Ustawa o medycynie laboratoryjnej

2.11.2022

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej określa zasady i warunki wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, zasady nadzoru i kontroli laboratoriów oraz organizację i działanie samorządu diagnostów laboratoryjnych. 

Cel ustawy 

Głównym celem ustawy o medycynie laboratoryjnej jest określenie:

  1. zasad i warunków wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej;
  2. zasad i warunków wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;
  3. zasad nadzoru i kontroli medycznych laboratoriów diagnostycznych;
  4. zasad organizacji i działania samorządu diagnostów laboratoryjnych.

Porady prawne

Wprowadzane regulacje

Jednocześnie ustawa ta zakłada:

1. Uaktualnienie i doprecyzowanie zakresu czynności medycyny laboratoryjnej, w tym uregulowanie wykonywania badań laboratoryjnych, parametrów krytycznych wykonywanych w stanie zagrożenia zdrowia i życia w miejscu opieki nad pacjentem umożliwiające podjęcie szybkiej decyzji terapeutycznej.

2. Określenie zasad kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, które uwzględniają rozwój medycyny laboratoryjnej.

 3. Wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą diagnosta laboratoryjny ma prawo i obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego przez pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych. Ustawiczny rozwój zawodowy będzie mógł być realizowany przez doskonalenie zawodowe lub szkolenie specjalizacyjne.

4. Wprowadzenie przepisu umożliwiającego diagnoście laboratoryjnemu legitymującemu się dorobkiem naukowym lub zawodowym w danej dziedzinie medycyny laboratoryjnej uznanie tego dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego. Diagności laboratoryjni, którym minister właściwy do spraw zdrowia uzna dorobek naukowy lub zawodowy, będą mogli przystąpić do egzaminu specjalizacyjnego, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku z tego egzaminu, uzyskają tytuł specjalisty w danej dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej. 

5. Wprowadzenie regulacji dotyczącej płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, który diagnosta laboratoryjny będzie mógł wykorzystać na realizację ustawicznego rozwoju zawodowego. Urlop ten będzie płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

6. Wprowadzenie regulacji dotyczącej obowiązku doskonalenia zawodowego dla innych osób uprawnionych do wykonywania określonych czynności medycyny laboratoryjnej w laboratorium, które są wymienione w ustawie. Osobom realizującym ustawiczny rozwój zawodowy także będzie przysługiwał urlop szkoleniowy, w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

7. Wprowadzenie regulacji polegającej na tym, iż osobą uprawnioną do samodzielnego wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej w laboratorium jest diagnosta laboratoryjny. Natomiast osobą uprawnioną do wykonywania określonych czynności medycyny laboratoryjnej w laboratorium jest osoba, która posiada tytuł zawodowy technika analityki medycznej lub tytuł zawodowy licencjata uzyskany na kierunku analityka medyczna, lub ukończyła studia magisterskie, lub studia I i II stopnia w zakresie biologii, biologii medycznej, mikrobiologii lub mikrobiologii medycznej i uzyskała tytuł zawodowy magistra biotechnologii lub biotechnologii medycznej i uzyskała tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera.

8. Wprowadzenie zmian m.in. w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm.), umożliwiających wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna i grupowa praktyka zawodowa. Diagności laboratoryjni wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej będą podlegać wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych.

9. W zakresie zmian do ustawy o działalności leczniczej - wprowadzenie przepisów uzależniających m.in. utworzenie, likwidację, przekształcenie i połączenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest uczelnia medyczna, od uprzedniej zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministra właściwego do spraw zdrowia.

10. Doprecyzowanie przepisów w zakresie sprawowania przez Krajową Radę nadzoru nad wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz doprecyzowanie zasad przeprowadzania wizytacji laboratoriów.

11. Doprecyzowanie przepisów dotyczących obowiązku odbycia przeszkolenia dla osób, które ukończą studia na kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna, ale w okresie 5 lat od dnia ukończenia tych studiów nie złożą wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego – osoby takie będą obowiązane odbyć przeszkolenie w trybie i zakresie ustalonym przez Krajową Radę.

12. Wprowadzenie regulacji dotyczących wymagań kwalifikacyjnych dla kierownika laboratorium. Na stanowisku kierownika laboratorium może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy diagnosta laboratoryjny lub lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu oraz specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie analityki lub w dziedzinie mikrobiologii, lub w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub lekarz posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie mikrobiologii i serologii, lub lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub tytuł specjalisty w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej. Kierownikiem laboratorium może być ww. osoba posiadającą tytuł specjalisty w jednej z dziedzin medycyny mających zastosowanie w medycynie laboratoryjnej, odpowiedzialna za organizację i funkcjonowanie laboratorium, po spełnieniu wymogów określonych w ustawie. Regulacja określa także podstawowe obowiązki kierownika laboratorium. Funkcję kierownika laboratorium będzie mogła pełnić osoba w pełnym wymiarze godzin pracy w jednym laboratorium.

13. Wprowadzenie regulacji dotyczących zmian w zakresie funkcjonowania samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych, w szczególności dotyczących uznania Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za organ samorządu zawodowego, a także wyboru Rzecznika i jego zastępców.

Ustawą o medycynie laboratoryjnej zmienia się ustawy: ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, ustawę z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym oraz uchyla się ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej.

Zmiany w powyżej wskazanych ustawach mają, co do zasady, charakter wynikowy.

Kiedy nowe przepisy wchodzą w życie?

Ustawa wejdzie w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkami. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Czy każdy może zostać diagnostą laboratoryjnym?

Czy każdy może zostać diagnostą laboratoryjnym?

23 czerwca Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczący dostępu lekarzy do zawodu diagnosty laboratoryjnego. Trybunał orzekł, że - art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej jest niezgodny z art. 65 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 31 ust. 3 Konstytucji.- art. 7 pkt 3 ustawy o (...)

Nowy model podstawowej opieki zdrowotnej

Nowy model podstawowej opieki zdrowotnej

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej jest to kolejna z przełomowych zmian, którą pozytywnie odczują pacjenci, jak również lekarze, pielęgniarki i położne – z uwagi na wzmocnienie roli medycyny i pielęgniarstwa rodzinnego. Od lat apelowało o nią wiele środowisk - argumentuje resort zdrowia. Jakie są cele ustawy o podstawowej (...)

Elektroniczna dokumentacja medyczna nie tak prędko

Elektroniczna dokumentacja medyczna nie tak prędko

Nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia przewiduje, że administratorami danych związanych z rejestrami medycznymi będą podmioty, które prowadzą te rejestry. Rejestry medyczne są wykorzystywane m.in. na potrzeby prowadzenia działalności naukowej oraz badawczo-rozwojowej. Katalog podmiotów, którym można powierzyć prowadzenie rejestrów medycznych (...)

Płyną pieniądze na zdrowie...

Płyną pieniądze na zdrowie...

Zwiększenie środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma na celu poszerzenie dostępu do świadczeń gwarantowanych – świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych poprzez zwiększenie (...)

CEPiK po zmianach

CEPiK po zmianach

CEPiK 2.0 wystartował – duże zmiany dla kierowców Od 13 listopada 2017 r. obowiązują przepisy znowelizowanej ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Dla wielu instytucji, np. stacji kontroli pojazdów, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, czy Straży Granicznej wiąże się to ze zmianą sposobu funkcjonowania. Duże zmiany, zwłaszcza dotyczące przeglądów (...)

Na nowo określone wymagania dla stacji kontroli pojazdów

Na nowo określone wymagania dla stacji kontroli pojazdów

21 lutego 2005 r. weszło w życie rozporządzenie, które ma podstawowe znaczenie dla tych przedsiębiorców, którzy prowadzą stacje kontroli pojazdów. Obowiązek przedstawiania pojazdu do badania technicznego wynika z treści ustawy Prawo o ruchu drogowym. To tam zawarto regułę, zgodnie z którą pierwsze badanie techniczne jest przeprowadzane przed pierwszą rejestracją, a badaniu temu nie (...)

Jak uzyskać licencję na taksówkę?

Jak uzyskać licencję na taksówkę?

Jeżeli chcesz zostać taksówkarzem, to musisz uzyskać licencję. Dowiedz się, jak to zrobić, a potem złóż wniosek o licencję na taksówkę. Jak można załatwić tę sprawę? Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie listownie elektronicznie (online - wyyłając pismo online, wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny). ##baner## Jakie przewozy obejmuje (...)

Zwalczanie dopingu w sporcie na wyższym poziomie

Zwalczanie dopingu w sporcie na wyższym poziomie

Ustawa zakłada wydzielenie Zakładu Badań Antydopingowych z Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego i powołanie Polskiego Laboratorium Antydopingowego (PLA), wyposażonego w podmiotowość prawną. Nowelizacja określa też zakres działania PLA, jego organy i zakres ich zadań. Co dokładnie przewiduje ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie? Celem (...)

Paliwa z baków do kontroli!

Paliwa z baków do kontroli!

Kto i komu skontroluje paliwo? Do zadań Inspekcji Transportu Drogowego należy m.in. kontrola rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu mechanicznego.  Chodzi głównie o wykrycie w kontrolowanym paliwie znacznika przeznaczonego do znakowania oleju opałowego lub oleju napędowego przeznaczonego na cele opałowe, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowy. W (...)

165 milionów na największe laboratorium badawcze

165 milionów na największe laboratorium badawcze

Rząd dofinansuje najnowocześniejszy na świecie ośrodek badań napędów lotniczych, który powstaje pod Warszawą. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczy na projekt „Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych” 165 mln zł. Umowa o finansowaniu programu zostanie podpisana jeszcze dzisiaj. Budowa kompleksu już się rozpoczęła. Laboratorium powstaje (...)

UOKiK kontroluje zabawki. W ubiegłym roku wszczął 132 postępowania

UOKiK kontroluje zabawki. W ubiegłym roku wszczął 132 postępowania

W ubiegłym roku prezes UOKiK wszczął 132 postępowania administracyjne dotyczące zabawek i wydał 23 decyzje nakładające obowiązki na przedsiębiorców, którzy wprowadzili do obrotu zabawki niespełniające wymagań, w tym zawierające niedozwolone substancje chemiczne. W tym momencie Urząd bierze pod lupę gumki do wyplatania bransoletek. Ma zastrzeżenia. W pierwszym półroczu 2014 roku (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wymiana dowodu rejestracyjnego pojazdu

Wymiana dowodu rejestracyjnego pojazdu

Od kilku lat dokonuję coroczne przeglądy techniczne samochodu bez wbicia pieczęci do dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca. W razie potrzeby legitymuję się zaświadczeniem od diagnosty o przeprowadzonym (...)

Dokumenty otrzymywane przy zakupie samochodu z instalacją gazową

Dokumenty otrzymywane przy zakupie samochodu z instalacją gazową

Witam. Zamierzam kupić samochód z instalacją gazową. Jakie dokumenty powinienem otrzymać od sprzedawcy? Sytuacja różnie przedstawia się, w zależności od tego, czy kupi Pan pojazd z fabrycznie (...)

Brak aktualnych badań technicznych pojazdu

Brak aktualnych badań technicznych pojazdu

Kolega przeoczył badanie techniczne. Co się dzieje w przypadku kontroli przez Policję? Jakie są mandaty i procedury? Z art. 132 ust. 1 pkt. 2 prawa o ruchu drogowym wynika, że policjant zatrzyma (...)

Uchybienia w oddelegowaniu do innej pracy

Uchybienia w oddelegowaniu do innej pracy

Od 2000 r. pracowałem w spółce z o.o. która posiadała przychodnie medycyny część swojej firmy w postaci Centrum. Przejęcie rodzinnej na stanowisku zaopatrzeniowca - kierowca. Od 2006 r. spółka, (...)

Certyfikat na składanie komputerów

Certyfikat na składanie komputerów

Jakiś czas temu słyszałem, iż od firm składających komputery PC będzie wymagane posiadanie stosownego certyfikatu (jakaś norma UE czy coś w tym rodzaju) na dany zestaw. W związku z tym moje pytanie (...)

Koszty w leasingu finansowym

Koszty w leasingu finansowym

Prowadzimy Przychodnię Lekarską, rozliczamy się na podstawie KPiR, nie jesteśmy VAT-owcami. Podpisaliśmy Umowę Leasingu Finansowego na aparat wykonujący badania odczynników do laboratorium. Zostały (...)

Emerytura nauczyciela a urlop zdrowotny

Emerytura nauczyciela a urlop zdrowotny

Czy okresy urlopu zdrowotnego nauczyciela od 1 września 2001r. do 1 września 2002r. i od 7 września 2002r. do 15 czerwca 2003r. zalicza się do okresu pracy w szczególnym charakterze? Proszę o podanie (...)

Rozliczenia po rozwiązaniu spółki cywilnej

Rozliczenia po rozwiązaniu spółki cywilnej

Po rozwiązaniu spółki cywilnej 31.05.05 jeden ze wspólników prowadzi działalność o tym samym charakterze-laboratorium medyczne-korzystając ze sprzętu, który był wspólną własnością (nabyty (...)

FORUM PRAWNE

Rejestracja pojazdu a homologacja

Rejestracja pojazdu a homologacja Mam problem posiadam busa rejestrowanego jako ciężarówka. Zamierzam zmienić liczbę miejsc w samochodzie w związku z czym dokonałem zmian określonych w przepisach, (...)

gdzie zlozyc skarge na diagnoste

gdzie zlozyc skarge na diagnoste gdzie zlozyc skarge na diagnoste diagnosta bierze dodatkowe pieniazki za niby nie sprawne auto chociaz po sprawdzeniu w innej stacji jest wszysyko ok ,lecz jak osoba (...)

nieprawidlowy vin

nieprawidlowy vin Mam problem i to z mojej winy kupiłem kilka lat temu traktor i po tych kilku latach przy którejś z kolei kontroli diagnostycznej diagnosta dopatrzyl sie ze w DR zamiast numeru vin (...)

Światła samochodowe

Światła samochodowe Witam, mam dosyć duży dylemat i nawet diagnosta nie był w stanie mi udzielić odpowiedzi niestety. Problem mój polega na tym, iż w samochodzie mam dodatkowe oświetlenie w postaci (...)

WARTA zaniża wypłatę odszkodowanie z OC

WARTA zaniża wypłatę odszkodowanie z OC 2 tygodnie temu miałem wypdek. Zostałem uderzony przez samochód. Sprawca jest ubezpieczonu w Warcie. Tam też zgłosiłem szkodę. Przedstawiono mi kosztorys (...)

Laboratorium testDNA OPINIE

Laboratorium testDNA OPINIE Witam macie jakieś opinie na temat badań na ojcostwo w laboratorium testDNA?? Proszę o wypowiedzi Hej, jeden z moich znajomych korzystał i pełna profeska. Tak więc polecam (...)

Korupcja w DNA badaniach

Korupcja w DNA badaniach Czy to mozliwe....?????????? Czy ktos slyszal cos o przekretach w wynikach badan DNA ???? U.r. ozenilem sie, poniewaz moja dziewczyna byla w ciazy... - Jak sie pozniej okazalo (...)

Pierwsze Seminarium Online dot. CBD i Konopi Włóknistych

Pierwsze Seminarium Online dot. CBD i Konopi Włóknistych W odpowiedzi na ostatnie zawirowania na rynku produktów CBD i związane z obecną sytuacją pytania ? od spraw podstawowych stawianych przez (...)

badania DNA na ustalenie ojcostwa

badania DNA na ustalenie ojcostwa Witam, Mam pytanie do kogoś kto był już w takiej sytuacji. Otóż chciałbym sprawdzić czy dziecko którego jestem ojcem (na papierku) jest faktycznie moim biologicznym (...)

Wyniki testów DNA wiarygodnosc

Wyniki testów DNA wiarygodnosc Czy wyniki anonimowych testów dna mogą kłamać? Nie chodzi mi o to, ze mogą być zle wykonane, ale o to, czy laboratoria mogą w ogole nie badać wysłanych im próbek (...)

Porady prawne