Prawo spadkowe: Postępowanie spadkowe - Artykuły

Postępowanie w sprawie o dział spadku

10.6.2024

Z chwilą otwarcia spadku między współspadkobiercami powstaje wspólność majątku spadkowego. Ich sytuacja prawna regulowana jest wówczas przez przepisy dotyczące współwłasności w częściach ułamkowych, które stosuje się odpowiednio do wspólności majątku spadkowego. Aby jednak spadkobiercy (...)

Instytucja wyłączenia małżonka od dziedziczenia ustawowego

29.4.2024

Zasadą obowiązującą w prawie spadkowym jest powołanie do dziedziczenia na podstawie ustawy żyjącego małżonka spadkodawcy. W tym kontekście pozostawanie przez spadkodawcę w chwili śmierci w związku małżeńskim stanowi przesłankę dziedziczenia jego małżonka zgodnie z art. 931 § 1 kodeksu (...)

Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia

25.3.2024

Niegodnym może być uznany każdy spadkobierca - czy to powołany na mocy testamentu czy ustawy. Często bowiem zdarza się, że sam spadkodawca nie zdaje sobie sprawy z określonych zdarzeń, które powinny eliminować daną osobę z kręgu powołanych do spadku. Przepisy Kodeksu cywilnego określają (...)

Uprawnienia kuratora spadku - opinia prawna

25.3.2024

Zgodnie z art. 666 kodeksu postępowania cywilnego, do czasu objęcia spadku przez spadkobiercę nad całością spadku czuwa sąd, a w razie potrzeby ustanawia kuratora spadku. Kurator jest więc powoływany tylko wówczas, gdy sąd nie jest w stanie czuwać nad przedmiotem nie objętego spadku. Do (...)

Zrzeczenie się spadku - Gdy nie chcesz po kimś dziedziczyć

1.12.2023

Zgodnie z obowiązującym prawem spadkowym, jeżeli spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu to w momencie otwarcia spadku (czyli śmierci spadkodawcy) obowiązują przepisy ustawowe dotyczące dziedziczenia. Zawieranie jakichkolwiek umów zarówno przed, jak i po śmierci spadkodawcy w tym względzie (...)

Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia

20.7.2023

Notariusz m.in. może sporządzać akty poświadczenia dziedziczenia. Akt poświadczenia dziedziczenia to dokument sporządzony przez notariusza stanowiący wskazanie spadkobierców danego spadkodawcy i przysługujących im udziałów w spadku oraz (...)

Europejskie poświadczenie spadkowe

29.12.2020

Europejskie poświadczenie spadkowe to nowy rodzaj dokumentu potwierdzającego, że osoba w nim wymieniona posiada określone w tym dokumencie prawa do spadku. Podobną rolę pełni obecnie w Polsce sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku oraz notarialny akt poświadczenia dziedziczenia.

Odrzucenie spadku. Kiedy można i jak odrzucić spadek?

20.10.2016

Jeżeli zostanie złożone oświadczenie o odrzuceniu spadku przez spadkobiercę, to od tego momentu traci on prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku. Jest traktowany tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. Taka sytuacja pociąga za sobą szereg konsekwencji i zmian. Mogą to być np. zmiany w (...)

Sądowy dział spadku

26.9.2016

Jeżeli do spadku jest uprawniona więcej niż jedna osoba, to pomiędzy współspadkobiercami powstaje wspólność praw i obowiązków spadkowych. Trwa ona do chwili dokonania działu spadku. Uprawnionym do żądania wszczęcia postępowania o dział spadku jest każdy ze współspadkobierców, (...)

Przyjęcie spadku - co to jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

13.9.2016

Zgodnie z prawem polskim dana osoba - spadkobierca, nabywa spadek z chwilą jego otwarcia (czyli z chwilą śmierci spadkodawcy). Nabycie spadku przez spadkobiercę nie jest jednak nabyciem definitywnym, ponieważ spadkobierca ma prawo w ciągu 6 miesięcy - od daty, kiedy dowiedział się o tytule swego (...)

Umowny dział spadku

8.9.2016

Jeżeli spadek przypadł więcej niż jednemu spadkobiercy, to od momentu śmierci spadkodawcy jego majątek staje się współwłasnością wszystkich spadkobierców w odpowiednich częściach, które są określone w testamencie lub wynikają z ustawy. Aby każdy z nich mógł (...)

Co to jest przyjęcie spadku wprost?

23.3.2015

Zgodnie z przepisami dotyczącymi prawa spadkowego spadkobierca nabywa spadek z mocy prawa z chwilą śmierci spadkodawcy. Nie jest to nabycie spadku uzależnione od złożenia jakiegoś wcześniejszego oświadczenia przez spadkobiercę. Jednakże z uwagi na poźniejsze następstwa prawne otwartego spadku (...)

Jak szybko ustalić kto jest spadkobiercą?

22.10.2012

Nie tylko sąd może ustalić krąg spadkobierców. Czynności związane ze stwierdzeniem nabycia spadku mogą być dokonane także przed notariuszem. Od niedawna istnieje bowiem możliwość uzyskania notarialnego poświadczenia dziedziczenia, które ma identyczne skutki jak postanowienie (...)

Dziadkowie i pasierbowie mogą już dziedziczyć

21.12.2011

Rodzice dziedziczą przed rodzeństwem. Do kręgu spadkobierców ustawowych zostali włączeni dziadkowie jak i pasierbowie zmarłego. Takie zmiany weszły w życie w dniu 28 czerwca 2009 roku, nowelizując obowiązujące od 1965 roku zasady dziedziczenia ustawowego.

Nowe prawo - zapis windykacyjny i dłuższy czas na dochodzenie zachowku

14.9.2011

Zapis windykacyjny oraz wydłużenie czasu na dochodzenie zachowku to jedne z wielu zmian wprowadzonych nowelizacją Kodeksu cywilnego, która wejdzie w życie już w 23 października 2011 roku. Od tego dnia spadkodawcy będą mogli rozporządzać w testamencie poszczególnymi przedmiotami (...)

Czy mogę sprzedać spadek? Zbycie spadku w drodze umowy

4.3.2011

Przystępując do przedstawienia problematyki umownego zbycia spadku na wstępie należy poczynić kilka uwag wprowadzających. Otóż na szczególną uwagę zasługuje odpowiedź na pytanie, co jest przedmiotem umowy. Nie może bowiem ulegać wątpliwości, iż umowa dotyczy spadku albo (...)

Gdy spadkobierca nie zdąży przyjąć spadku... (transmisja)

18.1.2011

Zdarzają się przypadki śmierci spadkobiercy przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu spadku bądź przed upływem terminu do złożenia takiego oświadczenia (bezskuteczny jego upływ powoduje ten sam skutek co przyjęcie spadku (patrz porada dotycząca oświadczenia o przyjęciu spadku wprost). (...)

Dziedziczenie po osobach zamieszkujących za granicą

31.5.2008

Śmierć obywatela polskiego, mającego miejsce zamieszkania za granicą, może nastąpić w Polsce albo za granicą. W takim przypadku należy rozważyć, czy w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku istnieje tzw. jurysdykcja krajowa. Pojęcie to oznacza właściwość polskich sądów do rozpoznania (...)

Dowody własności w trakcie sądowego działu spadku - opinia prawna

9.11.2007

Skład i wartość spadku ulegającego podziałowi w postępowaniu sądowym o dział spadku ustala sąd. Zatem przed wydaniem ostatecznego rozstrzygnięcia to organ procesowy zobowiązany będzie ustalić, czy nieruchomość będąca składnikiem spadku stanowiła własność spadkodawcy, czy została (...)

Mam postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, co dalej – opinia prawna

21.7.2007

Kolejnym krokiem, jaki powinni podjąć spadkobiercy po uzyskaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku jest dokonanie działu spadku. Zakładając, iż istnieje między spadkobiercami zgoda co do sposobu dokonania tej czynności, mogą oni dokonać tego w drodze umowy. Dokonanie działu spadku (...)

Dział spadku a dopuszczenie do współposiadania - opinia prawna

21.7.2007

Dziedziczenie nieruchomości powoduje częste konflikty co do tego, kto powinien zamieszkać w odziedziczonym domu i jaką część domu zająć. Niniejsza opinia przedstawia, jak kształtuje się sytuacja współwłaścicieli, jeśli wszyscy chcą korzystać z nieruchomości stanowiącej ich współwłasność. (...)

Jakie sądy orzekają o nabyciu spadku zagranicznego?

13.9.2005

Jakie sprawy spadkowe mogą prowadzić polskie sądy? Co się dzieje, jeśli dojdzie do śmierci obywatela polskiego, który posiada miejsce zamieszkania za granicą? Często obywatele polscy składają wnioski w Polsce o stwierdzenie nabycia spadku po cudzoziemcach. Czy jednak w świetle obowiązujących (...)

Stwierdzenie nabycia spadku sądu zagranicznego stosowane w Polsce

26.8.2005

Oczywistym jest, iż skutki na terenie RP wywołują orzeczenia sądów polskich. Co natomiast z orzeczeniami sądów zagranicznych? Przecież może zdarzyć się sytuacja, w której to sąd innego państwa rozstrzygnie sprawę obywatela Polski. Oczywiście ustawodawca przewidział (...)

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

29.4.2005

Zgodnie z art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów prawa spadkowego. Z brzmienia przepisu wynika więc wyraźnie, że spadek przechodzi na spadkobierców już z chwilą śmierci (...)

Przedawnienie dokonanego umownego działu spadku... - opinia prawna

17.12.2004

Umowa działu spadku, o której mowa w przedstawionym stanie faktycznym, została zawarta dnia 21 grudnia 1960 r. Ponieważ od tego czasu minęło ponad 40 lat, w pierwszym rzędzie należy rozważyć przedawnienie roszczenia wynikającego z tej umowy. Roszczenie to ma charakter majątkowy, a jako (...)

Nabycie spadku przez pełnomocnika - opinia prawna

17.12.2004

W przypadku braku porozumienia stron co do przedmiotów wchodzących w skład spadku lub sposobu podziału, można wnieść sprawę do sądu. W trakcie postępowania sąd będzie ustalał, co wchodzi w skład spadku, a następnie dokona podziału majątku spadkowego. Udowodnienie co wchodziło (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika