Ważne dla studiujących pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną

Studiujesz pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną? Przeczytaj tę informację!

Zmiany w systemie kształcenia nauczycieli 

Od 1 października 2019 r. zmianie ulega system kształcenia nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Kształcenie to będzie można rozpocząć na jednolitych studiach magisterskich na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”. Nowy standard kształcenia nauczycieli zostanie określony rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i będzie obowiązywał od dnia 1 października 2019 r. (wg § 8 ust. 1 pkt 9 oraz § 48 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów).

Porady prawne

Zmiany w systemie kształcenia nauczycieli zostaną wprowadzone w stosunku do osób, które rozpoczną studia od 1 października 2019 r. Natomiast osoby, które rozpoczęły studia (studia pierwszego lub drugiego stopnia) przed 1 października 2019 r., kontynuują kształcenie na dotychczasowych zasadach (wg art. 265 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Do osób, które ukończyły studia albo rozpoczęły je przed 1 października 2019 r., zastosowanie ma obecny (dotychczasowy) system kwalifikacyjny.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych mają absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku w zakresie pedagogiki przygotowującym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym (wg § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

Standardy kształcenia nauczycieli 

Obecne standardy kształcenia nauczycieli określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, na podstawie których uczelnie opracowały dotychczasowe programy studiów, stanowią, że kształcenie na studiach pierwszego stopnia obejmuje przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i w szkołach podstawowych.

Dalsze kształcenie w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra

Jeżeli absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku „pedagogika” (albo kierunków o innych nazwach), na których prowadzono kształcenie przygotowujące do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym (kształcenie w ramach tzw. specjalności) – pomimo posiadania już kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej – chcieliby podjąć dalsze kształcenie w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, będą mogli podjąć studia drugiego stopnia na kierunku „pedagogika” w innym zakresie niż kształcenie nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej (w innej tzw. specjalności). Należy podkreślić, że zgodnie z ustawą (art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) studia są prowadzone na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia; przyjęte rozwiązanie gwarantuje możliwość kontynuacji kształcenia absolwentom studiów pierwszego stopnia na poziomie studiów drugiego stopnia na kierunku „pedagogika”.

Jeżeli absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku „pedagogika” (albo na kierunkach o innych nazwach), na których prowadzono kształcenie przygotowujące do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej, chcieliby podjąć dalsze kształcenie w tym zakresie, w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, będą mogli:

a) ubiegać się o przyjęcie w trybie rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” w uczelniach, które w dniu 1 października 2018 r. posiadały uprawnienie do prowadzenia takiego kształcenia (są to: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu). Ostatnia rekrutacja może mieć miejsce na rok akademicki 2021/2022, czyli przed 1 października 2022 r. (wg § 39 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia w sprawie studiów).

b) ubiegać się o przyjęcie w trybie rekrutacji na jednolite studia magisterskie na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”. Przyjęcie następuje w trybie rekrutacji na I semestr studiów. Następnie student będzie mógł ubiegać się o przeniesienie części osiągnięć i tym samym zostać wpisany na wyższy semestr. Decyzję w tej sprawie podejmuje autonomicznie uczelnia, na zasadach określonych w regulaminie studiów, indywidualnie rozpatrując każdy przypadek. Osoby rozpoczynające od 1 października 2019 r. jednolite studia magisterskie na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” będą kształcone zgodnie z zasadami określonymi w nowych standardach kształcenia nauczycieli.

 

 

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. poz. 1861, z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z późn. zm.);
  • rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. Nr 25, poz. 131);
  • ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669, z późn. zm.).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne