Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej - opinia prawna

Stan faktyczny

Prowadzę z trzema wspólnikami spółkę cywilną od 6 lat, chcę teraz z niej odejść i prowadzić dalej sam działalność gospodarczą. W związku z tym mam kilka następujących pytań. Jakie muszę przygotować dokumenty do odejścia? Jak i w jakim stopniu muszą mnie spłacić wspólnicy (podczas zakładania spółki mój wkład wyniósł 33% i został po pierwszym roku oddany mnie i dwóm pozostałym wspólnikom również)? Co wchodzi w skład majątku firmy? Czy w skład majątku firmy wchodzą nie zapłacone jeszcze przez naszych klientów faktury, wystawione w okresie kiedy byłem wspólnikiem? Jaki czas mają wspólnicy na spłacenie mnie? Bardzo proszę o odpowiedzi na powyższe pytania i o ogólne wyjaśnienie sytuacji, kiedy odchodzę ze spółki cywilnej. Najważniejsze dla mnie jest, co wchodzi w skład majątku firmy oraz co i jak mają mi spłacić wspólnicy po odejściu ze spółki.

Opinia prawna

Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych:

  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., nr 16 poz. 93 ze zmianami),

  • ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r., nr 41 poz. 399 ze zmianami),

  • ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r., nr 14 poz. 176 ze zmianami),

  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. 2003 r., nr 152, poz. 1475 ze zmianami)

  • ustawa z dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., nr 269, poz. 2691 ze zmianami)

Konsekwencje wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej - rozliczenie się z ustępującym wspólnikiem

Występując ze spółki cywilnej jej wspólnik uprawniony jest do otrzymania rezultatów swej działalności prowadzonej wraz z innymi wspólnikami. Innymi słowy, pozostali wspólnicy powinni się rozliczyć ze wspólnikiem ustępującym. Zasady te określa kodeks cywilny w przepisach dotyczących spółki cywilnej. Zgodnie z art. 871 kc, wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się:

  • w naturze rzeczy wniesione do spółki tylko do używania,

  • w pieniądzu – wartość wkładu wniesionego przez tego wspólnika oznaczoną w umowie spółki,

  • w pieniądzu - taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki.

Przedmiotem zwrotu w naturze są jedynie przedmioty wniesione przez ustępującego wspólnika do spółki do używania. Zakres przedmiotów podlegających zwrotowi uzależniony jest w sposób oczywisty od każdorazowego przypadku. Jeżeli więc wspólnik zezwolił na używanie np. sprzętu komputerowego, który nie był jednak przedmiotem wkładu do spółki, sprzęt ten podlega zwrotowi wyłącznie w naturze. Zwrotowi podlegają tylko te przedmioty używane przez pozostałych wspólników na cele związane z prowadzoną w formie spółki cywilnej działalnością gospodarczą, które nie są przedmiotem łącznej współwłasności wspólników.

Zwrotowi w pieniądzu podlega wkład wspólnika wniesiony do spółki przy jej zakładaniu, a także wniesiony wskutek późniejszych zdarzeń (np. zmiany umowy). W przedstawionej umowie jako wkład przez Pana wniesiony oznaczono kwotę 2000 PLN, co oznacza, że taką też kwotę powinien Pan otrzymać z powrotem. Mając jednak na uwadze wskazaną w stanie faktycznym okoliczność, iż wkład pieniężny został zwrócony wspólnikom, w tym także Panu, należy uznać, że nie przysługuje Panu roszczenie o zwrot wniesionego wkładu pieniężnego.

Wspólnikowi zwraca się także w pieniądzu taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki. Zwrot ten dotyczy czystego majątku spółki wypracowanego w okresie, w którym ustępujący wspólnik pozostawał w spółce. Wypłata części majątku – w odpowiednim stosunku równym udziałowi danego wspólnika w zyskać spółki – następuje w pieniądzu.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 868 § 1 kodeksu cywilnego, wspólnik może żądać podziału i wypłaty zysków dopiero po rozwiązaniu spółki, jednakże zgodnie z § 2 powołanego artykułu, gdy spółka została zawarta na czas dłuższy, wspólnicy mogą żądać podziału i wypłaty zysków z końcem każdego roku obrachunkowego (§ 2). Wobec tego ustępujący wspólnik obok roszczeń opisanych w punktach 1-3 powyżej, ma także roszczenie o wypłatę zysku uzyskanego w czasie, w którym był wspólnikiem spółki, oczywiście tylko wówczas, gdy zysk ten nie został jeszcze wypłacony.

Poprzez zysk uzyskany należy rozumieć nie zysk pozostawiony do dyspozycji wspólników, lecz zysk wynikający z pracy w okresie, w którym ustępujący wspólnik działał w spółce. Dlatego też kwoty wynikające z wystawionych, a niezapłaconych jeszcze faktur należy uznać za zysk uzyskany w czasie, gdy ustępujący wspólnik działał w spółce. Wobec tego wspólnik ma prawo żądać wypłaty odpowiedniej części zysku także wówczas, gdy fizycznie zysk ten znalazł się na rachunku spółki dopiero po ustąpieniu wspólnika.

Rozliczenie się z występującym wspólnikiem powinno nastąpić na dzień jego ustąpienia ze spółki. Jest to oczywiście kwestia wzajemnych ustaleń pomiędzy wspólnikami, jednakże co do zasady ustępujący wspólnik ma roszczenie wobec pozostałych wspólników już w dniu wystąpienia ze spółki. Roszczenie to, jako wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej, ulega przedawnieniu z upływem lat trzech (art. 118 kodeksu cywilnego).

Dopuszczalność i termin wystąpienia wspólnika w analizowanej sytuacji

Zgodnie z art. 869 § 1 kodeksu cywilnego, jeżeli umowa spółki była zawarta na czas nie oznaczony, każdy ze wspólników może wypowiedzieć swój udział (czyli wystąpić ze spółki) na trzy miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego. Zapis kodeksowy może być zmieniony odpowiednim zapisem umownym, co w analizowanym przypadku ma miejsce. Zgodnie z zawartą umową, wspólnik może wystąpić ze spółki wypowiadając swój udział na dwa miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego (§ 12 umowy spółki). Zgodnie z § 11 umowy, rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Zgodnie z powyższym zapisem, wypowiedzenie udziału ma skutek na koniec roku obrachunkowego (tj. kalendarzowego w tym przypadku), czyli na dzień 31 grudnia 2008 roku. Wypowiedzenie musi zostać dokonane na dwa miesiące naprzód, czyli najpóźniej w dniu 31 października 2008 roku. Jeżeli więc wypowiedziałby Pan swój udział w spółce w dniu dzisiejszym, skutek w postaci wystąpienia Pana ze spółki nastąpiłby dopiero z końcem tego roku kalendarzowego. Oczywiście wspólnicy mogą dojść do porozumienia zezwalając Panu na wystąpienie ze spółki wcześniej, jednakże wymaga to zgody tych wspólników i dodatkowego porozumienia.

Niezależnie od powyższego należy także wskazać na § 2 art. 869 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym wspólnik z ważnych powodów może wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminu wypowiedzenia. Musi to jednak nastąpić „z ważnych powodów”, które należy oceniać indywidualnie, stosownie do określonej sytuacji. Ważnymi powodami mogą być spory co do sposobu prowadzenia spółki, złamanie umowy spółki itp.

Kwestie podatkowe

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, ustępujący wspólnik nie zamierza likwidować prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. W związku z tym, nie jest zmuszony do sporządzenia spisu z natury ani do zapłaty tzw. podatku likwidacyjnego.

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej powoduje zmianę stanu faktycznego, z którą wiąże się obowiązek dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego. Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenie aktualizacyjne powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Niezależnie od powyższego, ewentualny przychód uzyskany z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej, traktowany jako przychód z prowadzonej działalności gospodarczej, należy zgłosić w terminie złożenia zaliczki miesięcznej za miesiąc, w którym przychód ten nastąpi,  na odpowiednim formularzu.

Dodatkowe obowiązki informacyjne dotyczące ustępującego wspólnika a także spółki wynikają z sytuacji, w której wspólnik ten prowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów. Zgodnie z § 27 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, podatnicy zobowiązani są do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów (spis z natury) na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności. Jeżeli więc wspólnik ustępujący ze spółki nie zamierza likwidować prowadzonej działalności gospodarczej, obowiązki wynikające z tego przepisu dotyczą pozostałych wspólników spółki cywilnej, nie zaś jego samego.

Wymagane dokumenty

Pierwszym i niezbędnym dokumentem, który należy przygotować jest pismo wypowiadające umowę spółki. Powinno być ono złożone pozostałym wspólnikom. Jeżeli ustąpienie wspólnika następuje na drodze porozumienia pomiędzy wspólnikami, porozumienie to powinno być sporządzone, podobnie jak wypowiedzenie, w formie pisemnej.

Następnie ustępujący wspólnik musi zawiadomić urząd skarbowy o fakcie wystąpienia ze spółki i zamiarze kontynuowania działalności indywidualnie. W tym celu należy złożyć odpowiedni formularz NIP-1.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Rozwiązanie spółki cywilnej dwuosobowej w razie wystąpienia wspólnika a kwestie podatkowe

Rozwiązanie spółki cywilnej dwuosobowej w razie wystąpienia wspólnika a kwestie podatkowe

NSA stwierdził, że na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług nie jest możliwe kontynuowanie tożsamości podmiotowej w przypadku podmiany wspólnika w Spółce cywilnej dwuosobowej. Wystąpienie jednego z dwóch wspólników Spółki cywilnej uzasadnia przyjęcie poglądu, że spółka uległa rozwiązaniu. Rzeczywista treść stosunków między wspólnikami w żaden sposób nie ma wpływu (...)

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej

Każdy wspólnik spółki cywilnej ma zagwarantowane prawo do wystąpienia ze spółki, gdyż nie musi wbrew swojej woli uczestniczyć we wspólnym przedsięwzięciu. Przyczyny wystąpienia ze spółki mogą być różnej natury i leżeć zarówno po stronie wspólnika, jak też być niezależne od jego osoby. Wspólnik nie może jednak w dowolnym czasie zrezygnować (...)

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej

Pomimo tego, iż Wspólnicy spółki cywilnej dążą do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, z czasem wizje poszczególnych wspólników co do prowadzenia biznesu mogą okazać się rozbieżne. Wówczas każdy wspólnik dysponuje prawem wystąpienia ze spółki. Na jakich zasadach wspólnik może wystąpić ze spółki cywilnej? Każdy (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła zachować operacyjną ciągłość działania. Większość przepisów nowej ustawy z dnia (...)

Były wspólnik nie upadnie

Były wspólnik nie upadnie

Wspólnik spółki jawnej złożył oświadczenie o wystąpieniu ze spółki. Jakiś czas później złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości, najpierw samej spółki, a następnie jej wspólników, w tym także tego wspólnika, który ze spółki wystąpił. Sąd Rejonowy ogłosił jego upadłość, na co były wspólnik się zażalił do Sądu Okręgowego. Sąd ten powziął wątpliwości (...)

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Sejm ostatecznie przyjął ustawę gwarantującą konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości Sejm nie zgodził się 23 stycznia 2020 r. na wnioskowane przez Senat odrzucenie ustawy, która gwarantuje konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości i usprawnia pracę sądów - wskazuje MS. Nowa ustawa, będąca wynikiem inicjatywy poselskiej, czeka już tylko na podpis Prezydenta (...)

Spółka cywilna a podatek od nieruchomości

Spółka cywilna a podatek od nieruchomości

W świetle art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) podatnikiem podatku od nieruchomości są wspólnicy spółki cywilnej, a nie spółka cywilna. - Taką uchwałę w składzie 7 sędziów podjął 13 marca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II FPS 5/16), (...)

Spółka cywilna a upadłość

Spółka cywilna a upadłość

Spółka cywilna, jako umowa prawa cywilnego między wspólnikami będącymi co do zasady przedsiębiorcami, nie ma zdolności upadłościowej. Polski system prawa odmawia jej statusu przedsiębiorcy. Przedsiębiorcami są jednak jej wspólnicy i oni mają zdolność upadłościową. Jak przebiega postępowanie upadłościowe spółki cywilnej? Postępowanie" upadłościowe (...)

Spółka cywilna a małżeństwo

Spółka cywilna a małżeństwo

Zawarcie przez jedno lub też oboje małżonków umowy spółki cywilnej nie powoduje żadnych zmian w stosunkach majątkowych małżonków uregulowanych w Dziale III k.r.o. (...)Wspólnik spółki cywilnej pozostający w związku małżeńskim samodzielnie korzysta ze swych uprawnień w spółce - zarówno korporacyjno-organizacyjnych, jak i majątkowych. (...)Pamiętać przy tym należy, że wypłacony (...)

Spółka cywilna. Można zastąpć nieżyjącego wspólnika

Spółka cywilna. Można zastąpć nieżyjącego wspólnika

W przypadku dwuosobowej spółki cywilnej, gdy umiera jeden ze wspólników spółka ulega rozwiązaniu, a żyjący wspólnik sporządza spis z natury i składa zgłoszenia o zakończeniu jej istnienia. Można jednak tego uniknąć. Istotą funkcjonowania każdej spółki cywilnej jest osobista współpraca co najmniej dwóch wspólników w przedsiębiorstwie spółki. Śmierć jednego ze wspólników (...)

Nieważność oświadczenia o wystąpieniu wspólnika ze spółki cywilnej - opinia prawna

Nieważność oświadczenia o wystąpieniu wspólnika ze spółki cywilnej - opinia prawna

Stan faktyczny Pomiędzy trzema osobami zawarta została umowa spółki cywilnej. Po trwających długo konfliktach jeden z nich oświadczył ustnie, że występuje ze spółki, a pozostali wspólnicy wyrazili na to zgodę. Jednakże sąd w prowadzonym następnie postępowaniu orzekł, że wspólnik nadal pozostaje w spółce, gdyż na podstawie umowy spółki wszelkie zmiany tejże umowy muszą być (...)

Rozliczeniowy i podatkowy aspekt wypowiedzenia przez wspólnika umowy spółki cywilnej - opinia prawna

Rozliczeniowy i podatkowy aspekt wypowiedzenia przez wspólnika umowy spółki cywilnej - opinia prawna

Stan faktyczny  Z trzyosobowej spółki cywilnej (córka i dwoje rodziców) występuje jeden wspólnik (matka). Jak skonstruować aneks do umowy spółki, żeby można było pozostałe w spółce środki trwałe uznać za współwłasność pozostałych wspólników (środki trwałe to aporty wspólników i nabyta nieruchomość przez spółkę w momencie kiedy wspólnikami byli tylko rodzice) (...)

Konwersja wierzytelności na udziały w spółce z o.o. - opinia prawna

Konwersja wierzytelności na udziały w spółce z o.o. - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pod koniec 2006 r. spółka miała problemy z płynnością finansową i potrzebowała szybko zastrzyku gotówki. Zdecydowałem się na wniesienie pewnej kwoty do spółki w ramach umowy pożyczki, która miała zostać spłacona do końca czerwca 2007 r. W obecnej chwili chciałbym pozostawić te pieniądze (...)

Umowa o pracę między wspólnikiem spółki cywilnej a spółką

Umowa o pracę między wspólnikiem spółki cywilnej a spółką

Sąd Najwyższy stanął przed zagadnieniem prawnym związanym z pytaniem czy wspólnik spółki cywilnej może być jej pracownikiem i w konsekwencji tego podlegać pracowniczemu ubezpieczeniu społecznemu? Sąd Najwyższy stwierdził, że wspólnik spółki cywilnej nie może zawrzeć ze wspólnikami tej spółki umowy o pracę, której przedmiotem byłoby prowadzenie lub reprezentowanie spraw spółki. (...)

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

Jeśli masz kredyt hipoteczny w złotówkach, możesz skorzystać z rządowego wsparcia. W ramach wakacji kredytowych w 2022 i 2023 roku możesz nie spłacać łącznie 8 rat kredytowych. Rządowy program rusza w sierpniu, jednak wniosek o wakacje kredytowe możesz złożyć już dziś, również w formie elektronicznej – m.in. przez bankowość elektroniczną. Pamiętaj, że wniosek (...)

Zakup mieszkania przed a spłata kredytu po zawarciu małżeństwa - opinia prawna

Zakup mieszkania przed a spłata kredytu po zawarciu małżeństwa - opinia prawna

Stan faktycznyZamierzam zawrzeć związek małżeński. Posiadam mieszkanie, które nabyłem na kredyt. Obecnie posiadam środki, aby całkowicie spłacić kredyt, ale nie chcę tego robić ze względów ekonomicznych (kredyt jest oprocentowany niżej niż odsetki od lokat, które posiadam). Kredyt byłby jednak spłacany już w trakcie trwania małżeństwa. Czy mieszkanie wejdzie (...)

Kredyt konsumencki na nowych zasadach

Kredyt konsumencki na nowych zasadach

Dnia 12 czerwca 2008 r. weszła w życie dyrektywa dotycząca umów o kredyty konsumenckie. Termin transpozycji (implementacji) tej dyrektywy do porządku krajowego upływa 12 maja 2010 r. Jeśli w tym czasie państwo członkowskie nie dostosuje doń swych przepisów, obywatele będą mogli powołać się bezpośrednio na regulacje dyrektywy (o ile zostaną spełnione warunki bezpośredniej (...)

Kredyt na studia medyczne

Kredyt na studia medyczne

Chcesz zostać lekarzem? Skorzystaj z kredytu na studia medyczne Już w lipcu studenci będą mogli złożyć wniosek o kredyt na studia medyczne. Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchomiło Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych. Preferencyjnych kredytów od 18 lipca 2022 r. udzielać będzie Bank Pekao S.A. Fundusz pomoże sfinansować odpłatne (...)

Więcej wsparcia dla kredytobiorców?

Więcej wsparcia dla kredytobiorców?

Projekt pomocy polskim rodzinom w spłacie kredytów hipotecznych  Premier Mateusz Morawiecki przedstawił szczegółowy projekt pomocy polskim rodzinom w spłacie kredytów hipotecznych. Pomoże on kredytobiorcom w trudnym czasie agresji Rosji na Ukrainę i inflacji. Resort finansów przygotował rozwiązania dotyczące wakacji kredytowych oraz zamiennika (...)

Wycofanie aportu ze spółki z o.o. i jej likwidacja - opinia prawna

Wycofanie aportu ze spółki z o.o. i jej likwidacja - opinia prawna

Stan faktyczny Jesteśmy wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka poza zarejestrowaniem w Rejestrze Handlowym, założeniem konta bankowego, wyrobieniem NIP i REGON oraz zmianą siedziby dokonaną w 2000 roku nie miała żadnej aktywności i nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej. Na spółce nie ciążą żadne zobowiązania i nie posiada żadnych należności. (...)

Sposoby podziału spółek przewidziane w kodeksie spółek handlowych

Sposoby podziału spółek przewidziane w kodeksie spółek handlowych

Biorąc pod uwagę postanowienia kodeksu spółek handlowych, można wyróżnić właściwie dwa sposoby dokonywania podziału spółek. Pierwszą z możliwości jest podział spółki przez rozdzielenie, a drugą podział dokonany przez wydzielenie.Na czym polega podział spółki dokonany przez rozdzielenie?W przypadku rozdzielenia spółki, którego efektem jest jej podział mamy do czynienia z (...)

Podział majątku spółki cywilnej w przypadku wystąpienia wspólnika – opinia prawna

Podział majątku spółki cywilnej w przypadku wystąpienia wspólnika – opinia prawna

Stan faktycznyZ istniejącej spółki cywilnej występuje jeden ze wspólników. W związku z tym zostaje podjęta uchwała o podziale majątku spółki. Jednakże podział ten obejmuje tylko wybrane składniki majątku spółki. Pewne składniki majątku - zgodnie z uchwałą - nie podlegają podziałowi (np. samochód dostawczy). Jak uchwała wspólników odnosi się do kodeksowego uregulowania o (...)

Przystąpienie do udziału w spółce będącej kontrahentem - opinia prawna

Przystąpienie do udziału w spółce będącej kontrahentem - opinia prawna

Stan faktyczny Prowadzę działalność gospodarczą od kilku lat w zakresie handlu tekturą litą. Wielość i tempo kontraktów powodują zacieśnianie się mojej współpracy z pewną Spółką z o.o. Moja współpraca z tą firmą polega na kupowaniu jej wyrobów w celu dalszej odsprzedaży. Obecnie rozważam przystąpienie do udziału w tej Spółce. Forma prawna mojej firmy to osoba fizyczna. (...)

Obowiązek zwrotu przez członka zarządu zaciągniętego zobowiązania od spółki - opinia prawna

Obowiązek zwrotu przez członka zarządu zaciągniętego zobowiązania od spółki - opinia prawna

Stan faktyczny Doszło po śmierci byłego Prezesa Zarządu Spółki z o.o. do wykrycia przestępstw przez niego popełnianych (obciążanie kosztami spółki za budowę prywatnego domu). Dwaj pozostali członkowie Zarządu postanowili w imieniu Spółki dochodzić odszkodowania za działanie na jej szkodę. Zapadło wiele wyroków, w tym również w Sądzie Najwyższym orzekających winę byłego (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Rozliczenia po rozwiązaniu spółki cywilnej

Rozliczenia po rozwiązaniu spółki cywilnej

Po rozwiązaniu spółki cywilnej 31.05.05 jeden ze wspólników prowadzi działalność o tym samym charakterze-laboratorium medyczne-korzystając ze sprzętu, który był wspólną własnością (nabyty (...)

Zmiana składu osobowego w spółce cywilnej

Zmiana składu osobowego w spółce cywilnej

Chcę zmienić wspólnika w dwuosobowej spółce cywilnej. Czy możliwe jest jednoczesne wejście nowego wspólnika i ustąpienie starego, czy też należy zachować jakiś okres pomiędzy tymi czynnościami? (...)

