14.8.2005

Zespół
e-prawnik.pl

Szkoda poniesiona w wypadku, czyli jaki samochód zastępczy wypożyczyć - opinia prawna

Stan faktyczny

Spółka Jawna jest właścicielem pojazdu wysokiej klasy, który brał udział w kolizji. Spółka jest wg policji poszkodowanym. Samochodem jechał właściciel spółki. Samochód jest poważnie uszkodzony (prawdopodobna kasacja). Ocena PZU w trakcie. Jakiej klasy i jaką wartość może być za wypożyczenie samochodu do chwili zamknięcia postępowania szkodowego? W firmie nie ma samochodów podobnej klasy, a te które są obsadzone pracownikami. PZU sugeruje w piśmie, iż kwota za wypożyczenie nie może przekroczyć 100-120 złotych. Za tę kwotę nie wypożyczymy nawet samochodu typu fiat Panda. Poza tym jak określić czas na zasadne wypożyczenie samochodu? Jakich argumentów mam użyć i czy są prawne argumenty, aby można było wypożyczyć samochód klasy na pewno niższej niż ten, który uległ szkodzie ale spełniający warunki korzystania z klasy posiadanego auta, gdyż kwota za wyposażenie jest 3-krotnie wyższa. Gdybym chciał wypożyczyć samochód tej samej klasy kwota za wypożyczenie byłaby 6 krotnie wyższa. Być może są przepisy, które mi to umożliwiają, tylko jak to potwierdzić? Jak biegnie  czas  na  objęte  zwrotem koszty  wypożyczenia samochodu  w przypadku  zakwestionowania  przez nas  wartości  wyceny. Przecież  spór  może trwać  i rok  czy w tej sytuacji czas  na wypożyczenie liczy się do momentu podania przez  PZU  wartości  wyliczonych,  czy też  uwzględnia  czas  związany np.  z powołaniem niezależnego biegłego, dalej  sprawa sądowa.

Porady prawne

Opinia prawna

Niniejsza porada prawna została przygotowana w oparciu o przepisy następujących ustaw:

  • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., Nr 16 poz. 93 ze zmianami),

  • Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 r., Nr 124, poz. 1152 ze zmianami),

  • Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 2003 r., Nr 124, poz. 1151 ze zmianami).


W oparciu o przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych obowiązek ubezpieczyciela sprowadza się do „naprawienia” szkody wyrządzonej na skutek zajścia zdarzenia określonego w umowie ubezpiecznia poprzez zapłatę na rzecz osoby uprawnionej określonej kwoty pieniężnej - odszkodowania.

Zgodnie z definicją zawartą w przepisie art. 822 k.c.: „Przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo osoba, na rzecz której została zawarta umowa ubezpieczenia.”

Przepis powyższy należy odczytywać łącznie z przepisem art. 34 ust. 1 oraz art. 35 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, gdyż w przedstawione przez Pana zagadnienie dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia OC posidacza pojazdów mechanicznych. Otóż zgodnie z przepisem art. 34 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych: „Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.”, natomiast w myśl przepisu art. 35: „Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.”

Przepisy regulujące kwestię ubezpieczenia obowiązkowego OC nie precyzują jakiego rodzaju koszty w ramach ubezpiecznia ma obowiązek pokryć zakład ubezpieczeń w przypadku zajścia określonego zdarzenia. Podstawowym zagadnieniem jest więc określenie wysokości szkody, która warunkuje zakres żądania odszkodowawczego; to jest wysokość odszkodowania. Kwestia ustalenia rozmiaru szkody, która powstała w związku z określonym zdarzeniem prowadzi również do ustalenia czy odszkodowanie winno obejmować w Pańskim przypadku także koszt poniesiony na wynajęcie samochodu zastępczego, a jeśli tak jakiego rzędu kwota na pokrycie czynszu najmu jest kwotą uzasadnioną.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, iż pokrycie kosztów najmu samochodu nie jest odrębnym od odszkodowania za wyrządzoną szkodę świadczeniem obowiązkowym, ale jest częścią odszkodowania za szkodę, która powstałaby gdyby jak w opisanym przez Pana stanie faktycznym spółka (pracownik spółki) nie miała możliwosci korzystnia z samochodu zastępczego (w miejsce uszkodzonego). W związku z tym do wykazania zasadności poniesienia tych kosztów w danej wysokosci stosuje się te same zasady co w stosunku do szkody na mieniu - w opisanym przypadku, na samochodzie. W szczególności zaś konieczne jest wykazanie, że w braku możliwości korzystania z samochodu zastępczego powstałaby szkoda o określonej wysokości.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: