Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Towary, które są wprowadzane do obrotu na rynku unijnym, muszą spełniać określone wymagania. Przeczytaj jakie zasady obowiązują, jeśli chcesz sprzedawać towary w państwach członkowskich Unii Europejskiej – na jednolitym rynku.

Porady prawne

Jednolity rynek towarów

Podstawą funkcjonowania jednolitego rynku towarów jest swoboda przepływu towarów. Jest ona jedną z czterech swobód gospodarczych ustanowionych w Unii Europejskiej.

Swobodny przepływ towarów oznacza, że pomiędzy państwami członkowskimi - poza ściśle określonymi wyjątkami - nie ma żadnych ograniczeń ilościowych w przywozie oraz wywozie towarów. Produkty zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu w jednym z państw członkowskich mogą być bez przeszkód wprowadzane do obrotu w innych krajach UE.

Wprowadzenie do obrotu oznacza udostępnienie produktu na rynku Unii Europejskiej po raz pierwszy, czyli wyprodukowanie go lub import spoza Unii Europejskiej.

Realizacja tej zasady wymaga uzgodnienia przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej wspólnych wymagań, procedur i zasad oceny produktów i wprowadzania ich na rynek. Mają one zapewnić ten sam poziom bezpieczeństwa towarów i równe zasady prowadzenia działalności.

Przepisy, w których zostały określone wymagania dla towarów, można podzielić na dwa obszary:

 • obszar zharmonizowany, w którym wspólne wymagania dla produktów zostały określone w prawodawstwie UE, czyli w dyrektywach i rozporządzenia. Są to przepisy zharmonizowane.
 • obszar niezharmonizowany, w którym nie ma określonych wspólnych unijnych wymagań dla produktów i wymagania mogą być określone w krajowych przepisach technicznych lub w ogólnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa produktów  

Państwa członkowskie muszą informować Komisję Europejską o projektach aktów prawnych, które zawierają przepisy techniczne dla produktów. Komisja Europejska po otrzymaniu takiej informacji zarządza 3 miesiące przerwy w pracach legislacyjnych. W tym czasie do projektu można zgłaszać uwagi. Prawo to przysługuje również przedsiębiorcom, którzy mogą zgłosić swoje zastrzeżenia lub propozycje przez serwis Komisji Europejskiej - TRIS.

Unijne wymagania dotyczące produktów – obszar zharmonizowany

Niektóre wyroby przed wprowadzeniem na rynek UE muszą spełnić wymagania określone w przepisach przyjętych na szczeblu unijnym. Są to przepisy zharmonizowane. 

Wymogi dla produktu określone w przepisach Unii Europejskiej mogą dotyczyć:

 • samego produktu, na przykład łatwopalności, właściwości elektrycznych lub higieny,
 • procesu wytwarzania produktu,
 • właściwości produktu, na przykład jego efektywności energetycznej.

W większości sektorów (na przykład sprzęt elektroniczny i elektryczny, maszyny, dźwigi, wyroby medyczne) prawodawstwo UE definiuje tylko podstawowe wymagania w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska i nie wskazuje szczegółowych rozwiązań technicznych. W takim przypadku producent ma swobodę określenia, w jaki sposób chce zapewnić zgodność z tym wymaganiami: może dobrowolnie korzystać z norm zharmonizowanych lub innych specyfikacji technicznych.

W innych sektorach (na przykład motoryzacyjny, chemiczny) prawodawstwo zawiera szczegółowe wymogi dla produktów, które muszą być spełnione.

Jeśli chcesz wprowadzić do obrotu na terenie Unii Europejskiej towar, sprawdź czy wymagania dla tego produktu zostały określone w przepisach unijnych. Możesz skorzystać z wyszukiwarki Komisji Europejskiej i zobaczyć czy i jakie przepisy unijne dotyczą produktu, który chcesz wprowadzić do obrotu.

Czego dotyczą przepisy zharmonizowane?

Przepisy zharmonizowane są wydawane przez instytucje unijne i określają jednolite standardy obowiązujące przy wprowadzaniu towarów na rynek Unii Europejskiej, zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jakość czy niezawodność produktów.

Harmonizacja przepisów odbywa się na dwa sposoby.

 • Pierwszy zakłada określanie szczegółowych specyfikacji technicznych, które muszą spełniać określone grupy towarów na poziomie unijnym. Jest to tak zwane „stare podejście”. Ta metoda ma jednak wady. Po pierwsze opracowanie takiego aktu prawnego jest czasochłonne - wszystkie państwa członkowskie muszą uzgodnić szczegółowy opis wymagań dla grupy produktów. Po drugie to podejście może hamować innowacyjne podejście przedsiębiorców, którzy są ograniczeni restrykcyjnymi przepisami. W Polsce przepisy dotyczące wprowadzenia na rynek produktów niezharmonizowanych  określa ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności oraz rozporządzenia wykonawcze.
 • Druga, wdrażana przez dyrektywy nowego podejścia, polega na określeniu w przepisach unijnych tylko zasadniczych wymagań dla grup towarów (przepisy zharmonizowane), szczególnie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa i wtedy mówimy o wyrobach. Jest to tak zwane „nowe podejście”, które pozwala przyspieszyć przyjmowanie przepisów, a także nie stwarza przeszkód przedsiębiorcom, którzy chcieliby wprowadzić w swoich produktach innowacje. Szczegóły techniczne znajdują się w normach zharmonizowanych, które w Polsce wprowadza Polski Komitet Normalizacyjny. W tym przypadku to przedsiębiorcy muszą zadbać, aby ich towary spełniały zasadnicze wymagania. Potwierdzeniem, że wyrób spełnia zasadnicze wymagania jest znak CE – wyroby niezharmonizowane .

Kiedy trzeba stosować przepisy zharmonizowane?

Przepisy zharmonizowane dotyczą grup wyrobów, których użycie może być niebezpieczne lub powodować zagrożenie. Dlatego wymagania w stosunku do nich muszą być szczegółowo określone i skrupulatnie przestrzegane. Są to na przykład kosmetyki, zabawki, wyroby budowlane, materiały wybuchowe, środki ochrony indywidualnej, sprzęt elektryczny czy maszyny.

Towar, który chcesz wprowadzić do obrotu na jednolitym rynku, czyli na rynku Unii Europejskiej, musi być bezpieczny. Dlatego, sprawdź jakie przepisy stosują się do danego wyrobu i upewnij się, że spełnia on wymogi określone w tych przepisach.

Skorzystaj z wyszukiwarki Komisji Europejskiej i sprawdź, czy i jakie przepisy zharmonizowane dotyczą towaru, który chcesz wprowadzić do obrotu.

Za wprowadzenie towaru do obrotu rozumie się jego udostępnienie po raz pierwszy na rynku Unii Europejskiej. Może to oznaczać zarówno jego wyprodukowanie, jak również sprowadzenie z państwa trzeciego, które nie należy do Unii Europejskiej.  

Nie ma znaczenia forma, w jakiej dostarczasz towar - musi spełniać wymagania wynikające z przepisów zharmonizowanych  niezależnie, czy sprzedajesz go stacjonarnie czy na przykład przez internet. Dotyczy to udostępniania każdego egzemplarza wyrobu.

Wyrób musi spełniać wymogi zawarte w tych przepisach od chwili wprowadzenia towaru do obrotu i podczas późniejszego udostępniania towaru, aż do momentu, gdy dotrze on do użytkownika.

W związku z powyższym producent wyrobu ma obowiązek:

 • zapewnić, żeby wyrób został zaprojektowany i wytworzony zgodnie z wymaganiami;
 • sporządzić dokumentację techniczną wyrobu
 • przeprowadzić lub zlecić przeprowadzenie procedury oceny zgodności
 • sporządzić deklarację zgodności i umieścić oznakowanie CE, a w przypadkach określonych w przepisach szczególnych inne oznakowanie
 • zapewnić stosowanie procedur mających na celu utrzymanie zgodności produkcji seryjnej z wymaganiami, z uwzględnieniem zmian w projekcie lub cechach charakterystycznych wyrobu oraz w innych dokumentach, w odniesieniu do których jest deklarowana jego zgodność
 • przechowywać przez 10 lat od dnia wprowadzenia wyrobu do obrotu dokumentację techniczną, deklarację zgodności oraz dokumentację niezbędną do wykazania zgodności wyrobu z wymaganiami
 • umieścić na wyrobie, a w przypadkach określonych w przepisach szczególnych na opakowaniu, w załączonym dokumencie lub na etykiecie, informacje umożliwiające identyfikację wyrobu
 • umieścić na wyrobie, a w przypadkach określonych w przepisach szczególnych na opakowaniu, w załączonym dokumencie lub na etykiecie, swoją nazwę, zarejestrowany znak towarowy, o ile taki posiadasz, i adres; dane te podaje się w języku polskim
 • dołączyć do wyrobu instrukcje, informacje, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania oraz, jeżeli jest to wymagane, kopie deklaracji zgodności i etykiety, sporządzone w języku polskim w sposób jasny, zrozumiały i czytelny
 • prowadzić i analizować ewidencje skarg dotyczących wyrobów, wyrobów niezgodnych z wymaganiami i przypadków odzyskania wyrobów
 • badać w uzasadnionych przypadkach próbki wyrobów udostępnionych na rynku, w szczególności z uwagi na zagrożenie stwarzane przez wyrób
 • niezwłocznie podjąć działania w celu zapewnienia zgodności wyrobu, jego wycofania z obrotu lub odzyskania – w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że jest on niezgodny z wymaganiami
 • niezwłocznie informować właściwy organ nadzoru rynku oraz właściwe organy nadzoru rynku państw członkowskich Unii Europejskiej, a także państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w których wyrób został udostępniony, o stwarzanym przez niego zagrożeniu, podając szczegółowe informacje, dotyczące w szczególności niezgodności z wymaganiami i podjętych działań
 • udzielać organowi nadzoru rynku informacji i udostępnić dokumentację w języku polskim, w postaci papierowej lub elektronicznej, w celu wykazania zgodności wyrobu z wymaganiami oraz współpracować w celu usunięcia zagrożenia, jakie stwarza wyrób wprowadzony przez niego do obrotu.

W przypadku wyrobów importowanych spoza państw UE, unijne prawodawstwo harmonizacyjne przewiduje rolę importera oraz upoważnionego przedstawiciela.

Importerzy muszą zagwarantować, żeby:

 • producent przeprowadził odpowiednią procedurę oceny zgodności.

Jeśli importer ma obawy co do zgodności towaru z przepisami, musi powstrzymać się od wprowadzania go do obrotu, a jeżeli towar został już wprowadzony do obrotu, musi podjąć działania naprawcze. W obydwu przypadkach może być potrzebny kontakt z producentem i wyjaśnienie wątpliwości dotyczących zgodności towaru.

 • producent sporządził dokumentację techniczną, umieścił odpowiednie oznakowanie potwierdzające zgodność (na przykład oznakowanie CE), spełnił swoje obowiązki dotyczące identyfikowalności i - w stosownych przypadkach -  dołączył instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów i innych użytkowników, zgodnie z przepisami  danego państwa członkowskiego.

Ponadto importer ma obowiązek umieścić na produkcie następujące trzy elementy:  

 1. swoją nazwę,
 2. zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy i
 3. adres kontaktowy.

W szczególnych przypadkach te informacje umieszcza na opakowaniu albo w dołączonej dokumentacji.

W przypadku wyrobów importowanych z państw spoza Unii Europejskiej, ale także tych produkowanych na terenie Unii, producent może wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela (mającego siedzibę w Unii), który będzie działać w jego imieniu.

Pełnomocnictwo udzielone przez producenta musi umożliwiać upoważnionemu przedstawicielowi wykonywanie co najmniej następujących obowiązków:

 • przechowywanie deklaracji zgodności i dokumentacji technicznej do dyspozycji inspekcji nadzoru rynku,
 • współpraca z inspekcją nadzoru rynku,
 • współpraca z krajowymi kompetentnymi władzami nadzoru rynku,
 • podejmowanie wszelkich działań w celu wyeliminowania zagrożeń powodowanych przez wyroby.

Poza tym do jego zadań (w zależności od udzielonego pełnomocnictwa oraz aktu harmonizacyjnego i procedury) mogą należeć - między innymi:

 • umieszczanie na towarze oznakowania CE,
 • sporządzanie i podpisywanie deklaracji zgodności UE.

Oznakowanie CE

Wiele wyrobów, zanim trafi na rynek Unii Europejskiej, musi zostać oznaczone znakiem CE lub innymi znakami specyficznymi dla danego rodzaju wyrobów.

Ten znak informuje, że dany producent dokonał oceny zgodności swojego wyrobu i uznał że spełnia on wymogi Unii Europejskiej dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Oznakowanie CE jest wymagane w przypadku wyrobów wyprodukowanych na całym świecie, które są sprzedawane w UE.

Obowiązek oznakowania wyrobów/grup wyrobów znakiem CE, określają przepisy dotyczące tych wyrobów.

Wyroby, które trzeba oznaczać znakiem CE to między innymi aktywne implanty medyczne, dźwigi, urządzenia przeznaczone do emisji hałasu w środowisku poza pomieszczeniami, łodzie rekreacyjne, urządzenia, które mogą powodować zakłócenia elektromagnetyczne lub na których działanie mogą mieć wpływ takie zakłócenia, maszyny, materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego, nieautomatyczne urządzenia ważące, niskonapięciowy wyroby sprzęt elektryczny, proste zbiorniki ciśnieniowe, nowe chłodziarki, urządzenia przechowalnicze i zamrażarki do użytku domowego i ich zestawów, zasilanych z sieci energetycznej, nowe kotły wodne grzewcze opalane paliwami ciekłymi lub gazowymi, których moc nominalna jest nie mniejsza niż 4 kW i nie większa niż 400 kW, zasilane z sieci elektrycznej stabilizatory dla źródeł światła jarzeniowego, środki ochrony indywidualnej, urządzenia do użytku w atmosferach wybuchowych, urządzenia ciśnieniowe, urządzenia gazowe, urządzenia medyczne, urządzenia diagnostyczne in vitro, urządzenia linowe do przewozu osób, wyposażenie radiowe i terminale telekomunikacyjne, wyroby budowlane i zabawki.  przyrządy pomiarowe (jak np. wodomierze, gazomierze, wagi).

Niektóre wyroby podlegają jednocześnie unijnym wymaganiom zawartym w kilku dyrektywach. W takim przypadku, przed umieszczeniem na nich oznakowania CE, należy upewnić się że spełniają wszystkie odpowiednie wymagania.

Nie możesz umieścić oznakowania CE na  wyrobach, dla których przepisy zharmonizowane nie istnieją lub nie wymagają umieszczenia oznakowania CE.

Żeby umieścić oznakowanie CE na wyrobie, nie trzeba mieć zezwolenia. Przed umieszczeniem oznakowania należy jednak:

 • zapoznać się ze szczegółami dokumentacji technicznej,
 • zapewnić zgodność ze wszystkimi odpowiednimi wymaganiami obowiązującymi w całej UE,
 • zdecydować, czy można samodzielnie ocenić swój wyrób, czy zwrócić się o to do jednostki notyfikowanej,
 • skompletować dokumentację techniczną potwierdzającą zgodność z przepisami,
 • sformułować i podpisać deklarację zgodności UE.

Jako producent wyrobu ponosisz wyłączną odpowiedzialność za deklarację zgodności ze wszystkimi wymaganiami unijnymi. Deklaracja zgodności UE jest dokumentem obowiązkowym. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel muszą ją podpisać, aby potwierdzić, że produkty spełniają unijne wymogi. Podpisując deklarację bierzesz pełną odpowiedzialność za zgodność wyrobu z odpowiednimi przepisami UE.

Deklaracja musi zawierać następujące informacje:

 • nazwę i pełny adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,
 • numer seryjny produktu, model lub typ,
 • oświadczenie o odpowiedzialności producenta,
 • sposób identyfikacji wyrobu umożliwiający jego rozpoznanie – może to być zdjęcie/obraz,
 • dane jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła procedurę oceny zgodności (tam, gdzie ma to zastosowanie) w stosowanych przypadkach),
 • odpowiednie przepisy, z którymi produkt jest zgodny, jak również wszelkie zharmonizowane normy lub inne sposoby wykazania zgodności,
 • imię i nazwisko oraz podpis,
 • datę wydania deklaracji,
 • informacje dodatkowe (w stosownych przypadkach).

W przypadku wyrobów importowanych importer musi upewnić się, że do wyrobu dołączona jest deklaracja zgodności i musi przechowywać jej kopię przez 10 lat od wprowadzenia produktu do obrotu.

Po umieszczeniu oznakowania CE na wyrobie – na wniosek właściwego organu krajowego – musisz przekazać mu wszystkie informacje i dokumenty dotyczące oznakowania CE.

Normy europejskie i normy zharmonizowane

Normy to stosowane dobrowolnie wytyczne, które zawierają specyfikacje techniczne dotyczące poszczególnych produktów. Normy są opracowywane na podstawie unijnych przepisów zharmonizowanych.

Stosowanie norm nie jest obowiązkowe. Niemniej normy są powszechnie stosowane przez przedsiębiorców i stanowią istotne ułatwienie. Pozwalają firmom i podmiotom, które je stosują udowodnić, że ich wyroby i usługi osiągnęły pewien poziom jakości, bezpieczeństwa i niezawodności  - przedsiębiorcy mogą zapoznać się z gotową normą dotyczącą interesujących go wyrobów.

Normy opracowują trzy europejskie organizacje normalizacyjne. Są to:

 • Cenelec dla norm elektrotechnicznych
 • ETSI dla norm telekomunikacyjnych oraz
 • CEN dla norm w pozostałych sektorach.

Normy europejskie mogą zostać opracowane:

 • na podstawie przepisów zharmonizowanych na zlecenie Komisji Europejskiej. Około 20 proc. wszystkich norm europejskich  jest opracowywanych w następstwie takiego zlecenia Komisji Europejskiej. Są to normy zharmonizowane.
 • z inicjatywy lub w ścisłej współpracy z sektorem przemysłu i innymi członkami lub partnerami europejskich organizacji normalizacyjnych.

Na szczeblu krajowym procesem normalizacji zarządzają krajowe jednostki normalizacyjne, które wprowadzają wszystkie normy europejskie jako identyczne normy krajowe i jednocześnie wycofują wszelkie normy krajowe, które nie są zgodne z nowymi.

Zarówno normy europejskie jak i zharmonizowane są płatne. W Polsce można je nabyć w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Interesującą nas normę można znaleźć na stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Przykłady przepisów zharmonizowanych

W związku z tym, że nie ma jednej listy aktów prawnych harmonizujących wymagania dla określonych grup wyrobów, poniżej prezentujemy wybrane dyrektywy harmonizacyjne wraz ze szczegółowym ich omówieniem:

 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek;
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/29/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych;
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/53/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych i uchylającą dyrektywę 94/25/WE;
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/28/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych;
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej;
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych;
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych;
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów;
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej;
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwpaństw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia;
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynkuurządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE;
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych.

Krajowe wymagania dotyczące towarów – obszar niezharmonizowany

Wiele towarów, wprowadzonych do obrotu w Unii Europejskiej, dla których nie określono wspólnych unijnych wymagań, musi spełniać wymagania określone w przepisach krajowych poszczególnych państw członkowskich. 

Towary, dla których nie określono wspólnych unijnych wymagań, muszą więc spełniać wymagania określone w przepisach krajowych - w takim przypadku producent musi przestrzegać przepisów obowiązujących w państwie Unii Europejskiej, w którym zamierza wprowadzić swój towar na rynek.

W Polsce wymogi techniczne mogą być określone w ustawach lub rozporządzeniach.

Aby zapewnić swobodny przepływ towarów w obszarze niezharmonizowanym, stosowana jest zasada wzajemnego uznawania.

Zasada wzajemnego uznawania oznacza, że:

 • każde państwo członkowskie Unii Europejskiej musi umożliwić wprowadzenie na swój rynek towaru, który już został zgodnie z prawem wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • państwa członkowskie UE przyjmują, że towar, który spełnił wymogi obowiązujące w jednym z państw członowych, jest bezpieczny dla konsumenta i może być wprowadzony do obrotu we wszystkich innych państwach unijnych.  

Jeżeli chcesz wprowadzić na rynek unijny towar, dla którego obowiązują specyficzne wymagania krajowe, możesz skorzystać z pomocy Krajowego Punktu do spraw produktów, który pomoże ci ustalić jakie przepisy obowiązują w tym przypadku.

Polskie przepisy techniczne

Polskie przepisy techniczne, które określają wymagania dla produktów:

 1. areometry szklane;
 2. beczki metalowe;
 3. biopaliwa ciekłe;
 4. budowle urządzenia i pojazdy kolejowe;
 5. drogowe cysterny pomiarowe;
 6. fermentowane napoje winiarskie;
 7. gaz skroplony LPG;
 8. gęstościomierze oscylacyjne do pomiaru gęstości cieczy w zakresie od 450 kgm3 do 2000 kgm3;
 9. gęstościomierze zbożowe użytkowe i gęstościomierze zbożowe wzorcowe;
 10. grzyby;
 11. kasy rejestrujące;
 12. kotły na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500kW;
 13. lekki olej opałowy;
 14. manometry do opon pojazdów mechanicznych;
 15. mierniki poziomu dźwięku;
 16. mleko świeże;
 17. napoje;
 18. naturalne wody mineralne;
 19. nawozy;
 20. nawozy mineralne;
 21. ocet;
 22. odważniki;
 23. paliwa ciekłe benzyna i olej napędowy;
 24. paliwa stałe;
 25. powidła śliwkowe;
 26. przenośniki kabinowe i krzesełkowe o ruchu obrotowym przeznaczone do celów rekreacyjno-rozrywkowych;
 27. przetwory mleczne "śmietankowe";
 28. przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego;
 29. sprężony gaz ziemny CNG;
 30. świeże schłodzone i zamrożone mięso ze świń owiec kóz i drobiu;
 31. wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu;
 32. wyroby budowlane;
 33. wyroby stosowane w zakładach górniczych;
 34. wyroby z metali szlachetnych;
 35. zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych;
 36. zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących;
 37. zbiorniki pomiarowe do cieczy;
 38. ziemniaki.

Polskie przepisy techniczne, które określają ogólne wymagania dla grup produktów:

 1. jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych;
 2. nawozy i środki wspomagające uprawę roślin;
 3. oznakowanie produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
 4. prawna kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych;
 5. punkty legalizacyjne;
 6. transport kolejowy;
 7. upoważnienie do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych;
 8. urządzenia techniczne lub urządzenia podlegające dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej;
 9. uzdatnianie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 10. wyroby budowlane;
 11. wyroby stosowane w zakładach górniczych;
 12. wyroby z metali szlachetnych;
 13. wzór znaku jakości artykułów rolno-spożywczych;
 14. znak graficzny zawierający informację "Produkt polski";
 15. znakowanie poszczególnych rodzajów środków spożywczych;
 16. żywność oraz pasze spełniające wymagania dla oznakowania jako wolne od GMO;

Przeczytaj więcej informacji na temat polskich norm na stronie PKN - Polskie Normy 

Jeżeli chcesz wprowadzić na rynek unijny towar, którego dotyczą specyficzne wymagania krajowe, możesz skorzystać ze wsparcia Krajowego Punktu do Spraw Produktów, aby ustalić, jakie to są wymagania.

Na czym polega zasada wzajemnego uznawania towarów?

Zgodnie z zasadą wzajemnego uznawania każde państwo członkowskie Unii Europejskiej jest zobowiązane umożliwić wprowadzenie na swój rynek towaru, który zgodnie z prawem został już wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Państwami członkowskimi Unii Europejskiej (UE) są: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy.

Państwami członkowskimi Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz: Norwegia, Islandia i Liechtenstein.

Zasada wzajemnego uznawania oznacza, że:

 • towar, który spełnił wymagania krajowe obowiązujące w jednym z państw członkowskich, jest bezpieczny dla konsumenta i może być wprowadzony do obrotu we wszystkich innych państwach członkowskich Unii Europejskiej
 • państwo członkowskie nie może zakazać sprzedaży na swoich terytorium towarów, które zgodnie z prawem wprowadzono do obrotu w innym państwie członkowskim.

Państwo członkowskie nie może zakazać sprzedaży na swoim terytorium towarów, które zostały wyprodukowane zgodnie z przepisami technicznymi innego państwa członkowskiego nawet w sytuacji, gdy przepisy te różnią się od przepisów obowiązujących w tym państwie.

Kiedy zasada wzajemnego uznawania nie obowiązuje?

Zasada wzajemnego uznawania nie ma charakteru bezwzględnego. Państwo członkowskie może ograniczyć wprowadzanie do obrotu towarów, które zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu w innym państwie członkowskim w przypadku, gdy jest to uzasadnione względami:

 • moralności publicznej,
 • porządku publicznego,
 • bezpieczeństwa publicznego,
 • ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt lub ochrony roślin,
 • ochrony narodowych dóbr kultury o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej,
 • ochrony własności przemysłowej i handlowej.

Wyłączenie zasady wzajemnego uznawania może nastąpić także ze względu na inny nadrzędny interes publiczny uznany w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w związku ze swobodnym przepływem towarów.

Państwo członkowskie UE musi zawsze dokładnie uzasadnić przyczyny ograniczenia lub odmowy dostępu do rynku. Zakazy i ograniczenia nie powinny stanowić środka arbitralnej dyskryminacji ani ukrytych ograniczeń w handlu między państwami członkowskimi.

Oświadczenie o wzajemnym uznawaniu

Oświadczenie to dokument, w którym przedsiębiorca zamierzający wprowadzić  towar na rynek konkretnego państwa, potwierdza że taki towar został wcześniej, zgodnie z prawem wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim.

Oświadczenie ma charakter dobrowolny – podmiot gospodarczy, czyli producent, upoważniony przedstawiciel, importer lub dystrybutor może, ale nie musi go przygotować i podpisać.

Oświadczenie ma znaczenie w przypadku towarów, dla których istnieje procedura uprzedniego zezwolenia na wprowadzenie do obrotu. Jeżeli złożysz kompletne oświadczenie o wzajemnym uznawaniu, w tym dowody potwierdzające wprowadzenie towaru zgodnie z prawem w innym kraju członkowskim, organ przeprowadzający ocenę nie może żądać od ciebie dodatkowych informacji lub dokumentów.

Oświadczenie składa się z dwóch części.

W części pierwszej (I) opisujesz towary i wszelkie przepisy stosowane w kraju UE, w którym te towary są już sprzedawane. W tej części należy podać:

 • numer lub inne oznaczenie referencyjne, które pozwalają jednoznacznie zidentyfikować towary lub rodzaj towarów
 • nazwę i adres producenta, importera lub dystrybutora wypełniającego część I oświadczenia
 • opis towarów na tyle szczegółowy, aby można je było zidentyfikować do celów śledzenia ich przepływu - można dołączyć zdjęcie.
 • oświadczenie, że towar:
  • został już zgodnie z prawem wprowadzony do obrotu w kraju UE (należy podać tytuł i odniesienie do oficjalnej publikacji odpowiednich przepisów mających zastosowanie oraz decyzji o zezwoleniu, jeżeli towary były przedmiotem procedury uprzedniego zezwolenia); lub
  • nie podlegają żadnym odpowiednim przepisom w kraju UE
 • informacje referencyjne dotyczące każdej procedury oceny zgodności lub badania, jakim zostały poddane towary (w tym nazwa i adres jednostki oceniającej)
 • wszelkie inne dokumenty potwierdzające, że towary zostały już zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu we wskazanym kraju UE

W części drugiej (II), która dotyczy sprzedaży towarów, należy podać:

 • nazwę państwa członkowskiego UE, w którym towary są już sprzedawane
 • datę rozpoczęcia po raz pierwszy sprzedaży w tym państwie (można tego dowieść na przykład załączając fakturę)
 • wszelkie dodatkowe informacje, które mogą pomóc organom w ocenie, czy towary  już zostały zgodnie z prawem sprzedawane w innym państwie UE.

Oświadczenie można wypełnić i podpisać na trzy sposoby:

 • producent lub jego upoważniony przedstawiciel wypełnia i podpisuje części I i II
 • producent lub jego upoważniony przedstawiciel wypełnia i podpisuje część I, a importer/dystrybutor wypełnia część II
 • importer/dystrybutor wypełnia i podpisuje część I i II, jeżeli jest w stanie dostarczyć dowody potwierdzające informacje zawarte w oświadczeniu.

Zobacz wzór oświadczenia o wzajemnym uznawaniu.

Oświadczenie trzeba sporządzić w jednym z języków urzędowych Unii. Wprowadzając towar na rynek innego państwa członkowskiego (państwa przeznaczenia), podmiot gospodarczy (na przykład producent lub importer), przygotowuje oświadczenia lub jego tłumaczenie w języku obowiązującym w państwie przeznaczenia.

Odpowiedzialność za rzetelność informacji podanych w oświadczeniu spoczywa na podmiotach gospodarczych, które sporządziły i podpisały oświadczenie.

Za podanie w oświadczeniu nieprawdziwych informacji lub dołączenie dokumentów zawierających nieprawdziwe informacje, właściwy organ przeprowadzający ocenę czy kontrolę towaru może ukarać przedsiębiorcę administracyjną karą pieniężną. W Polsce może ona wynieść nawet 100 000 zł. W przypadku, gdy towary których dotyczy oświadczenie, podlegają także wymaganiom określonym w aktach Unii wymagających wystawienia deklaracji zgodności UE, wtedy do oświadczenia dołącza się deklarację zgodności UE. Deklaracja zgodności to dokument wystawiony przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, w celu potwierdzenia zgodności z określonymi przepisami zharmonizowanymi UE.

Ocena towarów

W przypadku wprowadzenia towaru do obrotu w innym państwie UE, jeśli ten towar nie jest objęty procedurą uprzedniego zezwolenia, właściwy organ może w każdej chwili postanowić o przeprowadzeniu oceny towarów, które trafiły do sprzedaży.

Oceny dokonują właściwe organy państw członkowskich, które:

 • informują przedsiębiorcę, że zostanie przeprowadzona ocena, i wskazują towary, które będą jej podlegały;
 • wskazują przepisy techniczne określające wymagania dla towaru, który będzie poddany ocenie.

Jeżeli przepisy wymagają, aby przed wprowadzeniem danego towaru na rynek zostało uprzednio wydane odpowiednie zezwolenie, to właściwy organ informuje o tym podmiot gospodarczy.

 • informują o możliwości dostarczenia przez podmiot gospodarczy oświadczenia o wzajemnym uznawaniu.

Podmioty, które dokonują oceny towarów, to:

Jeżeli podmiot gospodarczy dostarczy oświadczenie, w trakcie przeprowadzania oceny, organ oceniający uwzględnia sprawozdania z badań lub certyfikaty wydane przez jednostki oceniające zgodność, a także przedłożone w ramach oświadczenia dokumenty i informacje.

Jeśli organ musi przeprowadzić postępowanie dowodowe, powinien wydać decyzję nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postepowania. Jeżeli natomiast sprawa jest bardzo skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

W trakcie trwania oceny towaru możesz nadal sprzedawać ten towar.

Decyzja administracyjna ograniczająca lub odmawiająca dostępu towarów do rynku

Organ wyda decyzję administracyjną, jeżeli po przeprowadzeniu oceny lub kontroli stwierdzi, że:

 • towar nie może zostać wprowadzony na rynek;
 • dystrybucja towaru już wprowadzonego na rynek powinna zostać tymczasowo ograniczona lub zakazana.

W decyzji administracyjnej dotyczącej ocenianych czy kontrolowanych towarów organ określa powody jej wydania:

 • wskazuje krajowe przepisy techniczne, które stanowią podstawę wydania takiej decyzji,
 • opisuje względy interesu publicznego uzasadniające zastosowanie krajowych przepisów technicznych, na których oparta jest decyzja administracyjna.

Określone są w niej również dostępne środki zaskarżenia, czyli informacja do jakiego organu i w jakim terminie może wnieść odwołanie od decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji, jednak przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy.

W decyzji administracyjnej określa się także możliwość skorzystania z usług SOLVIT, czyli sieci pozasądowego rozwiazywania problemów wynikających z niewłaściwego stosowania przepisów prawa unijnego przez administracje państw członkowskich.

Przedsiębiorca nie może udostępniać towarów na rynku polskim, jeśli:

 • otrzyma decyzję ograniczającą dostęp danego towaru do rynku lub odmawiającą tego dostępu
 • ocena towaru jest przeprowadzana celem wydania zezwolenia, które dopiero umożliwi udostępnienie towaru na rynku, a podmiot gospodarczy tego zezwolenia jeszcze nie otrzymał
 • właściwy organ tymczasowo zawiesza udostępnianie towarów na rynku, ponieważ stwierdzi, że:
  • stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia osób lub dla środowiska
  • są zasadniczo zakazane w Polsce ze względu na moralność publiczną lub bezpieczeństwo publiczne.

Podmiot gospodarczy, który już udostępnił towar na polskim rynku ma możliwość dalszego jego udostępniania w czasie, gdy właściwy organ przeprowadza ocenę.

Punkt Kontaktowy do Spraw Produktów (PCP)

W każdym państwie członkowskim UE zostały utworzone Punkty Kontaktowe do Spraw Produktów (PCP).

Punkty w terminie 15 dni roboczych udzielają bezpłatnych informacji dotyczących stosowania zasady wzajemnego uznawania towarów z obszaru niezharmonizowanego.

Polski Punkt Kontaktowy ds. Produktów

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Departament Spraw Europejskich
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
e-mail: pcp@mrpit.gov.pl

Punkt Kontaktowy ds. Produktów udziela informacji, które dotyczą:

 • polskich przepisów technicznych (ustaw, rozporządzeń) określających różne wymagania w odniesieniu do różnych kategorii towarów z obszaru niezharmonizowanego;
 • procedur uprzedniego zezwolenia, czyli obowiązku uzyskania zezwolenia jeszcze przed wprowadzeniem na polski rynek określonych kategorii towarów w ramach stosowania zasady wzajemnego uznawania;
 • danych kontaktowych krajowych organów przeprowadzających ocenę towarów (w tym jednostek akredytowanych, których raporty z przeprowadzonych badań i wydane certyfikaty są uznawane na terenie Unii Europejskiej) i/lub polskich organów nadzoru rynku;
 • środków zaskarżenia i procedur odwoławczych w przypadku pojawienia się sporu między właściwymi organami a podmiotem gospodarczym, związanego z dokonaną oceną lub kontrolą danego towaru;
 • wskazania danych kontaktowych Punktów Kontaktowych ds. Produktów działających w innych państwach członkowskich.

Punkt Kontaktowy ds. Produktów udziela informacji drogą elektroniczną (e-mailem). Jeśli potrzebujesz porady dotyczącej obszaru niezharmonizowanego, prześlij formularz na adres pcp@mrpit.gov.pl

Zapytania można składać w języku polskim i angielskim.

Lista punktów kontaktowych w państwach członkowskich jest dostępna na stronie internetowej prowadzonej przez Komisję Europejską.

Ogólne zasady dotycząće bezpieczeństwa produktów

Na jednolity rynek mogą być wprowadzane towary, które nie zostały objęte przepisami  zharmonizowanymi na poziomie unijnym, ani przepisami krajowymi ustalającymi specyficzne wymogi techniczne.

W takim przypadku trzeba stosować przepisy o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

Na poziomie unijnym kwestie ogólnego bezpieczeństwa produktów reguluje dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

W Polsce, na poziomie krajowym jest to ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

Zgodnie z polskimi przepisami, produkt bezpieczny to produkt, który w zwykłych lub w innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć, warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego.

Przeprowadzając ocenę bezpieczeństwa produktu trzeba uwzględnić:

 • cechy produktu, w tym jego skład, opakowanie, instrukcję montażu i uruchomienia, a także - biorąc pod uwagę rodzaj produktu - instrukcję instalacji i konserwacji
 • oddziaływanie na inne produkty, jeżeli można w sposób uzasadniony przewidzieć, że będzie używany łącznie z innymi produktami
 • wygląd produktu, jego oznakowanie, ostrzeżenia i instrukcje dotyczące jego użytkowania i postępowania z produktem zużytym oraz wszelkie inne udostępniane konsumentowi wskazówki lub informacje dotyczące produktu;
 • kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo w związku z używaniem produktu, w szczególności dzieci i osoby starsze.

Podstawa prawna:

Źródło: biznes.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jakość w prawie unijnym

Jakość w prawie unijnym

Regulacje techniczne a swoboda działalności gospodarczej Swoboda podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej jest pod ochroną konstytucji wszystkich współczesnych państw europejskich. Swobodę tę może ograniczyć tylko ustawodawca albo klient. Ustawodawca może tworzyć w trybie legislacji przepisy  obowiązujące producenta. Klient czyni to w trybie negocjacji, ustalając warunki (...)

Ułatwienia i pomoc dla rolników...

Ułatwienia i pomoc dla rolników...

Nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi Minister Krzysztof Jurgiel złożył 20 czerwca, ze względów osobistych, rezygnację ze stanowiska Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 26 czerwca został zaś powołany przez Prezydenta RP nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Pomoc dla producentów świń Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające (...)

Kto będzie mógł pracować jako farmaceuta w Polsce?

Kto będzie mógł pracować jako farmaceuta w Polsce?

  Ustawa z dnia 10 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich wchodzi w życie 3 marca 2008 r. Nowe definicje Zmiany po pierwsze wprowadzają definicję państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego UE oraz cudzoziemca. Pojęcie państwa członkowskiego Unii Europejskiej ma oznaczać inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej (...)

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Koniec z egzaminami na detektywa, pilota wycieczek, bibliotekarza czy taksówkarza. Rząd ułatwi dostęp do prawie 50 profesji. Wszystko za sprawą przygotowanego projektu, który przedstawiło już Ministerstwo Sprawiedliwości. - Wyjmujemy pierwszą cegłę w murze przywilejów, które zapewniły sobie rozmaite korporacje – mówił szef tego resortu podczas prezentacji (...)

Produkt przeceniony jako czyn nieuczciwej konkurencji, czyli zasady organizowania wyprzedaży oraz promocji

Produkt przeceniony jako czyn nieuczciwej konkurencji, czyli zasady organizowania wyprzedaży oraz promocji

Sprzedaż poniżej kosztów lub sprzedaż z niezwykle wąskim marginesem zysku jest w niektórych krajach wprost zakazana, jest to również praktyka niedozwolona w prawie europejskim (art. 82 Traktatu rzymskiego). Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zasady organizowania promocji handlowych jak również określa zasady wyprzedaży posezonowej. Regulacja ta została wprowadzona do (...)

Znaki towarowe na jednolitym rynku

Znaki towarowe na jednolitym rynku

Hukla jest właścicielem słownego krajowego znaku towarowego MATRATZEN, zarejestrowanego w Hiszpanii m.in. dla mebli wypoczynkowych, należących do klasy 20 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r. Natomiast Matratzen Concord złożyła w Urzędzie (...)

Gdy ktoś ogranicza twoją działalność na rynku...sprawdź, czy nie masz do czynienia z praktykami ograniczającymi konkurencję!

Gdy ktoś ogranicza twoją działalność na rynku...sprawdź, czy nie masz do czynienia z praktykami ograniczającymi konkurencję!

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów dzieli praktyki ograniczające konkurencję na: zawieranie porozumień ograniczających wolną konkurencję, nadużywanie pozycji dominującej. Rynek właściwy Praktyką ograniczającą konkurencję jest zawieranie porozumień ograniczających konkurencję na rynku właściwym, a także nadużywanie pozycji dominującej na rynku właściwym. Kluczowym (...)

Transportowa ofensywa Unii przeciw barierom

Transportowa ofensywa Unii przeciw barierom

Komisja Europejska określa priorytety w dziedzinie infrastruktury oraz potrzeby inwestycyjne dla Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) do 2030 r. Właśnie przygotowano opracowania dla dziewięciu korytarzy transportowych – dwa z nich przebiegają przez Polskę. - Unia powoli wychodzi z kryzysu gospodarczego, a my potrzebujemy Unii bardziej połączonej, bez barier, aby nasz jednolity (...)

Celnicy będą kontrolować przewoźników w całym kraju

Celnicy będą kontrolować przewoźników w całym kraju

Funkcjonariusze Straży Granicznej i celnicy mogą kontrolować przewoźników w całym kraju. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zmienia przepisy o kontroli ruchu drogowego. Projekt rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego jest już gotowy. Powodem zmian są unijne wymagania. Rzeczpospolita 09.06.2008 r. celnik, straż, graniczna, kontrola, drogowa

Zmienione Prawo zamówień publicznych

Zmienione Prawo zamówień publicznych

W styczniu 2021 roku zmieniają się zasady i procedury zamówień publicznych. Sprawdź kto musi stosować nowe przepisy, jakie są nowe tryby zamówień i najważniejsze reguły dotyczące przygotowania i złożenia oferty w zamówieniu publicznym. ##baner## Co to są zamówienia publiczne? Podmioty publiczne, czyli – między innymi – administracja rządowa (...)

Bezpieczeństwo statków uprawiających żeglugę

Bezpieczeństwo statków uprawiających żeglugę

Odnawianie dokumentów bezpieczeństwa m.in. umożliwi armatorom nowelizacja przepisów. Ma na celu podniesienie polskich standardów bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej i ujednolicenie systemu wymagań technicznych dla statków żeglugi śródlądowej, a także doprecyzowanie procedury administracyjnej w tym zakresie. Dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy (...)

Polskie uczelnie kształcą bezrobotnych

Polskie uczelnie kształcą bezrobotnych

W Polsce pogłębia się przepaść między umiejętnościami nauczanymi w szkole, a kompetencjami potrzebnymi na rynku pracy. Brak wykwalifikowanych pracowników stanowi istotne ograniczenie możliwości rozwoju i tworzenia przewag konkurencyjnych nie tylko dla dużych, ale również dla małych i średnich przedsiębiorstw. Tymczasem w Polsce kształcenie rozwinęło się głównie (...)

Uwaga na produkt niebezpieczny! Odpowiedzialność producenta za produkt niebezpieczny

Uwaga na produkt niebezpieczny! Odpowiedzialność producenta za produkt niebezpieczny

Co to jest produkt niebezpieczny? Kodeks cywilny stwierdza, że produktem jest rzecz ruchoma. Rzecz ruchoma pozostanie produktem nawet, jeśli później produkt ten zostanie połączony z inną rzeczą. Za produkt uważa się także zwierzęta i energię elektryczną. Produkt jest niebezpieczny, jeśli okaże się, że pomimo normalnego użycia tego produktu, zwyczajowo przyjętego wykorzystywania (...)

Jakie wymogi muszą spełniać wprowadzane na rynek produkty? - bezpieczeństwo produktów

Jakie wymogi muszą spełniać wprowadzane na rynek produkty? - bezpieczeństwo produktów

Czego dotyczy ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów? Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów definiuje pojęcia związane z problematyką produktu niebezpiecznego. Ponadto określa ona warunki, jakie spełniać powinien produkt, aby został uznany za bezpieczny, formułuje obowiązki producentów i dystrybutorów towaru oraz (...)

Kiedy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wycofać Twój produkt z obrotu? - postępowanie w sprawie bezpieczeństwa produktów

Kiedy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wycofać Twój produkt z obrotu? - postępowanie w sprawie bezpieczeństwa produktów

Kto czuwa nad bezpieczeństwem produktów? Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Inspekcji Handlowej.W zakresie swych uprawnień nadzorczych współpracuje on także z Państwową Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Urzędem (...)

Jak konsument może się bronić przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi przedsiębiorców?

Jak konsument może się bronić przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi przedsiębiorców?

Czego dotyczy ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym? Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, obowiązująca od 21 grudnia 2007 r., określa nieuczciwe praktyki rynkowe w działalności gospodarczej i zawodowej oraz zasady przeciwdziałania tym praktykom w interesie konsumentów i w interesie publicznym. Ochrona konsumentów, (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie dobre wspomnienia. Zacznij od zaplanowania wyjazdu i rozsądnie zaplanuj podróż stosownie (...)

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

W ostatnim okresie wydano szereg rozporządzeń wykonawczych do ustawy o cyberbezpieczeństwie. Rozporządzenie o wymogach organizacyjnych dot. cyberbezpieczeństwa Wymogi dla zespołów bezpieczeństwa Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz (...)

Stanowisko PKPP Lewiatan w sprawie rewizji dyrektywy w sprawie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS)

Stanowisko PKPP Lewiatan w sprawie rewizji dyrektywy w sprawie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS)

Zapobieganie zmianom klimatycznym i ograniczanie ich negatywnych skutków to szansa dla przyszłych pokoleń na życie w przyjaznym środowisku. To jednak również ograniczenie obecnych możliwości rozwoju gospodarczego, ponieważ nakłady na ochronę środowiska są dodatkowym kosztem działalności gospodarczej. To także obniżenie pozycji konkurencyjnej europejskiej gospodarki w stosunku (...)

Jakie masz prawa w przypadku doręczenia uszkodzonej przesyłki? - opinia prawna

Jakie masz prawa w przypadku doręczenia uszkodzonej przesyłki? - opinia prawna

Stan faktyczny:Zakupiłam przez internet towar - porcelanę. Po otworzeniu przesyłki okazało się towar znajdujący się w paczce jest zniszczony - potłuczona porcelana . Towar był zapakowany w zwykły karton bez odpowiednich zabezpieczeń, porcelana była jedynie owinięta gazetami, a na kopercie nie widniał żaden napis informujący, że przesyłka zawiera porcelanę. Nie mogłam otworzyć (...)

Należyta staranność w VAT

Należyta staranność w VAT

Na czym polega należyta staranność? Należyta staranność w VAT to wskazanie najważniejszych okoliczności, które będą brać pod uwagę urzędnicy skarbowi w ocenie działalności przedsiębiorców przy rozliczeniach VAT. Została przedstawiona w formie dokumentu pn. „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach (...)

Konsekwencje zawarcia umowy sprzedaży - opinia prawna

Konsekwencje zawarcia umowy sprzedaży - opinia prawna

 Stan faktyczny Przywieziono mi towar, przedstawiono fakturę, sprawdziłem towar, podpisałem, "że towar sprawdziłem”, ale nie, że odbieram fakturę czy że towar otrzymałem, kierowca zabrał papier i zamiast wyładować towar odjechał. Zostałem z fakturą (zawierającą błędny NIP), za którą jego zwierzchnicy chcą pieniędzy. Kiedy faktura VAT nie jest dla mnie (...)

Zgodność towaru z umową

Zgodność towaru z umową

    Kto odpowiada za niezgodność towaru z umową?   Za niezgodność towaru z umową odpowiada sprzedawca. Zasady tej odpowiedzialności reguluje ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej implementująca do polskiego prawa unijną dyrektywę o niektórych aspektach sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z nią gwarancji. Dyrektywa zastąpiła (...)

Bezpieczne zabawki

Bezpieczne zabawki

Komisarz ds. ochrony konsumentów Meglena Kuneva, podpisała porozumienie z importerami oraz sprzedawcami detalicznymi zabawek. Umowa mieści się w kontekście szeroko zakrojonych działań Komisji na rzecz poprawy bezpieczeństwa produktów na rynku UE.   W myśl porozumienia sygnatariusze podejmą się działań zmierzających do zapewnienia szkoleń z dziedziny norm bezpieczeństwa, przy (...)

Zakupy bez ryzyka. Unia pracuje nad nowymi przepisami

Zakupy bez ryzyka. Unia pracuje nad nowymi przepisami

Jak zapewnić, aby produkty kupowane przez ponad 500 milionów europejskich konsumentów były bezpieczne, a przepisy chroniące słabszych uczestników rynku były jak najlepiej egzekwowane? W Unii Europejskiej trwają obecnie prace nad nowymi przepisami, które zwiększą bezpieczeństwo produktów i przyczynią się do lepszego nadzoru rynku. Dobrze poinformowani i znający swoje prawa konsumenci (...)

Bezpieczeństwo produktów jest najważniejsze

Bezpieczeństwo produktów jest najważniejsze

Unia Europejska chroni konsumentów przed niebezpiecznymi produktami.Wszyscy jesteśmy konsumentami. Za każdym razem, gdy kupujemy jakiś produkt - zarówno w sklepie, jak i w Internecie - chronią nas przepisy unijne, które gwarantują, że oferowane produkty spełniają normy w zakresie bezpieczeństwa i warunków produkcji.  Aby zagwarantować bezpieczeństwo produktów, Komisja stworzyła (...)

Wpadają groźne zabawki

Wpadają groźne zabawki

Rośnie liczba niebezpiecznych produktów wycofanych z rynku UE. W 2008 roku wycofano ich o 16% więcej w porównaniu do 2007 r. Wszystko dzięki systemowi wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych („RAPEX"). Dziś KE opublikowała roczne sprawozdanie z działania systemu. Wynika z niego także, że firmy europejskie chętniej niż wcześniej wycofują (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych turystów jako swoich pośredników! Sprawdź, jak się przed tym chronić. Kłopotliwe (...)

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Poznaj zasady rozliczeń transakcji transgranicznych grup VAT. Grupy VAT będą mogły być tworzone od 2023 r. ##baner## Transakcje wewnątrzwspólnotowe W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) zastosowanie będą miały co do zasady analogiczne reguły (...)

Wielka Brytania opuści UE 31 stycznia 2020 r. - co dalej?

Wielka Brytania opuści UE 31 stycznia 2020 r. - co dalej?

24 stycznia UE podpisała Umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Umowa została także podpisana przez Wielka Brytanię. 29 stycznia Parlament Europejski zagłosował w sprawie wyrażenia zgody na jej zawarcie. Po udzieleniu zgody przez PE Rada przyjmie decyzję pozwalającą UE zawrzeć Umowę o wystąpieniu, co otworzy drogę do jej wejścia w życie. Oznacza to, że 31 (...)

Przepisy ws. interwencji rynkowych w związku z COVID-19

Przepisy ws. interwencji rynkowych w związku z COVID-19

Rozporządzenia KE ws. interwencji rynkowych w związku z COVID-19 opublikowane 4 maja br. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 11 rozporządzeń  w ramach pakietu legislacyjnego, dotyczącego działań na rynkach rolnych w odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią COVID-19. ##baner## Opublikowane rozporządzenia: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/591 (...)

Jaki będzie budżet UE na 2020 r.?

Jaki będzie budżet UE na 2020 r.?

Budżet UE na rok 2020 5 czerwca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała projekt budżetu UE na 2020 r. Będzie to siódmy i zarazem ostatni budżet w obecnych wieloletnich ramach finansowych UE na lata 2014–2020. Projekt zakłada całkowitą wysokość środków na zobowiązania w kwocie prawie 168,3 mld euro. Jest to wzrost w porównaniu do roku (...)

Spór gazowy na forum Parlamentu

Spór gazowy na forum Parlamentu

  Sprawa sporu gazowego między Ukraina i Rosją oraz przerwania dostaw gazu do Unii Europejskiej była przedmiotem dzisiejszej debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Informacje o aktualnej sytuacji przedstawił posłom wicepremier Czech, które przewodniczą w tym półroczu pracom Unii Europejskiej.  Według Alexandra Vondry, spór między rosyjskim Gazpromem i (...)

Unia Europejska przeciwko karze śmierci

Unia Europejska przeciwko karze śmierci

Przedstawiciele instytucji UE i Rady Europy podpisali wspólną deklarację, która potwierdza ich dążenie do zniesienia kary śmierci na świecie. W Warszawie organizacje pozarządowe propagują list otwarty i przygotowują happening.Z okazji Światowego i Europejskiego Dnia przeciwko karze śmierci, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej, jako przedstawiciele (...)

4 lata członkostwa Polski w UE – bilans korzyści i kosztów

4 lata członkostwa Polski w UE – bilans korzyści i kosztów

9 lipca w Centrum Zielna odbyła się konferencja zorganizowana przez UKIE oraz PKPP Lewiatan poświęcona prezentacji przygotowanego przez UKIE raportu „4 lata członkostwa Polski w UE. Bilans kosztów i korzyści społeczno - gospodarczych". Jak podkreślił minister Mikołaj Dowgielewicz, „raport, który pokazuje obraz po 4 latach członkostwa Polski w UE jest bardzo (...)

Pomoc humanitarna Unii Europejskiej na świecie

Pomoc humanitarna Unii Europejskiej na świecie

Choć Unia Europejska niesie pomoc potrzebującym niemal w każdym zakątku świata, środki masowego przekazu nadal niewystarczająco informują społeczeństwo o tych inicjatywach.Był już wieczór, a walki wciąż szalały. Uzbrojony mężczyzna powiedział nam, że musimy opuścić dom. Shamianę, małą afgańską dziewczynkę, i jej rodzinę zmuszono do ucieczki z wioski Qarabagh oddalonej (...)

Wielka Brytania opuszcza UE – informacje dla przedsiębiorców

Wielka Brytania opuszcza UE – informacje dla przedsiębiorców

Od 1 lutego 2020 r. Wielka Brytania przestaje być członkiem Unii Europejskiej. Jednak do końca 2020 roku będą w Wielkiej Brytanii obowiązywały takie same zasady jak w całej UE. W tym czasie nie zostaną więc wprowadzone nowe cła, nie będzie ograniczeń w transporcie, ani kontroli na granicy Unia Europejska – Wielka Brytania. Zachowany zostanie także swobodny przepływ osób (...)

Wyjaśnienia dotyczące ograniczeń handlu w niedziele i święta

Wyjaśnienia dotyczące ograniczeń handlu w niedziele i święta

11 marca przypada pierwsza niedziela z ograniczeniem handlu. W związku z wątpliwościami, które pojawiają się wśród przedsiębiorców oraz konsumentów przedstawiamy wyjaśnienia PIP i resortu pracy w tej sprawie. Nowe przepisy 1 marca 2018 r. weszła w życie ustawa ograniczająca handel w niedziele. Zgodnie z nią w 2018 r. w każdym miesiącu, handlowe będą po dwie (...)

Kto będzie mógł handlować w niedziele?

Kto będzie mógł handlować w niedziele?

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni zakłada docelowo zakaz handlu we wszystkie niedziele, z wyjątkiem siedmiu w roku. Nowe prawo wprowadza zakaz handlu w niedziele etapami, a także przewiduje cały szereg wyłączeń: i co do dni, i co do branż, w których działalność jest prowadzona. Zgodnie z zapisami ustawy, od 1 marca 2018 r. handel w (...)

Ograniczenie handlu w niedziele

Ograniczenie handlu w niedziele

1 marca br. wchodzą w życie przepisy ograniczające handel w niedziele. Pierwsza niedziela bez handlu przypada 11 marca br. Zmiany wprowadzane są stopniowo. W 2018 r. w każdym miesiącu handlowe będą po dwie niedziele, w 2019 r. - po jednej na miesiąc, a od 2020 r. handlować będzie można siedem niedziel w roku. Nowe przepisy Od 1 marca obowiązywać będzie ustawa ograniczająca (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju

Firma zamierza dokonywać sprzedaży wysyłkowej klientom detalicznym do krajów Unii Europejskiej oraz do USA. Czy przekroczenie limitu (np. w Niemczech 100.000 euro) obowiązuje jednorazowo, czy jest (...)

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Moja żona jest obywatelką Norwegii mieszka tam i pracuje, ja jestem obywatelem RP i stały meldunek mam w Polsce; małżeństwem jesteśmy od 5 lat. Chciałbym sprowadzić samochód zarejestrowany tam (...)

Import towarów z Chin

Import towarów z Chin

Prowadzę działalność gospodarczą. Zamówiłem towar u mojego dostawcy w Chinach. Towar został przywieziony przez firmę kurierską bezpośrednio do mojej firmy. Do paczki dostawca dołączył fakturę. (...)

Szkolenie w zakresie towarów ADR

Szkolenie w zakresie towarów ADR

Prowadzę firmę szkoleniową z zakresu BHP jako osoba fizyczna. Czy mogę organizować kurs na przewóz materiałów niebezpiecznych ADR? Jakie wymogi muszę spełnić i na czym polega egzamin? Prowadzenie (...)

Rejestracja samochodu zakupionego przez syna w USA

Rejestracja samochodu zakupionego przez syna w USA

Mojemu synowi, przebywającemu w USA, zleciłem zakup dla mnie i za moje środki finansowe samochodu. Samochód został przez syna nadany statkiem, będę mógł go odebrać w porcie Bremerhaven w Niemczech. (...)

Sprowadzanie odpadów z Niemiec

Sprowadzanie odpadów z Niemiec

Jako podatnik VAT UE, zamierzam sprowadzać z Niemiec odpady budowlane celem ich dalszego przetwarzania- recyklingu oraz odsprzedaży uzyskanych w ten sposób surowców wtórnych typu granulat, kruszywo (...)

Sprzedaż odzieży i biżuterii pochodzących z krajów UE w Polsce.

Sprzedaż odzieży i biżuterii pochodzących z krajów UE w Polsce.

Jak od strony prawnej wygląda sprzedaż odzieży i biżuterii markowych w Polsce? Interesuje mnie kwestia koncesji, pozwoleń oraz wykorzystywania znaków towarowych. Niniejsza opinia prawna zawiera (...)

Licencja na transport drogowy towarów

Licencja na transport drogowy towarów

Podatnik zamierza wynajmować samochód ciężarowy z kierowcą. Działalność ta zgodnie z PKD znajduje się pod symbolem 49.41 - transport drogowy towarów. Usługobiorca zamierza wykorzystywać samochód (...)

Import odzieży markowej z USA

Import odzieży markowej z USA

Prowadzę firmę handlowo-usługową. Chcę zacząć import odzieży markowej z USA typu outlet (takich marek jak Ck, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren itd.). Problem w tym ze nigdzie nie mogę się dowiedzieć (...)

Odszkodowanie za produkt niebezpieczny

Odszkodowanie za produkt niebezpieczny

Sprzedaję części samochodowe przez internet. Sprzedałem klientowi część, którą zamontował przez zakład motoryzacyjny. Po kilku dniach zepsuł mu się silnik. Powodem była wadliwa część. (...)

Wycofanie z rynku produktu niebezpiecznego

Wycofanie z rynku produktu niebezpiecznego

Zakupiłem u producenta podpałkę do grilla z etykietą na której umieszczono dane mojej firmy dla ułatwienia dystrybucji. Na etykiecie nie było ani napisu PRODUCENT ani DYSTRYBUTOR. Był tylko adres (...)

Wprowadzenie produktu na rynek

Wprowadzenie produktu na rynek

Jakie informacje musi dostarczyć konsumentowi producent, który wprowadza na rynek określony produkt? Producent wprowadzający produkt na rynek polski, w zakresie prowadzonej działalności jest (...)

Prawa konsumenta a zwrot towaru

Prawa konsumenta a zwrot towaru

Moje pytanie dotyczy zwrotu towaru przy sprzedaży wysyłkowej ale od strony firmy. - kupujący kupuje przez internet nowy produkt za bardzo wysoką kwotę (ponad 10 tys zł). - towar w ofercie (...)

Różne terminy odstąpienia od umowy konsumenckiej

Różne terminy odstąpienia od umowy konsumenckiej

Zamierzam zawrzeć jako przedsiębiorca umowę pożyczki z konsumentem poza moim lokalem. Ustawa o kredycie konsumenckim uprawnia konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Ustawa o ochronie (...)

VAT przy transakcji łańcuchowej

VAT przy transakcji łańcuchowej

Nasza firma zakupiła rosyjskie towary z Niemiec. Firma Niemiecka wystawiła fakturę na nas, a towar na zlecenie firmy niemieckiej został wysłany transportem bezpośrednio z Rosji do naszej firmy w (...)

VAT na towary z Chin

VAT na towary z Chin

Nasza firma kupiła towar od firmy z Danii. Firma duńska najpierw kupiła ten towar z Chin. Całość nabycia rozliczyliśmy jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Teraz część tego towaru my (...)

Zwrot towaru

Zwrot towaru

Czy istnieje termin ustawowy, w ramach którego możliwy jest zwrot towaru? Kontrahent odebrał towar we wrześniu 2004 r. i do tej pory nie uregulował należności. Teraz stwierdził natomiast, że dokona (...)

Naliczanie VAT za usługi pośrednictwa

Naliczanie VAT za usługi pośrednictwa

Prowadzę działalność gospodarczą - sprzedaż importowanej z Wlk. Brytanii odzieży dziecięcej. Rozpoczynam obsługę klientów hurtowych w Polsce. Na zlecenie polskiej firmy chciałabym świadczyć (...)

Odstąpienie od ugody

Odstąpienie od ugody

1. Firma A zawarła z firmą B pozasądowa ugodę, w wyniku której firma A zobowiązuje się, że zapłaci firmie B określoną kwotę w określonym terminie, za dostarczony towar. 2. Firmy ustalają, (...)

Bezpieczeństwo produktów a obowiązki dystrybutora

Bezpieczeństwo produktów a obowiązki dystrybutora

Jakie obowiązki ciążą na dystrybutorze w zakresie bezpieczeństwa dostarczanych przez niego produktów? Dystrybutor jest zobowiązany działać z należytą starannością w celu zapewnieniabezpieczeństwa (...)

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Firma złożyła wnioski o rejestrację VAT-R i VAT-UE 11.04.2006. Potwierdzenie zarejestrowania jako podatnik VAT i numer VAT spółka uzyskała 25.04.2006, a numer VAT-UE 08.05.2006. Czy prawidłowe (...)

Brak rejestracji VAT-R/UE dla WDT a stawka 0%

Brak rejestracji VAT-R/UE dla WDT a stawka 0%

Przedsiębiorca jest podatnikiem VAT czynnym. Na podstawie złożonej Informacji VAT-R/UE, w której zadeklarował dokonywanie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów oraz dokonywanie importu usług, (...)

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT-UE dokonuje zakupu od podatnika z UE, dokonuje również sprzedaży do odbiorcy w innym kraju UE. Podatnik ten dokonuje równiez importu i exportu (czyli spoza (...)

Rachunki bankowe dla nierezydentów

Rachunki bankowe dla nierezydentów

W regulaminach banków z którymi miałem do czynienia znajdują się zapisy o tym, że jedynie osoby mieszkające w Polsce mogą otwierać rachunki.Czy taki zapis jest zgodny z polskim prawem a jeśli (...)

Nabycie towaru za granicą a podatek VAT

Nabycie towaru za granicą a podatek VAT

Jak należy traktować nabycie towaru od kontrahenta z UE, który nie podał nam numeru VAT-UE? Czy należy potraktować jako WNT i opodatkować w Polsce? Posiadamy nr VAT-ue w Polsce. Tak, w związku (...)

Zwolnienie z cła i VAT przy imporcie

Zwolnienie z cła i VAT przy imporcie

Towar sprowadzony spoza UE podlega ocleniu i należy zapłacić w kraju od jego wartości podatek VAT. Nieraz jednak zamawiałem różnego rodzaju artykuły w sklepach głównie w USA, ale także w Hong-Kongu (...)

Swoboda zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w UE

Swoboda zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w UE

Na czym polega swoboda zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w UE? Swoboda świadczenia usług oraz swoboda działalności gospodarczej należy obok swobodnego przepływu towarów, (...)

Certyfikacja po przystąpieniu Polski do Unii

Certyfikacja po przystąpieniu Polski do Unii

Czy po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej certyfikaty posiadane przez urządzenie (np. CE), akceptowane w innych krajach unijnych, wystarczą również i w Polsce, czy może będą podstawą do (...)

Przestępstwo pomówienia

Przestępstwo pomówienia

Jak brzmi i gdzie można znaleźć kwestię "pomówienia" w Specjalnym Wydaniu Dziennika Urzędowego UE? Prawo Unii Europejskiej obejmuje swoim zakresem tylko niektóre dziedziny prawa. Te dziedziny, (...)

Wjazd do Unii na starych tablicach a naklejka PL

Wjazd do Unii na starych tablicach a naklejka PL

Tablice rejestracyjne samochodu są starego typu, czarne tło, kolor liter i cyfr biały. Czy podróżując do innego Państwa Członkowskiego UE samochodem posiadającym tablice rejestracyjne starego (...)

FORUM PRAWNE

VAT-25

VAT-25 Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone 6% cło oraz 19% VAT od wartości motocykla, (...)

Legalizacja miękkich narkotyków

Legalizacja miękkich narkotyków Chciałem w szanownym gronie osób zajmujących się prawem zadać pytanie: Czy jesteście za legalizacją miękkich narkotyków (np. marihunana) oraz czym Waszym zdaniem (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka Tydzień temu otrzymałam rozwód bez orzekania o winie. Rozwodem zajmowałam się sama bo nie mam pieniędzy na adwokata, dlatego też zwracam się z (...)

dłlużnicy alimentacyjni brońmy się

dłlużnicy alimentacyjni brońmy się Polacy występuje po raz pierwszy i nie ostatni na forum w imieniu swoim i nie tylko ale także w nasze wspólnej sprawie to się tyczy dłużników alimentacyjnych (...)

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego Witam, pozwów przez jakąś organizacje ciąg dalszy, na początek maja mam nieobowiązkowe przesłuchanie w swojej sprawie, aż niby trzy (...)

Ustawa o podatku od towarów i usług 2012 tekst jednolity.

Ustawa o podatku od towarów i usług 2012 tekst jednolity. Dla osób zainteresowanych tematem. Tekst jednolity ustawy dotyczącej towarów i usług będzie znany w marcu. koniec, początek, (...)

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja Mam problem z pośrednikiem (SendIt) firmy kurierskiej UPS. Wysyłałam za pośrednictwem tej firmy przesyłki, ok 450 od marca 2012 roku do końca września (...)

Oznakowanie towaru na rynek polski

Oznakowanie towaru na rynek polski Witam, wlasnie rozpoczynam dzialalnosc gospodarcza. Planuje otworzyc sklep z odzieżą dla niemowlat (stacjonarny + sprzedaż internetowa). Znalazłem już dostawcę, (...)

podatek od towarów i usług 2012 - tekst jednolity

podatek od towarów i usług 2012 - tekst jednolity Kiedy wreszcie będzie znany tekst ustawy?? w marcu whcodzi:) 11 dokładnie. lolla32

Zmiane UE - wymagania unijne dla quadów i motocykli!!

Zmiane UE - wymagania unijne dla quadów i motocykli!! Parlament Europejski poparł nowe standardy bezpieczeństwa dla motocykli, skuterów, quadów i innych pojazdów dwu i trzykołowych. Bowiem od 2016 (...)

Alimenty z zagranicy

Alimenty z zagranicy Czy ktoś miał doświadczenie z odzyskaniem należnych alimentów od ojca dziecka, który jest obcokrajowcem i mieszka za granicą? Ojciec mojego dziecka nie płacił alimentów od (...)

Mam problem z firmą Samsung - Proszę o pilną pomoc!

Mam problem z firmą Samsung - Proszę o pilną pomoc! Szanowni Państwo Z góry dziękuje za zapoznanie się z moim postem! Mam wielki problem z firmą Samsung oraz Autoryzowanym Serwisem CCS. Czuje (...)

Zwrot w sklepie z elektroniką

Zwrot w sklepie z elektroniką Zakupiłem dzisiaj w jednym z popularnych sklepów z elektroniką pewien produkt jednak sprzedawca sprzedał mi inny produkt niż ten o który go poprosiłem. Zdałem sobie (...)

reklamacja

reklamacja Witam. Jakiś czas temu reklamowałem produkt w sklepie na podstawie wydruku z konta bankowego. Sklep moje roszczenia odrzucił ponieważ jak się okazało według sklepu nie udowodniłem, iż (...)

Wadliwy produkt

Wadliwy produkt Witam. W grudniu zeszłego roku dostałem w ramach prezentu powerbank. Przy pierwszej próbie użycia, okazało się, że nie spełnia on swojej docelowej funkcji. Ponadto widoczne jest (...)

Produkt niekomercyjny

Produkt niekomercyjny Witam, interesuje mnie czy można czerpać korzyści majątkowe na produktach niekomercyjnych i gdzie ewentualnie się zgłasza takie sprawy.

AKT OSKARŻENIA-art.278KK & 1KK i art 12KK

AKT OSKARŻENIA-art.278KK & 1KK i art 12KK Witam, Zostałem oskarżony o kradzież z art. 278kk oraz 12kk, dostałem wyrok roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata, oczywiście doszła do tego (...)

po czyjej stronie jest wina? czy wystawić fv?

po czyjej stronie jest wina? czy wystawić fv? po czyjej stronie jest wina? czy wystawić fv? Pracuję w firmie transportowej. Podjęłam ładunek w piątek ok godz.11.00-12.00-na umówioną godzinę(ok.13.00),auto (...)

jak to jest z patentem?

jak to jest z patentem? No więc tak firma "X" w chinach produkuje towar na który ma patent. I jest ten towar bardzo drogi. Ja natomiast kupuje do Polski towar od firmy chińskiej "Y" (...)

Porady prawne