18.3.2019

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Sprawa uszczuplenia VAT przeterminowana

Postępowanie karne przeciwko osobie zaczyna się, gdy postanowienie o zarzucie zostaje jej ogłoszone, a nie gdy tylko zostaje ono sporządzone. Orzekł tak Sąd Najwyższy, który w konsekwencji uchylił skazanie obywatela za uszczuplenie podatku VAT, a sprawę umorzył z powodu przedawnienia.

Po kasacji Rzecznika Sąd Najwyższy umorzył sprawę uszczuplenia VAT. Powodem - błędy sądów

7 marca 2019 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt V KK 91/18) uwzględnił kasację Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie pana Przemysława. Uznał, że dwa sądy rażąco naruszyły przepisy, błędnie uznając że wszczęcie postępowania przeciwko osobie następuje z chwilą sporządzenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów - nie zaś z chwilą jego ogłoszenia danej osobie.

Porady prawne

Skutkiem błędu było prawomocne skazanie pana Przemysława na 1,6 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu -  mimo przedawnienia karalności czynu, co według prawa jest tzw. bezwzględną przyczynę odwoławczą.

SN uwzględnił więc argumentację RPO, który wskazywał, że w tej sprawie nie mogło dojść do skazania. Dwa sądy zawyżyły bowiem karę grożącą podsądnemu i błędnie uznały, że postępowanie zaczyna się od sporządzenia zarzutu - przez co o 5 lat wydłużyły termin przedawnienia karalności

Historia sprawy

W maju 2014 r. sąd rejonowy uznał pana Przemysława za winnego przestępstwa z art. 56 § 1 Kodeksu karnego skarbowego. Polegało ono na tym, że od września do października 2005 r. uszczuplił podatek od towarów i usług w łącznej kwocie 379 tys. zł.

Został za to skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat i 12 tys. zł grzywny. Zobowiązano go także do zapłaty  uszczuplonego podatku. W 2015 r. sąd okręgowy jako oczywiście bezzasadną, oddalił apelację obrony

Kasacja RPO

Rzecznik w 2018 r. złożył kasację na korzyść skazanego. Wniósł by Sąd Najwyższy uchylił oba wyroki i umorzył postępowanie wobec przedawnienia karalności czynu.

RPO wskazał, że panu Przemysławowi zarzucono przestępstwa z okresu wrzesień-październik 2005 r. Wtedy art. 56 K.k.s. - będący podstawą jego skazania -  stanowił że za uszczuplenie podatku grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności do lat 2, albo obie te kary łącznie. Od 17 grudnia 2005 r. ustawodawca radykalnie zaostrzył odpowiedzialność za ten czyn, zwiększając górną granicę odpowiedzialności do 5 lat pozbawienia wolności. Według art. 2 par. 2 K.k.s. jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa skarbowego, to należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.

W ocenie Rzecznika nie budzi wątpliwości, że akceptując opis i ocenę prawną czynu dokonaną przez sąd I instancji, sąd okręgowy rażąco naruszył  art. 2 par. 2 K.k.s., skoro w dacie wyroku przestępstwo to było zagrożone karą dwuipółkrotnie wyższą niż w dacie jego popełnienia.

Uchybienie to spowodowało zaś dalsze negatywne konsekwencje dla oskarżonego. Przy obliczaniu terminów przedawnienia czynu sąd okręgowy uznał bowiem, iż podstawowy termin przedawnienia karalności wynosi 10 lat -  jako czynu zagrożonego karą do 5 lat pozbawienia wolności. Tymczasem, jak słusznie uznał Sąd Najwyższy w postanowieniu z 22 marca 2016 r., przy ustalaniu terminu wyjściowego przedawnienia uwzględnia się nie ustawowe zagrożenie czynu z daty orzekania, ale sankcję karną z chwili popełnienia przestępstwa. Z tego wynika zaś, że terminem przedawnienia czynu pana Przemysława - jako popełnionego w czasie, gdy był on zagrożony karą do 2 lat pozbawienia wolności – jest 5 lat, a nie 10, jak przyjął sąd.

Przy przyjęciu, że termin przedawnienia w tej sprawie wynosił 5 lat, kluczową staje się kwestia zasadnicza, czy przed jego upływem wszczęto postępowanie karne przeciwko panu Przemysławowi. 

Sąd okręgowy nie zaakceptował poglądu, jakoby wszczęcie postępowania przeciwko oskarżonemu następowało dopiero z chwilą jego przesłuchania, nie zaś postawienia zarzutu. Należy zatem zapytać, czy do wszczęcia postępowania przeciwko osobie wystarczające jest sporządzenie decyzji o zarzucie, czy też konieczne jest jeszcze jej ogłoszenie podejrzanemu. W ocenie RPO sąd okręgowy dopuścił się błędnego poglądu prawnego, że już samo sporządzenie postanowienia o przedstawieniu zarzutów powoduje przejście postępowania z fazy „w sprawie” w fazę „przeciwko osobie” – co rażąco obraża art. 44 § 5 K.k.s.

Według kasacji wywód sądu okręgowego jest wynikiem powierzchownej analizy problemu. Niezbędna jest zaś analiza materiału dowodowego, pozwalającego ocenić sprawę na 31 grudnia 2010 r. – kiedy upływał termin przedawnienia czynu zarzuconego panu Przemysławowi.

Postępowanie może przejść z fazy „in rem” w fazę „in personam” bez ogłoszenia zarzutu tylko jeśli sprawca ukrywa się lub jest nieobecny w kraju. Oceniając zaś sprawę na dzień 31 grudnia 2010 r. można stwierdzić, że podejrzany nie stawił się bez usprawiedliwienia na termin pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego, wyznaczony na 29 grudnia 2010 r. Przebywał jednak w miejscu swojego zamieszkania, którego adres tydzień wcześniej podała jego krewna, a 23 grudnia 2010 r. odebrał on nadane z Urzędu Kontroli Skarbowej wezwanie na tę czynność. Powody jego niestawiennictwa nie zostały wyjaśnione. Było to bowiem poza zainteresowaniem organów ściągania, jak i sądu, skoro nie rozważał on możliwości negatywnej przeszkody procesowej w tej sprawie.

Orzeczenie SN

Na rozprawie Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów uwzględnił kasację i umorzył postępowanie z powodu przedawnienia karalności czynu pana Przemysława.   

Do kasacji RPO przychylił się prokurator obecny w SN. O jej oddalenie wniósł zaś przedstawiciel organów skarbowych.

Źródło: rpo.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kiedy prowadzi się śledztwo, a kiedy dochodzenie w sprawie karnej?

Kiedy prowadzi się śledztwo, a kiedy dochodzenie w sprawie karnej?

  W jakich sprawach prowadzi się dochodzenie? Dochodzenie jest uproszczoną formą prowadzenia postępowania przygotowawczego (przedsądowego) w sprawie karnej. Generalnie można powiedzieć, iż jest ono prowadzone w drobniejszych sprawach. Zgodnie z art. 325b § 1 K.p.k., dochodzenie prowadzi się w sprawach o przestępstwa należące do właściwości sądu rejonowego (aby sprawdzić, (...)

Jaka droga jest najlepsza dla sporu o zniesławienie?

Jaka droga jest najlepsza dla sporu o zniesławienie?

Czy ścieżka cywilna w sporze z dziennikarzami o publikację stanie się popularniejsza niż karna? Być może zadecyduje o tym praktyka (...)Tą kwestią zajmował się także Trybunał Konstytucyjny. Nie orzekł jednak niekonstytucyjności przepisów karnych o zniesławieniu, w szczególności w mediach (dopuszczające karę więzienia do dwóch lat, szczegóły ramka). TK nie dopatrzył się naruszenia (...)

Proces karny i postępowanie cywilne - wzajemne zależności

Proces karny i postępowanie cywilne - wzajemne zależności

  Co do zasady postępowanie cywilne służy załatwianiu spraw cywilnych, zaś postępowanie karne - spraw karnych. Odmienne są więc przedmioty tych postępowań. Różne też normy prawne mają być w tych postępowaniach realizowane. Postępowanie cywilne służy bezpośrednio ochronie sfery prawnej poszczególnych podmiotów prawnych. Postępowanie karne zmierza zaś do (...)

Sądy zgubiły kilkaset spraw, najwięcej w Poznaniu

Sądy zgubiły kilkaset spraw, najwięcej w Poznaniu

W zeszłym roku zaginęło aż 321 akt w całym kraju. 182 akta dotyczyły spraw cywilnych, a 74 spraw karnych. Najwięcej takich sytuacji miało miejsce w 2010 roku w apelacji poznańskiej – donosi Gazeta Prawna. Zginęło tam 91 akt, czyli o 11 więcej niż w poprzednim roku. W apelacji wrocławskiej liczba zaginionych akt jest mniejsza – zniknęło ich 38, ale niestety to o 13 dokumentów (...)

Umocowanie asesora do orzekania w sprawach karnych

Umocowanie asesora do orzekania w sprawach karnych

Umocowanie asesora do sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez orzekanie w sprawach karnych nie ulega wątpliwości - uznał SN. ##baner## Orzeczenie SN w sprawie Sąd Rejonowy w Kartuzach, orzekając w składzie jednego asesora sądowego, wyrokiem z 29 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt II K 984/17 uznał O. B.-R. za winną przestępstwa z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 305 (...)

Jaką reformę procesu karnego przygotowano?

Jaką reformę procesu karnego przygotowano?

Rada Ministrów zaaprobowała przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości reformę Kodeksu postępowania karnego. Proponowane rozwiązania służą usprawnieniu, uproszczeniu i przyspieszeniu postępowań przed sądem. Co przewiduje projekt? Projekt zakłada uproszczenie postępowania karnego. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom sądy będą działać sprawniej, szybciej i  bardziej (...)

Wezwany na świadka? Dostaniesz za benzynę

Wezwany na świadka? Dostaniesz za benzynę

Teraz jadąc do sądu na sprawę karną możemy wydać na paliwo nawet 200 złotych, a odzyskamy jak za najtańszy bilet PKP." Sytuację ma zmienić nowelizacja kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z nią osoby, które dostaną wezwanie do sądu w charakterze świadka, będą traktowane przy zwrocie kosztów tak samo. Obecnie w korzystniejszej sytuacji są świadkowie w sprawach cywilnych. (...)

Każdy świadek odzyska koszty dojazdu

Każdy świadek odzyska koszty dojazdu

Nic nie uzasadnia różnicowania sytuacji osoby wezwanej w sprawie cywilnej i karnej – orzekł Trybunał Konstytucyjny. W pierwszym przypadku  świadkowi zwracane są faktycznie poniesione koszty podróży. W drugim przysługuje ryczałt kosztów komunikacją masową, np. PKP. Według TK łamie to ustawę zasadniczą. Podważone przepisy będą jednak obowiązywać jeszcze (...)

Nie wszyscy chcą magistrów prawa przed sądem

Nie wszyscy chcą magistrów prawa przed sądem

Absolwent studiów prawniczych dostanie prawo reprezentowania stron procesów przed sądami rejonowymi. Będzie to niemożliwe tylko w przypadku spraw karnych i rodzinnych – donosi Rzeczpospolita. Takie rozwiązanie w postaci zmiany art. 87 kodeksu postępowania cywilnego przegłosowali posłowie z sejmowej podkomisji, która zajmuje się nad projektem ustawy o państwowych (...)

Sędzia wojskowy orzeknie w zwykłej sprawie karnej?

Sędzia wojskowy orzeknie w zwykłej sprawie karnej?

Resort sprawiedliwości chce, by mógł to robić w czasie pokoju. Ma to odciążyć sądy powszechne. – Dziś w Polsce jest 54 sędziów wojskowych. To grupa nieduża, ale w porównaniu z sędziami sądów powszechnych znacznie mniej obciążona liczbą i stopniem skomplikowania spraw – wskazuje na łamach Gazety Prawnej Michał Królikowski, wiceminister sprawiedliwości. Ministerstwo (...)

Więcej wyroków bez przeprowadzania procesu

Więcej wyroków bez przeprowadzania procesu

W zeszłym roku blisko 225 tys. spraw karnych udało się zakończyć już na pierwszej rozprawie. Takich spraw może być wkrótce jeszcze więcej. Ugoda z prokuratorem i dobrowolne poddanie się karze miałyby być możliwe w przypadku większości przestępstw – czytamy na łamach Rzeczpospolitej. Poznańscy eksperci pracujący w zespole nad zmianami w prawie karnym proponują poszerzyć (...)

Status pokrzywdzonego w spawie przeciwko nieuczciwemu sędziemu czy komornikowi

Status pokrzywdzonego w spawie przeciwko nieuczciwemu sędziemu czy komornikowi

Jeśli ktoś ukradnie nam rower, dostaniemy status pokrzywdzonego i prawo do zażalenia, gdy policja bądź prokurator odmówią śledztwa. Jeśli urzędnik, komornik, czy sędzia nadużyje swej władzy, bądź nie dopełni obowiązków - takiego statusu nie dostaniemy. (...)Znaczna część polskiego wymiaru sprawiedliwości uważa bowiem, że poszkodowane przez przestępstwa urzędnicze (...)

Mediacja w sprawach karnych

Mediacja w sprawach karnych

W  styczniu 2003 r. zmieniono nawet kodeks, rozszerzając możliwość prowadzenia mediacji między sprawcą a ofiarą bez ograniczenia typu spraw. Sądy coraz częściej korzystają z tej instytucji: w 1998 r. zastosowano ją w 18 sprawach, a w 2004 r. już w ok. 4000. (...)Przekonywano także, że coraz więcej rządów państw widzi, iż rozwiązywanie konfliktów i sporów powinno odbywać (...)

Wdrożenie europejskiego nakazu dochodzeniowego

Wdrożenie europejskiego nakazu dochodzeniowego

Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego wprowadza do polskiego prawa mechanizm europejskiego nakazu dochodzeniowego. Czemu mają służyć zmiany? Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw stanowi implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/41/UE z dnia (...)

Zmowy cenowe na kolei. Pięciu ukaranych przedsiębiorców

Zmowy cenowe na kolei. Pięciu ukaranych przedsiębiorców

Prezes UOKiK wydał dwie decyzje stwierdzające nieprawidłowości podczas przetargu na modernizację linii kolejowej Warszawa Okęcie-Radom. Decyzje dotyczą przetargu organizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe w 2011 r. Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie i wybudowanie zintegrowanego systemu sterowania i kierowania ruchem kolejowym na linii Warszawa Okęcie-Radom. Na realizację zamówienia (...)

Posiadanie małej ilości narkotyku bez kary

Posiadanie małej ilości narkotyku bez kary

Prokurator umorzy postępowanie, gdy zatrzymany posiadał bardzo niewielkie ilości narkotyku przeznaczonego ewidentnie na cele własnej konsumpcji. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Projekt znajduje się obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych. Ustawodawca wprowadził do dokumentu nowy art. 62a, który pozwoli prokuraturze (...)

Immunitet nie chroni już Kaczyńskiego

Immunitet nie chroni już Kaczyńskiego

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zrzekł się immunitetu parlamentarnego – poinformował rzecznik PiS Adam Hofman. Sejmowe głosowanie nad uchyleniem immunitetu miało się odbyć jutro. Teraz nie będzie potrzebne.  Wnioskował o to były wicepremier i lider LPR Roman Giertych – przypomina Gazeta Wyborcza. Chodzi o spór sądowy, do jakiego doszło po wywiadzie Giertycha. Były (...)

Radca prawny może więcej

Radca prawny może więcej

Radcowie prawni będą upoważnieni do przygotowania oraz podpisania aktu oskarżenia oraz pełnienia funkcji pełnomocnika stron w procesie karnym - donosi dzisiejsza Gazeta Prawna. Monopol na sprawy karne odbiera adwokatom duża nowelizacja kodeksów: karnego, postępowania karnego, karnego wykonawczego, oraz karnego skarbowego, którymi zajmował się wczoraj Senat. „Dziś (...)

Coraz więcej wyroków w sprawach karnych zapada na pierwszej rozprawie

Coraz więcej wyroków w sprawach karnych zapada na pierwszej rozprawie

Blisko 280 tys. oskarżonych w ubiegłym roku usłyszało wyrok na pierwszej rozprawie. Postanowili poddać się karze bez prowadzenia żmudnego i kosztownego procesu. Takich wyroków z roku na rok jest coraz więcej. Można już mówić o sukcesie: prokuratorzy i sądy bardzo śmiało korzystają z instytucji dobrowolnego poddania się karze. Zapadają wyroki bez prowadzenia rozprawy. Z zapowiedzi (...)

W jakich sprawach pełnomocnikiem nie może być rzecznik patentowy?

W jakich sprawach pełnomocnikiem nie może być rzecznik patentowy?

Rzecznicy patentowi nie mogą występować jako pełnomocnicy swoich klientów w sprawach karnych dotyczących ochrony znaków towarowych - przesądził Trybunał Konstytucyjny. Do tej pory praktyka prokuratur w dopuszczaniu rzeczników patentowych do postępowania karnego w takich sprawach, jak m.in. podrabianie znaków towarowych, wprowadzanie podróbek do obrotu, była różna. Rzeczpospolita 28.07.2006 (...)

Przed jakimi sądami będą sądzeni żołnierze?

Przed jakimi sądami będą sądzeni żołnierze?

Jakie sprawy teraz podlegają orzecznictwu sądów wojskowych i co przewidują przepisy? Obecnie Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego przewidują, iż tylko do dnia 31 grudnia 2007 r., orzecznictwu sądów wojskowych podlegają sprawy żołnierzy w czynnej służbie wojskowej o wszystkie przestępstwa (pospolite i wojskowe) popełnione w czasie pełnienia tej służby oraz pracowników (...)

Dane osób publicznych także podlegają ochronie

Dane osób publicznych także podlegają ochronie

Zakaz publikowania w prasie danych osób, przeciwko którym toczy się sprawa karna, dotyczy także tych pełniących funkcje publiczne. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 18 marca 2008 r. (sygn. IV CSK 474/07). (...) SN nie zgodził się z pozwanymi, że zakaz przewidziany w art. 13 ust. 2 nie dotyczy osób publicznych, bo uchyla go art. 14 ust. 6 prawa prasowego pozwalający (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

  Rozdział 1 działu II Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) określa właściwość i skład sądu karnego. W których sprawach orzeka sąd rejonowy? Właściwość sądów jest wyznaczana przez przedmiot orzekania, a nie przez ilość wysiłku organizacyjnego czy intelektualnego, jaki trzeba włożyć w zbadanie sprawy przed wyrokowaniem. Ustalanie właściwości (...)

PIT 2013. Niezłożenie zeznania podatkowego może być przestępstwem

PIT 2013. Niezłożenie zeznania podatkowego może być przestępstwem

Złożenie deklaracji po terminie to z reguły wykroczenie karne skarbowe, za które podatnik może być wzięty do odpowiedzialności. Gdy okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości, sprawa może być zakończona tylko mandatem. Jeżeli zeznanie jest prawidłowo wypełnione, uzyskane przychody ujawnione i nie występuje narażenie podatku na uszczuplenie, a jedynie (...)

Nie można karać za słowa

Nie można karać za słowa

Jakakolwiek sankcja karna nałożona za przekroczenie granic wolności słowa stanowi naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - czytamy na łamach gazety Wyborczej. Uznał tak Trybunał w Strasburgu w sprawie radnego z Knyszyna. W 2005 roku mężczyzna na sesji Rady Miejskiej postawił publicznie szereg zarzutów dyrektorowi tamtejszego Zespołu Szkół Ogólnokształcących (...)

Czy wyroki będą uchylane?

Czy wyroki będą uchylane?

Błąd w sposobie delegowania sędziów może spowodować uchylenie tysięcy wyroków – ustaliła „Rz”. W Szczecinie sprzeczny z prawem tryb stosuje się od 12 lat. Niebezpieczną furtką, która może pozwolić uchylić wyrok, a nawet spowodować przedawnienie spraw, jest błędne delegowanie sędziów przez prezesów sądów. Rzeczpospolita 18.07.2008 (...)

PIT 2013. Co grozi za ukrywanie dochodów?

PIT 2013. Co grozi za ukrywanie dochodów?

Nie dość, że zapłacisz fiskusowi 75 proc. zatajonej kwoty, to jeszcze możesz trafić do więzienia. Wypełniając PIT za rok 2013 musimy wykazać wszystkie zarobione kwoty, które podlegają opodatkowaniu. Tymczasem ukrywanie dochodów jest jednym z częstszych nadużyć popełnianych przez podatników. Kłopoty zaczynają się, gdy nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć urzędnikom, (...)

Kiedy można przekształcić śledztwo w dochodzenie?

Kiedy można przekształcić śledztwo w dochodzenie?

Zagadnieniem jakim zajmował się Sąd Najwyższy było udzielenie odpowiedzi na pytanie czy dopuszczalne jest prowadzenie przez sąd postępowania uproszczonego w sytuacji, gdy początkowo sprawa o czyn, który uzasadnia prowadzenie odrębnego dochodzenia na podstawie art. 325b, była prowadzona łącznie z inną sprawą o czyn, co do którego było prowadzone śledztwo a następnie sprawa ta została (...)

Gdy były pracownik prowadzi działalność konkurencyjną - opinia prawna

Gdy były pracownik prowadzi działalność konkurencyjną - opinia prawna

Stan faktycznyByły pracownik  (handlowiec) pod koniec kwietnia bieżącego roku, podczas wizyty w firmie zabrał ze sobą notatnik, w którym opisani byli kontrahenci naszej firmy. Dowiedzieliśmy się kilka dni później, że od maja podjął pracę u naszej konkurencji. Przedmiotowy zeszyt zawierał opisy firm (działalności, właścicieli, asortymentu i przeprowadzonych rozmów z nami), które (...)

Jakie są prawa i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu karnym?

Jakie są prawa i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu karnym?

Kto ma status pokrzywdzonego w postępowaniu karnym? Pokrzywdzony to osoba, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone. Pokrzywdzona może być również np. spółka (podmiot zbiorowy). W jej imieniu występuje osoba uprawniona. Jeżeli pokrzywdzony nie ma ukończonych 18 lat albo jest ubezwłasnowolniony bądź niesamodzielny, to może być reprezentowany przez (...)

Jakie dowody są dopuszczane w procesie karnym, a jakie nie?

Jakie dowody są dopuszczane w procesie karnym, a jakie nie?

    Kto ma prawo inicjatywy dowodowej? Proces karny nie zna legalnej teorii dowodowej, a w Kodeksie postępowania karnego nie sformułowano zamkniętego katalogu dowodów, w związku z czym dowodem może być wszystko to, co przyczynić się może do wyjaśnienia prawdy. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, dowody przeprowadza się: na wniosek stron, podmiotu określonego (...)

Precedensowe postępowanie w sprawie korupcji w piłce nożnej

Precedensowe postępowanie w sprawie korupcji w piłce nożnej

Sądowego finału największego śledztwa w historii naszego wymiaru sprawiedliwości nie należy się spodziewać szybko – rozprawa nad „futbolową ośmiornicą” może potrwać nawet kilka lat. Ponad 190 osób z zarzutami, 77 oskarżonych, 17 skazanych i 28, którzy dobrowolnie poddali się karze – to bilans kilku lat pracy wrocławskiej prokuratury. Końca śledztw jednak (...)

Sędzia nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za działania, do których był ustawowo uprawniony

Sędzia nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za działania, do których był ustawowo uprawniony

Sąd Najwyższy nie podzielił stanowiska, jakoby sędzia zezwalając przedstawicielom środków masowego przekazu na utrwalenie obrazu i dźwięku podczas posiedzenia Sądu Okręgowego w Warszawie, a następnie ogłaszając orzeczenie uwzględniające zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa, nie dopełnił obowiązków służbowych wynikających z przepisów kodeksu postępowania (...)

Immunitet sędziego uchylony za zbrodnie komunistyczne

Immunitet sędziego uchylony za zbrodnie komunistyczne

Immunitet sędziego, który w okresie stanu wojennego orzekał w SN, został prawomocnie uchylony w Izbie Dyscyplinarnej SN. Uchwała Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej  Uchwałą z dnia 8 lipca 2021 r. (sygn. akt II DIZ 2/21) Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej utrzymał w mocy uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 29 sierpnia 2019 r. (sygn. akt I DO 29/19) zezwalającą na pociągniecie (...)

Dłuższe kary dla przestępców?

Dłuższe kary dla przestępców?

Przełomowe zmiany w Kodeksie karnym Groźni dla społeczeństwa bandyci, którzy popełniają przestępstwo za przestępstwem, nie będą już korzystać na tym, że dzięki stosowanej obecnie przez sądy karze łącznej i wyrokowi łącznemu, idą do więzienia na diametralnie mniej lat niż na to zasłużyli. Kara łączna i wyrok łączny zostaną zlikwidowane – kary za wszystkie czyny (...)

Zawiadomienie nie zawsze musi być osobiste

Zawiadomienie nie zawsze musi być osobiste

Oskarżony – zawiadomiony osobiście o terminie - nie stawił się w sądzie na pierwszą rozprawę. Sąd postanowił zatem, że będzie ją prowadził bez jego obecności (na podstawie art. 377 § 3 k.p.k.). Sprawa była wielokrotnie odraczana. Przepis art. 377 § 5 k.p.k. stanowi, że o każdym następnym terminie trzeba powiadomić oskarżonego. W niniejszej sprawie oskarżony nie (...)

Za wykroczenie zapłaci właściciel pojazdu...

Za wykroczenie zapłaci właściciel pojazdu...

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 5 grudnia 2019 r. wydał wyrok w sprawie C-671/18 - Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB). Wskazał w nim, że właściwy organ państwa wykonującego nie może odmówić uznania i wykonania kary pieniężnej w związku z wykroczeniem drogowym, nałożonej na osobę, na której nazwisko jest zarejestrowany (...)

Prezydencka wersja reformy sądownictwa

Prezydencka wersja reformy sądownictwa

Prezydent przedstawił projekt ustawy o Sądzie Najwyższym  Prezydencki projekt nowej ustawy o Sądzie Najwyższym jest przedstawiany w roku, w którym Sąd Najwyższy obchodzi stulecie swojego istnienia. To dobry moment, aby zaproponować zreformowaną strukturę organizacyjną oraz zakres kompetencji Sądu Najwyższego. Pozwoli to  lepiej realizować wyznaczone Sądowi Najwyższemu, (...)

Za 40 zł możesz uzyskać ochronę w relacjach z fiskusem

Za 40 zł możesz uzyskać ochronę w relacjach z fiskusem

Indywidualna interpretacja podatkowa nie ma mocy wiążącej. Pozwala jednak bezpieczniej rozliczyć należności wobec fiskusa gdyż daje ochronę i to zarówno w zakresie finansowym, jak też i odpowiedzialności karnej skarbowej. Kiedy przepisy prawa wydają się podatnikowi niejasne, gdy ma wątpliwości co do poprawności swojego postępowania w obrębie prowadzonej działalności, zawsze może (...)

Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna sędziów

Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna sędziów

Czy sprawy dyscyplinarne sędziów muszą być rozpatrywane po wyroku karnym? - na to pytanie odpowie Sąd Najwyższy   Popełniający przestępstwo sędzia odpowiada karnie i dyscyplinarnie. Czy sprawa dyscyplinarna powinna czekać na zakończenie sprawy karnej? To poważny problem, a zdania są podzielone. W efekcie jedne sądy sądzą równolegle, a inne zawieszają sprawę i czekają na wyrok (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zbieg przestępstwa skarbowego i powszechnego

Zbieg przestępstwa skarbowego i powszechnego

Toczy się sprawa przeciwko b.prezesowi z art. 56 par. 2 kks oraz jako druga, sprawa z art. 18 kk w zw. z art.271.Spółka, jako pośrednik rozliczyła podatek VAT wykazany w fakturach nabycia otrzymanych (...)

Wniosek o zawieszenie postępowania apelacyjnego

Wniosek o zawieszenie postępowania apelacyjnego

Wyrokiem Sądu Rejonowego w lutym 2006 roku zostałem skazany wyrokiem z jednoczesnym warunkowym zawieszeniem wykonania kary. Na wyrok ten wniosłem apelację do Sądu Okręgowego. Sąd Okręgowy wyznaczył (...)

Odszkodowanie a sprawa karna

Odszkodowanie a sprawa karna

Czy można skierować pozew cywilny przeciw sprawcy wypadku (pozew o odszkodowanie), jeśli jest już wyrok karny w sprawie (w I instancji w Sadzie Rejonowym), ale sprawę ma rozpatrzyć jeszcze sąd okręgowy (...)

Obowiązki świadka w sprawie karnej

Obowiązki świadka w sprawie karnej

Jakie są obowiązki świadka w sprawie karnej? Procedura karna reguluje szereg uprawnień oraz obowiązków świadka. Zgodnie z art. 177 § 1 k.p.k. każda osoba wezwana w charakterze świadka (...)

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a inne sprawy

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a inne sprawy

Zamierzam wystąpić do sądu o pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca dzieci (znęcanie sie fizyczne, psychiczne, nakłanianie do kradzieży, obnażanie się przed małoletnim oraz teksty na tematy seksualne). (...)

Wyłączenie sprawy do odrębnego postępowania

Wyłączenie sprawy do odrębnego postępowania

Podejrzany o przestępstwo, został wyłączony z tej sprawy i nadano jego sprawie inną sygnaturę akt. Do tego momentu miał obowiązek w ramach dozoru stawiać się trzy razy w tygodniu na policji oraz (...)

Sprawa prywatnoskargowa i o wykroczenia

Sprawa prywatnoskargowa i o wykroczenia

Czy, jeśli chodzi o wykroczenie popełniane przez oskarżonego, przeciwko któremu toczy się sprawa karna z oskarżenia prywatnego oskarżyciel może dołączyć wniosek o ukaranie za w/w wykroczenie (...)

Rozdzielenie postępowania w sprawie karnej

Rozdzielenie postępowania w sprawie karnej

Obywatel jest oskarżany w sprawie karnej wraz z drugą osobą o pomówienia i naruszenie nietykalności cielesnej. Jeden z oskarżonych będzie reprezentowany w sprawie przez pełnomocnika (adwokata) (...)

Kasacja od wyroku w sprawie karnej

Kasacja od wyroku w sprawie karnej

Czy można wystąpić o kasację prawomocnego wyroku sądu, jeśli sąd popełnił błąd? Gdzie wystąpić? Powinna być jedna sprawa sądowa, a nie kilka, bo jest zachowana przepisami ciągłość czynu (...)

Konsekwencje budowy garażu blaszanego bez zezwolenia

Konsekwencje budowy garażu blaszanego bez zezwolenia

Jakie są praktyczne konsekwencje budowy garażu blaszanego bez zezwolenia na budowę na własnej posesji (działce budowlanej). Dowiedziałem się, że w przypadku kontroli inspektora nadzoru budowlanego (...)

Sprzeciw od nakazu karnego

Sprzeciw od nakazu karnego

Sąd wydał nakaz karny. Jakie pismo powinienem wysłać do sądu, aby się odwołać od wyroku sądu? Jak będzie wyglądała ponowna rozprawa, czy będę wzywany do sądu? Oskarżonemu i oskarżycielowi (...)

Sprawa karna - upoważnienie do przejrzenia akt

Sprawa karna - upoważnienie do przejrzenia akt

Moja córka jest oskarżycielem prywatnym w sądzie. Ze względów osobistych w najbliższym czasie nie może jechać do sądu odległego o 50 km, aby przeglądnąć akta sprawy. Nadmieniam, że byłem (...)

ekstradycja do dwóch spraw karnych

ekstradycja do dwóch spraw karnych

Oosoba została poddana ekstradycji z Norwegii do Polski, do dwóch spraw karnych, do jednej ze spraw(pobicie z kradzieżą) odsiaduje wyrok ,koniec kary przypada na początek października 2009 roku,w (...)

Numer telefonu jako dowód w sprawie karnej

Numer telefonu jako dowód w sprawie karnej

Czy numer telefonu może być dowodem w sprawie ? Przestępca ma telefon w systemie X, gdzie wysyła się formularz rejestracyjny z danymi osobowymi, ale można podać fałszywe dane lub kupić kartę (...)

Sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie karnej

Sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie karnej

Sąd Rejonowy uniewinnił oskarżonego od zarzutu z art. 286 kk. Prokurator żądał dla oskarżonego kary 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat i naprawienia szkody. Ja jako oskarżyciel (...)

Pozew o odszkodowanie

Pozew o odszkodowanie

Mężczyzna został pobity przez 5 osób: trzech dorosłych i dwóch nieletnich. Zakończyła się sprawa karna, dorośli zostali skazani (ograniczenie wolności), a nieletni zostali ukarani upomnieniami (...)

Przedawnienie karalności oszustwa kredytowego

Przedawnienie karalności oszustwa kredytowego

W 2005 roku przedstawiono mi zarzut aktem oskarżenia z art. 297 § 1 kk, o czyn, który miał miejsce w grudniu 1996 roku i styczniu 1997 roku. Sprawa karna toczy się jeszcze w pierwszej instancji i (...)

Wydawanie kserokopii i odpisów akt sprawy

Wydawanie kserokopii i odpisów akt sprawy

W styczniu rozpoczęła się w sądzie przeciwko mnie sprawa karna, w której jestem oskarżony o zniszczenie mienia wartości 1000 zł .W sprawie występuję sam, bez obrońcy. Sąd przeprowadził już (...)

Warunki i zasady wydania kopii aktu oskarżenia

Warunki i zasady wydania kopii aktu oskarżenia

Mój były mąż jest opiekunem ustawowym mojego niepełnoletniego syna. Przeciwko niemu toczy się sprawa karna w sądzie o wyłudzenie pieniędzy, wytoczona przez prokuraturę. Nie znam szczegółów (...)

Zwrot kosztów oskarżycielowi posiłkowemu

Zwrot kosztów oskarżycielowi posiłkowemu

Sprawa karna o groźby karalne. Prokuratura po rozpoznaniu skierowała sprawę do sądu. W sprawie występuję jako pokrzywdzony oraz oskarżyciel posiłkowy. Oskarżony otrzymał obrońcę z urzędu. (...)

Szkoda wyrządzona przez kota

Szkoda wyrządzona przez kota

Wracałyśmy z córką z przedszkola do domu. Już na naszym podwórku, córka zauważyła swoją ulubioną lalkę "przytulanej" (tzw. "szmaciankę") pod krzakiem. Leżał na niej kot sąsiadów - niedawno (...)

Współposiadanie mieszkania wspólnego małżonków

Współposiadanie mieszkania wspólnego małżonków

Jestem razem z żoną współwłaścicielem mieszkania. Ona faktycznie nie mieszka w nim, jednak ma klucze. Czy ja mogę, w trosce o dobro mieszkania wymienić zamki? Co mi może grozić za taki czyn? (...)

Legitymacja procesowa ojca o ustalenie ojcostwa

Legitymacja procesowa ojca o ustalenie ojcostwa

Jak w świetle orzeczenia TK z dnia 28 kwietnia 2003 zmieniły się przepisy dotyczące dochodzenia ojcostwa przez ojca? Ojciec ma teraz legitymację procesową i może złożyć pozew o ustalenie jego (...)

Odpowiedzialność karna skarbowa

Odpowiedzialność karna skarbowa

Jestem byłym pracownikiem biura rachunkowego. Byłam konsultantem, opiekunem kilku firm w biurze rachunkowym. Generalnie moja praca sprowadzała się do sprawdzania księgowań, księgowania trudniejszych (...)

Postępowanie nakazowe - stawiennictwo oskarżonego

Postępowanie nakazowe - stawiennictwo oskarżonego

Otrzymałem wyrok nakazowy na wniosek straży miejskiej o ukaranie w trybie zwyczajnym z miasta na przeciwległym końcu Polski w stosunku do mojego miejsca zamieszkania. Nie zgadzam się z decyzją i (...)

Właściwość sądu i prokuratury.

Właściwość sądu i prokuratury.

Sędziowie sądu rejonowego i okręgowego w okręgu, którego popełniono przestępstwo udaremnili postępowanie karne. Po kilku latach sprawą zajmują się ci sami sędziowie, którzy są zainteresowani (...)

Egzekucja odszkodowania w sprawie karnej

Egzekucja odszkodowania w sprawie karnej

Pozwany w sprawie karnej cywilnej został uznany winnym przez sąd pierwszej instancji popełnienia przestępstwa i skazany na zapłatę odszkodowania powodowi. Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok, który (...)

Obrót podróbkami a odpowiedzialność karna

Obrót podróbkami a odpowiedzialność karna

Jak w aspekcie karnym rozumiane jest pojęcie produktu podrobionego? Co grozi za handlowanie podrobionymi produktami, np. butami, zegarkami? Ustawa prawo własności przemysłowej posługuje się pojęciem (...)

Konsekwencje fałszywych zeznań

Konsekwencje fałszywych zeznań

Jakie są konsekwencje składania fałszywych, nieprawdziwych zeznań, świadomie i z wyrachowaniem, w sprawie rozwodowej składanych w trakcie słuchania strony w trybie art. 304 k.p.c.? Jakie kryteria (...)

Odpowiedzialność karna za fałszywe zeznania

Odpowiedzialność karna za fałszywe zeznania

Czy można wnieść oskarżenie prywatne bezpośrednio do Sądu przeciwko osobie, która złożyła fałszywe zeznania? Czy procedura wymaga najpierw zgłoszenia tego faktu do Prokuratury? Złożenie fałszywych (...)

FORUM PRAWNE

Fałszywe zeznania

Fałszywe zeznania Właśnie otrzymałam pismo z sądu z informacją, że mój mąż, z którym się rozwodzę (alkoholizm męża, znęcanie się nad rodziną, wyrok za znęcanie się), powołał kilka (...)

Rozwód...pomóżcie

Rozwód...pomóżcie Chcę złożyc pozew z orzeczeniem o winie męża(wkrótce sprawa karna za znecanie,ale boję sie ze on wyjdzie z tego na czysto, jest cwanszy odemnie i przebiegły bardzo, wiem ze (...)

czy może sie zrobić sprawa karna za częściowo nie wywiązanie sie z umowy ??

czy może sie zrobić sprawa karna za częściowo nie wywiązanie sie z umowy ?? Witam ma pytanie mój mąż w 2003 roku nie wywiązał sie z umowy zlecenie, teraz zrobiła sie z tego sprawa karna. dlatego (...)

sprawa karna

sprawa karna Witam, szukam dobrego i niedrogiego adwokata w Warszawie do sprawy karnej z 286, akt oskarzenia trafil do sądu, sam nie poradze chyba sobie.

SPRAWA KARNA

SPRAWA KARNA W czerwcu sąd wydał mojemu chłopakowi wyrok 3lata6miesicy tyle właśnie żądał prokurator.Mój chłopak siedzi już rok i8miesięcy .Wyrok nie jest jeszcze prawomocny ,ponieważ prokurator (...)

Pozbawienie praw rodzicielskich.

Pozbawienie praw rodzicielskich. Proszę o pomoc. Jestem zupełnie zielona jeśli chodzi o prawo i nie wiem jak się za to zabrać. Problem polega na tym, że chcę by pozbawiono praw rodzicielskich ojca (...)

ALIMENTY na żonę ?!

ALIMENTY na żonę ?! Jestem w trakcie rozwodu z orzekaniem o winie ze strony męża.. Od pięciu miesięcy jestem osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku. Mam zasądzone alimenty na dziecko w wysokości (...)

SPRAWA KARNA A ALIMENTY, POMÓŻCIE

SPRAWA KARNA A ALIMENTY, POMÓŻCIE Czy w zwiazku z tym ze mąż ma sprawe karną w sądzie za znęcanie się nade mną, mam szanse na ubieganie sie od niego alimentow, poniewaz ja nie pracuje ,nie mam (...)

Wyrok ? sprawa karna

Wyrok ? sprawa karna Witam Wiecie może czy istnieje możliwość odwołania się od wyroku jeżeli zostanę oskarżony? Dodam tylko, że jest to sprawa karna. Pozdrawiam

SPRAWA KARNA A ALIMENTY

SPRAWA KARNA A ALIMENTY Czy w zwiazku z tym ze mąż ma sprawe karną w sądzie za znęcanie się nade mną, mam szanse na ubieganie sie od niego alimentow, poniewaz ja nie pracuje ,nie mam zadnych dochodów, (...)

Bardzo dobry adwokat Warszawa (ale nie tylko) - prawo karne

Bardzo dobry adwokat Warszawa (ale nie tylko) - prawo karne Witam, Szukam bardzo dobrego adwokata specjalizującego się w prawie karnym, na terenie Warszawy - aczkolwiek może być z innego miasta o (...)

Oskarżony - SPRAWA KARNA -PROSZĘ O POMOC

Oskarżony - SPRAWA KARNA -PROSZĘ O POMOC Przytoczę Państwu w czym rzecz; dzis odbyła sie 2 sprawa karna za znecanie przeciwko mężowi,pierwsza sie nie odbyła poniewaz mąż gdzies wyjechał i nie (...)

zaświadczenie o niekaralności

zaświadczenie o niekaralności witam moja sytuacja wygląda tak. w 2006roku dostalem wyrok 1rok pozbawienia wolnosci w zawieszeniu na 3 lata w 2007 dostalem wyrok 6miesiecy pozbawienia wolnosci w zawieszeniu (...)

rozwod...jeszcze raz

rozwod...jeszcze raz Toczy sie sprawa w sadzie za znęcanie nademną(tzn. pierwsza, ale sie nie odbyła poniewaz mój małzonek nie odebrał wezwania do sądu gdzieś zniknął)Chcę złozyc pozew o rozwód (...)

Sprawa karna i w Sądzie Gospodarczym za leasing

Sprawa karna i w Sądzie Gospodarczym za leasing Co mam robić? Jakie mam sznse na zakończenie sprawy? W 2003 r. leasingodawca wymówił umowę leasingową za auto. Do tego czasu spłaciłem więcej niż (...)

Przestępstwo dopiero od 1000 zł - jakie są Wasze opinie?

Przestępstwo dopiero od 1000 zł - jakie są Wasze opinie? Niedawno przeczytałam, że planowane jest podwyższenie kwoty, od której czyn zabroniony będzie traktowany jako przestępstwo (z 250 do 1000 (...)

Pomóżcie rozwód sprawa karna

Pomóżcie rozwód sprawa karna żona złozyła sprawe o rozwód , nie chciałem zgodzić sie na rozwód bez orzekania o winie , a wiec zaczeło sie w domu piekło , prowokacja za prowokacją zostałem (...)

Sprawa karna z 2008

Sprawa karna z 2008 Witam. Z tej strony Rafał Ulanowski z Libiąża. Ja mam do Państwa zapytanie, chodzi o moją sprawę karną z roku 2008. Sprawa dotyczy piractwa komputerowego (podał mnie sąsiad) (...)

Wiatrówka i sprawa karna.

Wiatrówka i sprawa karna. Witam. Proszę o pomoc w sprawie karnej w której jestem oskarżony. Nie podaje ani daty ani miejsca, wystarczy że powiem że miasto ponad 500tys. os stało się to niedawno. (...)

sprawa karna za znecanie

sprawa karna za znecanie CZY OSOBA KTÓRA MA SPRAWĘ O ZNECANIE SIĘ NAD RODZINĄ I O POBICIE NAJBLIZSZEJ OSOBY MOŻE NADAL BYĆ STRAZAKIEM OCHOTNIKIEM? Jeżeli szukasz profesjonalnego adwokata do spraw (...)

Porady prawne