Prawo jazdy ma dłuższą ważność w pandemii...

Wielu osobom ważność prawa jazdy kat. B upłynęła w czasie epidemii. Czy zachowuje ono nadal ważność w czasie epidemicznym?

Ważność prawa jazdy

Mimo widocznej poprawy sytuacji epidemicznej, nadal mamy w Polsce stan epidemii.

Zgodnie przepisami tzw. tarczy antykryzysowej ważność tego dokumentu jest zachowana w czasie epidemicznym.

Przedłużenie ważności dokumentów, uprawnień i wpisów związanych z kierowaniem pojazdami zostało bowiem uregulowane w ustawie z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Porady prawne

Przepis, który ma zastosowanie w tej sytuacji (art. 15zzzw), został dodany powyższą ustawą do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Jeśli więc chodzi o przedłużenie ważności dokumentu prawa jazdy w stanie epidemii, to kwestie te są obecnie uregulowane w tzw. ustawie covidowej, tj. ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W treści art. 15 zzzw przyjęto, że w przypadku, gdy ważność prawa jazdy czy też uprawnień do kierowania pojazdami upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że terminowe prawo jazdy zachowuje ważność do czasu upływu 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Każdy kierowca powinien jednak pamiętać o tym limicie dni na załatwianie formalności (np. badania lekarskie czy psychologiczne, wymiana dokumentu na nowy blankiet) i wymienić prawo jazdy, którego termin upłynął, tak szybko jak będzie to możliwe. 

Dla kierowcy oznacza to, że jego terminowe prawo jazdy zachowuje ważność do czasu odwołania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego. Jednakże zainteresowany musi pamiętać o limicie 60 dni na załatwienie formalności, w tym badań lekarskich oraz psychologicznych (o ile takie są wymagane) i wymianę dokumentu prawa jazdy na nowy blankiet.

Czy polskie przepisy covidowej skutecznie przedłużają ważność prawa jazdy za granicą? 

Czy przepis dotyczący wydłużenia ważności prawa jazdy wynikający z ustawy covidowej, będzie skuteczny również za granicą? Jeśli według prawa krajowego prawo jazdy zachowuje ważność, to powinno być honorowane również w innych państwach-stronach konwencji o ruchu drogowym. Inną kwestią pozostaje wytłumaczenie i przekonanie funkcjonariusza zagranicznej policji o ważności prawa jazdy, jeśli zawiera w swojej treści termin ważności, który upłynął. W takim przypadku może się okazać, że wydruk treści ustawy wraz z tłumaczeniem na język obcy nie są wystarczające i sprawa może trafić na drogę sądową zgodnie z prawem miejsca zatrzymania do kontroli.

Zgodnie z art. 15zzzw pkt 1) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w przypadku, gdy ważność prawa jazdy, (…) upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

Prawo jazdy krajowe jest respektowane w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, państwach, które ratyfikowały konwencję o ruchu drogowym, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. Ponadto kierowca może zagranicą legitymować się dodatkowo wydanym międzynarodowym prawem jazdy. Na podstawie art. 41 ww. konwencji umawiające się Strony uznają:

  1. każde krajowe prawo jazdy, sporządzone w ich języku narodowym lub w jednym z ich języków narodowych, a jeżeli nie jest sporządzone w takim języku, to, do którego jest dołączony uwierzytelniony przekład;
  2. każde krajowe prawo jazdy zgodne z postanowieniami załącznika 6 do niniejszej konwencji oraz
  3. każde międzynarodowe prawo jazdy zgodne z postanowieniami załącznika 7 do niniejszej konwencji,

– jako uprawniające na ich terytoriach do kierowania pojazdem, który należy do kategorii wymienionych w prawie jazdy, pod warunkiem, że prawo jazdy jest nadal ważne oraz, że zostało wydane przez inną Umawiającą się Stronę lub jeden z jej organów terenowych albo przez stowarzyszenie upoważnione do tego przez tę inną Umawiającą się Stronę lub jeden z jej organów terenowych. Postanowień niniejszego ustępu nie stosuje się do praw jazdy osób uczących się kierowania pojazdami. (…)

Aktualność badań dla kierowców (np. kierowców zawodowych) w pandemii

Kierowca zawodowy, któremu w okresie ogłoszonego stanu epidemii COVID-19 upłynął termin ważności badań lekarskich i psychologicznych, zachowuje uprawnienia do wykonywania zawodu, a ważność badań ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

Stanowi o tym ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych („ustawa covidowa”).

Przepisy art. 12a ust. 1 pkt 2 ustawy covidowej przewidują zawieszenie – na czas ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – m.in. obowiązku polegającego na wykonywaniu badań lekarskich i psychologicznych kierowców, o których mowa w art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Natomiast w art. 15zzzw ustawy covidowej przewidziano przedłużenie – do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później – m.in. prawa jazdy, uprawnień do kierowania pojazdami, wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego – których ważność upłynęła w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Należy jednak pamiętać o wskazanym wyżej limicie 60 dni na przeprowadzenie niezbędnych badań lekarskich oraz psychologicznych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Pamiętaj, że:

  • Zgodnie z art. 15 zzzw ustawy covidowej, jeżeli ważność prawa jazdy, czy też uprawnień do kierowania pojazdami upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów lub uprawnień ulega przedłużeniu do upływu 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568, z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1842, z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 919, z późn. zm.).

Na podst. bip.brpo.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne