Co przewiduje ustawa okołobudżetowa?

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 jest tzw. ustawą okołobudżetową, której treść jest ściśle związana z rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2020.

Porady prawne

Co przewiduje ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020? 

Wprowadzone zmiany dotyczą:

 • podwyższenia wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli, 
 • środków na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
 • finansowania wychowania przedszkolnego, 
 • części oświatowej subwencji ogólnej,
 • wynagrodzeń i świadczeń w sektorze finansów publicznych, 
 • podstaw naliczania odpisów na zakładowe fundusze socjalne,
 • wydatków ponoszonych ze środków Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 
 • przeznaczenia środków Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Wsparcia Policji, Funduszu Rezerwy Demograficznej oraz Agencji Badań Medycznych,
 • finansowania Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, 
 • zasad finansowania wydatków na obronę narodową, 
 • przenoszenia środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej,
 • finansowania zadań z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego, 
 • gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 
 • wydatków związanych z finansowaniem rolnictwa, 
 • zasad finansowania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, 
 • finansowania leków 75+, 
 • finansowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, 
 • limitu wydatków, jakie w 2020 r. mogą być poniesione na zakup szczepionek do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych, 
 • podwyższenia stawki opłaty paliwowej,
 • obniżenia stawek akcyzy.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne