Konsekwencje naruszenia przez beneficjentów ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemicznego

24.1.2021

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Pieniądze tylko dla stosujących się do zakazów... Polski Fundusz Rozwoju S.A. dnia 15 stycznia 2021 r. wydał komunikat w sprawie konsekwencji naruszenia przez beneficjentów rządowego programu „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemicznego lub stanu epidemii. Co z niego wynika?

Porady prawne

Czemu został wydany komunikat?

Komunikat dotyczący konsekwencji naruszenia przez beneficjentów rządowego programu „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemicznego lub stanu epidemii został wydany w związku z pytaniami kierowanymi do Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. („PFR”) dotyczącymi konsekwencji naruszenia przez przedsiębiorców ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemicznego lub stanu epidemii w kontekście możliwości skorzystania ze wsparcia o w ramach rządowego programu „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” („Program”). PFR udzielił wyjaśnień podstawie postanowień regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” („Regulamin”) oraz umowy subwencji finansowej.

Co PFR ogłosił w komunikacie?

 

Zgodnie z komunikatem PFR, o udział w Programie może ubiegać się wyłącznie przedsiębiorca, który na dzień złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej nie naruszył w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845 t.j. z dnia 2020.10.20).

Wnioskując o subwencję finansową w ramach Programu, przedsiębiorca składa oświadczenie, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów, o których mowa w pkt 1, przy czym oświadczenie to składane jest pod groźbą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego lub nierzetelnego oświadczenia (§ 1 ust. 26 umowy subwencji finansowej).

Jak wskazał PFR, w przypadku gdy przedsiębiorca:

(i) pomimo złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 2, w chwili wnioskowania o subwencję finansową naruszał ograniczenia, nakazy i zakazy, o których mowa w pkt 1 (§ 16 ust. 1 lit. a) Regulaminu), lub

(ii) dopuścił się naruszenia ograniczeń, nakazów i zakazów, o których mowa w pkt 1 po uzyskaniu subwencji finansowej (§ 16 ust. 1 lit. h) Regulaminu),

PFR będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy subwencji finansowej trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, co będzie wiązało się z koniecznością zwrotu udzielonej subwencji finansowej w całości.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne