Wybierz tańszy roaming!

Czym jest roaming? 

Jeśli wykonujemy bądź odbieramy połączenie z telefonu komórkowego, przebywając za granicą na wakacjach lub w podróży służbowej, to właśnie korzystamy z usługi roamingowej. Usługa ta oznacza korzystanie z sieci komórkowej zagranicznego operatora telefonii komórkowej, ponieważ krajowy operator zwykle nie zapewnia obsługi w krajach, do których się udajemy. Za udostępnienie tej usługi zagraniczny operator sieci komórkowej obciąża kosztami operatora krajowego. Opłata ta w różnym stopniu przechodzi na klienta operatora krajowego. Istnieje przy tym możliwość wyboru sieci komórkowej zagranicznego operatora telefonii komórkowej – to tylko kwestia odpowiedniego ustawienia telefonu. 

Po co przyjęto nowe unijne rozporządzenie? 

Dotychczas co najmniej 147 mln obywateli UE (37 mln turystów i 110 mln przedsiębiorców) ponosiło bardzo wysokie opłaty za połączenia komórkowe w roamingu międzynarodowym. Korzystanie z telefonu komórkowego za granicą jest średnio cztery razy droższe niż krajowe połączenie w sieci komórkowej, a różnicy tej nie uzasadniają koszty ponoszone przez operatorów.

Krajowe organy regulacyjne były bezsilne, ponieważ roaming, z uwagi na jego ponadgraniczny charakter,  pozostawał poza zakresem ich kompetencji. W związku z tym Komisja Europejska postanowiła podjąć działania prawne. W lipcu 2006 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie publicznych sieci komórkowych w UE mającego na celu obniżenie opłat roamingowych nawet o 70 proc. Jako że chodziło o instrument umożliwiający zniesienie barier dla funkcjonowania wewnętrznego rynku, Parlament Europejski zatwierdził rozporządzenie niemal jednogłośnie 23 maja 2007 r. Państwa członkowskie przyjęły je 7 czerwca 2007 r.

Dzięki interwencji Unii Europejskiej korzystanie z telefonu komórkowego za granicą staje się znacznie tańsze. Rozporządzenie UE w sprawie roamingu jest bardziej sprawiedliwe zarówno dla operatorów jak i użytkowników, w szczególności umożliwi mniejszym operatorom stawienie czoła konkurencji.

Zgodnie z nowymi przepisami Opłaty roamingowe mają kosztować nie więcej niż 0,49 Euro za minutę rozmowy wychodzącej, i 0,24 Euro za minutę rozmowy przychodzącej (nie wliczając VAT). Owe maksymalne pułapy będą co roku spadać. Te ceny maksymalne zostały ustalone tak, aby skłonić operatorów do konkurencji poniżej tych pułapów i do stworzenia innowacyjnych planów taryfowych. 

Publikacja nowego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym w dniu 29 czerwca 2007 r. oznacza, że unijne rozporządzenie w sprawie roamingu weszło w życie we wszystkich 27 państwach członkowskich UE w dniu 30 czerwca 2007 r. Będzie ono obowiązywać przez 3 lata. W tym okresie Komisja oraz organy krajowe będą ściśle nadzorować wdrażanie rozporządzenia. W ciągu 18 miesięcy Komisja dokona oceny rozporządzenia w celu sprawdzenia, czy należy przedłużyć okres jego obowiązywania oraz czy konieczna jest dalsza interwencja w odniesieniu do SMS-ów i transferu danych w roamingu. 

Ile mogą wynosić maksymalne opłaty roamingowe? 

Począwszy od lata 2007 rozporządzenie ustala maksymalne pułapy opłat roamingowych za połączenia komórkowe mające zastosowanie zarówno w przypadku operatorów telefonii komórkowej (ceny hurtowe), jak i w przypadku użytkowników (ceny detaliczne). Eurotaryfa w euro za minutę połączenia bez opłat VAT może wynieść maksymalnie:

Od lata 2007

Od lata 2008

Od lata 2009

 Eurotaryfa za zagraniczne połączenia wychodzące

49 centów

46 centów

43 centy

 Eurotaryfa za zagraniczne połączenia przychodzące

24 centy

22 centy

19 centów

Maksymalna stawka w rozliczeniach między operatorami 

30 centów

28 centów

26 centów

To są maksymalne ceny. Operatorzy mogą zaoferować tańsze połączenia. Jak widać, pułapy dotyczą połączeń wychodzących i przychodzących, zarówno jeśli chodzi o ceny detaliczne, jak i hurtowe. Na następne 12 miesięcy pułap hurtowy, tj. zostaną pułapy cen hurtowych, które operatorzy nakładają na siebie nawzajem, wynosi 0,30 euro. 

Krajowe organy regulacyjne wraz z Komisją będą ściśle nadzorować wprowadzanie nowych przepisów dotyczących roamingu, aby zapewnić, że nie zostaną popełnione nadużycia. Mimo że rozporządzenie przewiduje obniżenie opłat roamingowych tylko za usługi głosowe, zobowiązuje ono jednocześnie krajowe organy regulacyjne do ścisłego nadzorowania zmian cen usług głosowych, SMS-ów oraz przesyłania danych w roamingu. Komisja natomiast wzywa operatorów telefonii komórkowej do wykazania chęci dobrowolnego obniżenia wygórowanych opłat za SMS-y i przesyłanie danych w roamingu. Komisja będzie nadal kontrolowała ceny, w szczególności w odniesieniu do SMS-ów i transferu danych w roamingu, w celu zapewnienia, aby konsumenci nie byli pokrzywdzeni w inny sposób, a także by po 3 latach nie było już potrzeby regulowania cen. 

Jak przejść na eurotaryfę? 

Operatorzy telefonii komórkowej zostali zobowiązani zaoferować swoim klientom eurotaryfę najpóźniej do dnia 30 lipca 2007 r. Użytkownicy będą mieli dwa miesiące na podjęcie decyzji, czy chcą skorzystać z eurotaryfy czy z innych stawek roamingowych oferowanych przez operatora.  

Klienci nieposiadający pakietu usług roamingowych, którzy zareagowali natychmiast, będą mogli rozpocząć korzystanie z eurotaryfy najpóźniej dnia 30 sierpnia 2007 r. Osoby, które nie zareagują, i które nie posiadają pakietu usług roamingowych, skorzystają z eurotaryfy automatycznie od dnia 30 września 2007 r.

Rozporządzenie to również daje prawo wyboru. Masz wybór pomiędzy regulowanymi stawkami lub innymi stawkami oferowanymi przez operatora. Jeśli już dziś jesteś użytkownikiem specjalnych pakietów roamingowych, możesz przejść do eurotaryfy, jeżeli uważasz, że jest to dla Ciebie bardziej korzystne. Osoby, które posiadają już pakiet usług roamingowych również mogą wybrać eurotaryfę, muszą jednak poinformować operatora o tym wyborze. Wybrana taryfa zostanie aktywowana nie później niż miesiąc po poinformowaniu operatora. Brak decyzji ze strony konsumentów będzie oznaczał automatyczne przejście z końcem września na eurotaryfę.

Im szybciej zdecydujesz się na eurotaryfę, tym szybciej skorzystasz z tanich połączeń roamingowych. Jednak zrób to przed końcem sierpnia. Jeśli zdecydujesz się dopiero pod koniec sierpnia, wtedy lepiej poczekaj aż automatycznie otrzymasz eurotaryfę.  

Abonenci korzystający ze specjalnych promocyjnych (tańszych) taryf  roamingu lub pakietów zachowają je bez zmian, jeżeli nie zadecydują inaczej po tym, jak operator przypomni im warunki aktualnej taryfy. 

Jakie jeszcze rozwiązania korzystne dla użytkowników telefonów przewiduje nowe unijne rozporządzenie?

 

Rozporządzenie w sprawie roamingu sprawi również, że informacje na temat cen będą bardziej zrozumiałe dla użytkowników. Nakłada ono na operatorów obowiązek udzielania swoim klientom bezpłatnych informacji dostosowanych do indywidualnych potrzeb odnośnie wysokości detalicznych opłat roamingowych, np. za pośrednictwem SMS-ów przesyłanych użytkownikom po przekraczaniu granicy innego państwa członkowskiego. Konsumenci muszą więc mieć zapewnioną możliwość bezpłatnego uzyskania informacji na temat stawek roamingowych za pośrednictwem wiadomości SMS lub połączenia głosowego.

Oznacza to, że będziesz otrzymywał SMS przypominający o cenach rozmów w momencie gdy tego najbardziej potrzebujesz, tzn. gdy rozpoczynasz roaminig, chyba ze sam zdecydujesz inaczej.  

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie (WE) nr 717/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz zmieniające dyrektywę 2002/21/WE (Dz. Urz. UE L 171 z 29.6.2007, str. 32—40)

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne