28.11.2017

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Kto może świadczyć usługi detektywistyczne?

Sprawy dotyczące wpisu, zmiany wpisu lub wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych, praw, obowiązków oraz wymagań kwalifikacyjnych detektywów oraz zgłoszenia zamiaru czasowego świadczenia usług detektywistycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, a także ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, zwanego dalej „rejestrem” (wg art. 3 ustawy o usługach detektywistycznych)

Jak uzyskać wpis do rejestru?

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwany dalej „organem prowadzącym rejestr” prowadzi rejestr i wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru lub zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze (wg art. 17 ustawy o usługach detektywistycznych).

Wpisu do rejestru, dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy (zob. na końcu), który powinien zawierać następujące dane:

 1. firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,
 2. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorcy taki numer nadano,
 4. dane osobowe przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną oraz pełnomocnika w przypadku jego ustanowienia, a w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną – członków organu zarządzającego przedsiębiorcy, prokurentów i pełnomocników ustanowionych do kierowania wnioskowaną działalnością, ze wskazaniem osób posiadających licencje i numery licencji,
 5. adres stałego miejsca wykonywania działalności.

Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie (zob. na końcu) następującej treści:

„Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności detektywistycznej są kompletne i zgodne
z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie usług detektywistycznych, określone w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych”.

Oświadczenie powinno również zawierać:

 • firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
 • podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Organ prowadzący rejestr obowiązany jest dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu poprawnie wypełnionego wniosku o wpis do rejestru, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy o usługach detektywistycznych (zob. na końcu).

Nie dotyczy to przypadku, gdy strona została wezwana do uzupełnienia wniosku. W takiej sytuacji termin biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis do rejestru. (art. 67 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)

Jak wprowadza się zmiany danych wpisanych do rejestru? 

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Zakres danych podlegających zgłoszeniu z powodu ich zmiany dotyczy danych wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o usługach detektywistycznych, czyli:

 1. firmy przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo adresu zamieszkania;
 2. numeru w rejestrze przedsiębiorców KRS;
 3. numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
 4. imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania oraz w przypadku posiadania licencji - numeru licencji:
  1. przedsiębiorcy oraz pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony – w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną;
  2. członków organu zarządzającego, prokurentów i pełnomocników ustanowionych
   do kierowania wnioskowaną działalnością przedsiębiorcy – w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną;
 5. adresu stałego miejsca wykonywania działalności.

Zmiana danych w rejestrze nie podlega opłacie skarbowej (zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Wniosek o wpis lub zmianę wpisu do rejestru – w przypadku osoby prawnej - należy podpisać zgodnie z reprezentacją przedsiębiorcy ujawnioną w KRS lub przez ustanowionego w sprawie pełnomocnika.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania przedsiębiorcy przed organem prowadzącym rejestr należy dołączyć do wniosku oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa oraz oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Przedsiębiorca może wykonywać działalność w zakresie usług detektywistycznych, jeżeli:

1. posiada licencję:

a) przedsiębiorca lub ustanowiony przez niego pełnomocnik – w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną;

b) co najmniej jedna osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy lub pełnomocnik ustanowiony przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością detektywistyczną – w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną;

2. nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;

3. osoby nieposiadające licencji, wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy oraz ustanowieni przez ten organ prokurenci oraz przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie byli karani za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe;

4. zawarł umowę ubezpieczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o usługach detektywistycznych.

Porady prawne

Kiedy organ nie dokona wpisu do rejestru?

Organ prowadzący rejestr, w drodze decyzji, odmawia wpisu do rejestru (wg art. 68 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), gdy:

 1. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 2. przedsiębiorcę w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku, wykreślono z rejsetru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych z przyczyn:
 1.  
  • złożenia wraz z wnioskiem oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym;
  • stwierdzenia rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działaności regulowanej przez przedsiębiorcę.

Kiedy dane z rejestru zostaną wykreślone?

Przedsiębiorca może wystąpić do organu prowadzącego rejestr o wykreślenie danych z rejestru działalności regulowanej (zob. art. 73 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). W tej sprawie należy złożyć wypełniony wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych oraz załączyć oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej (zob. tabelkę)

W przypadku nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej organ prowadzący rejestr wyda decyzję o wykreśleniu wpisu z rejestru i powiadomi właściwy miejscowo organ podatkowy o zaistniałej zaległości podatkowej, w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego (wg art. 11  ustawy o opłacie skarbowej).

Kto wykonuje działalność w zakresie usług detektywistycznych bez wymaganego wpisu do rejestru, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Tej samej karze podlega osoba wykonująca czynności detektywa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bez wymaganej licencji (wg art. 46 ustawy o usługach detektywistycznych).

Opłata skarbowa

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej, wydanie zaświadczenia lub złożenia pełnomocnictwa do akt sprawy lub dokonania innych czynności urzędowych, podlegających opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową za dokonanie ww. czynności urzędowych należy wnieść na podany poniżej numer rachunku bankowego:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Dzielnicy Mokotów, Wydział Budżetowo-Księgowy

02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 25/27

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

lub w kasie Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa:

1.

Wpis do rejestru

616 zł,-

2.

Zmiana wpisu w rejestrze

zwolniona z opłaty skarbowej

3.

Decyzja o wykreśleniu z rejestru

10 zł,-

4.

Pełnomocnictwo do reprezentowania przedsiębiorcy przed organem

17 zł,-

W przypadku nieuiszczenia opłaty skarbowej w wyznaczonym terminie wniosek podlega zwrotowi (wg art. 261 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Jakie są prawa, obowiązki i wymogi kwalifikacyjne detektywów?                           

Detektyw przy wykonywaniu usług detektywistycznych, czyli czynności polegających na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowanych na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, powinien kierować się zasadami etyki, lojalnością wobec zlecającego usługę
i szczególną starannością, aby nie naruszyć wolności i praw człowieka i obywatela.

 O wydanie licencji detektywa może ubiegać się osoba, jeśli:

 1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. ukończyła 21 lat;
 3. posiada wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat;
 8. posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo -
  w przypadku obywatela innego państwa - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania;
 9. posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1ustawy o usługach detektywistycznych stwierdzoną orzeczeniem lekarskim;
 10. legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Licencję detektywa wydaje, odmawia jej wydania, zawiesza lub cofa, w drodze decyzji administracyjnej, komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie licencji, zaś w przypadku osoby niemającej miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Komendant Stołeczny Policji.

Komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania detektywa, a w przypadku detektywa niemającego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Komendant Stołeczny Policji, zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący rejestr detektywów o wydaniu licencji detektywa.

Detektyw zawiadamia komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
o zmianie imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania. W przypadku powyższych zmian komendant wojewódzki Policji wydaje, na wniosek detektywa, nową licencję.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzi rejestr detektywów, który obejmuje następujące dane:

 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 •  numer licencji i datę jej wydania;
 • datę zawieszenia lub cofnięcia licencji.

Detektyw jest obowiązany zawiadomić ministra właściwego do spraw wewnętrznych o zmianie imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania, w terminie 7 dni od dnia zmiany tych danych.

Rejestr detektywów jest jawny w zakresie potwierdzania posiadania przez wskazaną osobę uprawnień detektywa. W pozostałym zakresie dane są udostępniane sądom, organom prokuratury oraz organom administracji publicznej, a także podmiotom, które udokumentują posiadanie w tym interesu prawnego.

Czasowe świadczenie usług detektywistycznych na terytorium rzeczypospolitej polskiej przez przedsiębiorców z państw innych niż Polska 

Przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz przedsiębiorcy z państw, które zawarły umowy regulujące swobodę świadczenia usług ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, przed rozpoczęciem czasowego świadczenia usług detektywistycznych na terytorium RP i ich zakończenia są obowiązani do złożenia zgłoszenia Ministrowi Spraw Wewnętrznych zamiaru rozpoczęcia i zakończenia czasowego świadczenia usług (wg art. 3a ustawy o usługach detektywistycznych).

