Spółka z o.o. komandytowa - opinia prawna

Stan faktyczny

Trzy osoby są wspólnikami sp. z o. o., a jednocześnie są one członkami jej zarządu. Planowane jest utworzenie spółki komandytowej, w której komplementariuszem miałaby być sp. z o. o. zaś komandytariuszami jej wspólnicy, jako osoby fizyczne. Czy jest możliwe założenie spółki komandytowej przez spółkę z o.o. i osoby fizyczne - członków zarządu tej spółki z o.o.? Kto powinien reprezentować spółkę z o.o, przy zawieraniu umowy spółki komandytowej? W jaki sposób może być reprezentowana spółka komandytowa? Czy potrzebne jest pełnomocnictwo dla komandytariuszy (tu - osób fizycznych) do reprezentowania spółki, czy też wystarczy, żeby te same osoby reprezentowały ją jako członkowie zarządu spółki z o. o. - jedynego komplementariusza? Jak powinno to wyglądać od strony praktycznej - przecież są to te same osoby? Czy powinno się stosować jakieś formy odróżniania funkcji, w której przy danej czynności taka osoba występuje (np. poprzez stosowanie różnych pieczątek)?

Opinia prawna 

Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych: 

  • Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r. Nr 94, poz. 1073 ze zm.) - dalej ksh

Spółka z o.o. jako wspólnik spółki komandytowej

Wspólnikami spółki komandytowej mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz tzw. ułomne osoby prawne. Jak więc wynika z powyższego, osoba prawna (np. sp. z o. o.) może zostać komplementariuszem jak i komadytariuszem w spółce komandytowej, jednocześnie komadytariuszami lub komplementariuszami mogą być osoby fizyczne.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że komplementariuszem spółki komandytowej będzie sp. z o.o., a komandytariuszami wspólnicy tej spółki - jako osoby fizyczne.

Co do zasady nie ma przeciwwskazań do utworzenia spółki komandytowej w w/w sposób, jednakże należy pamiętać o przepisie z art. 211 ksh, zgodnie z którym, członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zgody udziela organ uprawniony do powołania zarządu.

Jeżeli utworzona spółka komandytowa będzie zajmowała się sprawami konkurencyjnymi wobec sp. z o. o. (komplementariusza) wówczas należy zastosować się do art. 211 ksh - należy uzyskać zgodę spółki. Jeżeli jednak nie będą to sprawy konkurencyjne wówczas w/w zgoda nie będzie potrzebna. Zgodnie z § 2 powyższego artykułu, jeśli umowa nie stanowi inaczej, zgody tej udziela organ powołujący zarząd, czyli najczęściej zgromadzenie wspólników. Oczywiście w praktyce w opisanym przypadku problem otrzymania zgody na działalność konkurencyjna nie wystąpi z uwagi na tożsamość osób zwracających się o zgodą i jej udzielających.

Reprezentacja spółki z o.o. przy zawieraniu umowy spółki komandytowej

Zgodnie z art. 210 § 1 k.s.h., w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

Przyjmuje się, że przez "umowy zawierane między członkiem zarządu a spółką" rozumie się wszelkie umowy, jakie członek zarządu zawiera ze spółką, nie zaś tylko te umowy, które stanowią podstawę sprawowania funkcji członków zarządu spółce. Chodzi zatem zarówno takie umowy, które mogą wiązać się z pełnioną funkcją, jak i te, które nie są związane z wykonywaniem funkcji członka zarządu, ale są zawierane przez osobę fizyczną poza źródłem kompetencji (Rodzynkiewicz Mateusz Kodeks spółek handlowych. Komentarz Warszawa 2007 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, wydanie II).

W związku z powyższym, spółkę z o.o. powinna reprezentować rada nadzorcza - o ile jest w spółce powołana, bądź pełnomocnik wybrany uchwałą zgromadzenia wspólników.

W przypadku, gdy w spółce funkcjonuje rada nadzorcza, a zgromadzenie powołało pełnomocnika do reprezentacji spółki - o pierwszeństwie w reprezentacji powinna rozstrzygać bądź umowa spółki, bądź uchwała o powołaniu pełnomocnika (Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Tom I i II, Zakamycze, 2005, wyd. III). Jednakże, w doktrynie, wyrażany jest także pogląd o pierwszeństwie pełnomocnika, jako osoby wskazanej przez najwyższy organ w spółce (K. Kohutek, M. Olczyk, A. Rachwał, M. Rusinek, M. Spyra, M. Wyrwiński, Komentarz do ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw).

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika