Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu

Karta Nauczyciela określa zasadę, zgodnie z którą osoba, która nie posiada jednego z przewidzianych tym aktem stopni awansu w dniu nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty.

Jakie są stopnie awansu zawodowego nauczyciela?
  1. nauczyciel stażysta;
  2. nauczyciel kontraktowy;
  3. nauczyciel mianowany;
  4. nauczyciel dyplomowany.

Możliwym jest także rozpoczęcia zatrudnienia przez nauczyciela od wyższego stopnia awansu. Od nauczyciela kontraktowego zaczynają nauczyciele akademiccy legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej lub osoby posiadające co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy. Natomiast od stopnia nauczyciela mianowanego zaczynają nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej 3-letnim okresem pracy w szkole wyższej, kiedy rozpoczynają zatrudnienie w zakładzie kształcenia nauczycieli.

Jak uzyskać kolejne stopnie awansu?

Karta Nauczyciela wymienia następujące warunki niezbędne do uzyskania kolejnego stopnia awansu:

  • posiadanie wyższego wykształcenia z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończenie zakładu kształcenia nauczycieli i podjęcie pracy na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje (w zależności od rodzaju szkoły),
  • odbycie stażu
  • uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela.

Każdy z poszczególnych stopni awansu narzuca jeszcze konieczność spełnienia innych warunków

  1. w przypadku nauczyciela stażysty - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie,
  2. w przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną,
  3. w przypadku nauczyciela mianowanego - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie.

Postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne jest przeprowadzane przez komisje na wniosek nauczyciela skierowany odpowiednio do dyrektora szkoły lub organ prowadzący szkołę, lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny, lub właściwego ministra.

Porady prawne

Jeden z tych organów - właściwy w danym przypadku - wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku nauczycielowi, który złożył wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku. Jeżeli nauczyciel złoży taki wniosek do 31 października danego roku, decyzja wydawana jest w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Jak rozpocząć, na czym polega i jak długo trwa staż?

Nauczyciel, który nie posiada stopnia awansu zawodowego rozpoczyna swoje zatrudnienie od stażu. Staż rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku, natomiast pozostali na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły.

Czas trwania staży jest uzależniony od tego, o uzyskanie jakiego stopnia awansu chodzi. I tak w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego staż trwa 9 miesięcy, natomiast w przypadku nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego - 2 lata i 9 miesięcy. W okresie stażu nauczyciel ma obowiązek realizować własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.

Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, którego zadaniem jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Dorobek nauczyciela odbywającego staż jest następnie oceniany. Ocenę tę ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły. W przedmiocie tym powinna także wypowiedzieć się rada rodziców (w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela).

Jak uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego?

Ubiegać się o niego może dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata oraz legitymujący się wyróżniającą oceną pracy.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika