Ochrona przed dyskryminacją

6.4.2009

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Parlament poparł projekt dyrektywy, której celem jest zapobieganie i zapewnienie ochrony przed dyskryminacją - ze względu na religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną. Dyrektywa odnosi się nie tylko do przejawów dyskryminacji w zakresie dostępu do zatrudnienia, ale także do towarów, urządzeń, czy usług, takich jak bankowość, mieszkalnictwo, edukacja, transport i opieka zdrowotna.

Art. 13 traktatu WE zakazuje dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Ten zapis stanowi obecnie podstawę dwóch dyrektyw: dyrektywy dotyczącej równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne i dyrektywy, która zakazuje dyskryminacji na rynku pracy ze względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Porady prawne

Proponowana dyrektywa wyznacza minimalne ramowe standardy zapewniające ochronę przed dyskryminacją. Państwa członkowskie mogą zawsze zwiększyć poziom ochrony, jednak nie mogą odwoływać się do nowej dyrektywy w celu zredukowania istniejących standardów. Dyrektywa przyznaje osobom poszkodowanym prawo do odszkodowania i jednoznacznie stwierdza, że państwa członkowskie winny nie tylko wyrażać chęć, lecz mają obowiązek zwalczania dyskryminacji.

 

Dyrektywa, a prawo małżeńskie i rodzinne

Pokaźna liczba państw członkowskich wprowadziła już przepisy w mniejszym lub większym stopniu gwarantujące ochronę poza rynkiem pracy przed dyskryminacją ze względu na religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Istotne jest wprowadzenie spójnych europejskich przepisów w tym zakresie, aby jasno podkreślić, że Europa jako całość nie daje przyzwolenia na dyskryminację. Wolność od dyskryminacji jest prawem podstawowym i powinna mieć zastosowanie do wszystkich w Unii Europejskiej.

Jednak posłowie podkreślają, że zakaz dyskryminacji nie może naruszać poszanowania innych podstawowych praw i wolności, w tym wolności religii i wolności zrzeszania się, wolności słowa i wolności prasy. Proponowana dyrektywa nie narusza świeckiego charakteru państwa, instytucji lub organów państwowych lub systemu kształcenia. Nie wprowadza ona zmian do podziału kompetencji między Unię Europejską a jej państwa członkowskie, co dotyczy również prawa małżeńskiego, rodzinnego i w zakresie zdrowia.

 

Dostęp do edukacji

W dyrektywie znalazły się zapisy, które zobowiązują państwa członkowskie do zagwarantowania skutecznej ochrony przed dyskryminacją ze względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. W dostępie do instytucji edukacyjnych państwa członkowskie mogą dopuszczać - jedynie w obiektywnie uzasadnionych przypadkach - różnice oparte na religii lub światopoglądzie, jeżeli wymaga się od jednostki postępowania w dobrej wierze oraz zgodnie z zasadą lojalności wobec etosu instytucji. Nie powinno to jednak usprawiedliwiać dyskryminacji z jakiegokolwiek innego powodu. Warunkiem jest także istnienie w pobliżu innych instytucji edukacyjnych stanowiących rozsądną alternatywę, co ma zapobiegać dyskryminacji pośredniej.

Dyrektywa gwarantuje prawa osób niepełnosprawnych do edukacji bez dyskryminacji oraz w oparciu o zasadę równości.

 

Co siódmy Europejczyk padł ofiarą dyskryminacji

Dyskryminacja ciągle stanowi problem w Europie i poza nią. W specjalnym badaniu przeprowadzonym przez Eurobarometr w 2008 r. 15% europejczyków stwierdziło, że w ubiegłym roku padło ofiarą dyskryminacji. Posłowie uważają, że to musi się zmienić. Należy umożliwić nocleg dwóch mężczyzn w jednym pokoju hotelowym, samodzielne zakupy osób niepełnosprawnych, czy zakup ubezpieczenia przez osoby w podeszłym wieku. Niedawno prasa doniosła, że właściciele hotelu w Kornwalii odmówili wynajęcia pokoju mężczyznom, którzy w rozumieniu brytyjskiego prawa tworzą związek cywilny.

 

Kathalijne Maria BUITENWEG (Verts/ALE, NL)

Zasada równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną

Procedura: Konsultacja

Debata: 01.04.2009

Głosowanie: 02.04.2009 

Źródło: Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego, redakcja polska

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne