Podział masy spadkowej będącej przedmiotem współwłasności – opinia prawna

Stan faktyczny

Osoba będąca współwłaścicielem nieruchomości (moja matka) nabyła ją z tytułu spadku po swoich rodzicach. Posiadam postanowienie Sądu Rejonowego stwierdzające nabycie spadku w 1/8 części. Postanowienie określa udział procentowy pozostałych spadkobierców - poza moją matką jest to dodatkowo 6 osób. Jedna z nich (żona zmarłego) otrzymała 1/4, reszta (pięcioro rodzeństwa) po 1/8. Nieruchomość to działka budowlana z dwupiętrową kamienicą, w skład której wchodzą dwa mieszkania, sklep i strych. Nieruchomość znajduje się w Łomży, tam też mieszka większość pozostałych współwłaścicieli. Ten stan trwa od 1999 roku. Do dnia dzisiejszego nie udaje się wypracować wspólnego stanowiska w kwestii tej nieruchomości. Nikt nie jest zdecydowany na jej przejęcie i spłatę pozostałych współwłaścicieli. Nikt nie jest zdecydowany na przeprowadzenie jakichkolwiek innych działań. Moja matka zdecydowała, iż właściwe i jedynie skuteczne w takiej sytuacji będzie zwrócenie się do odpowiedniego sądu w celu pozbycia się tak niefortunnej współwłasności. Jaka forma pozbycia się nieruchomości wchodzi w rachubę? Jakie są do tego narzędzia prawne? Jak wygląda procedura takiego postępowania? Jakie dokumenty konieczne są do skompletowania wniosku? Jak ma być sformułowany wniosek i jaki wydział sądu jest władny w rozpatrzeniu takiej sprawy? Czy brak zgody któregokolwiek ze współwłaścicieli może uniemożliwić pozbycie się współwłasności?

 

Opinia prawna

Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych:

W przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia ze wspólnością masy spadkowej, powstałej w wyniku dziedziczenia ustawowego po zmarłym. W wyniku dziedziczenia, przedmiot spadku przypadł 7 osobom, przy czym sześć z nich uzyskało 1/8 udziału w masie spadkowej, natomiast jedna – 1/4 masy. Przedstawiony problem dotyczy prawnych sposobów na „pozbycie” się wspólności spadku, przy czym z treści zapytania wynika, że Klientka pragnęłaby w całości pozbyć się swego udziału w spadku. Z uwagi na powyższe, niniejsza opinia prawna zawierać będzie prawne aspekty zbycia udziału w spadku oraz zniesienie współwłasności masy spadkowej.

Zbycie udziału w masie spadkowej

Wstąpienie w prawa i obowiązki zmarłego następuje z chwila otwarcia spadku, która pokrywa się z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 kodeksu cywilnego). Z tą chwilą spadkobierca nabywa spadek w odpowiedniej części, wynikającej z ilości osób będących spadkobiercami. Potwierdzeniem nabycia spadku jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Tylko na podstawie takiego postanowienia spadkobierca może względem osób trzecich występować jako właściciel, a w analizowanym przypadku, współwłaściciel masy spadkowej. Stwierdzenie nabycia spadku nie powoduje jednak, że dany spadkobierca uzyskuje prawo własności określonej rzeczy należącej do spadku, lecz stwierdza jedynie, iż danemu spadkobiercy przysługuje współwłasność wszystkich przedmiotów wchodzących w skład masy spadkowej. W analizowanym przypadku postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku potwierdza, iż wszystkim spadkobiercom przysługuje odpowiedni udział w masie spadkowej.

Zgodnie z art. 1035 kodeksu cywilnego, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego tytułu (tj. tytułu o wspólności majątku spadkowego i dziale spadku). Odesłanie do przepisów regulujących współwłasność oznacza, że spadkobierca może swobodnie rozporządzić udziałem w spadku. Wobec powyższego, może Pani zbyć swój udział zarówno jednemu z pozostałych współspadkobierców, jak i dowolnej osobie trzeciej. Zgodnie bowiem z art. 198 kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli może rozporządzić swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. W analizowanym przypadku nie znajduje zastosowania ograniczenie, o którym mowa w art. 1036 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym rozporządzenie udziałem w przedmiocie należącym do spadku uzależnione jest od zgody pozostałych współspadkobierców, a w braku ich zgody rozporządzeniem udziałem jest bezskuteczne jedynie o tyle, o ile naruszałoby uprawnienia przysługujące pozostałym współspadkobiercom na podstawie przepisów o dziale spadku. Przepis ten nie znajduje zastosowania, bowiem dotyczy on rozporządzenia udziałem w przedmiocie należącym do spadku, a nie w ogólności rozporządzeniem udziału w masie spadkowej (tak E. Gniewek [w:] Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz. Zakamycze 2001).

W związku z powyższym, może Pani swobodnie zbyć swój udział w masie spadkowej. Z uwagi na fakt, iż masa spadkowa obejmuje nieruchomość, umowa sprzedaży udziału w masie spadkowej powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego (art. 158 kodeksu cywilnego).
Jedynym, nierozwiązywalnym niestety problemem związanym ze zbyciem udziału w masie spadkowej jest znalezienie chętnego nabywcy. Nie można bowiem zmusić ani pozostałych spadkobierców ani też żadnej innej osoby do nabycia Pani udziału w masie spadkowej.

Dział spadku


Nabycie w drodze spadkobrania udziału w masie spadkowej, jak już wskazano powyżej, nie stanowi przydzielenia żadnemu ze współspadkobierców poszczególnych przedmiotów należących do spadku. Wspólność masy spadkowej jest bowiem wspólnością niepodzielną. Własność masy spadkowej przysługuje w takim przypadku wspólnie wszystkim spadkobiercom, przy czym każdemu ze współwłaścicieli przysługuje udział w wysokości wynikającej z przepisów prawa spadkowego. Wydzielenie poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład masy spadkowej może nastąpić poprzez dział spadku.
Zgodnie z powołanym już art. 1035 kodeksu cywilnego, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego tytułu (tj. tytułu o wspólności majątku spadkowego i dziale spadku). Dział spadku może nastąpić bądź na podstawie umowy zawartej przez spadkobierców bądź też na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. W braku możliwości porozumienia pomiędzy spadkobiercami, pozostaje skierowanie sprawy do sądu z wnioskiem o dział spadku.
Zgodnie z art. 1038 § 1 kodeksu cywilnego, sądowny dział spadku powinien obejmować cały spadek, przy czym z ważnych powodów może być ograniczony do części spadku.

Właściwość sądu

Zgodnie z art. 628 kodeksu postępowania cywilnego, do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd powiatowy dla m. st. Warszawy. W związku z powyższym, właściwy będzie sąd rejonowy, w okręgu którego spadkodawca ostatnio zamieszkiwał. Jeżeli miejsca takiego nie da się ustalić, właściwy będzie sąd miejsca położenia masy spadkowej, tj. sąd rejonowy w Łomży. Właściwy będzie Wydział I Cywilny Sądu Rejonowego w Łomży, którego adres to: ul. Polowa 1, 18 – 400 Łomża.

Zawartość wniosku

Wniosek o dział spadku, zgodnie z art. 680 kodeksu postępowania cywilnego, powinien powoływać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku oraz spis inwentarza, jak również wskazanie, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu. W wypadku, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy. Dowodem tym może być odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości, samo postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, ewentualnie decyzja o wymiarze podatku od nieruchomości nałożona na spadkodawcę.

Ponadto, zgodnie z art. 511 kodeksu postępowania cywilnego, wniosek powinien czynić wymagania dotyczące pozwu z tą zmianą, że zamiast pozwanych należy wymienić wszystkich zainteresowanych w sprawie. Pozew, a w związku z tym także wniosek o dział spadku, powinien więc zawierać:

  1. dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna,

  2. przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu.

Ponadto, wniosek powinien zawierać:

  1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,

  2. oznaczenie rodzaju pisma,

  3. osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,

  4. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,

  5. wymienienie załączników.

Zainteresowanymi w sprawie o dział spadku są wszyscy spadkobiercy

Zgodnie z art. 682 kodeksu postępowania cywilnego, współspadkobiercy powinni podać sądowi swój wiek, zawód, stan rodzinny oraz dane co do swych zarobków i majątku, a także zarobków i majątku małżonka, wyjaśnić, w jaki sposób korzystali ze spadku dotychczas, jak również podać inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie, co każdy ze współspadkobierców ma otrzymać ze spadku.

W braku możliwości uzyskania tych informacji, wnioskodawca powinien wskazać we wniosku co najmniej zawód pozostałych spadkobierców - uczestników postępowania.
Dokładne określenie żądania działu spadku powinien wskazać wnioskodawca. W tym zakresie wnioskodawca ograniczony jest sposobem działu spadku, określonym przez przepisy o zniesieniu współwłasności, do których odsyła art. 1035 kodeksu cywilnego.

Możliwe sposoby zniesienia współwłasności

Sąd orzekając o sposobie zniesienia współwłasności, może podzielić przedmiot współwłasności i przyznać poszczególne jego składniki poszczególnym współwłaścicielom. Trfne jest stwierdzenie Klienta, iż w analizowanym przypadku, z uwagi na liczbę spadkobierców oraz przedmiot spadku podział fizyczny rzeczy nie jest możliwy. W takim przypadku, dział spadku może polegać na wydzieleniu poszczególnym spadkobiercom określonych udziałów w poszczególnych przedmiotach, należących do masy spadkowej. Może tak się stać po uprzednim stwierdzeniu samodzielności lokali znajdujących się w kamienicy i wydzieleniu ich jako odrębne nieruchomości. Sąd w takim przypadku może przyznać, poszczególne lokale jednemu lub kilku spadkobiercom, z obowiązkiem spłaty pozostałych. Pozostała część nieruchomości (strych) przypadnie wówczas pozostałym spadkobiercom. Niestety, w tym zakresie konieczne jest choć minimalne porozumienie pomiędzy spadkobiercami co do sposobu podziału masy spadkowej.

Wielość możliwych kombinacji dotyczących podziału masy spadkowej pomiędzy spadkobierców wyklucza wskazanie jednego, najkorzystniejszego sposobu określenia żądania wniosku o dział spadku. Mając jednak na uwadze dążenie Klienta do pozbycia się udziału w masie spadkowej, w analizowanym przypadku można zaproponować, aby wniosek o dział spadku zawierał propozycję samej spłaty Klienta i przyznania całości masy spadkowej pozostałym spadkobiercom. Taki dział spadku, w wyniku którego nie nastąpi jego fizyczny podział, a jedynie zmniejszenie liczby współwłaścicieli, jest dopuszczalny. Jest on również korzystny z uwagi na cel, który przyświeca Klientowi, tj. pozbycia się niewygodnego udziału w kamienicy.
W takim przypadku, wniosek o dział spadku powinien zawierać żądanie przyznania udziału w masie spadkowej przypadającej Klientowi pozostałym spadkobiercom, z obowiązkiem spłaty Klienta.
Zaproponowany podział masy spadkowej może być rozpatrzony tylko przez sąd i brak zgody pozostałych spadkobierców nie wpływa definitywnie na rozstrzygnięcie sądu. Zgoda pozostałych spadkobierców nie jest bowiem wymagana. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż sąd bada okoliczności danej sprawy, a w szczególności miejsce zamieszkania każdego ze spadkobierców oraz możliwy sposób korzystania z nieruchomości przez spadkobierców. Sąd równocześnie zobowiązany jest dążyć do zgodnego podziału nieruchomości, co w konsekwencji może zmusić pozostałych spadkobierców do podjęcia jakichkolwiek decyzji dotyczących problematycznego spadku.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak zmniejszyć koszty podziału wspólnego majątku - opinia prawna

Jak zmniejszyć koszty podziału wspólnego majątku - opinia prawna

Stan faktyczny  Planujemy złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie stron. W zakresie majątku myślimy o tym, że strony dokonają pomiędzy sobą faktycznego podziału majątku dorobkowego, poza postępowaniem sądowym (chyba, że podział majątku w sądzie przyniesie znaczną minimalizację kosztów). Nieruchomości posiadane: Działka zakupiona 25.05.2001 r. w ramach współwłasności (...)

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego - opinia prawna

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego - opinia prawna

Stan faktyczny W 1978 r. dziadek przepisał gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami na dwóch synów (jednym z nich był mój ojciec). Został sporządzony akt notarialny. Razem wybudowali budynek mieszkalny, ponosząc podobne nakłady finansowe. Ojciec pracował w GS, ale pomagał też w prowadzeniu gospodarstwa. Wujek był osobą płacącą podatki i czerpiącą pożytki z gospodarstwa. W latach (...)

Podział majątku spadkowego a prawa małżonki zmarłego - opinia prawna

Podział majątku spadkowego a prawa małżonki zmarłego - opinia prawna

Stan faktyczny  Interesuje mnie skład i podział majątku spadkowego. Co wchodzi w masę spadkową? Czy do spadku należą np. telewizor, sprzęt elektroniczny, meble, sprzęt AGD? Spadkobiercami są żona oraz troje dzieci w wieku 39, 37 oraz 34 lat. Ile należy się poszczególnym osobom? Z tego co wiem, to prawdopodobnie 1/4 spadku przypada małżonkowi i każdemu z dzieci po (...)

Kiedy wiadomo, że osoba podająca się za spadkobiercę, jest nim naprawdę - opinia prawna

Kiedy wiadomo, że osoba podająca się za spadkobiercę, jest nim naprawdę - opinia prawna

Stan faktyczny Jesteśmy z małżonką współwłaścicielami domu jednorodzinnego i posiadamy osobno po 25% udziału. W 1998 r. zmarła współwłaścicielka 50% udziału, a po jej śmierci zgłosił się do nas mężczyzna podający się za jej spadkobiercę. Do dnia dzisiejszego nie dokonał odpowiednich zapisów w księgach wieczystych, blokuje wszelkie przekształcenia nieruchomości, narobił (...)

Nakłady na dom będący przedmiotem spadku – opinia prawna

Nakłady na dom będący przedmiotem spadku – opinia prawna

Stan faktyczny Moi rodzice wybudowali domek jednorodzinny w latach 1973-1975. Ja czynnie uczestniczyłem w budowie wykonując (wraz z mamą) wszelkie prace fizyczne. Pracowałem przez cały okres budowy, wykorzystując na ten cel również swoje urlopy wypoczynkowe. Wraz z rodzicami zamieszkałem w tym domku. W roku 1989 zmarł ojciec. Od tego momentu właściwie wszelkie obowiązki w pracach (...)

Czy pismo z nowymi stawkami czynszu może być ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego – opinia prawna

Czy pismo z nowymi stawkami czynszu może być ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego – opinia prawna

Stan faktyczny Poprzedni zarządca nieruchomości przeprowadził z kilkoma niepłacącymi czynszów lokatorami procedurę wypowiedzenia najmu z powodu nie płacenia czynszów, lecz nie wniósł ostatecznie sprawy do sądu. Po ponad roku dalszego niepłacenia czynszu, nowy zarządca pismem do lokatorów dalej niepłacących zwrócił się o zapłacenie zaległości powstałych w opłatach czynszowych (...)

Zastrzeżenie tylko osobistego rozporządzania nieruchomością w księdze wieczystej – opinia prawna

Zastrzeżenie tylko osobistego rozporządzania nieruchomością w księdze wieczystej – opinia prawna

Stan faktyczny Jestem w 1/2 części właścicielem działki gruntu zabudowanej domem mieszkalnym. Mam obawy, ze mój współwłaściciel chce sprzedać dom bez mojej zgody tzn. na pełnomocnictwie podrobić mój podpis i pieczęć notarialną. W jakiej formie i czy jest taka możliwość by zrobić zastrzeżenie w księgach wieczystych, że tylko moje osobiste stawiennictwo będzie brane pod uwagę (...)

Odpowiedzialność osoby współpracującej za zobowiązania spółki jawnej - opinia prawna

Odpowiedzialność osoby współpracującej za zobowiązania spółki jawnej - opinia prawna

  Stan faktyczny Chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda odpowiedzialność za powierzone obowiązki, osoby współpracującej w firmie, tj. spółce jawnej, w której jest 2 wspólników, i jednym z nich jest mój małżonek. Panowie mają 50/50 % udziałów (ja nie widnieję w KRS). Przy czym ja mam podpisaną intercyzę. Ostatnio usłyszałam od (...)

Jakie są warunki i skutki zbycia spadku – opinia prawna

Jakie są warunki i skutki zbycia spadku – opinia prawna

Stan faktyczny W testamencie z roku 1949 Babcia mojego Męża dokonała zapisu na swojego wnuka, a mojego męża część nieruchomości z warunkiem, że w dwa lata po śmierci Babci spłaci swoje dwie swoje siostry. Babcia zmarła w roku 1974, a mąż mój w roku 1991. W postanowieniu sądowym z roku 1992 stwierdzającym nabycie spadku Mąż mój jest nabywcą spadku w 25/100 częściach. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Czynności związane z dziedziczeniem mieszkania

Czynności związane z dziedziczeniem mieszkania

Jestem w przededniu sprawy spadkowej po moim ojcu (własnościowe mieszkanie spółdzielcze 68 m2). Spadkobiercami jestem ja i mama. W kolejnym kroku chcemy dokonać wpisu do ksiąg wieczystych (jeszcze (...)

Roszczenia między spadkobiercami

Roszczenia między spadkobiercami

Jeden ze spadkobierców wszczął zakończone niedawno postępowanie o nabycie spadku po zmarłym kilkanaście lat temu spadkodawcy, który nie pozostawił testamentu. Spadkobiercy-wnioskodawcy przypadł (...)

Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności

Moja babcia wraz ze swoim bratem posiadała na własność nieruchomość ( 50% udziałów babci i 50% udziałów jej brata). Brat babci zmarł a jego rodzina ( syn, córka i żona ) nie zamieściła tej (...)

Porządek dziedziczenia

Porządek dziedziczenia

Po śmierci pierwszego męża babcia wyszła ponownie za mąż. Otrzymała spadek, po pierwszym mężu. Babcia umarła w 1992 r. Sąd podzielił majątek między spadkobierców: jej męża, córkę i wnuka (...)

Skutek zniesienia wspólności z datą wsteczną

Skutek zniesienia wspólności z datą wsteczną

Jaka jest różnica między orzeczeniem zniesienia wspólności z datą wsteczną a z datą orzeczenia zniesienia? Jeżeli zniesienie wspólności majątkowej (podczas trwania rozwodu) następuje z dniem (...)

Uzupełnienie zachowku

Uzupełnienie zachowku

W 2006 roku moi żyjący wówczas rodzice dokonali darowizny aktem notarialnym na rzecz swojej wnuczki - mojej siostrzenicy. Przedmiotem darowizny był dom z działką, w którym zamieszkały wnuczka z (...)

Charakter prawny opinii prawnej

Charakter prawny opinii prawnej

Jakie znaczenie dla Sądu ma opinia prawna? Czy jest brana pod uwagę przy rozpatrywaniu danej sprawy, czy służy jedynie jako narzędzie adwokata? Zasadą jest, że opinia prawna - jest to stanowisko (...)

Roszczenie o zachowek

Roszczenie o zachowek

Spadkodawca napisał testament, w którym wszystkie nieruchomości i działającą firmę zapisał wnuczce, natomiast konkubinie, jednej osobie obcej i trojgu dzieci zapisał gotówkę w równych częściach. (...)

Przedsądowe dochodzenie należności

Przedsądowe dochodzenie należności

Chodzi o zaległość w zapłacie za wykonaną usługę wg pisemnej umowy, podpisanej przez obydwie strony. Faktura była wystawiona w lutym (bez podpisu odbiorcy/nabywcy), spóźnienie z płatnością (...)

Miarkowanie kary umownej

Miarkowanie kary umownej

Jestem właścicielem firmy budowlanej. W dniu 30 maja 2007 podpisałem umowę z klientami na wykonanie pod klucz budynku jednorodzinnego. Plac został przejęty przez moja firmę z dniem 30 czerwca 2007 (...)

FORUM PRAWNE

Podział majątku

Podział majątku Komu należy się dom wybudowany na działce nalężącej do jednego ze współmałżonków (niezamieszkały). Jak spłacić drugą stronę stronę wg czego? Nakładów, aktualnej wartości? (...)

spadek

spadek mam pytanie moja mama zmarła i przeprowadzili podział majatku tylko adwokat tak zatail i podstawił świadkow ze to było gospodarstwo rolne na ktorym mama nie pracowała i całośc nalezy sie (...)

wspólnota

wspólnota Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi odpowiedzi w zwiazku z toczącym się postępowaniem w Urzędzie Skarbowym. W ubiegłym roku zmarł mój tata, postępowanie spadkowe zostało (...)

windykacja oc

windykacja oc Witam . 10 06 2008 Kupiłem samochód z 1/2 polisy oc . W kilka dni załatwiłem skarbówke i wydział komunikacji(otrzymałem nowe numery) .Nastepnie zadzwoniłem do ubezpieczyciela o przysłanie (...)

wykup mieszkania od spółdzielni.......

wykup mieszkania od spółdzielni....... Chciałbym wykupić na własność mieszkanie od spóldzielni w którym mieszkam od 20 lat, i sprzedac je za kilka dni. Czy w związku z tym poniosę jakieś dodatkowe (...)

opinia prawna

opinia prawna witam, poszukuje prawnika, adwokata kogo kolwiek kto jest w stanie udzielic profesjonalnje porady prawnej, byle szybko. chodzi o prawo ograniczenia kontaktow i przebywania w tym samym miejscu (...)

Opinia prawna

Opinia prawna Onufry przez 20 lat pracował w Urzędzie Skarbowym w Pcimiu. 30 października 2006 r otrzymał decyzję dyrektora Izby Skarbowej o przeniesieniu z dniem 1 listopada 2006 na okres 6 m-cy (...)

Choroba psychiczna a rozwód

Choroba psychiczna a rozwód Mam uzasadnione podejrzenia, ze moj ojciec ma problemy psychiczne (np. urojenia). Moja mama myslala o rozwodzie ale przeraza ja dlugosc toczenia sie rozprawy i koniecznosc (...)

Porady prawne