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane (wg art. 16a ustawy o usługach detektywistycznych):

 1. firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
 2. dane kontaktowe ze wskazaniem numeru telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej;
 3. wskazanie organu, który wydał uprawnienia do stałego wykonywania przez przedsiębiorcę usług detektywistycznych;
 4. informację o posiadanej polisie ubezpieczeniowej lub innych środkach indywidualnego lub zbiorowego ubezpieczenia w związku z wykonywaniem działalności detektywistycznej;
 5. informację o zapoznaniu się z przepisami regulującymi świadczenie usług detektywistycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. adres biura na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli takie posiada.

Takie zgłoszenie składa się w formie pisemnej lub elektronicznej.

Adres do korespondencji 

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

DEPARTAMENT ZEZWOLEŃ I KONCESJI

02-591 Warszawa, ul. Batorego 5

Biuro podawcze Ministerstwa - wejście od ul. Rakowieckiej 2a - czynne: Poniedziałek - Piątek 800- 1600

 

Do pobrania:

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 556, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1829, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827, z późn. zm.).

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Koszty uzyskania przychodów związanych z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw Poniższe wyjaśnienie dotyczy nowych przepisów art. 15e ustawy z dnia 15 lutego 1992  r. o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie 1 stycznia 2018 (...)

Kto i kiedy musi montować kasy fiskalne?

Kto i kiedy musi montować kasy fiskalne?

  Czego dotyczyrozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r.? W zasadzie wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot (...)

Jak skorzystać z bonu turystycznego 500+?

Jak skorzystać z bonu turystycznego 500+?

Polski Bon Turystyczny Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla polskich rodzin oraz branży turystycznej w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19. Za pomocą bonu można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce do końca marca 2022 r. ##baner## Ważne (...)

Usługi elektroniczne a VAT

Usługi elektroniczne a VAT

Artykuł jest poświęcony VAT w handlu międzynarodowym – świadczeniu i nabyciu usług. Dowiedz się, kto rozlicza VAT od usług transgranicznych i jakie znaczenie ma miejsce świadczenia usług. ##baner## Jak ustalić miejsce świadczenia usług? Żeby prawidłowo rozliczyć VAT w zakresie (...)

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne (...)

Polecony do odbioru - elektronicznie!

Polecony do odbioru - elektronicznie!

Chcesz odbierać listy polecone bez wychodzenia z domu, bez czekania na listonosza? To już możliwe. Jedyne, czego potrzebujesz, to profil zaufany. Po pierwsze i najważniejsze - bez Twojej decyzji i wiedzy nikt nie otworzy Twojego listu i go nie zeskanuje. Aby otrzymywać korespondencję w wersji (...)

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Jakie są kryteria przyznawania świadczeń z pomocy społecznej? Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony (...)

Jakie prawa przysługują konsumentom?

Jakie prawa przysługują konsumentom?

Jeśli zamierzasz sprzedawać towary lub świadczyć usługi, musisz przestrzegać praw konsumenta. Te prawa obejmują między innymi: gwarancję, rękojmię czy prawo do zwrotu towaru. Nie możesz też stosować w umowach klauzul niedozwolonych. Sprawdź, jakie prawa mają konsumenci. Kim jest (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Kim jest niania i kto ją zatrudnia? Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem bądź rodzeństwem, w pełni uwzględniając potrzeby każdego z nich. Dzięki temu dzieci są nie tylko bezpieczne, ale też rozwijają się psychofizycznie w warunkach (...)

Darmowy rachunek – czy to możliwe?

Darmowy rachunek – czy to możliwe?

Podstawowy rachunek bankowy (konto) jednym ze sposobów ograniczenia stałych wydatków Choć przepisy regulujące kwestię podstawowego rachunku płatniczego zostały wprowadzone 5 lat temu, a od 8 sierpnia 2018 r. każdy bank i SKOK ma obowiązek prowadzenia takiego rachunku, niewiele (...)

Kto może świadczyć usługi ochrony osób i mienia?

Kto może świadczyć usługi ochrony osób i mienia?

Jak ubiegać się, rozszerzyć lub zmienić koncesję w zakresie regulowanym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia? Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymaga uzyskania koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, (...)

Umowa o dzieło - na czym polega i jak zawrzeć umowę o dzieło?

Umowa o dzieło - na czym polega i jak zawrzeć umowę o dzieło?

Na czym polega umowa o dzieło? Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Jest to umowa wzajemna. Dzieło może mieć zarówno charakter materialny, jak i niematerialny (np. namalowanie (...)

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” to kolejny program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej adresowany do osób niepełnosprawnych. Pierwsza edycja programu będzie realizowana od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku. Źródłem jego finansowania (...)

Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

Chcesz zatrudnić cudzoziemca do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce? Dla takiego pracownika możesz uzyskać zezwolenie na pracę sezonową (typu S). Z artykułu dowiesz się, jak je uzyskać. Jak załatwić sprawę? Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie, listownie, elektronicznie. Wypełnij (...)

Zasady udostępniania treści pornograficznej w internecie - opinia prawna

Zasady udostępniania treści pornograficznej w internecie - opinia prawna

Stan faktyczny Mam pytanie dotyczące prowadzenia jednej ze stron. Strona ma charakter erotyczny. Mechanizm działania strony jest nieco skomplikowany mianowicie filmy i zdjęcia (erotyczne) pobierane są automatycznie przez program z binarnych grup dyskusyjnych, zdjęcia postowane na binarnych grupach (...)

Dla kogo minimalna stawka godzinowa?

Dla kogo minimalna stawka godzinowa?

Od 1 stycznia 2017 r. dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych (umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych) obowiązuje minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 zł. Kwota ta ma być corocznie waloryzowana stosownie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia (...)

Jak napisać regulamin sklepu internetowego?

Jak napisać regulamin sklepu internetowego?

Jak napisać regulamin - pytanie to powinni zadać sobie nie tylko właściciele sklepów internetowych, ale każdy kto świadczy jakiekolwiek usługi za pośrednictwem Internetu. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (uśude) mimo mylącego tytułu nie jest skierowana wyłącznie (...)

Kto i na jakich zasadach może emitować obligacje?

Kto i na jakich zasadach może emitować obligacje?

    Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza – uprawnionego) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Przez papiery wartościowe emitowane (...)

Podatek liniowy dla przedsiębiorców – oświadczenia do 20 stycznia !!

Podatek liniowy dla przedsiębiorców – oświadczenia do 20 stycznia !!

  Kto może skorzystać z opodatkowania stawką 19%? Z opodatkowania w formie podatku liniowego będą mogli skorzystać ci podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy dochody uzyskują z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej – czy to w formie jednoosobowego (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Prawnicy, doradcy prawni, kancelarie prawne, prawa

Prawnicy, doradcy prawni, kancelarie prawne, prawa

Co jakiś czas słyszę i widzę reklamy różnego rodzaju doradztw, w tym właśnie prawnych. Albo kancelarii prawa. Np. gospodarczego. "Kancelaria prawa gospodarczego", "Doradztwo prawne". A nie po prostu "Kancelaria prawna", "Kancelaria radców prawnych". Wiem, że gdy mowa o tych ostatnich, to pracują (...)

Działalność z zakresu wywiadu gospodarczego

Działalność z zakresu wywiadu gospodarczego

Czy aby oferować usługi wywiadu gospodarczego w zakresie sprawdzania wiarygodności kontrahentów wciąż potrzebna jest licencja (detektywistyczna)? Pozwolę sobie dodać, że wszak licencjonowane wywiadownie gospodarcze z pewnością pozyskują wiele informacji nielegalnie, bo tylko tak mogą je (...)

Działalność z zakresu wywiadu gospodarczego

Działalność z zakresu wywiadu gospodarczego

Czy aby oferować usługi wywiadu gospodarczego w zakresie sprawdzania wiarygodności kontrahentów wciąż potrzebna jest licencja (detektywistyczna)? Pozwolę sobie dodać, że wszak licencjonowane wywiadownie gospodarcze z pewnością pozyskują wiele informacji nielegalnie, bo tylko tak mogą je (...)

Odpowiedzialnośc cywilna detektywa

Odpowiedzialnośc cywilna detektywa

Czy jeśli detektyw fałszywie oskarżał osobę, co spowodowało skierowanie ścigania przeciwko niej, a w efekcie areszt a następnie umorzenie śledztwa, będzie odpowiadał za czyn w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej? Czy powinno się dokonać zgłoszenia popełnienia (...)

Działalność z zakresu wywiadu gospodarczego

Działalność z zakresu wywiadu gospodarczego

Czy aby oferować usługi wywiadu gospodarczego w zakresie sprawdzania wiarygodności kontrahentów wciąż potrzebna jest licencja (detektywistyczna)? Pozwolę sobie dodać, że wszak licencjonowane wywiadownie gospodarcze z pewnością pozyskują wiele informacji nielegalnie, bo tylko tak mogą je (...)

Prywatny detektyw jako świadek

Prywatny detektyw jako świadek

Matka mojego dziecka w ogóle nie zajmuje się dzieckiem, widzi go tylko w nocy, jak wraca ze szkoły i imprez, zajmuje się nim jej matka. Czy jeżeli wynajmę prywatnego detektywa, żeby dostarczył dowody, że matka zaniedbuje mojego syna, to może on też być moim świadkiem na rozprawie i czy jego (...)

Nieznany adres dłużnika

Nieznany adres dłużnika

Mam wyrok sądu cywilnego o zapłatę, ale nie znam miejsca pobytu, zamieszkania i miejsca pracy danej osoby, nic poza wyrokiem sądu. Już raz prowadził komornik egzekucję, ale dłużnik miał innych wierzycieli i dla mnie już nic nie pozostało. W jaki sposób mam szukać tej osoby, w jaki sposób (...)

Dopuszczalność dowodów w sprawie rozwodowej

Dopuszczalność dowodów w sprawie rozwodowej

Mąż oświadczył mnie i moim córkom, że ma inną kobietę. Ja chcę założyć sprawę rozwodową z orzeczeniem winy męża (nie jest to pierwsza zdrada męża w naszym 24-letnim małżeństwie).Trzy lata temu była wniesiona sprawa rozwodowa (bez orzekania winy), odbyła się sprawa pojednawcza (...)

Odpowiedzialnośc cywilna detektywa

Odpowiedzialnośc cywilna detektywa

Czy jeśli detektyw fałszywie oskarżał osobę, co spowodowało skierowanie ścigania przeciwko niej, a w efekcie areszt a następnie umorzenie śledztwa, będzie odpowiadał za czyn w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej? Czy powinno się dokonać zgłoszenia popełnienia (...)

Działalność z zakresu wywiadu gospodarczego

Działalność z zakresu wywiadu gospodarczego

Czy aby oferować usługi wywiadu gospodarczego w zakresie sprawdzania wiarygodności kontrahentów wciąż potrzebna jest licencja (detektywistyczna)? Pozwolę sobie dodać, że wszak licencjonowane wywiadownie gospodarcze z pewnością pozyskują wiele informacji nielegalnie, bo tylko tak mogą je (...)

Prywatny detektyw jako świadek

Prywatny detektyw jako świadek

Matka mojego dziecka w ogóle nie zajmuje się dzieckiem, widzi go tylko w nocy, jak wraca ze szkoły i imprez, zajmuje się nim jej matka. Czy jeżeli wynajmę prywatnego detektywa, żeby dostarczył dowody, że matka zaniedbuje mojego syna, to może on też być moim świadkiem na rozprawie i czy jego (...)

