Pobór i egzekucja podatków

Zasady postępowania oraz środki przymusu, jakie mogą być stosowane przez administracyjne organy egzekucyjne w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków, uregulowane zostały w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – zwana dalej "ustawą".

Egzekucją należności pieniężnych zajmują się (organy wymienione w art. 19 ustawy):

 • naczelnik urzędu skarbowego,
 • inne organy, np. jednostki samorządu terytorialnego - w ograniczonym zakresie.
Porady prawne

Co obejmuje egzekucja administracyjna?

Egzekucji administracyjnej podlegają:

1) podatki, opłaty i inne należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;

1a) niepodatkowe należności budżetowe, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

1b) należności z tytułu przychodów z prywatyzacji;

2) grzywny i kary pieniężne wymierzane przez organy administracji publicznej;

3) należności pieniężne, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, jeżeli pozostają we właściwości rzeczowej organów administracji publicznej;

4) należności przypadające od jednostek budżetowych, wynikające z zastosowania wzajemnego potrącenia zobowiązań podatkowych z zobowiązaniami tych jednostek;

5) należności pieniężne przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie innych ustaw;

6) wpłaty na rzecz funduszy celowych utworzonych na podstawie odrębnych przepisów;

7) należności pieniężne z tytułu składek do Funduszu Żeglugi Śródlądowej oraz składek specjalnych do Funduszu Rezerwowego;

8) należności pieniężne państwa członkowskiego wynikające z tytułu:  

a) podatków i należności celnych pobieranych przez to państwo lub w jego imieniu, przez jego jednostki podziału terytorialnego lub administracyjnego, w tym organy lokalne, lub w imieniu tych jednostek lub organów, a także w imieniu Unii Europejskiej, b) refundacji, interwencji i innych środków stanowiących część całkowitego lub częściowego systemu finansowania Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), w tym kwot należnych w związku z tymi działaniami, c) opłat i innych należności pieniężnych przewidzianych w ramach wspólnej organizacji rynku Unii Europejskiej dla sektora cukru, d) kar, grzywien, opłat i dopłat administracyjnych związanych z należnościami pieniężnymi, o których mowa w lit. a-c, nałożonych przez organy właściwe do pobierania podatków i należności celnych lub właściwe do prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących podatków i należności celnych lub potwierdzonych przez organy administracyjne lub sądowe na wniosek organów właściwych w sprawie podatków i należności celnych, e) opłat za zaświadczenia i podobne do zaświadczeń dokumenty wydane w postępowaniach administracyjnych w sprawie należności pieniężnych, o których mowa w lit. a, f) odsetek i kosztów związanych z należnościami pieniężnymi, o których mowa w lit. a-e, w związku z którymi możliwe jest zwrócenie się o wzajemną pomoc na podstawie ustawy o wzajemnej pomocy, g) administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych nałożonych na pracodawcę delegującego pracownika z terytorium RP w związku z naruszeniem przepisów dotyczących delegowania pracowników w ramach świadczenia usług;

9) należności pieniężne przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska;

10) obowiązki o charakterze niepieniężnym pozostające we właściwości organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego lub przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie przepisu szczególnego;

11) obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi, nakładane w drodze decyzji organów Państwowej Inspekcji Pracy;

12) obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych, nakładane w drodze decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

a także należności pieniężne przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie innych ustaw.

Egzekucja administracyjna ww. zobowiązań odbywa się na podstawie decyzji lub postanowienia właściwego organu albo, w zakresie administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie przepisu prawa (chyba, że przepis szczególny wymaga egzekucji sądowej).

Egzekucja administracyjna obejmuje ponadto inne zobowiązania (określone w art. 3a ustawy), jeżeli wynikają one odpowiednio:

 • z zeznania lub z deklaracji złożonej przez podatnika lub płatnika,
 • ze zgłoszenia celnego złożonego przez zobowiązanego,
 • z deklaracji rozliczeniowej złożonej przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne,
 • z informacji o opłacie paliwowej,
 • z informacji o dopłatach,
 • z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • z rozliczenia zamknięcia (o którym mowa w art. 175 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego),
 • z informacji o opłacie emisyjnej.

Egzekucję administracyjną stosuje się jeżeli ww. dokumenty zawierają pouczenie, że są podstawą do wystawienia tytułu wykonawczego oraz wierzyciel doręczył zobowiązanemu upomnienie.

Ograniczenia i wyłączenia

Żeby zapewnić zobowiązanemu i członkom jego rodziny minimum egzystencji, egzekucji administracyjnej nie podlegają m.in. następujące składniki majątkowe (zgodnie z art. 8-12 ustawy):

 1. przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie niezbędne dla zobowiązanego i będących na jego utrzymaniu członków rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu, 

  Przedmiotami niezbędnymi nie są m.in. meble stylowe i stylizowane, kolorowe telewizory (chyba że starsze niż 5 lat), radioodbiorniki stereofoniczne, urządzenia służące do nagrywania lub odtwarzania obrazu lub dźwięku, komputery i urządzenia peryferyjne (chyba że są niezbędne zobowiązanemu do pracy zarobkowej wykonywanej przez niego osobiście), futra ze skór szlachetnych, dywany wełniane i ze skór naturalnych, porcelana, szkło ozdobne i kryształy, sztućce z metali szlachetnych, dzieła sztuki, a w przypadku rolników np. jeden ciągnik na 25 ha powierzchni gruntów wraz z urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów, podstawowe maszyny i narzędzia rolnicze, zwierzęta gospodarskie oraz zapasy paszy i ściółki, nawozów i środków ochrony roślin – w ilościach wskazanych w ustawie,
 2. narzędzia i inne przedmioty niezbędne do pracy zarobkowej wykonywanej osobiście (z wyłączeniem środka transportu) oraz surowce niezbędne do tej pracy na okres 7 dni, a także przedmioty niezbędne do pełnienia służby przez zobowiązanego lub wykonywania przez niego zawodu,
 3. dokumenty osobiste, po jednej obrączce z metali szlachetnych zobowiązanego i jego współmałżonka, ordery i odznaczenia oraz przedmioty niezbędne zobowiązanemu i członkom jego rodziny do nauki lub praktyk religijnych,
 4. pieniądze w kwocie 760 zł, kwoty otrzymane na pokrycie wydatków służbowych, w tym kosztów podróży i wyjazdów, kwoty otrzymane, jako stypendia, kwoty otrzymane z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń majątkowych,
 5. wynagrodzenie za pracę w określonej wysokości (zgodnie z przepisami Kodeksu pracy),
 6. świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym (zgodnie z zasadami określonymi w tych przepisach),
 7. świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie "Za życiem" (o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - Dz.U. poz. 1860, z późn. zm.).

Środki egzekucyjne

Są nimi (zgodnie z art. 1a pkt 12 lit. a ustawy):

 • egzekucja z pieniędzy,
 • egzekucja z wynagrodzenia za pracę,
 • egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej,
 • egzekucja z rachunków bankowych,
 • egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych,
 • egzekucja z praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku, oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków,
 • egzekucja z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych,
 • egzekucja z weksla,
 • egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej,
 • egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • egzekucja z pozostałych praw majątkowych,
 • egzekucja z ruchomości,
 • egzekucja z nieruchomości.

Wszczęcie egzekucji

Organ egzekucyjny wszczyna egzekucję administracyjną na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego (zgodnie z art. 26 § 1  ustawy). W przypadku zobowiązań podatkowych wierzycielem jest organ podatkowy. Organ egzekucyjny nie bada zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym, sprawdza natomiast czy egzekucja administracyjna jest dopuszczalna.

Egzekucja administracyjna rozpoczyna się z chwilą:

 1. doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego lub wydruku tytułu wykonawczego otrzymanego przez organ egzekucyjny przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego lub elektronicznej kopii odpisu tytułu wykonawczego (gdy zobowiązany ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie państwa członkowskiego) lub
 2. doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego, jeżeli to doręczenie nastąpiło przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego.

Środki zaskarżenia

Postępowanie egzekucyjne jest sformalizowane i podlega kontroli sądu administracyjnego. Naruszenie zasad jest podstawą do złożenia przez zobowiązanego m.in. zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej, skargi na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz na przewlekłość postępowania egzekucyjnego, zażalenia na wydane postanowienie (prawo do złożenia skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego i zażalenia przysługuje również wierzycielowi, gdy ustawa tak stanowi).

Podstawą zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej może być (zgodnie z art. 33 ustawy):

 1. wykonanie lub umorzenie w całości albo w części obowiązku, przedawnienie, wygaśnięcie albo nieistnienie obowiązku,
 2. odroczenie terminu wykonania obowiązku albo brak wymagalności obowiązku z innego powodu, rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej,
 3. określenie egzekwowanego obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku, która wynika z  orzeczenia (o którym mowa w art. 3-4 ustawy),
 4. błąd co do osoby zobowiązanego,
 5. niewykonalność obowiązku o charakterze niepieniężnym,
 6. niedopuszczalność egzekucji administracyjnej lub zastosowanego środka egzekucyjnego,
 7. brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia (o którym mowa w art. 15 § 1 ustawy, jeżeli doręczenie to jest wymagane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia),
 8. zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego,
 9. prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny,
 10. treść tytułu wykonawczego, która nie spełnia wymogów ustawowych (zagraniczny tytuł wykonawczy musi spełniać wymogi określone w art. 102 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych – dalej "ustawa o wzajemnej pomocy").

Organ egzekucyjny rozpatruje zarzuty z pkt 1-7, 9 i 10 po uzyskaniu stanowiska wierzyciela. W zakresie zarzutów z pkt 1-5 i 7, stanowisko wierzyciela jest dla organu egzekucyjnego wiążące.

Zobowiązany może kwestionować prowadzenie egzekucji, również gdy jest ona prowadzona na wniosek państwa członkowskiego lub państwa trzeciego (art. 33 § 1 pkt 6, 8 i 9 w przypadku egzekucji należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 lit. a-f ustawy oraz art. 33 § 1 pkt 6 i 8-10 w przypadku egzekucji należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 lit. g i pkt 9 ustawy), jednak wtedy stanowisko wierzyciela nie jest wymagane.

Wierzyciel przedstawia swoje stanowisko w formie postanowienia. Po otrzymaniu ostatecznego stanowiska wierzyciela, organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie zgłoszonych zarzutów, a jeżeli zarzuty są uzasadnione – umarza postępowanie albo wydaje postanowienie o zastosowaniu mniej uciążliwego środka egzekucyjnego.

W wypadku, gdy:

 • zarzut zobowiązanego jest lub był rozpatrywany w odrębnym postępowaniu administracyjnym, podatkowym lub sądowym,
 • albo zobowiązany kwestionuje w całości lub w części wymagalność należności pieniężnej z uwagi na jej wysokość ustaloną lub określoną w orzeczeniu, od którego przysługują środki zaskarżenia 
– wierzyciel wydaje postanowienie o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu.

Wniesienie zarzutu, z wyłączeniem zarzutu zastosowania zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego, powoduje zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu wydania ostatecznego postanowienia w przedmiocie zarzutów. Wierzyciel może wnioskować do organu egzekucyjnego o podjęcie zawieszonego postępowania. Może także złożyć wniosek o dokonanie zabezpieczenia (zabezpieczenie może być również dokonane z urzędu przez organ egzekucyjny).

Zobowiązany może także złożyć skargę na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz na przewlekłość postępowania egzekucyjnego (zgodnie z art. 54 ustawy).

Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego przysługuje również:

 • wierzycielowi, który nie jest jednocześnie organem egzekucyjnym,
 • podmiotowi, którego interes prawny lub faktyczny został naruszony w wyniku niewykonania obowiązku,
 • organowi zainteresowanemu w wykonaniu obowiązku.

Skargę na czynności egzekucyjne należy wnieść w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia zobowiązanego o czynności egzekucyjnej. Skargę rozpatruje organ egzekucyjny, który dokonał zaskarżonej czynności. W przypadku uwzględnienia skargi, organ egzekucyjny uchyla zakwestionowaną czynność egzekucyjną lub usuwa stwierdzone wady czynności. Na postanowienie organu pierwszej instancji oddalające skargę przysługuje zażalenie. Wnosi się je do organu odwoławczego za pośrednictwem organu egzekucyjnego w ciągu 7 dni od doręczenia postanowienia.

Wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego, jednak organ egzekucyjny lub organ nadzoru może je wstrzymać w uzasadnionych wypadkach.

W zakresie nieuregulowanym w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w postępowaniu egzekucyjnym stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Postępowanie zabezpieczające

Organ egzekucyjny zabezpiecza należność pieniężną, w przypadku gdy brak takiego zabezpieczenia mógłby utrudnić lub udaremnić egzekucję, w szczególności jeżeli stwierdzono:

 • brak płynności finansowej zobowiązanego,
 • unikanie wykonania obowiązku przez nieujawnianie zobowiązań, które powstają z mocy prawa lub nierzetelne prowadzenie ksiąg podatkowych,
 • wyprzedaż majątku przez zobowiązanego,
 • brak oświadczenia (o którym mowa w art. 39 § 1 Ordynacji podatkowej), mimo wezwania do jego złożenia albo niewykazanie w złożonym oświadczeniu wszystkich rzeczy lub praw, które podlegają ujawnieniu.  

Jeżeli brak zabezpieczenia mógłby utrudnić lub udaremnić egzekucję, może być ono dokonane również przed ustaleniem albo określeniem kwoty należności pieniężnej (na podstawie art. 33 Ordynacji podatkowej). Istnieje również możliwość zabezpieczenia na majątku płatnika, inkasenta, a także na majątku innych osób (zgodnie z art. 33b, art. 115, art. 116, art. 116a oraz art. 117b Ordynacji podatkowej).

Organ egzekucyjny dokonuje zabezpieczenia na wniosek:

 • wierzyciela należności pieniężnych (określonych art. 2 pkt 1-7 ustawy) i na podstawie wydanego przez niego zarządzenia zabezpieczenia lub tytułu wykonawczego,
 • na wniosek państwa członkowskiego i na podstawie zarządzenia zabezpieczenia, zagranicznego tytułu wykonawczego, dokumentu zabezpieczenia albo jednolitego tytułu wykonawczego, w zakresie należności pieniężnych państw członkowskich,
 • na wniosek państwa członkowskiego lub państwa trzeciego i na podstawie zarządzenia zabezpieczenia albo zagranicznego tytułu wykonawczego, w zakresie należności pieniężnych państw trzecich.

Organ egzekucyjny może z urzędu dokonać zabezpieczenia na podstawie tytułu wykonawczego (w przypadkach określonych w art. 32a § 3, art. 32c § 2 i art. 35 § 2 ustawy oraz w przypadkach określonych w art. 79 ust. 5 ustawy o wzajemnej pomocy).

Na podstawie zarządzenia zabezpieczenia, dokumentu zabezpieczenia, tytułu wykonawczego, zagranicznego tytułu wykonawczego albo jednolitego tytułu wykonawczego organ egzekucyjny dokonuje zabezpieczenia należności pieniężnej przez:

 1. zajęcie pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunków bankowych, innych wierzytelności i praw majątkowych lub ruchomości,
 2. obciążenie nieruchomości zobowiązanego hipoteką przymusową, w tym przez złożenie dokumentów do zbioru dokumentów w przypadku nieruchomości, która nie ma założonej księgi wieczystej,
 3. obciążenie statku morskiego lub statku morskiego w budowie zastawem wpisanym do rejestru okrętowego (hipoteka morska przymusowa),
 4. ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości, która nie ma założonej księgi wieczystej albo której księga wieczysta zginęła lub uległa zniszczeniu,
 5. ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.  

Jeżeli organ egzekucyjny nie jest jednocześnie wierzycielem, obciążenia nieruchomości hipoteką przymusową lub statku morskiego (statku morskiego w budowie) hipoteką morską przymusową dokonuje wierzyciel, a jeżeli wierzycielem jest państwo członkowskie lub państwo trzecie – organ egzekucyjny, który działa we własnym imieniu i na rzecz tego państwa. Przed skierowaniem wniosku do sądu o ustanowienie hipoteki przymusowej lub do izby morskiej o ustanowienie hipoteki morskiej przymusowej, wierzyciel występuje do organu egzekucyjnego o nadanie klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji lub zarządzenia zabezpieczenia do wykonania.

Wydane w formie dokumentu papiery wartościowe, zajęte w celu zabezpieczenia należności pieniężnych, są składane do depozytu organu egzekucyjnego. Natomiast zabezpieczone pieniądze wpłaca się na wydzielony, oprocentowany rachunek bankowy organu egzekucyjnego z oprocentowaniem udzielonym przez bank dla wkładów wypłacanych na każde żądanie. Jeżeli pieniądze będą zabezpieczone dłużej niż 3 miesiące, na wniosek zobowiązanego, wpłaca się je na rachunek lokaty terminowej (o którym mowa w art. 165 § 2 ustawy).

Na wniosek zobowiązanego, należność pieniężna może być zabezpieczona przez złożenie kaucji. Kwotę kaucji określa organ egzekucyjny, jednak nie może być ona wyższa od należności, która podlega zabezpieczeniu.

Zobowiązany nie może rozporządzać zabezpieczonym składnikiem majątkowym. Za zgodą organu egzekucyjnego może jednak opłacać z zajętego rachunku bankowego wydatki niezbędne dla wykonywania działalności gospodarczej. W tym celu musi przedstawić wiarygodne dokumenty, które świadczą o konieczności poniesienia tych wydatków.

Zajęcie zabezpieczające nie pozbawia zobowiązanego prawa do polecenia zapłaty zabezpieczonej należności pieniężnej ze środków pieniężnych znajdujących się na rachunku.

Zawieszenie i umorzenie postępowania

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego następuje w całości lub części w razie:

 • wstrzymania wykonania, odroczenia terminu wykonania obowiązku albo rozłożenia na raty spłat należności pieniężnych,
 • śmierci zobowiązanego, jeżeli obowiązek nie jest ściśle związany z osobą zmarłego,
 • utraty zdolności do czynności prawnych przez zobowiązanego i braku jego przedstawiciela ustawowego,
 • żądania wierzyciela,
 • innych przypadków przewidzianych w ustawach.

Organ egzekucyjny wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego lub o odmowie zawieszenia tego postępowania, na które zobowiązany może złożyć zażalenie.

Postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone gdy:

 • obowiązek został wykonany przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego,
 • obowiązek nie jest wymagalny, został umorzony lub wygasł z innego powodu albo jeżeli obowiązek nie istniał,
 • egzekwowany obowiązek nie jest zgodny z treścią obowiązku, który wynika z decyzji organu administracyjnego, orzeczenia sądowego lub bezpośrednio z przepisu prawa,
 • zobowiązany został błędnie wskazany lub gdy egzekucja nie może być prowadzona ze względu na osobę zobowiązanego,
 • zobowiązany umiera, a obowiązek jest ściśle związany z osobą zmarłego,
 • egzekucja administracyjna lub zastosowany środek egzekucyjny są niedopuszczalne albo gdy zobowiązany nie otrzymał wcześniej upomnienia (jeżeli powinno zostać doręczone),
 • postępowanie egzekucyjne zawieszone na żądanie wierzyciela nie zostało podjęte przed upływem roku od dnia zgłoszenia tego żądania,
 • zażądał tego wierzyciel,
 • wynika to z innych przypadków przewidzianych w przepisach prawa.

Postępowanie egzekucyjne może być również umorzone w przypadku stwierdzenia, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn .zm.);
 • rozporządzenie delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 131, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 425, z późn. zm.).

Na podst. www.podatki.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Postępowanie egzekucyjne w celu ściągnięcia zaległych podatków

Postępowanie egzekucyjne w celu ściągnięcia zaległych podatków

Zalegając z podatkami musisz liczyć się z tym, iż zostaną one z Ciebie „ściągnięte” przymusowo, czyli w tym wypadku w drodze egzekucji. Nie będzie to jednak egzekucja „typowa”, ale regulowana przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. To tam zostały ustalone zasady postępowania oraz środki przymusu, jakie mogą być stosowane przez administracyjne (...)

Nielegalny pobór energii musi być stwierdzony wyrokiem?

Nielegalny pobór energii musi być stwierdzony wyrokiem?

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego i rzecznik praw obywatelskich wystąpili ze wspólnym wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. Zaskarżyli przepis prawa energetycznego, który umożliwia przedsiębiorstwom energetycznym pobieranie i ściąganie opłat za nielegalny pobór paliw lub energii z sieci jedynie na podstawie wystawionego przez siebie dokumentu, bez zachowania drogi sądowej. Odbiega (...)

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe a prawo wspólnotowe

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe a prawo wspólnotowe

 Polska ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (w brzmieniu znajdującym zastosowanie w sprawie zawisłej przed sądem krajowym) przewiduje, iż w razie stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku VAT lub zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej (...)

Dostosowania do prawa unijnego - reklama, prawo pracy, egzekucja administracyjna itd.

Dostosowania do prawa unijnego - reklama, prawo pracy, egzekucja administracyjna itd.

Czego dotyczy proponowana ustawa? Po poprawkach Senatu do Sejmu wrócił rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Projekt ten dotyczy dostosowania prawa krajowego do prawa wspólnotowego w zakresie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy - Prawo pracy, ustawy o radiofonii i telewizji, (...)

Opłaty za korzystanie ze środowiska - kto i gdzie powinien je odprowadzać i czy można się z nich zwolnić?

Opłaty za korzystanie ze środowiska - kto i gdzie powinien je odprowadzać i czy można się z nich zwolnić?

Czym są opłaty za korzystanie ze środowiska? Opłaty za korzystanie ze środowiska, jak sama ich nazwa wskazuje, są pobierane za to, że przy okazji prowadzenia jakiejś działalności dochodzi do zanieczyszczenia środowiska (emituje się spaliny, odprowadza ścieki itd.) i dlatego za tak wyrządzoną szkodę na środowisku naturalnym należy płacić. Pieniądze z tych opłat trafiają na specjalnie (...)

Ważne dla poborowych!

Ważne dla poborowych!

Od 17 stycznia 2006 r. zaczyna obowiązywać rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji  oraz Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru. Rozporządzenie to określa: sposób wzywania do poboru;  treść obwieszczenia;  wzory wezwań;  dokumenty, jakie poborowi powinni przedstawić podczas poboru;  sposób (...)

Będzie armia zawodowa

Będzie armia zawodowa

Po pół roku czekania posłowie dostaną wkrótce ostateczną wersję Strategicznego Przeglądu Obronnego - dokumentu, dzięki któremu w Polsce ma zniknąć pobór do armii. (...) Konkretne zmiany w przepisach muszą być jednak poprzedzone opracowaniem koncepcji zmian w wojsku na najbliższe lata. Właśnie o tym mówi Strategiczny Przegląd Obronny, czyli opracowywany od końca 2004 r. dokument (...)

Pobór tylko do 2009?

Pobór tylko do 2009?

Już w 2009 r. może skończyć się obowiązkowy pobór do wojska. Zależy na tym nowemu premierowi. Tak szybkie uzawodowienie armii może jednak nie być realne. (...) Zdaniem ustępującego szefa MON Aleksandra Szczygły tak szybko zrezygnować z poboru się nie uda. (...) Uzawodowienie armii kosztuje, ale na dłuższą metę to się opłaca. Bo w armiach z poboru trzeba wciąż od nowa szkolić (...)

Co się dzieje, gdy podatnik nie zapłaci podatku?

Co się dzieje, gdy podatnik nie zapłaci podatku?

Co może spotkać podatnika, jeżeli nie zapłacił podatku? Jeśli podatnik nie zapłaci należnego fiskusowi podatku, to może się spotkać z następującymi reakcjami ze strony organów państwowych:  1. Ustanowienie zabezpieczenia na majątku podatnika Dzięki niemu zobowiązania podatkowe mogą być egzekwowane z przedmiotu hipoteki lub zastawu. Pamiętaj, że: Organ egzekucyjny (...)

System pobierania abonamentu RTV niezgodny z konstytucją?

System pobierania abonamentu RTV niezgodny z konstytucją?

Wadliwy system pobierania abonamentu sprawia, że coraz więcej osób nie uiszcza tej opłaty. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia środków finansowych, którymi dysponują media publiczne. W konsekwencji więcej zapłacą ci, którzy abonament opłacają - twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich. Trybunał Konstytucyjny rozpozna jutro wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich (...)

Egzekucja administracyjna w Państwach UE

Egzekucja administracyjna w Państwach UE

Przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 66a - 66zp) stosuje się przy udzielaniu pomocy obcemu państwu lub korzystaniu z jego pomocy w sprawach dotyczących należności pieniężnych wynikających z tytułu:  zwrotów, interwencji i innych środków będących częścią systemu całkowitego lub częściowego finansowania Europejskiego Funduszu Orientacji (...)

Księgowa nie wystarczy - zapłata podatku wspólnika z rachunku bankowego spółki osobowej

Księgowa nie wystarczy - zapłata podatku wspólnika z rachunku bankowego spółki osobowej

Wątpliwości związane z uregulowaniem  z rachunku bankowego spółki osobowej   podatku dochodowego od osób fizycznych przypadającego do zapłaty od wspólnika takiego podmiotu są przedmiotem wielu interpretacji organów podatkowych oraz wyroków sądów administracyjnych. Orzecznictwo stoi na stanowisku, iż zasadniczo ani zapłata podatku przez (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

20 grudnia 2019 r.Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe, które dotyczą zasad korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 r. Wykazie podatników VAT, zwanym dalej także ,,Wykazem”. Dowiedz się, co z nich wynika. ##baner## Ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów (tj. objaśnienia (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

23 grudnia 2019 r. Minister Finanasów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Sprawdź, co z nich wynika. ##baner## Przedmiotowe przepisy podatkowe W dniu 1 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej: (...)

Dla kogo kasy fiskalne w 2008 roku?

Dla kogo kasy fiskalne w 2008 roku?

  Jakie przepisy regulują, którzy podatnicy powinni zainstalować kasy fiskalne? Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT), w zasadzie wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku VAT należnego przy (...)

Kto i kiedy musi montować kasy fiskalne?

Kto i kiedy musi montować kasy fiskalne?

  Czego dotyczyrozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r.? W zasadzie wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku VAT należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednak Minister Finansów na mocy (...)

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Dostępne formy opodatkowania podatkiem dochodowym W zależności od tego, czy rejestruje się działalność w CEIDG (jednoosobowa działalność albo spółka cywilna), czy w KRS (spółka, fundacja, spółdzielnia), opodatkowanie podatkiem dochodowym może się znacząco różnić. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym (...)

Stawka i koszty zryczałtowane w PIT po zmianach

Stawka i koszty zryczałtowane w PIT po zmianach

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania w 2019 r. podwyższonych kwotowych kosztów uzyskania przychodów i obniżonej stawki podatkowej do dochodów opodatkowanych według skali podatkowej. W artykule przedstawiono zasady rozliczeń. Nowe przepisy Objaśnienia dotyczą stosowania przepisów przejściowych zawartych w ustawie z dnia (...)

Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

Na czym polega metoda zaliczenia? Metoda zaliczenia (czyli metoda kredytu podatkowego, tax credit method, zwana też metodą odliczenia podatku zapłaconego za granicą) jest drugą, obok metody wyłączenia, metodą unikania podwójnego opodatkowania. Metoda ta polega na zaliczeniu podatku zapłaconego za granicą (w państwie, w którym znajduje się źródło dochodów) (...)

PIT-2 - kiedy warto go złożyć?

PIT-2 - kiedy warto go złożyć?

  PIT-2 to oświadczenie pracownika, które upoważnia pracodawcę do pomniejszenia zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek. Sprawdź, co się zmienia w 2022 roku. Zmiany wprowadzone przez "Polski Ład"  "Polski Ład" to podwyżka kwoty wolnej do 30 tys. zł (jej odpowiednik to 5100 zł rocznej kwoty zmniejszającej podatek). Wraz z podwyższeniem kwoty wolnej (...)

Skala podatkowa PIT

Skala podatkowa PIT

Skala podatkowa lub inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych, to podstawowa forma opodatkowania działalności gospodarczej. Jeżeli nie wybierzesz innej formy opodatkowania, będziesz płacić podatek dochodowy według stawki 12% oraz 32% od nadwyżki dochodu ponad kwotę 120 tys. zł. Co to jest skala podatkowa Skala podatkowa jest podstawową formą opodatkowania dochodu z działalności (...)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – warunki dla dostawcy i nabywcy  Wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów ma miejsce, gdy następuje wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Przepisy określają jednak szereg warunków, których spełnienie spowoduje dopiero, iż (...)

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

Podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, od początku 2019 r. mogą korzystać z nowej preferencji w PIT, z tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Kwota odliczenia może wynieść nawet 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych we wszystkich budynkach, których podatnik (...)

Skorzystaj z abolicji podatkowej!

Skorzystaj z abolicji podatkowej!

  Ministerstwo Finansów udostępniło podstawowe informacje na temat ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podajemy je niżej. Cel ustawy Według obowiązujących przepisów, Polacy pracujący za granicą, którzy podlegają nieograniczonemu (...)

Ulga dla młodych

Ulga dla młodych

14 kwietnia 2020 r. Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z dnia dot. nowej preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych dla młodych osób. Przeczytaj najważniejsze tezy, jakie z nich wynikają. ##baner## Istota ulgi dla młodych Objaśnienia dotyczą stosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym (...)

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

17 marca i 3 lipca 2017 r. 2017 r. i Ministerstwo Finansów objaśniło zasady stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych od 1 stycznia 2017 r.   Dlaczego warto poznać objaśnienia resortu finansów w sprawie odwrotnego obciążenia VAT?   Ogólne wyjaśnienia przepisów prawa (...)

Elektroniczny tytuł wykonawczy w egzekucji administracyjnej

Elektroniczny tytuł wykonawczy w egzekucji administracyjnej

MF ogłosiło komunikat w sprawie systemu teleinformatycznego, przy wykorzystaniu którego wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze lub informacje, o których mowa w art. 26 § 1e u.p.e.a. będą przekazywane do NUS. Nowe przepisy Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 26 § 2 ustawy z (...)

Jak uzyskać zaświadczenie od organu podatkowego?

Jak uzyskać zaświadczenie od organu podatkowego?

Gdzie szukać przepisów o zaświadczeniach? Zasady wydawania zaświadczeń zostały określone przede wszystkim w dziale VIIIa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Ponadto Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe. Weszło ono w życie 1 września 2005 r. Minister określił w nim: tryb wydawania (...)

Czy komornik może zająć samochód inwalidzie?

Czy komornik może zająć samochód inwalidzie?

- To niedopuszczalne, żeby komornik zabrał mi samochód! Kradzież w jawny dzień. Jak ja teraz będę się poruszał po mieście? – mówi wzburzony pan Kazimierz z Gdańska. Jak doszło do zadłużenia? Historia pana Kazimierza jest typowa. Zaciągnął kilka kredytów, pojawiły się problemy ze spłatami, wpadł w spiralę kredytową, aż sprawa trafiła do egzekucji. Komornik (...)

Jak zdobyć zawód doradcy podatkowego?

Jak zdobyć zawód doradcy podatkowego?

Wśród cech, jakie sprzyjają właściwemu wykonywaniu doradztwa podatkowego można wymienić poniższe. Przyszły doradca powinien być pilny, skrupulatny, bystry, opanowany, towarzyski i pracowity. Wymagana jest szeroka i głęboka wiedza z zakresu prawa, rachunkowości i finansów – studia w tych kierunkach najlepiej przygotowują do zawodu doradcy podatkowego. Co zrobić, aby (...)

Większe bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Większe bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Projekt zmian Wsparcie osób najbliższych ofiar przestępstw ze skutkiem śmiertelnym oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach, w szczególności poprzez walkę z przestępstwami drogowymi to główne cele nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, nad którą Rada Ministrów obradowała 13 lipca 2021 r. Projekt zakłada szereg (...)

Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \

Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \"kara w zawiasach\"

    Często sądy karne, aby uniknąć negatywnych konsekwencji wykonania kary (zwłaszcza kary pozbawienia wolności), orzekają karę „w zawieszeniu” („w zawiasach”).  W jakich przypadkach sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary? Sąd skazujący może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia (...)

Ostrożnie z fajerwerkami!

Ostrożnie z fajerwerkami!

W trosce o bezpieczeństwo konsumentów m.in. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił porady, których przestrzeganie umożliwi bezpieczne używanie fajerwerków. Poniżej najważniejsze informacje. Co to są fajerwerki? Fajerwerki to potoczne określenie wyrobów pirotechnicznych widowiskowych służących do celów rozrywkowych i przeznaczonych dla (...)

Wyższe kary dla kierowców. Za co?

Wyższe kary dla kierowców. Za co?

Wystarczy, że zapomnisz o jednym dokumencie i narażasz się na 3 tys. zł grzywny. Właściciele ciężarówek zapłacą jeszcze więcej. Od nowego roku kierowcy przyłapani bez polisy OC będą traktowani surowiej niż obecnie. Zmiany wprowadzi nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Dokument został już opublikowany w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy zakładają, że kara za brak (...)

Kary za wykroczenia wzrosną dwukrotnie

Kary za wykroczenia wzrosną dwukrotnie

Rząd przyciśnie obywateli nowym kodeksem wykroczeń. Grzywna pójdzie w górę nawet o 5 tys. zł. Chodzi o skuteczniejszą walkę z tymi, którzy śmiecą na ulicach, deptają trawniki czy spacerują z psem bez kagańca. Jak tego dokonać? – Przez podwyższenie sankcji z kodeksu wykroczeń. Nie tylko tych zawartych w przepisach części szczególnej, ale i przez zmiany (...)

Co to jest kara umowna i kiedy można ją stosować?

Co to jest kara umowna i kiedy można ją stosować?

Zawarcie umowy niesie za sobą ryzyko wystąpienia okoliczności powodujących niebezpieczeństwo jej niewykonania. Dotyczy to zwłaszcza umów długoterminowych. Okoliczności te oczywiście mogą być zarówno zawinionymi ze strony jednej ze stron, obu razem, jak również może i zachodzić sytuacja, gdy żadna ze stron nie będzie ponosiła winy w niewykonaniu umowy. Zabezpieczeniem (...)

Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

Czemu ma służyć nowelizacja? Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie zmian w przepisach ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu (...)

Kary pieniężne nakładane w postępowaniu antymonopolowym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Kary pieniężne nakładane w postępowaniu antymonopolowym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów ma chronić prawa konsumentów oraz zdrową konkurencję na rynku, a także ma zabezpieczać rynek przed wykorzystywaniem pozycji dominującej przez niektórych przedsiębiorców. Podmioty naruszające przepisy ustawy czynią to w celu zwiększenia swych wpływów – zarówno wpływu na rynku, jak i wpływów pieniężnych – zwiększenia zysku. (...)

Kara umowna - wybrane zagadnienia

Kara umowna - wybrane zagadnienia

W obrocie gospodarczym coraz większym powodzeniem cieszy się instytucja kary umownej. Jest ona zastrzega w różnego rodzaju kontraktach, np. w umowach zlecenia czy w umowach przedwstępnych, ponieważ upraszcza ona dochodzenie odszkodowania. Jednakże nie zawsze znajduje ona właściwe zastosowanie. W takim razie co należy wiedzieć o tej instytucji, by móc ją poprawnie stosować? ##baner## Regulacja (...)

Odpowiedzialność porządkowa pracowników (upomnienie, nagana)

Odpowiedzialność porządkowa pracowników (upomnienie, nagana)

  Do podstawowych obowiązków pracowniczych należy m.in. przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku oraz przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy , a także przepisów przeciwpożarowych. W celu wyegzekwowania tych obowiązków pracodawca dysponuje szeregiem środków, które mogą zdyscyplinować (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Nielegalny pobór energii

Nielegalny pobór energii

W dniu 12.02.2006 zgłosiłem do zakładu energetycznego reklamację na zawyżanie licznika. W dniu 14.02.2006 przyjechali panowie z kontroli i stwierdzili że liczniki zawyżają pobór energii, po czym (...)

Sądowa egzekucja ZUS i US z nieruchomości

Sądowa egzekucja ZUS i US z nieruchomości

W planie podziału z egzekucji z nieruchomości nic nie otrzymałem, ponieważ pierwszeństwo uzyskał ZUS i KRUS. ZUS jako wierzyciel egzekwujący, a KRUS biorący udział w planie podziału. Nie przedstawili (...)

Urząd właściwy do rozliczeń nierezydenta

Urząd właściwy do rozliczeń nierezydenta

Mieszkam od ponad dwóch lat za granicą, obecnie w Wielkiej Brytanii. Mam też adres zameldowania w Polsce i w sumie tam także mieszkam, tylko że nigdy mnie tam nie ma. W Polsce nadal rozliczam PIT-28 (...)

Zbieg egzekucji

Zbieg egzekucji

Komornik sądowy prowadzi egzekucję z nieruchomości z wniosku wierzyciela - Banku. W niedługim czasie Urząd Skarbowy wszczął do tego samego dłużnika egzekucję z tytułu niezapłaconych podatków. (...)

Egzekucja podatku od nieruchomości

Egzekucja podatku od nieruchomości

Byłam współwłaścicielką posiadłości. W 2000 roku została ona podzielona, jednak nadal jej część stanowi współwłasność. Do 2000 roku opłaty z tytułu podatku od nieruchomości przekazywałam (...)

Kara za nielegalny pobór energii

Kara za nielegalny pobór energii

Czy zakład energetyczny może nałożyć na mnie za nielegalny pobór energii taką wysoką karę tj. 1700 zł i 1500 zł? Jaka jest podstawa prawna nałożenia takiej kary? Kwestie ewentualnych kar (...)

Sankcje za nielegalny pobór energii

Sankcje za nielegalny pobór energii

Jakie sankcje cywilne grożą za nielegalny pobór energii? Poza sankcjami karnymi za nielegalny pobór energii energetycznej ustawodawca przewidział sankcje natury cywilnoprawnej, których (...)

Powołanie do wojska a ukończenie 28. roku życia

Powołanie do wojska a ukończenie 28. roku życia

23 lipca 2004 kończę 28 lat. Dostałem wezwanie do WKU. Studiuję na wyższej uczelni i prowadzę działalność gospodarczą. Czy otrzymam powołanie do wojska? Jeżeli tak, to ile trwa w tym przypadku (...)

Powołanie do wojska w trakcie studiów

Powołanie do wojska w trakcie studiów

Jeżeli w wieku 28 lat jest się na ostatnim roku studiów i dostało się powołanie do WKU, to czy można zostać powołanym do wojska co jest jednoznaczne z przerwaniem studiów na 11 miesięcy służby? (...)

Bezprawne zajęcie konta bankowego przez US

Bezprawne zajęcie konta bankowego przez US

Spółka w zeszłym roku miała zaległości w płatnościach do ZUS. W grudniu 2006 roku spółka dokonała spłaty swoich zobowiązań wraz z odsetkami - na podstawie wyliczeń pracowników ZUS. Potwierdzenie (...)

Egzekucja administracyjna z nieruchomości

Egzekucja administracyjna z nieruchomości

W jakich przypadkach może być prowadzona egzekucja administracyjna z nieruchomości? Egzekucja administracyjna z nieruchomości może być prowadzona tylko w celu wyegzekwowania należności pieniężnych (...)

Koszty egzekucji administracyjnej

Koszty egzekucji administracyjnej

W marcu 2004 r. otrzymałem upomnienie za nie wykonanie w terminie zaleceń PIP oraz obciążony kosztami upomnienia w wysokości 8,80zł. Zalecenia zostały wykonane, natomiast nie zapłaciłem kwoty (...)

Umowa sprzedaży udziału w nieruchomości

Umowa sprzedaży udziału w nieruchomości

Chcę sprzedać udział we współwłasności domu drugiemu współwłaścicielowi. Jaką mam gwarancję, że po podpisaniu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, osoba której sprzedaję moją część (...)

Zapłata za usługi przelewem a kasa fiskalna

Zapłata za usługi przelewem a kasa fiskalna

Wykonujemy usługi projektowania stron internetowych dla osób zagranicznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wykonane opracowania przesyłamy następnie elektronicznie za granicę. Zapłata (...)

Zapłata za niezamówiony towar

Zapłata za niezamówiony towar

Kontrahent przysłał fakturę na towar, którego nie zamawiałem. Telefonicznie powiadomiłem go, że faktury nie akceptuję, w związku z tym towaru nie wysłał. Faktury nie odesłałem - uważałem, (...)

Zapłata części zobowiązania przed dłużnika

Zapłata części zobowiązania przed dłużnika

Kontrahent naszej firmy, pomimo wykonanej przez nas usługi, nie dokonał zapłaty za wystawione faktury. Nasza firma skierowała więc sprawę na drogę postępowania sądowego, bowiem pomimo wezwania (...)

Warunki formalne weksla własnego

Warunki formalne weksla własnego

Jakie warunki formalne musi spełniać weksel własny aby był ważny i skuteczny? Dla oceny czy weksel spełnia warunki formalne weksla własnego należy sięgnąć do treści art. 101 prawa wekslowego. Artykuł (...)

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Moja mama przepracowała w Polsce 23 lata i od 60 roku życia otrzymuje emeryturę. Dostaje też emeryturę w Stanach Zjednoczonych Ameryki za przepracowane tam lata pracy. Mama ma obywatelstwo polskie (...)

Zaniżenie i zawyżenie podatku VAT

Zaniżenie i zawyżenie podatku VAT

Co oznaczają pojęcia "podatek należny" i "podatek naliczony" w przypadku przepisów karnoskarbowych, mówiących, że karze podlega osoba zaniżająca podatek należny albo zawyżająca podatek naliczony. (...)

Działalność gospodarcza osoby mieszkającej w UK

Działalność gospodarcza osoby mieszkającej w UK

Moja żona chce założyć w Polsce firmę. Jednocześnie pracuje w UK i tu zarabia. Czy za firmę w Polsce będzie płacić podatek tylko w Polsce? Czy będzie to zwykłe 19%, czy może angielskie dochody (...)

Faktury z innych państw UE

Faktury z innych państw UE

Firma jest płatnikiem podatku VAT, prowadzi książkę przychodów i rozchodów. Nie ma nadanego numeru NIP europejskiego, choć w najbliższym czasie zamierza złożyć wniosek do US o nadanie takiego (...)

Podatek od spadku obejmującego nieruchomość i busa

Podatek od spadku obejmującego nieruchomość i busa

Na podstawie postanowienia Sądu z dnia 5.09.2006 r. spadek po zmarłym dnia 15.02.2006 r. JK nabyli: żona i dwójka dzieci (w tym jeden małoletni - lat 16) w udziale wynoszącym 1/3 część. Przedmiotem (...)

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Firma złożyła wnioski o rejestrację VAT-R i VAT-UE 11.04.2006. Potwierdzenie zarejestrowania jako podatnik VAT i numer VAT spółka uzyskała 25.04.2006, a numer VAT-UE 08.05.2006. Czy prawidłowe (...)

Brak rejestracji VAT-R/UE dla WDT a stawka 0%

Brak rejestracji VAT-R/UE dla WDT a stawka 0%

Przedsiębiorca jest podatnikiem VAT czynnym. Na podstawie złożonej Informacji VAT-R/UE, w której zadeklarował dokonywanie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów oraz dokonywanie importu usług, (...)

VAT od wyposażenia biurowego

VAT od wyposażenia biurowego

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2 miesiące, VAT-owiec. Czy można prosić o zwrot VAT lub jego przeniesienie od zakupionych materiałów biurowych niebędących środkiem trwałym (...)

Zakup i sprzedaż towaru przed rejestracją VAT

Zakup i sprzedaż towaru przed rejestracją VAT

Spółka zarejestrowała się jako podatnik VAT. Po dokonaniu zgłoszenia, a jeszcze przed uzyskaniem potwierdzenia o zarejestrowaniu z podanymi nr NIP i VAT spółka dokonała sprzedaży opodatkowanej (...)

Eksport z kasą fiskalną

Eksport z kasą fiskalną

Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na produkcji i sprzedaży wyrobów dla potrzeb budownictwa opodatkowanych stawką 22% VAT. Jestem płatnikiem podatku VAT i zgodnie z obowiązującymi (...)

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Czy można stosować procedurę upomnienia w trybie postępowania administracyjnego egzekucyjnego w stosunku do zwolnionego pracownika (z winy zakładu) w sprawie spłaty rat pożyczki z zakładowego funduszu (...)

Zarzut na postępowanie egzekucyjne w administracji

Zarzut na postępowanie egzekucyjne w administracji

Wpłacony z jednodniowym opóźnieniem przelew tytułem podatku VAT został zaksięgowany w części na odsetki, o czym US powiadomił stosownym postanowieniem o zaksięgowaniu przelewu (wysłanym na prawidłowy (...)

Wykonalność decyzji w postępowaniu egzekucyjnym

Wykonalność decyzji w postępowaniu egzekucyjnym

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) nakazał mi rozbiórkę budynku gospodarczego. Nakaz został wydany w formie decyzji z nadanym w tej decyzji rygorem natychmiastowej wykonalności, a ponadto (...)

FORUM PRAWNE

Jak wyegzekwować zaległe alimenty z zagranicy?

Jak wyegzekwować zaległe alimenty z zagranicy? Witam serdecznie Mój były mąż notorycznie uchyla się od płacenia alimentów na naszych dwóch synów. Sąd przyznał mi alimenty w kwocie 2 x 800 (...)

Egzekucja niesłusznie naliczonego podatku z zagranicy

Egzekucja niesłusznie naliczonego podatku z zagranicy Otrzymałem z urzędu skarbowego któremu podlegam egzekucję niezapłaconych podatków we Francji. Nie prowadziłem we Francji działalności gospodarczej, (...)

Nielegalny Pobór Energii

Nielegalny Pobór Energii Zostałem oskarżony przez Zakład Energetyczny o nielegalny pobór energii przez oddziaływanie na licznik magnesem neodymowym. Do tej pory nie zapłaciłem ani jednego rachunku, (...)

odziedziczony dom beż odbioru budynku

odziedziczony dom beż odbioru budynku Witam wszystkich, Jakiś czas temu odziedziczyłem dom po dziadkach. Okazało się że nie uregulowali oni wszystkich formalności względem odbioru domu (bądź (...)

Brak gazu . Zagrożenie zdrowia ?

Brak gazu . Zagrożenie zdrowia ? Witam, Od ponad roku mam problem z ciągłym zamarzaniem reduktora w instalacji zewnętrznej gazu . W poprzedni zimę byłem zmuszony wzywać pogotowie gazowe nawet (...)

Płatny w weekendy parking miejski poza SPP

Płatny w weekendy parking miejski poza SPP Witam, dzisiaj to jest 01.07.17 miasto Gdańsk uruchomiło pobór opłat (również w weekendy) na parkingach, znajdujących się na terenie miejskim oraz zarządzanych (...)

podatek od czynności cywilnoprawnych do zniesienia?!?

podatek od czynności cywilnoprawnych do zniesienia?!? Czy pobór tego podatku waszym zdaniem jest uzasadniony w obecnych czasach i realiach? Czasy nam się już zmieniły, tyle że ten podatek dalej (...)

czy z zasiłku chorobowego moze być pobierana egzekucja administracyjna?

czy z zasiłku chorobowego moze być pobierana egzekucja administracyjna? czy z zasiłku chorobowego moze być pobierana egzekucja administracyjna?

Darowizna z podstępem

Darowizna z podstępem Dzień dobry. Jest nas troje wnuków, każdy ma już własną rodzinę. W 2012 roku umarła nasza babcia, zostawiając po sobie działkę z bardzo starym mieszkaniem, budynek będzie (...)

Darowizna z podstępem

Darowizna z podstępem Dzień dobry. Jest nas troje wnuków, każdy ma już własną rodzinę. W 2012 roku umarła nasza babcia, zostawiając po sobie działkę z bardzo starym mieszkaniem, budynek będzie (...)

mandat karny kredytowany !!

mandat karny kredytowany !! wiem ze by pdobny post ale ja dostałem madant karny kredytowany za załócanie porządku publicznego 200zł co mi grozi jezeli nie zapłace w okreslonym terminie 7 dni nic, (...)

Abonament RTV 2013

Abonament RTV 2013 Witam! Od 1 stycznia 2013 roku opłata za używanie odbiornika radiowego wyniesie 5,65 zł miesięcznie, a opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub radiowego i telewizyjnego (...)

Upomnienie VAT - częściowa zapłata

Upomnienie VAT - częściowa zapłata Witam zapłaciłam częściowo VAT za ostatni kwartał. Teraz dostałam upomnienie, że mam uregulować pozostałą kwotę wraz z odsetkami i kosztami upomnienia, (...)

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU(ZAPŁATA)

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU(ZAPŁATA) Moje pytanie dotyczy wynagrodzenia. Wiem, że to jest zatrudnienie młodocianej osoby, ale jak wygląda to z punktu prawnego. Tu nasuwają mi się takie oto pytania: (...)

Czas realizacji a zapłata

Czas realizacji a zapłata Witam, wykonuję aplikację na Androida. Jestem freelancerem, a mój zleceniodawca to pośrednik pomiędzy mną, a klientem docelowym (gość wyłącznie przekazuje maile, jeździ (...)

zapłata za zaległe faktury

zapłata za zaległe faktury Witam , Jakie kroki muszę począć by skierować sprawe do sądu za niepłacenie za faktury za sprzedaż towaru. Muszę zaznaczyć że do kontrahenta -dłuznika kilka razy (...)

Podatek od spadku - odziedziczona nieruchomość

Podatek od spadku - odziedziczona nieruchomość Odziedziczyłam po mamie 2/3 mieszkania własnościowego, o powiezchni 72 m2,jak mam obliczyć podatek, czy może nie muszę płacić podatku? Nie wiem (...)

progi podatkowe - wysokość, obliczanie podatku

progi podatkowe - wysokość, obliczanie podatku Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2011 roku wynosi: * Do kwoty 85.528 zł podatek wynosi 18% (minus kwota zmniejszająca podatek, tj. 556,02 zł). * (...)

Procedura sądowo-spadkowa. Podatek spadkowy od mieszkania dla II grupy spadkobierców.

Procedura sądowo-spadkowa. Podatek spadkowy od mieszkania dla II grupy spadkobierców. Proszę Szanownych Forumowiczów o informacje dotyczące spadkobrania mieszkania (należę do II grupy spadkobierców): 1. (...)

VAT-25

VAT-25 Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone 6% cło oraz 19% VAT od wartości motocykla, (...)

Porady prawne