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej

Spółka składająca się z trzech osób (ojciec, matka i syn) opodatkowana KPiR na 31 grudnia 2005 r. sporządziła remanent. Ojciec wystąpił ze spółki "za darmo" z dniem 1 stycznia 2006 i zakończył (...)

Podatek od majątku spółki cywilnej

Podatek od majątku spółki cywilnej

Występując ze spółki pozostawiam swoją część majątku spółki. Podział stanowił 50/50. Do majątku spółki należą nieruchomości, maszyny i urządzenia oraz zapasy magazynowe. Jakie podatki (...)

Rozliczenia podatkowe w likwidowanej spółce jawnej

Rozliczenia podatkowe w likwidowanej spółce jawnej

Od 1990 roku prowadzę działalność gospodarczą ze wspólniczką, która jest moją bratową posiadając 50% udziałów - najpierw w spółce cywilnej - obecnie w spółce jawnej po przekształceniu (...)

Wystąpienie wspólnika ze spółki

Wystąpienie wspólnika ze spółki

Czy istnieje, a jeśli tak na jakiej podstawie prawnej, wyodrębnienie ze spółki komandytowej spółki z o.o. zakładając, że spółka z o.o. jest komplementariuszem rzeczonej spółki komandytowej (...)

Egzekucja przeciwko spółce cywilnej

Egzekucja przeciwko spółce cywilnej

Spółka cywilna zalega z płatnością za fakturę, nie jestem jednak w stanie uzyskać adresu zamieszkania drugiego z jej wspólników. Mam adres tylko jednego z nich, a więc tylko przeciwko niemu mogę (...)

Spółka cywilna

Spółka cywilna

W lipcu 2008 wstąpiłem jako trzeci wspólnik do istniejącej spółki cywilnej. Nie tworzyliśmy nowej umowy spółki, tylko został przygotowany aneks dodający nowe punkty do umowy i modyfikujący (...)

Spółka cywilna a ewidencja działalności

Spółka cywilna a ewidencja działalności

Zawarto pisemną umowę spółki cywilnej. Czy spółka cywilna musi być wpisana do rejestru ewidencji działalności gospodarczej? Sama spółka cywilna nie podlega wpisowi do ewidencji działalności (...)

Spółka cywilna a status przedsiębiorcy

Spółka cywilna a status przedsiębiorcy

Czy spółka cywilna posiada status przedsiębiorcy na gruncie polskiego prawa cywilnego? Spółka cywilna jest zawiązywana w celu dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego (...)

Spółka cywilna - stosunek obligacyjny

Spółka cywilna - stosunek obligacyjny

Czy spółka cywilna jest stosunkiem obligacyjnym? Zgodnie z art. 860 Kodeksu cywilnego spółka cywilna jest stosunkiem obligacyjnym. Stosunek ten oparty jest na umowie, zgodnie z którą (...)

Spółka cywilna - osobowość prawna

Spółka cywilna - osobowość prawna

Czy spółka cywilna posiada osobowość prawną? W aktualnym stanie prawnym spółka cywilna nie posiada podmiotowości prawnej, nie jest przedsiębiorcą i nie posiada zdolności sądowej. Zgodnie (...)

Kontrola spółki z o.o. przez wspólnika

Kontrola spółki z o.o. przez wspólnika

Wspólnik spółki z o.o. zamierza przeprowadzić inwenturę majątku spółki, dokładniej towaru znajdującego się w magazynie spółki. Ma wątpliwości odnośnie dat towarów spożywczych, prawdopodobnie (...)

Wyłączenie wspólnika z głosowania

Wyłączenie wspólnika z głosowania

W umowie spółki z o.o. nie ma innych postanowień niż wynikające z ksh. Czterech wspólników (40% kapitału, 20% kapitału, 20% kapitału i 20% kapitału). Wspólnicy są jednocześnie czterema członkami (...)

Rodzinna spółka cywilna

Rodzinna spółka cywilna

Prowadzimy działalność w trójkę żona 50%, syn 40%, mąż 10%. Każda osoba posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W trakcie trwania spółki mąż zajmował się między innymi dokumentacją (...)

Podniesienie kapitału sp. z o.o. a prawa wspólnika

Podniesienie kapitału sp. z o.o. a prawa wspólnika

Spółka z o.o. chce podwyższyć kapitał zakładowy. Podwyższenie kapitału ma nastąpić na drodze wpłat obecnych wspólników (wpłaty ze środków własnych lub kapitału zapasowego spółki) oraz (...)

Prawa wspólnika większościowego w spółce z o. o.

Prawa wspólnika większościowego w spółce z o. o.

Jakie prawa ma wspólnik mający większość udziałów w spółce z o. o., ale nie jest w zarządzie? Czy może uczestniczyć w spotkaniach zarządu? Czy podpisuje jakiś dokumenty? Jaki wpływ ma lub (...)

Częściowa spłata a wstrzymanie egzekucji

Częściowa spłata a wstrzymanie egzekucji

Wynajmowałem lokal handlowy, niestety nie zapłaciłem czynszu za miesiące styczeń - czerwiec 2001 rok. Właścicielka pozwalała na opóźnienia i mówiła, że "spokojnie" jeszcze poczeka. Nagle pewnego (...)

Sprzedaż mieszkania i cele mieszkaniowe

Sprzedaż mieszkania i cele mieszkaniowe

W roku 2005 r. zakupiłem wraz obecną żoną mieszkanie na rynku wtórnym za kwotę 150000 zł, z wkładem własnym 30000 zł oraz kredytem w wysokości 120000 zł. W 2006 r. zawarliśmy związek małżeński, (...)

Częściowa spłata po złożeniu pozwu

Częściowa spłata po złożeniu pozwu

Złożyłem pozew o wydanie nakazu zapłaty (załączając potwierdzenie uiszczenia przeze mnie wyliczonego wpisu) i jakiś czas po wysłaniu pozwu do sądu dłużnik dokonał częściowej spłaty. Sąd (...)

Nakaz zapłaty a wcześniejsza spłata części długu

Nakaz zapłaty a wcześniejsza spłata części długu

Otrzymałam nakaz zapłaty od wierzyciela, w międzyczasie spłaciłam część długu. I nie mogę spłacić reszty w terminie wskazanym w nakazie. Czy wierzyciel może z prawomocnym nakazem iść do (...)

Spłata udziału byłego małżonka w majątku wspólnym

Spłata udziału byłego małżonka w majątku wspólnym

Sprawa dotyczy podziału majątku wspólnego małżonków, w skład którego wchodzi mieszkanie. Nawet gdyby czas spłaty wynosił 10 lat, to wysokość miesięcznych rat i koszty eksploatacyjne mieszkania (...)

Wystąpienie wspólnika ze spółki

Wystąpienie wspólnika ze spółki

W umowie spółki jawnej zapisano prawo każdego wspólnika do wystąpienia ze spółki. Jednocześnie zapisano że wystąpienie wspólnika nie powoduje rozwiązania spółki, ale równocześnie zapis (...)

Spłata wspólnika występującego ze spółki cywilnej

Spłata wspólnika występującego ze spółki cywilnej

W odpowiedzi na zadane pytanie napisaliście Państwo: "Zgodnie z art. 864 kc, za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie. Zgodnie z art. 871 kc, wspólnikowi występującemu ze (...)

Brak majątku a wniosek o ogłoszenie upadłości

Brak majątku a wniosek o ogłoszenie upadłości

Czy możliwe jest zgłoszenie niewypłacalności spółki z o.o., jeśli nie posiada ona majątku? Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, sąd oddali wniosek o  ogłoszenie upadłości, jeżeli (...)

Spłata kredytu przez jednego ze wspólników

Spłata kredytu przez jednego ze wspólników

Mam kredyt samochodowy na spółkę cywilną. Bank nie zgadza się na przepisanie kredytu, ciąży on na wszystkich wspólnikach. W momencie spłaty kredytu przez jednego wspólnika drugi zrzeka się praw (...)

Podatek PCC od zmiany umowy spółki jawnej

Podatek PCC od zmiany umowy spółki jawnej

Do spółki jawnej przystępuje trzeci wspólnik. Jego wkładem będzie świadczenie usług na rzecz spółki. Wkład został wyceniony na 175 000 zł. Jakiej wysokości podatek PCC trzeba zapłacić (wartość (...)

FORUM PRAWNE

Spółka cywilna

Spółka cywilna Czy i dlaczego odpowiedzialność solidarna wspólników w spółce cywilnej jest obligatoryjna i czy w drodze umowy między wspólnikami można wyłączyć solidarność. Czekam na solidne (...)

SN postanowienie

SN postanowienie Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści tego postanowienia ? Przekopałem (...)

Czy współwłaściciel spółki cywilnej może z niej zrezygnować bez wiedzy drugiego współwłaściciela??

Czy współwłaściciel spółki cywilnej może z niej zrezygnować bez wiedzy drugiego współwłaściciela?? Czy współwłaściciel spółki cywilnej może z niej zrezygnować bez wiedzy drugiego współwłaściciela?? (...)

