6.4.2009

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Ochrona przed dyskryminacją

Parlament poparł projekt dyrektywy, której celem jest zapobieganie i zapewnienie ochrony przed dyskryminacją - ze względu na religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną. Dyrektywa odnosi się nie tylko do przejawów dyskryminacji w zakresie dostępu do zatrudnienia, ale także do towarów, urządzeń, czy usług, takich jak bankowość, mieszkalnictwo, edukacja, transport i opieka zdrowotna.

Art. 13 traktatu WE zakazuje dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Ten zapis stanowi obecnie podstawę dwóch dyrektyw: dyrektywy dotyczącej równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne i dyrektywy, która zakazuje dyskryminacji na rynku pracy ze względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Porady prawne

Proponowana dyrektywa wyznacza minimalne ramowe standardy zapewniające ochronę przed dyskryminacją. Państwa członkowskie mogą zawsze zwiększyć poziom ochrony, jednak nie mogą odwoływać się do nowej dyrektywy w celu zredukowania istniejących standardów. Dyrektywa przyznaje osobom poszkodowanym prawo do odszkodowania i jednoznacznie stwierdza, że państwa członkowskie winny nie tylko wyrażać chęć, lecz mają obowiązek zwalczania dyskryminacji.

 

Dyrektywa, a prawo małżeńskie i rodzinne

Pokaźna liczba państw członkowskich wprowadziła już przepisy w mniejszym lub większym stopniu gwarantujące ochronę poza rynkiem pracy przed dyskryminacją ze względu na religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Istotne jest wprowadzenie spójnych europejskich przepisów w tym zakresie, aby jasno podkreślić, że Europa jako całość nie daje przyzwolenia na dyskryminację. Wolność od dyskryminacji jest prawem podstawowym i powinna mieć zastosowanie do wszystkich w Unii Europejskiej.

Jednak posłowie podkreślają, że zakaz dyskryminacji nie może naruszać poszanowania innych podstawowych praw i wolności, w tym wolności religii i wolności zrzeszania się, wolności słowa i wolności prasy. Proponowana dyrektywa nie narusza świeckiego charakteru państwa, instytucji lub organów państwowych lub systemu kształcenia. Nie wprowadza ona zmian do podziału kompetencji między Unię Europejską a jej państwa członkowskie, co dotyczy również prawa małżeńskiego, rodzinnego i w zakresie zdrowia.

 

Dostęp do edukacji

W dyrektywie znalazły się zapisy, które zobowiązują państwa członkowskie do zagwarantowania skutecznej ochrony przed dyskryminacją ze względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. W dostępie do instytucji edukacyjnych państwa członkowskie mogą dopuszczać - jedynie w obiektywnie uzasadnionych przypadkach - różnice oparte na religii lub światopoglądzie, jeżeli wymaga się od jednostki postępowania w dobrej wierze oraz zgodnie z zasadą lojalności wobec etosu instytucji. Nie powinno to jednak usprawiedliwiać dyskryminacji z jakiegokolwiek innego powodu. Warunkiem jest także istnienie w pobliżu innych instytucji edukacyjnych stanowiących rozsądną alternatywę, co ma zapobiegać dyskryminacji pośredniej.

Dyrektywa gwarantuje prawa osób niepełnosprawnych do edukacji bez dyskryminacji oraz w oparciu o zasadę równości.

 

Co siódmy Europejczyk padł ofiarą dyskryminacji

Dyskryminacja ciągle stanowi problem w Europie i poza nią. W specjalnym badaniu przeprowadzonym przez Eurobarometr w 2008 r. 15% europejczyków stwierdziło, że w ubiegłym roku padło ofiarą dyskryminacji. Posłowie uważają, że to musi się zmienić. Należy umożliwić nocleg dwóch mężczyzn w jednym pokoju hotelowym, samodzielne zakupy osób niepełnosprawnych, czy zakup ubezpieczenia przez osoby w podeszłym wieku. Niedawno prasa doniosła, że właściciele hotelu w Kornwalii odmówili wynajęcia pokoju mężczyznom, którzy w rozumieniu brytyjskiego prawa tworzą związek cywilny.

 

Kathalijne Maria BUITENWEG (Verts/ALE, NL)

Zasada równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną

Procedura: Konsultacja

Debata: 01.04.2009

Głosowanie: 02.04.2009 

Źródło: Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego, redakcja polska

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

O równym traktowaniu...

O równym traktowaniu...

7 sierpnia 2008 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w związku z projektem ustawy o równym traktowaniu. Oto treść tego wystąpienia:"W odpowiedzi na pismo z dnia 23 lipca 2008 r. (ozn. SER-10-2(l)/2008) w sprawie projektu ustawy o równym traktowaniu (w wersji z dnia 3 lipca 2008 r.; dalej: projekt (...)

Dalsze gromadzenie danych oosobowych osób ubiegających się o zatrudnienie

Dalsze gromadzenie danych oosobowych osób ubiegających się o zatrudnienie

Formalne objaśnienia prawne Ministra Cyfryzacji dla przedsiębiorców w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, zgodnie z art. 33 Prawa przedsiębiorców, mają na celu wyjaśnienie wątpliwości w zakresie możliwości gromadzenia przez pracodawców dokumentów rekrutacyjnych już po zakończeniu procesu rekrutacji w stosunku do osób, (...)

Równość traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia

Równość traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia

Problematyka równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, szkolenia zawodowego, awansu zawodowego i warunków pracy jest uregulowana w Dyrektywie nr 207 z dnia 9 lutego 1976 r. (OJ Nr L 39/1976 r.). Co to jest zasada równego traktowania?Dyrektywa ustala definicję zasady równego traktowania, która oznacza wyeliminowanie wszelkiej dyskryminacji (...)

Sprawa drukarza i fundacji LGBT

Sprawa drukarza i fundacji LGBT

SN oddalił kasację w sprawie drukarza, który odmówił wydruku plakatu dla fundacji LGBT 14 czerwca 2018 r. Sąd Najwyższy oddalił kasację Prokuratora Generalnego w sprawie łódzkiego drukarza, który odmówił wydruku materiałów promocyjnych dla fundacji działającej na rzecz środowisk LGBT.   Postanowienie SN (sygn. II KK 333/17) jest ostateczne (...)

Równe traktowanie w pracy

Równe traktowanie w pracy

Zasada równych praw z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków należy do podstawowych zasad prawa pracy. Kodeks pracy zakazuje również wszelkiej dyskryminacji w zatrudnieniu.  Przesłanki dyskryminacji w pracy Polski Kodeks pracy zawiera otwarty katalog przesłanek dyskryminacji. Oznacza to, że w kodeksie wskazane są przykładowo (...)

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Od tego dnia Polacy zatrudnieni w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii) objęci zostali ochroną, jaką gwarantuje koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Od kwietnia 2006 r. zasady koordynacji mają także zastosowanie do Polaków podejmujących (...)

I znowu zmiany w prawie pracy. Co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2004 r. w kodeksie pracy?

I znowu zmiany w prawie pracy. Co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2004 r. w kodeksie pracy?

O tym, że regulacje dotyczące tzw. zwolnień grupowych miały się zmienić z dniem 1 stycznia 2004 r. jest głośno już od dość dawna, toteż wieść ta nie wywołuje w nas zaskoczenia. Jednak o tym, że kodeks pracy zostanie po raz kolejny zmieniony nikt chyba nawet nie pomyślał, tym bardziej, że zmiany te idą w zupełnie innym kierunku niż te wprowadzone przed rokiem. Tak więc ponownie (...)

Kiedy pracownicy podlegają ochronie z tytułu zakazu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność?

Kiedy pracownicy podlegają ochronie z tytułu zakazu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność?

W wyroku z 11 lipca 2006 r. Trybunał  Sprawiedliwości po raz pierwszy wypowiedział się w sprawie pojęcia „niepełnosprawności” w rozumieniu dyrektywy dotyczącej równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. Ponadto uściślił warunki ochrony osób niepełnosprawnych w dziedzinie rozwiązywania umów o pracę. S. Chacón Navas pracowała na rzecz Eurestu, spółki (...)

Jak chroniony jest przed dyskryminacją pracownik mający niepełnosprawne dziecko

Jak chroniony jest przed dyskryminacją pracownik mający niepełnosprawne dziecko

Europejski Trybunał Sprawiedliwości ma rozstrzygnąć, czy pracownik mający niepełnosprawne dziecko jest chroniony na tej podstawie przed dyskryminacją w miejscu zatrudnienia. Rzeczpospolita, 23.01.2008 r. pracownik, pracodawca, dyskryminacja, niepełnosprawne, niepełnosprawny, ochrona, dziecko

Pasażerowie kolei z nowymi prawami?

Pasażerowie kolei z nowymi prawami?

Projekt dotyczący praw pasażerów w ruchu kolejowym Komisja Europejska aktualizuje unijne przepisy dotyczące praw pasażerów w ruchu kolejowym. Nowe przepisy mają skuteczniej chronić podróżnych w przypadku opóźnienia pociągu lub jego odwołania, jak również bronić ich przed dyskryminacją. Pasażerowie kolei powinni być w pełni chronieni niezależnie (...)

Najważniejsze tematy sesji PE (22-25 września 2008 r.)

Najważniejsze tematy sesji PE (22-25 września 2008 r.)

Dwa obszerne pakiety legislacyjne dla rynku telekomunikacyjnego oraz w sprawie bezpieczeństwa żeglugi morskiej przyjmie Parlament Europejski na nadchodzącej sesji plenarnej. Komisja i Rada przedstawią ostatni z projektów legislacyjnych wchodzących w skład pakietu socjalnego poświęcony korzystaniu przez pacjentów z usług zdrowotnych w krajach Unii. Posłowie zajmą się również (...)

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe może stanowić zakazaną dyskryminację kobiet

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe może stanowić zakazaną dyskryminację kobiet

Niektórym kategoriom urzędników w Niemczech może przysługiwać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe zamiast rekompensaty w postaci dodatkowego czasu wolnego. Według przepisów niemieckich wynagrodzenie za godziny nadliczbowe jest jednak niższe od wynagrodzenia za czas pracy w ramach pensji zasadniczej. U. Voß jest urzędnikiem zatrudnionym w charakterze nauczyciela przez Land Berlin. Podczas (...)

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Zakup mieszkania od dewelopera jest bezpieczniejszy Weszła w życie nowa ustawa deweloperska, dzięki której nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym będą lepiej chronieni – odzyskają całość wpłaconych pieniędzy nawet w przypadku upadłości dewelopera. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wspólnie wyjaśniają najważniejsze (...)

Komisja Europejska opublikowała odnowioną agendę społeczną

Komisja Europejska opublikowała odnowioną agendę społeczną

Komisja Europejska przedstawiła pakiet inicjatyw, które stanowią nowe zobowiązanie w zakresie europejskiego modelu społecznego. Pakiet ten wskazuje, w jaki sposób UE może przyczynić się do wspierania tworzenia nowych miejsc pracy, rozwoju kształcenia i umiejętności, zwalczanie dyskryminacji, wspieranie mobilności, a także podejmowanie starań o wydłużenie życia i poprawę (...)

Dyskryminacja pracownika - matki niepełnosprawnego dziecka

Dyskryminacja pracownika - matki niepełnosprawnego dziecka

Czy dyrektywa zakazująca dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność chroni pełnosprawną matkę z tego tylko powodu, że ma kalekie dziecko – zastanawia się starszy specjalista w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (...)Z niej samej wynika wprost, że chroni osoby niepełnosprawne. W doktrynie podkreśla się jednak, że istnieją co najmniej jeszcze dwie grupy (...)

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne

Wiele osób spędza swój urlop za granicą korzystając z ofert biur podróży lub organizując wyjazd i pobyt we własnym zakresie. W obu wypadkach warto rozważyć wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia, które pomoże nam zabezpieczyć się w sytuacjach choroby, wypadku, kradzieży czy w najgorszym scenariuszu nawet śmierci. Ubezpieczenie turystyczne pomoże pokryć (...)

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej - zasady

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej - zasady

  Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE W Unii Europejskiej każdy może swobodnie podróżować, studiować, mieszkać i pracować. Jednak każde państwo ma swoje prawo i często krajowe przepisy znacznie różnią się od tych stanowionych u sąsiada. Od ponad trzydziestu lat istnieją nadrzędne zasady, które powodują, iż takie same prawa i obowiązki (...)

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w ramach Unii Europejskiej

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w ramach Unii Europejskiej

Wspólne przepisy UE mają na celu ochronę praw pracowników i ubezpieczonych w zakresie zabezpieczenia społecznego za granicą (kraje UE-28, Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria). Przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nie przewidują zastąpienia systemów krajowych jednym systemem europejskim. Wszystkie kraje mają swobodę decydowania (...)

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych według RODO

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych według RODO

25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679 (RODO). RODO obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe i w praktyce większość procesów przetwarzania danych. Pozwoli ono m.in. spójnie monitorować przetwarzanie (...)

Zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na wiek i niepełnosprawność

Zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na wiek i niepełnosprawność

Powszechnie obowiązujące rozwiązania prawne dotyczące zakazu jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na wiek i niepełnosprawność  Zakres dyskryminacji w stosunkach pracy jest elementem szeroko pojmowanego zakazu dyskryminowania obywateli, który znajduje wyraz już w art. 32 i 33 Konstytucji RP.  Począwszy od dnia 2 czerwca 1996 r. obowiązuje przepis art. (...)

Kiedy stosunek pracy ustaje?

Kiedy stosunek pracy ustaje?

Ustanie stosunku pracy następuje w następstwie: rozwiązania stosunku pracy na podstawie oświadczeń woli (czynności prawnych) albo wygaśnięcia stosunku pracy, które jest spowodowane określonymi zdarzeniami prawnymi. Wypowiedzenie umowy o pracę Wypowiedzenie umowy o pracę jest oświadczeniem woli jednej ze stron stosunku pracy zmierzające do rozwiązania (...)

Przeciw dyskryminacji klientów na rynku unijnym

Przeciw dyskryminacji klientów na rynku unijnym

Nowe przepisy pozwolą walczyć z dyskryminacją klientów na rynku unijnym ze względu na przynależność państwową. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw m.in. umożliwia Prezesowi UOKiK bardziej elastyczne kształtowanie struktury wewnętrznej UOKiK (w szczególności w odniesieniu do delegatur UOKiK) oraz ma na (...)

Na jaką ochronę mogą liczyć świadkowie koronni?

Na jaką ochronę mogą liczyć świadkowie koronni?

23 listopada 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2006 r. w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom. Zastępuje ono dotyczczas obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków, zakresu i sposobu udzielania oraz cofania ochrony i pomocy (...)

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

Co to są Wojska Obrony Terytorialnej?  Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. W obecnej sytuacji geopolitycznej Wojska Obrony Terytorialnej są jedynym, relatywnie szybkim, tanim i skutecznym (...)

Ochrona odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Ochrona odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Co przewiduje ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu? Jaki mechanizm ochronny dla odbiorców gazu wprowadza ustawa? Ustawa wprowadza mechanizm cen maksymalnych dla określonego w ustawie katalogu odbiorców taryfowych. Ceny paliw gazowych zostają zamrożone do poziomu (...)

Jakie są prawa człowieka?

Jakie są prawa człowieka?

Czym zajmuje się Rada Europy? Rada Europy powstała w 1949 roku. Jest to międzyrządowa organizacja, która stawia sobie za cel:  osiągnięcie większej jedności między państwami członkowskimi, ochronę i upowszechnianie praw człowieka, pluralizmu demokratycznego i rządów prawa, pogłębianie świadomości społeczeństw europejskich oraz tworzenie warunków sprzyjających (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu na ich miejsce zamieszkania w UE. ##baner## Jakie są najważniejsze cele aktu o usługach (...)

Z jakich uprawnień korzystają członkowie związków zawodowych?

Z jakich uprawnień korzystają członkowie związków zawodowych?

Związki zawodowe mają szereg różnorakich uprawnień. Jednak mogą z nich korzystać, gdy spełnią określone warunki. I tak prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych właśnie ma reprezentatywna organizacja związkowa. Oczywiście uprawnień tych związki zawodowe nie mogą – co jest zupełnie logiczne (...)

Nie wolno zwolnić pracownicy w trakcie zapładniania in vitro

Nie wolno zwolnić pracownicy w trakcie zapładniania in vitro

S. Mayr była zatrudniona przez Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner w Salzburgu jako kelnerka. W ramach próby zapłodnienia in vitro oraz po niemal półtoramiesięcznej terapii hormonalnej, przeprowadzono u S. Mayr punkcję w celu pobrania komórek jajowych. Lekarz domowy wypisał jej tygodniowe zwolnienie z pracy. W tym czasie, podczas rozmowy telefonicznej Flöckner poinformował S. Mayr, (...)

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Sprzedajesz towary lub usługi i nie jesteś pewien czy używasz poprawnej klasyfikacji lub właściwej stawki VAT? Poproś o interpretację Krajową Informację Skarbową - złóż wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) i skorzystaj z ochrony prawnej. ##baner## Jakich stawek VAT dotyczy WIS? 1 kwietnia 2020 r. wejdzie w życie tzw. nowa matryca stawek VAT, czyli katalog (...)

Okres ochronny przed emeryturą pracownika w wieku przedemerytalnym

Okres ochronny przed emeryturą pracownika w wieku przedemerytalnym

Jak wygląda ochrona przedemerytalna? Zgodnie z obowiązującym prawem, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Warunkiem jest odpowiedni okres zatrudnienia umożliwiający mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Do końca 2012 r. wiek emerytalny wynosił co do zasady 60 (...)

Polska zawetowała unijne konkluzje...

Polska zawetowała unijne konkluzje...

Polskie weto do decyzji unijnej Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podjął decyzję o zawetowaniu Konkluzji Rady Unii Europejskiej w Brukseli w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w 2017 roku. Oznacza to, że nie zostanie ona przyjęta, ponieważ wymaga to jednomyślności. Oświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości Poszanowanie praw i wolności wszystkich obywateli (...)

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

Prezydent powołał nowych sędziów Sądu Najwyższego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył 10 października 2018 r. w Pałacu Prezydenckim akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego. Do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN Prezydent RP powołał 19 sędziów, do Izby Cywilnej – siedmiu i do Izby (...)

Prawa niepełnosprawnych. Prezydent za konwencją

Prawa niepełnosprawnych. Prezydent za konwencją

Przyjęcie konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ma poprawić sytuację osób niepełnosprawnych i zapewnić im rzeczywistą możliwość korzystania ze wszystkich praw i wolności. Ma też gwarantować niepełnosprawnym skuteczną ochronę przed dyskryminacją z jakichkolwiek względów. Już przed przyjęciem konwencji polskie prawodawstwo zapewniało znakomitą większość praw w niej zapisanych. (...)

Jak konsument może się bronić przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi przedsiębiorców?

Jak konsument może się bronić przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi przedsiębiorców?

Czego dotyczy ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym? Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, obowiązująca od 21 grudnia 2007 r., określa nieuczciwe praktyki rynkowe w działalności gospodarczej i zawodowej oraz zasady przeciwdziałania tym praktykom w interesie konsumentów i w interesie publicznym. Ochrona konsumentów, (...)

Od kiedy przysługuje ochrona kobiecie w przypadku zapłodnienia in vitro?

Od kiedy przysługuje ochrona kobiecie w przypadku zapłodnienia in vitro?

Dyskryminacją jest zwolnienie z pracy z powodu poddania się zabiegowi zapłodnienia pozaustrojowego. Taki wniosek płynie z wczorajszego wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. S. Mayr pracowała jako kelnerka w cukierni G. Flöcknera w Salzburgu od 3 stycznia 2005 r. Po półtoramiesięcznej terapii hormonalnej pobrano od niej 8 marca 2005 r. komórki jajowe do zabiegu in vitro. W związku (...)

Prawa człowieka. Czego o nich nie wiesz?

Prawa człowieka. Czego o nich nie wiesz?

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw, a każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby – te fundamentalne dla każdego wartości są zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ogłoszonej 10 grudnia 1948 r. na obradującej w Paryżu Trzeciej Sesji Ogólnego Zgromadzenia ONZ.W celu upamiętnienia tego wydarzenia (...)

Jak zostać pracownikiem ochrony?

Jak zostać pracownikiem ochrony?

  Kto może zajmować się ochroną osób i mienia?    Zgodnie przepisami, zadania ochrony osób i mienia realizowane przez wewnętrzne służby ochrony (czyli uzbrojone i umundurowane zespoły pracowników przedsiębiorców lub jednostek organizacyjnych, powołane do ich ochrony) oraz przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesję w zakresie usług (...)

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czasowe oferowanie lub świadczenie usług na terytorium (...)

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez minister rozwoju. Obrona polskich firm, miejsc pracy, kredytobiorców i samorządów w kolejnej pakietowej ustawie, która (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Ochrona przedemerytalna pracownika

Ochrona przedemerytalna pracownika

Pracodawca, powołując się na zapisy Ustawy o emeryturach i rentach z FUS z art. 184, zmusza pracowników będących w wieku przedemerytalnym, tj. brakuje im 4 lata do przejścia na emeryturę po spełnieniu (...)

Ochrona najemcy przed wynajmującym

Ochrona najemcy przed wynajmującym

Firma zawarła przed rokiem umowę najmu pomieszczenia baru z drugą firmą - właścicielem nieruchomości oferującym powierzchnie do wynajęcia. Jest to umowa na czas określony na 10 lat. Umowa przewiduje (...)

Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym

Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym

Pracownik jest w wieku, który daje mu ochronę przed rozwiązaniem stosunku pracy zgodnie z art. 39 kodeksu pracy. Stanowisko kierownicze z wysokim uposażeniem, na którym jest zatrudniony ów pracownik, (...)

W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?

W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?

Witam serdecznie, pół roku temu urodził mi się niepełnosprawny syn. Od czasu porodu jestem urlopie macierzyńskim oraz rodzicielskim, dodatkowo chciałabym wziąć zaległy urlop wypoczynkowy. Na (...)

Uprawnienia do transportu wartości pieniężnych

Uprawnienia do transportu wartości pieniężnych

Firma stara się o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki. Jednym z elementów realizowanych usług jest transport gotówki w kwotach nie przekraczających 30 tys. zł. Zamawiający przed negocjacjami (...)

Organizacja społeczna a status pokrzywdzonego

Organizacja społeczna a status pokrzywdzonego

Dnia 09-07-2008 r. zadałem następujące pytanie. Zgodnie z art. 17 § 4 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia nadać uprawnienia oskarżyciela (...)

Żądanie opuszczenia lokalu przez byłą żonę i dziecko

Żądanie opuszczenia lokalu przez byłą żonę i dziecko

Jestem właścicielem lokalu mieszkalnego, który nabyłem przez zawarciem związku małżeńskiego. Z tego co wiem lokal ten należy do mojego majątku osobistego . Obecnie rozwiodłem się z żoną. (...)

Wcześniejsza emerytura a ochrona przed zwolnieniem

Wcześniejsza emerytura a ochrona przed zwolnieniem

Jestem zawodowym kierowcą, mam 58 lat, a więc brakuje mi dwa lata do emerytury. Czy mnie również obejmuje czteroletni okres ochronny, pomimo iż mogę odejść na emeryturę w wieku 60 lat? W odpowiedzi (...)

Ochrona przed naruszaniem dóbr osobistych

Ochrona przed naruszaniem dóbr osobistych

Jak można chronić się przed szykanowaniem i nieprawdziwymi informacjami? Jakie są podstawy prawne takiej ochrony? Ochrona dobrego imienia osoby fizycznej może przebiegać dwutorowo. Na gruncie prawa (...)

Ochrona wizerunku przed publikacją prasową

Ochrona wizerunku przed publikacją prasową

Czy w prasie może być publikowany wizerunek (fotografia) osoby z zasłoniętymi oczami bez jej zgody na publikację? Nadmieniam, że osoba ta nawet po zatarciu oczu jest rozpoznawalna dla znajomych i (...)

Ujawnienie danych o zarobkach przed sądem

Ujawnienie danych o zarobkach przed sądem

W trakcie rozprawy sądowej o alimenty od dziadka na wnuka sąd zadaje pytania na sali sądowej i upublicznia dla strony pozywającej (powoda) wszystkie dane o zarobkach osoby pozwanej. W ten sposób powód (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę przed emeryturą

Wypowiedzenie umowy o pracę przed emeryturą

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który jest tuz przed emeryturą? Kwestię ochrony przedemerytalnej reguluje art. 39 Kodeksu pracy, w zgodzie z którym pracodawca (...)

Ochrona przedemerytalna prezesa zarządu

Ochrona przedemerytalna prezesa zarządu

Prezes zarządu zatrudniony na umowę o pracę, umowa podpisana przez pełnomocnika. Prezesowi brakuje 3 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego i po osiągnięciu tego wieku nabędzie prawa do emerytury. (...)

Ugoda sądowa a ugoda cywilnoprawna

Ugoda sądowa a ugoda cywilnoprawna

Wniosłam do sądu pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym. Pozwany skutecznie wniósł sprzeciw, motywując go tym, że towar, który ode mnie kupił jest wadliwy co w konsekwencji powoduje roszczenie (...)

Ustawa o ochronie lokatorów a wynajem prywatny

Ustawa o ochronie lokatorów a wynajem prywatny

Chcę wynająć swoje mieszkanie młodej rodzinie. Słyszałem, że w związku z ustawą o ochronie lokatorów, w pewnych wypadkach może być problem z \"rozstaniem się\" z najemcą, obowiązek wskazania (...)

Zwolnienia grupowe a związki zawodowe

Zwolnienia grupowe a związki zawodowe

Czy Komisja Zakładowa i Komisja Rewizyjna są chronione podczas zwolnień grupowych w sytuacji kiedy Związek Zawodowy powstał w trakcie procedur związanych ze zwolnieniami lecz przed ogłoszeniem list (...)

Wokanda a ochrona danych osobowych

Wokanda a ochrona danych osobowych

Wokandy są wywieszane na drzwiach sal i/lub w tablicach poszczególnych wydziałów sądów. Pewnego dnia spisując informację z wokandy zostałem "okrzyczany" przez Panią z sekretariatu, że nie wolno. (...)

Fałszywe oskarżenie przed sądem

Fałszywe oskarżenie przed sądem

Świadek w sprawie karnej (jednocześnie oskarżyciel posiłkowy) w czasie trwania przewodu sądowego oskarżył mnie o to, że podszywałam się pod inną osobę, przebrałam za nią i użyłam nieletniej (...)

Przymus adwokacki przed ETPCz

Przymus adwokacki przed ETPCz

Czy w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu istnieje obowiązek reprezentowania przez adwokata, lub radcę prawnego ? Złożenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw (...)

Okres ochronny przed emeryturą

Okres ochronny przed emeryturą

Czy kobiecie, która ukończy 55 lat w lutym 2006 r., a 30-lecie pracy zawodowej 31 sierpnia 2006, przysługuje okres ochronny? Dodać należy, że ta sama kobieta może skorzystać w przyszłym roku z (...)

Ochrona działaczy związkowych

Ochrona działaczy związkowych

Jestem członkiem krajowej komisji rewizyjnej związku zawodowego. Otrzymałem wypowiedzenie z pracy. Czy członek krajowej komisji rewizyjnej związku zawodowego podlega ochronie przed pracodawcą w myśl (...)

Ochrona emerytalna a wypowiedzenie pracy

Ochrona emerytalna a wypowiedzenie pracy

Pracownik 17-go lutego 2014 r. wejdzie w okres ochronny, tzw. emerytalny. Pracodawca, 14 stycznia wręczył dowodnie wypowiedzenie stosunku pracy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Czy w takim przypadku (...)

Poszanowanie interesów osób trzecich przy stawianiu obiektu budowlanego

Poszanowanie interesów osób trzecich przy stawianiu obiektu budowlanego

Jak należy interpretować artykuł 5 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Budowlane a więc zapewnienie poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu interesów osób trzecich? Czym jest owo \\\\\\\'poszanowanie\\\\\\\'? (...)

Ochrona prawnokarna znaku towarowego

Ochrona prawnokarna znaku towarowego

Czy kupno lub sprzedaż podróbek, czyli używanie zastrzeżonego znaku towarowego jest ścigane z urzędu, czy w inny sposób? Jakie są metody, rodzaje ścigania w/w przestępstwa? Ochrona karna znaków (...)

Obowiązki policji

Obowiązki policji

W jakich sytuacjach w życiu społecznym policja ma obowiązek interweniować i jakimi artykułami prawnymi jest to regulowane? Policja jest formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony (...)

Prawny obowiązek denuncjacji

Prawny obowiązek denuncjacji

Osoba ubiegająca się o uzyskanie prawa jazdy jest badana przez lekarza upoważnionego do badań kandydatów na kierowców. W wywiadzie lekarskim są pytania o schorzenia badanego, w szczególności o (...)

Prawo do nazwy firmy

Prawo do nazwy firmy

W Polsce po roku 1989 powstało wiele małych i średnich firm i zdarza się, że niektóre firmy mają takie same nawy. W większości przypadków jest to spowodowane używaniem potocznych wyrazów lub (...)

Prawo autorskie i wzór przemysłowy

Prawo autorskie i wzór przemysłowy

Producent opracował wzór klosza kilkanaście lat temu (nie był opatentowany) i sprzedawał je na rynki krajowe oraz zagraniczne (na dowód posiadamy faktury sprzedaży oraz wzorniki, wykrojniki, katalog (...)

Czy na emeryturze można pracować?

Czy na emeryturze można pracować?

Witam, za niedługo osiągnę wiek emerytalny. Nie chcę jednak przechodzić jeszcze na emeryturę. Czy w takim przypadku jeżeli pozostając w dotychczasowym stosunku pracy nie tracę szansy na korzystniejsze naliczenie (...)

Aborcja a przepisy polskiej Konstytucji

Aborcja a przepisy polskiej Konstytucji

W jaki sposób przepisy Konstytucji odnoszą się do kwestii aborcji w prawie polskim? Zakaz aborcji nie jest sformułowany wprost w Konstytucji, wynika jednak z jej art. 38 stanowiącego, że Rzeczpospolita (...)

FORUM PRAWNE

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

Ochrona sklepowa

Ochrona sklepowa Pare dni mialam przykry incydent z ochroniarzami sklepowymi. Jakie uprawnienie maja ochroniarze zatrudnieni w sklepie? Czy moga uzyc sily ? (Cala) Ochroniarze mają chronić dany obiekt (...)

Praca w systemie 4_ brygadowym zmiana harmonogramu

Praca w systemie 4_ brygadowym zmiana harmonogramu Dzień dobry. Sytuacja ma się następująco. Pracuje w systemie pracy zmianowej, 4-brygadowej, 12 czerwca mieliśmy mieć dzień wolny od pracy za 15 (...)

Uprawnienia osób niepełnosprawnych w pracy

Uprawnienia osób niepełnosprawnych w pracy Witam. Jestem osobą niepełnosprawną. Aktualnie studiuję, chciałabym zatem w przyszłości pracować w zawodzie. Prosiłabym więc o informacje dotyczące (...)

ochrona dłużnika

ochrona dłużnika Poszukuję prawnika doświadczonego w zakresie skargi pauliańskiej. Z chęcią zapoznam się z orzecznictwem, jeśli takowe istnieje w tej sprawie. Wymianę poglądów lub rady chciałbym (...)

ochrona przed zwolnieniem przed emeryturą

ochrona przed zwolnieniem przed emeryturą hej, prosze mi pomóc, pytanie est proste niestety zbyt wiele obeznanych osób dalo mi sprzeczne rady. na ile obecnie lat przed emeryturą nie mozna zwolnic pracownika, (...)

PARANOJA -PŁACĘ ALIMENTY SĄD ODRZUCIŁ SKARGĘ NA KOMORNIKA

PARANOJA -PŁACĘ ALIMENTY SĄD ODRZUCIŁ SKARGĘ NA KOMORNIKA Witam. Otóż mam kurioalną sprawę w sądzie zresztą nie pierwszą ale ta już przewyższa wszsytko. Głupota sądu łagodnie ujmując (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Ochrona pracownika

Ochrona pracownika Witam Moje pytanie dotyczy, w tym roku odchodzę na emeryturę skończyłem 55 lat i chciałem się zapytać czy obowiązuje mnie może jakiś okres ochronny przed zwolnieniem z pracy? (...)

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!!

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!! Jak zaprzeczyć ojcostwu po upływie ustawowym okresie 6 miesięcy?Proszę o pomoc. (sylwek) ...powiem szczerze.... - mozna dobrym argumentem.... - prosze mi w skrocie opisac swoja (...)

Wzor przemysłowy, ochrona

Wzor przemysłowy, ochrona Witam Potrzebuje pomocy osób którzy mogą coś mi podpowiedzieć. Sytuacje jest następna. Były Polski producent, Spółka Akcyjna jest na etapie upadłości likwidacyjnej, (...)

Od kiedy pracownik przed emeryturą jest chroniony przed zwolnieniem

Od kiedy pracownik przed emeryturą jest chroniony przed zwolnieniem Od kiedy pracownik przed emeryturą jest chroniony przed zwolnieniem? Prosze o informacje:) Zgóry dzieki. 4 lata do emerytury. sadzonka (...)

Obmacywanie przez ochroniarza przed koncertem

Obmacywanie przez ochroniarza przed koncertem Ochroniarze w hali widowiskowej po sprawdzeniu biletu na koncert obmacywali _każdego_ wchodzącego (dla jasności: dłońmi po całym korpusie ciała, od (...)

Wzór przemysłowy a ochrona przed jego rejestracją

Wzór przemysłowy a ochrona przed jego rejestracją Witam, jestem autorem pewnego wzoru przemysłowego, który nie jest jeszcze zarejestrowany. Z tego co się dowiedziałem ma się 12 miesięcy okresu (...)

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

Cymetydyna leczenie raka sprzedam lek nowotwor cymedytyna cimetidine

Cymetydyna leczenie raka sprzedam lek nowotwor cymedytyna cimetidine Cymetydyna leczenie raka sprzedam lek nowotwor cymedytyna cimetidine Artykuł poniżej jest automatycznym tłumaczeniem z angielskiego (...)

Straż gminna - jakie uprawnienia ?

Straż gminna - jakie uprawnienia ? witajcie, mam pytanie dotyczące uprawnień straży gminnej. Gdzie w ogóle może ona działać i kontrolowac i dawać mandaty, tylko na obszarze danej gminy czy każdej (...)

OBRONA PRZED KOMORNIKIEM? - pomoc prawna dla zadłużonych

OBRONA PRZED KOMORNIKIEM? - pomoc prawna dla zadłużonych NEGOCJUJEMY Z TWOIMI WIERZYCIELAMI ZMNIEJSZENIE ZOBOWIĄZAŃ POMAGAMY CHRONIĆ TWÓJ MAJĄTEK W TRAKCIE EGZEKUCJI OTRZYMUJESZ WEZWANIA Z (...)

alimenty - jak się pozbyć komornika

alimenty - jak się pozbyć komornika Płace zasądząne mi alimenty dla syna w wysokości 200 zł miesiecznie i przez trzy lata nie zapłaciłem 3 raty (trzech miesięcy) i w dniu wczorajszym dostałem (...)

Spadek po ojcu dwa lata po jego smierci

Spadek po ojcu dwa lata po jego smierci Witam, serdecznie. Bardzo proszę o pomoc, ponieważ nie wiem co mam robić. Mój ojciec zmarł we wrześniu 2007r. o jego śmierci się dowiedziałam się o od (...)

Porady prawne