Nieznany adres dłużnika

Nieznany adres dłużnika

Mam wyrok sądu cywilnego o zapłatę, ale nie znam miejsca pobytu, zamieszkania i miejsca pracy danej osoby, nic poza wyrokiem sądu. Już raz prowadził komornik egzekucję, ale dłużnik miał innych wierzycieli i dla mnie już nic nie pozostało. W jaki sposób mam szukać tej osoby, w jaki sposób (...)

Dopuszczalność dowodów w sprawie rozwodowej

Dopuszczalność dowodów w sprawie rozwodowej

Mąż oświadczył mnie i moim córkom, że ma inną kobietę. Ja chcę założyć sprawę rozwodową z orzeczeniem winy męża (nie jest to pierwsza zdrada męża w naszym 24-letnim małżeństwie).Trzy lata temu była wniesiona sprawa rozwodowa (bez orzekania winy), odbyła się sprawa pojednawcza (...)

Opłata skarbowa od weksla wystawionego w 2006 r.

Opłata skarbowa od weksla wystawionego w 2006 r.

Dłużnik wystawił weksel in blanco w miesiącu wrześniu 2006 roku z deklaracją wekslową do kwoty 150.000 zł z opłatą skarbową 0,40 zł, jako zabezpieczenie transakcji. W 2007 roku. W 2007 roku weksel będzie wypełniony na kwotę 70.000 zł. Uiszczona na blankiecie weksla opłata 0,40 zł nie (...)

Uzupełnienie opłaty skarbowej za weksel

Uzupełnienie opłaty skarbowej za weksel

W umowach handlowych z naszymi klientami, przyznając limit kupiecki 100 tys., stosujemy deklarację wekslową i weksel in blanco o nominale 100,00 PLN. Zdarzyła się nam sytuacja, że klient, posiadając jedynie weksel za 10,00 PLN podpisał deklarację wekslową do kwoty 100 tys., a do weksla dokleił (...)

Opłata skarbowa od weksla wystawionego w 2006 r.

Opłata skarbowa od weksla wystawionego w 2006 r.

Dłużnik wystawił weksel in blanco w miesiącu wrześniu 2006 roku z deklaracją wekslową do kwoty 150.000 zł z opłatą skarbową 0,40 zł, jako zabezpieczenie transakcji. W 2007 roku. W 2007 roku weksel będzie wypełniony na kwotę 70.000 zł. Uiszczona na blankiecie weksla opłata 0,40 zł nie (...)

Uzupełnienie opłaty skarbowej za weksel

Uzupełnienie opłaty skarbowej za weksel

W umowach handlowych z naszymi klientami, przyznając limit kupiecki 100 tys., stosujemy deklarację wekslową i weksel in blanco o nominale 100,00 PLN. Zdarzyła się nam sytuacja, że klient, posiadając jedynie weksel za 10,00 PLN podpisał deklarację wekslową do kwoty 100 tys., a do weksla dokleił (...)

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa a koszty procesu

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa a koszty procesu

Pełnomocnik procesowy w sprzeciwie od nakazu zapłaty, na formularzu SP, w rubryce "żądanie zwrotu kosztów procesu" wniósł o "obciążenie kosztami procesu według norm przepisanych, w tym kosztami zastępstwa procesowego oraz kosztami opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17,00 zł". Sąd (...)

Opłata skarbowa od weksla

Opłata skarbowa od weksla

Otrzymałem weksel własny niezupełny z wpisaną maksymalną sumą wekslową, do wysokości której mogę wpisać kwotę do zapłaty, zgodnie z postanowieniami deklaracji wekslowej. Jakie obowiązki podatkowe wynikają z wystawionego weksla własnego dla remitenta i dla dłużnika? Czy po wycofaniu (...)

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Kancelaria prawna wpłaciła na nasze konto opłatę skarbową w wysokości 17 zł. od pełnomocnictwa substytucyjnego podając nawet numery sygnatury. Po pewnym czasie złożyli wniosek o zwrot tej opłaty twierdząc iż była pomyłkowo wpłacona na nasze konto a miała być uiszczona do innego urzędu, (...)

Opłata skarbowa od czynności urzędowych

Opłata skarbowa od czynności urzędowych

W chwili złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pobierana jest w określonych przypadkach opłata skarbowa. Strona po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy wnosi ponownie wniosek o zmianę w trybie art 154 K.p.a. wcześniej wydanej decyzji. Czy od wniosku o (...)

Zwrot opłaty skarbowej a decyzja odmowna

Zwrot opłaty skarbowej a decyzja odmowna

Inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie domku rekreacji indywidualnej. Burmistrz stosowną decyzją odmówił ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Czy opłata skarbowa za czynność urzędową wniesiona przez (...)

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Nasza firma zawarła umowę na obsługę prawną z adwokatem. Adwokat wraz z umową otrzymał pełnomocnictwo ogólne do występowania przed wszelkimi sądami i urzędami. Czy w sytuacji, gdy ten adwokat występuje z pozwem czy w jakiejś już wcześniej zaczętej sprawie, powinien za każdym razem i (...)

Decyzja o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania

Decyzja o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania

Złożyłem wniosek o wydanie mi zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W odpowiedzi poinformowano mnie, iż wniosek ten nie może zostać rozpatrzony z powodu braku opłaty skarbowej (5 zł.) za złożony wniosek. Czy sam fakt (...)

Blankiet urzędowy i opłata od weksla od 1.1.2007r.

Blankiet urzędowy i opłata od weksla od 1.1.2007r.

Pismem z dnia 02 stycznia 2007 r. kontrahent żąda zabezpieczenia umowy dostawy wekslami in blanco z deklaracjami wekslowymi, dodając odnośnie weksli, że powinny być \"właściwie opłacone blankiety wekslowe\". W sytuacji gdy urzędowych blankietów weksli już nie ma, w jakiej formie stosować (...)

Weksel a PCC

Weksel a PCC

Jedna ze stron chce od drugiej pożyczyć pieniądze. Zamiast spisywać umowę pożyczki jedna ze stron wystawia drugiej weksel zupełny i odbiera gotówkę. Jeszcze niedawno opłata skarbowa od weksla wynosiła 0,1% wartości. Uiszczenie takiej opłaty zwalniało strony od konieczności płacenia podatku (...)

Wysokość sumy wekslowej

Wysokość sumy wekslowej

Do jakiej wysokości można realizować weksel in blanco, jeżeli na druku weksla jest wydrukowane - \"Urzędowy blankiet wekslowy do sumy wekslowej nie przekraczającej sto złotych\" W momencie nabycia blankietu wekslowego poprzez zapłatę uiszczamy opłatę skarbową i w zależności od tego, jakie (...)

Umorzenie postępowania a zwrot opłaty skarbowej

Umorzenie postępowania a zwrot opłaty skarbowej

Organ umorzył postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z powodu braku (jego zdaniem) precyzyjnego określenia pewnych parametrów. Wnosząc wniosek uiściłem opłatę. Czy w razie umorzenia postępowania organ winien zwrócić opłatę i orzec o tym z urzędu w postanowieniu o umorzeniu? (...)

Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym

Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym

Czy pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym w sierpniu 2005 bez uiszczenia opłaty skarbowej 15 zł upoważnia do wypłaty pieniędzy przez bank? Co do zasady posiadacz rachunku bankowego może swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na jego rachunku bankowym. Swoboda (...)

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo

Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Dyrektor firmy w ramach zwykłego zarządu załatwia wszystkie sprawy w urzędach działając na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego u notariusza. Każdorazowo starostwo wymaga pełnomocnictwa i opłaty 17 zł za posługiwanie się nim przez (...)

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Udzielam pełnomocnictwa jednej osobie. Pełnomocnictwo zawiera umocowanie do dokonania kilku rodzajów czynności: zawieranie umów pożyczki, zawieranie umów przewłaszczenia, rozliczanie ich i występowanie w moim imieniu przed organami administracji lokalnej celu rejestracji jednej z umów. Jaka (...)