Od kiedy należy płacić alimenty w zmienionej przez sąd wysokości? - opinia prawna

24.5.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Stan faktyczny

9 kwietnia ubiegłego roku zostałem zobowiązany postanowieniem Sądu do przyczyniania się do zaspokojenie potrzeb rodziny przez czas trwania procesu rozwodowego poprzez łożenie kwoty 1000 zł, płatną do rąk pozwanej do 10-tego każdego miesiąca. W dniu 14 listopada ten sam Sąd zmienił postanowienie w ten tylko sposób, że w miejsce kwoty 1000 zł zobowiązał mnie do łożenia kwoty 900 zł miesięcznie. Na to postanowienie strona przeciwna złożyła zażalenie. Od listopada wpłacałem kwotę 900 zł, opierając się na mocy art. 360 kodeksu postępowania cywilnego. Obecnie żona przysłała mi pismo, że mam uregulować niedopłatę ponieważ zrobiłem to bezprawnie, a jeśli tego nie zrobię to sprawę oddaje do komornika. Czy mam rację stosując się do w/w artykułu?

Opinia prawna

Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., nr 43 poz. 296 ze zmianami).

Z uwagi na skrótowo przedstawiony stan faktyczny, na wstępie niniejszej porady należy poczynić określone założenia, które stanowić będą jej podstawę. 

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, pomiędzy stronami toczy się postępowanie sądowe, w toku którego jedna ze stron została zobowiązana do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że pomiędzy stronami toczy się postępowanie rozwodowe, w toku którego zabezpieczono powództwo jednej ze stron o należne jej alimenty

Zabezpieczenie kwot poprzez zobowiązanie do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny nastąpiło zapewne w toku postępowania zabezpieczającego, będącego postępowaniem „wpadkowym” w toku procesu sądowego. W postępowaniu zabezpieczającym sąd orzeka w drodze postanowień. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że pierwsze postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia wydane zostało 9 kwietnia 2007 roku. Następnie postanowieniem z dnia 14 listopada tego samego roku, poprzednie postanowienie zostało zmienione w zakresie kwoty, którą zobowiązany powinien uiszczać tytułem przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Na postanowienie z dnia 14 listopada małżonka złożyła zażalenie.

Wykonalność postanowień sądu

W kwestii wykonalności wydanych przez sąd w toku postępowania postanowień obowiązuje zasada, iż są one wykonalne z dniem ich wydania, jeżeli były wydane na posiedzeniu jawnym, a strona nie zażądała ich uzasadnienia i doręczenia. Jeżeli postanowienia były wydane na posiedzeniu niejawnym – z dniem ich doręczenia stronie. Zasada ta wynika z treści art. 396 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym sąd może wstrzymać wykonanie zaskarżonego postanowienia do czasu rozstrzygnięcia zażalenia, a postanowienie w tej sprawie może zapaść na posiedzeniu niejawnym. Innymi słowy sam fakt wniesienia zażalenia na postanowienie – co do zasady – nie wstrzymuje jego wykonania. Zasada ta ulega jednak pewnej modyfikacji w postępowaniu zabezpieczającym. Otóż zgodnie z art. 742 § 3 kodeksu postępowania cywilnego, wniesienie zażalenia na postanowienie uchylające lub zmieniające postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia wstrzymuje wykonanie postanowienia. Jeżeli więc małżonka złożyła zażalenie na postanowienie z dnia 14 listopada, które, jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, zmieniało postanowienie z dnia 9 kwietnia w przedmiocie zabezpieczenia, to zgodnie z treścią przytoczonego art. 742 k.p.c., wykonanie postanowienia z dnia 14 listopada zostaje wstrzymane z mocy prawa. 

Wstrzymanie wykonania postanowienia zmieniającego wysokość kwoty, którą jest Pan zobowiązany łożyć na potrzeby rodziny powoduje, iż w mocy pozostaje pierwsze z wydanych przez sąd postanowień, również w zakresie orzeczonej w nim kwoty. W przedstawionym stanie faktycznym, do czasu rozstrzygnięcia zażalenia przez sąd drugiej instancji, zobowiązany do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny powinien uiszczać kwotę na potrzeby rodziny w wysokości określonej w postanowieniu z dnia 9 kwietnia.

Skuteczność postanowienia

Powołanie się przez zobowiązanego do tych świadczeń na art. 360 kodeksu postępowania cywilnego nie jest prawidłowe. Przepis ten traktuje o skuteczności postanowienia. Zgodnie z nim postanowienia stają się skuteczne w takim zakresie i w taki sposób, jaki wynika z ich treści z chwilą ogłoszenia, a jeżeli ogłoszenia nie było – z chwilą podpisania sentencji. Pojęcie skuteczności postanowienia należy odróżnić od pojęcia prawomocności i wykonalności. Zgodnie z utrwalonym poglądem doktryny, „(pojęcie skuteczności)...stało się terminem technicznym, przyjętym w kodeksie na oznaczenie właśnie wszelkich skutków prawnych orzeczenia, które nie wchodzą bezpośrednio w zakres prawomocności i wykonalności orzeczenia sądowego” (W. Siedlecki [w:] W.Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, wyd. III, Warszawa 2001, str. 299). Tym samym nie jest prawidłowe powoływanie się na art. 360 kpc w kwestii wykonalności postanowienia sądu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: