Nieprawidłowy przewóz tzw. olejów smarowych surowo karany

5.7.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Ministerstwo Finansów ostrzegło przed przewozem tzw. olejów smarowych (o różnej nazwie handlowej) klasyfikowanych do kodów CN od 27101971 do 27101999, przemieszczanych przez obszar RP w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych i w obrocie krajowym, z użyciem cystern samochodowych oraz zbiorników z tworzyw sztucznych o pojemności 1000 l (tzw. „mauzerów"), przewożonych na naczepach samochodowych bez oznakowania znormalizowanymi tablicami ADR.

Kto kontroluje? 

Zgodnie z przepisami (art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych) kontrolę przewozu towarów niebezpiecznych przeprowadzają:

  1. funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej,
  2. inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego,
  3. upoważnieni pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego,
  4. upoważnieni pracownicy urzędów żeglugi śródlądowej,
  5. funkcjonariusze Policji,
  6. funkcjonariusze Straży Granicznej,
  7. żołnierze Żandarmerii Wojskowej.

Kontrola ta polega na kontroli dokumentów wymaganych przy przewozie towarów niebezpiecznych, w szczególności zaświadczenia ADR (wg art. 100 ust. 1 pkt 5 ustawy). W przypadku naruszenia obowiązków lub warunków wynikających z przepisów ustawy lub przepisów wiążących Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi o przewozie towarów niebezpiecznych, uczestnik przewozu, który je narusza, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 10 000 zł (na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy), nakładanej w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwy organ Krajowej Administracji Skarbowej.

Porady prawne

Olej smarowy będzie badany w laboratorium

Jedocześnie w związku próbami omijania, przez przewoźników i właścicieli przewożonych olejów smarowych, obowiązków prawidłowego oznakowywania przewożonych materiałów niebezpiecznych, które wynikają z umowy europejskiej ADR, każdorazowo obowiązkowo będą pobierane próby oleju smarowego do badań laboratoryjnych. Pozwoli to na jednoznaczną identyfikację przewożonego towaru – określenia wszelkich niezbędnych parametrów fizyko-chemicznych i właściwej klasyfikacji towarowej dla potrzeb bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych ADR oraz prawidłowej klasyfikacji CN dla celów fiskalnych.

Ministerstwo Finansów posiada informacje, z których wynika, że deklarowane w dokumentach handlowych oleje smarowe to oleje napędowe (wskazują na to parametry fizyko-chemiczne), klasyfikowane według umowy ADR do klasy 3 „Materiały ciekłe zapalne", które m.in. mają temperaturę zapłonu nie wyższą niż 60°C. Produkty te podlegają obligatoryjnie znakowaniu pojazdu tablicami ADR. W związku z taką klasyfikacją, w celu ominięcia przez przewoźników i właścicieli towaru obowiązku właściwego znakowania pojazdów, do przewożonych towarów załączane są certyfikaty jakości z podaną temperaturą zapłonu (flash point) powyżej 60˚C.

W ramach posiadanych uprawnień Służba Celno-Skarbowa sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, który wynika z rozporządzeń WE: 1907/2006 REACH, Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. W ramach tego nadzoru Służba Celno-Skarbowa prowadzi kontrolę „kart charakterystyki wyrobu". Karty te muszą towarzyszyć każdemu produktowi chemicznemu, którego roczna produkcja jest większa niż 1 tona.

Ponadto w ramach kontroli drogowych związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych (w tym paliw) Służba Celno-Skarbowa współpracuje z Inspekcją Transportu Drogowego, która posiada pełną gamę uprawnień do takich kontroli. Chodzi m.in. o kontrolę certyfikacji wydawanych przez Transportowy Dozór Techniczny, tj. cystern, mauzerów (rodzaj tworzywa, czas jego używania, certyfikacja i oznaczenie).

Jednocześnie w przypadku stwierdzenia (w ramach kontroli drogowej) braku – na pojeździe przewożącym substancje chemiczne (w tym paliwa, oleje) – wymaganych tablic ADR, co w konsekwencji może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia wielu osób, bezpośrednie niebezpieczeństwo spowodowania katastrofy w ruchu lądowym lub też bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu lądowym, składane jestzawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 163 § 1, art. 174 § 1 lub art. 179 Kodeksu karnego, zagrożone nawet karą pozbawienia wolności.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne