała, że Wspólnota jest gotowa zapewnić wsparcie w zakresie bilansów płatniczych kwalifikującym się do tego państwom członkowskim wymagającym takiej pomocy, której pułap unijnego mechanizmu pomocy na rzecz wsparcia bilansów płatniczych zostaje podwojony do kwoty 50 mld EUR.

C. Pełne wykorzystanie odnowionej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Odnowiona strategia lizbońska stanowi w dalszym ciągu skuteczne ramy sprzyjające trwałemu wzrostowi gospodarczemu i zatrudnieniu. Kryzys akcentuje potrzebę przeprowadzenia i przyspieszenia reform strukturalnych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Brexit a świadczenia emerytalne

Brexit a świadczenia emerytalne

Brexit już wkrótce W referendum przeprowadzonym w dniu 23 czerwca 2016 roku większość Brytyjczyków opowiedziała się za opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. W dniu 10 kwietnia Rada Europejska podjęła decyzję o przedłużeniu okresu przewidzianego Wielka Brytania, (...)

Jakie są prawa człowieka?

Jakie są prawa człowieka?

Czym zajmuje się Rada Europy? Rada Europy powstała w 1949 roku. Jest to międzyrządowa organizacja, która stawia sobie za cel:  osiągnięcie większej jedności między państwami czł prawa człowieka, niezbywalne, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Europejska Konwencja Praw Człowieka (...)

Rada administrująca jako jedyny organ SE w systemie monistycznym

Rada administrująca jako jedyny organ SE w systemie monistycznym

Ze względu na fakt niejednolitego administrowania spółkami akcyjnymi w państwach Unii Europejskiej, spółki europejskie mogą opierać się bądź na systemie dualistycznym, bądź też na systemie monistycznym. W niniejszym artykule zostanie szczegółowo opisana problematyka (...)

Kontrola legalności aktów prawa wspólnotowego

Kontrola legalności aktów prawa wspólnotowego

  Na czym polega kontrola legalności aktów prawa wspólnotowego?  Zgodnie z art. 230 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (dalej: TWE), Europejski Trybunał Sprawiedliwości kontroluje legalność aktów uchwalonych wspólnie przez Parlament Europejski (...)

Compliance a wymóg raportowania informacji pozafinansowych

Compliance a wymóg raportowania informacji pozafinansowych

W ostatnim czasie Unia Europejska zaczęła zwracać coraz większą uwagę na doniosłość danych pozafinansowych firm w takich obszarach jak kwestie środowiskowe, społeczne, pracownicze, poszanowanie praw człowieka, a także przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu. Celem umożliwienia porównania (...)

Brexit a świadczenia emerytalne

Brexit a świadczenia emerytalne

Brexit już wkrótce W referendum przeprowadzonym w dniu 23 czerwca 2016 roku większość Brytyjczyków opowiedziała się za opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. W dniu 10 kwietnia Rada Europejska podjęła decyzję o przedłużeniu okresu przewidzianego Wielka Brytania, (...)

Jakie są prawa człowieka?

Jakie są prawa człowieka?

Czym zajmuje się Rada Europy? Rada Europy powstała w 1949 roku. Jest to międzyrządowa organizacja, która stawia sobie za cel:  osiągnięcie większej jedności między państwami czł prawa człowieka, niezbywalne, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Europejska Konwencja Praw Człowieka (...)

Rada administrująca jako jedyny organ SE w systemie monistycznym

Rada administrująca jako jedyny organ SE w systemie monistycznym

Ze względu na fakt niejednolitego administrowania spółkami akcyjnymi w państwach Unii Europejskiej, spółki europejskie mogą opierać się bądź na systemie dualistycznym, bądź też na systemie monistycznym. W niniejszym artykule zostanie szczegółowo opisana problematyka (...)

Kontrola legalności aktów prawa wspólnotowego

Kontrola legalności aktów prawa wspólnotowego

  Na czym polega kontrola legalności aktów prawa wspólnotowego?  Zgodnie z art. 230 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (dalej: TWE), Europejski Trybunał Sprawiedliwości kontroluje legalność aktów uchwalonych wspólnie przez Parlament Europejski (...)

Compliance a wymóg raportowania informacji pozafinansowych

Compliance a wymóg raportowania informacji pozafinansowych

W ostatnim czasie Unia Europejska zaczęła zwracać coraz większą uwagę na doniosłość danych pozafinansowych firm w takich obszarach jak kwestie środowiskowe, społeczne, pracownicze, poszanowanie praw człowieka, a także przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu. Celem umożliwienia porównania (...)

Sankcje Unii Europejskiej oraz Polski nałożone na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

Sankcje Unii Europejskiej oraz Polski nałożone na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

Dowiedz się, jakie sankcje wobec Rosji wprowadziła Unia Europejska oraz Polska, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Zobacz polską listę osób i podmiotów objętych sankcjami. Gdzie szukać informacji o sankcjach? Przepisy i akty prawne Zakres i charakter sanac lista sankcyjna, (...)

Sankcje Unii Europejskiej oraz Polski nałożone na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

Sankcje Unii Europejskiej oraz Polski nałożone na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

Dowiedz się, jakie sankcje wobec Rosji wprowadziła Unia Europejska oraz Polska, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Zobacz polską listę osób i podmiotów objętych sankcjami. Gdzie szukać informacji o sankcjach? Przepisy i akty prawne Zakres i charakter sanac lista sankcyjna, (...)

Wielka Brytania opuszcza UE – informacje dla przedsiębiorców

Wielka Brytania opuszcza UE – informacje dla przedsiębiorców

Od 1 lutego 2020 r. Wielka Brytania przestaje być członkiem Unii Europejskiej. Jednak do końca 2020 roku będą w Wielkiej Brytanii obowiązywały takie same zasady jak w całej UE. W tym czasie nie zostaną więc wprowadzone nowe cła, nie będzie ograniczeń w transporcie, ani kontroli na granicy (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu (...)

Unijny Certyfikat COVID do podróżowania po Europie

Unijny Certyfikat COVID do podróżowania po Europie

Polska została podłączona do systemu Unijnych Certyfikatów Covid 1 czerwca Polska dołączyła do systemu Unijnych Certyfikatów COVID (UCC), które mają ułatwić podróżowanie po UE w czasie epidemii. Pełne uruchomienie systemu dla kraj Unijny Certyfikat, COVID, (...)

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Towary, które są wprowadzane do obrotu na rynku unijnym, muszą spełniać określone wymagania. Przeczytaj jakie zasady obowiązują, jeśli chcesz sprzedawać towary w państwach członkowskich Unii Europejskiej – na jednolitym rynku. ##baner## jednolity rynek towarów, unijne wymagania, (...)

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej a prawo do świadczeń opieki zdrowotnej i prawo do emerytury lub renty

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej a prawo do świadczeń opieki zdrowotnej i prawo do emerytury lub renty

31 stycznia 2020 r. był ostatnim dniem członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Dowiedz się nt. konsekwencji uporządkowanego/umownego Brexitu z punktu widzenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej - ubezpieczenia zdrowotnego, karty EKUZ, innych dokumentówpotwierdzające (...)

Wielka Brytania poza UE od 1 stycznia - wyjazdy i przyjazdy

Wielka Brytania poza UE od 1 stycznia - wyjazdy i przyjazdy

Od 1 stycznia 2021 roku zmienią się zasady przekraczania granicy przez obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej oraz obywateli brytyjskich terytoriów zamorskich. Jako obywatele państwa trzeciego będą podlegać standardowi odprawy szczegółowej. (...)

Świadczenia dla rodzin a Brexit

Świadczenia dla rodzin a Brexit

Koordynacja świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej – jak to wygląda w praktyce? Co się zmienia po zakończeniu okresu przejściowego, który nastąpił 31 grudnia 2020 r.?  ##baner## koordynacja świadczeń, świadczenia (...)

Informacje ogóle o prawie zamówień publicznych w UE

Informacje ogóle o prawie zamówień publicznych w UE

Jakie akty prawne zawierają regulacje dotyczące zamówień publicznych? Obecnie w Unii Europejskiej obowiązują następujące akty prawne regulujące problematykę zamówień publicznych: Dyrektywa Rady 92/50/EWG z 18 czerwca 1992 r. dot unia, europejska

Procedury graniczne w relacjach Unii Europejskiej i Zjednoczonego Królestwa

Procedury graniczne w relacjach Unii Europejskiej i Zjednoczonego Królestwa

Pojawił się przewodnik "Procedury graniczne w relacjach Unii Europejskiej i Zjednoczonego Królestwa - Przewodnik Zjednoczonego Królestwa dla przedsiębiorców" dotyczący przyszłych wymogów i procedur na granicach: „The Border with the European Union Importing and (...)

Pobyt, praca i działalność gospodarcza obywatela Wielkiej Brytanii w Polsce po brexicie

Pobyt, praca i działalność gospodarcza obywatela Wielkiej Brytanii w Polsce po brexicie

Dowiedz się, jakie warunki musi spełniać obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, aby po wystąpieniu tego państwa z Unii Europejskiej móc legalnie przebywać, pracować lub prowadzić firmę w Polsce. ##baner## Dwie grupy obywa Wielka Brytania, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Jak założyć w Polsce kasyno? Czy obywatel Niemiec może to zrobić?

Jak założyć w Polsce kasyno? Czy obywatel Niemiec może to zrobić?

Czy obywatel Niemiec może otworzyć własny biznes w Polsce? Konkretnie chodzi o kasyno. Prośba o jak najwięcej informacji na ten temat. Niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz wskazanie odpowiedzi na zadane pytania w oparciu o przepisy ustawy 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności (...)

Czy na emeryturze można pracować?

Czy na emeryturze można pracować?

Witam, za niedługo osiągnę wiek emerytalny. Nie chcę jednak przechodzić jeszcze na emeryturę. Czy w takim przypadku jeżeli pozostając w dotychczasowym stosunku pracy nie tracę szansy na korzystniejsze naliczenie emerytury? Z góry dziękuję za odpowiedź! Opinia prawna: Niniejsza opinia (...)

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Chciałbym Państwa prosić o opinię prawną w sprawie wymiany angielskiego prawa jazdy na polskie. Ale zaczynając od początku w 2013 straciłem prawo jazdy za jazdę po pijaku. Po tym zdarzeniu przeprowadziłem się do Anglii, tam postanowiłem wyrobić sobie tamtejsze prawo jazdy. Teraz po powrocie (...)

Rezygnacja ze stanowiska prezesa.

Rezygnacja ze stanowiska prezesa.

Od dwóch lat piastuje stanowisko prezesa w jednej z Radomskich firm. Ostatnimi czasy wyniki w naszej firmie nie są zadowalające, niestety reszta rady nadzorczej nie chce podjąć ważnych decyzji dla naszej firmy. Z tego powodu chciałbym zrezygnować ze stanowiska prezesa. Problematyka rezygnacji (...)

Data księgowania faktury w PKPiR i rejestrach VAT

Data księgowania faktury w PKPiR i rejestrach VAT

Współpracujemy z firmą niemiecką, od której wykupujemy użytkowanie bazy danych. Jest to usługa elektroniczna, wykazywana jako import usług. Na fakturze za ww. usługę występują różne daty. Z jaką datą zaksięgować faktury w rejestrze zakupów i w książce przychodów i rozchodów, jeżeli (...)

Kontrola importu żywności z państw spoza UE

Kontrola importu żywności z państw spoza UE

Jakie są ogólne regulacje prawne dotyczące wprowadzania do obrotu na rynek europejski żywności z krajów spoza Unii Europejskiej? Ogólne zasadny i wymagania prawa żywnościowego wprowadzone zostały Rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 (...)