SPADEK - ZRZECZENIE SIĘ SPÓŁKI CYWILNEJ

SPADEK - ZRZECZENIE SIĘ SPÓŁKI CYWILNEJ Witam serdecznie, dziedziczę spadek po ojcu, który był udziałowcem w spółce cywilnej. Dziedziczę udziały również w spółce, jednak chciałbym się (...)

Spółka cywilna-dzielenie dochodu

Spółka cywilna-dzielenie dochodu Czy jest możliwe dzielenie dochodu spółki cywilnej inaczej niż to przewidują udziały? Czy istnieje coś takiego jak oswiadczenie, które mówi o tym, że jeden (...)

Wystapienie ze spólki cywilnej

Wystapienie ze spólki cywilnej Spólka składa sie z 3 osób w udziałach po 1/3 kazdy(AUTOKOMIS). Jeden z udziałowców wystapił z niej 15 stycznia br. zrzekając sie swych udziałów na nasza rzecz. (...)

Wystapienie wspólnika

Wystapienie wspólnika Mam zamiar wyatpic ze spólki i jawnej wieloosobowej.Jednym z elementów majatkowych jest/dlaczego nie mam wszyskich polskich znaków/wspólwlasnosc lokalu czy musze tez odsprzedac (...)

17 lat a wystapienie o podwyzke alimetow

17 lat a wystapienie o podwyzke alimetow pare dni temu ukonczylam 17 lat ojciec nie mieszka z nami juz od ponad 10 lat od tamtej pory mialam ustalone alimety w wysokosci 200 zl od ojca o ktore wystapila (...)

Wystapienie o alimenty gdy maż jest za granica...

Wystapienie o alimenty gdy maż jest za granica... Mąz jest za granicą, pieniadze przepija a mi na 3 dzieci przysyła po 50 -10 Euro w miesiacu, chce wystapić o alimnenty ale sie boje jego reakcji (...)

Podwyższenie alimentow

Podwyższenie alimentow Witam, Jak ustalić posiadane przez pozwanego samochody. Czy mogę wystąpic do wydziału komunikacji o udostępnienie takich danych czy też skladając pozew o podwyższenie alimentów (...)

Spółka Cywilna

Spółka Cywilna Mam pytanie dotyczące rozszerzenia Spółki Cywilnej. Mianowicie ze wspólnikiem mamy udział :ja z małżonką 20+30%,wspólnik 50%.Wspólnik chce rozszerzyć ,tzn. zmienić swój udział (...)

Spółka cywilna? Dobry pomysł?

Spółka cywilna? Dobry pomysł? Prosze o pomoc Jaka forma prawna wspólnego przedsiębiorstwa będzie najbardziej korzystną w następującej sytuacji: Dwoje ludzi chce wspólnie poprowadzić małe przedsiębiorstwo (...)

Spółka cywilna - składka zdrowotna

Spółka cywilna - składka zdrowotna Witam, jeśli założyłam działalność gospodarczą wyłącznie po to, żeby móc wejść do spółki cywilnej ze znajomym i przychody uzyskuje wyłącznie w obrębie (...)

Spółka cywilna a u.skarbowy

Spółka cywilna a u.skarbowy W jakim stopniu zobowiązania dwóch wspólników s.c. w stosunku do urzędu skarbowego,którzy nie posiadają środków do ich uregulowania, mogą skrzywdzić ich najbliższych, (...)

DOWODY ??????

DOWODY ?????? CO JEST DOWODEM W SPRAWIE KARNEJ - mam ostatnio trochę doświadczeń z "sali sądowej" (jako porzywdzony) i narastające przekonanie,że dla sądu JEDYNYM DOWODEM jest przyłapanie (...)

Czy wspólnik w spółce jawnej odpowiada całym swoim majątkiem za długi spółki?

Czy wspólnik w spółce jawnej odpowiada całym swoim majątkiem za długi spółki? Czy wspólnik w spółce jawnej odpowiada całym swoim majątkiem za długi spółki? Wspólnicy spółki jawnej za (...)

Podwyższenie kapitału - kto obejmuje udziały nieobjęte przez obecnych wspólników

Podwyższenie kapitału - kto obejmuje udziały nieobjęte przez obecnych wspólników Witam, mam pytanie dot. podwyższenia kapitału w Sp. z o.o. i co się dzieje gdy wspólnik nie chce wykupić nowych (...)

zmiana wspólnika

zmiana wspólnika mam problem otóż byłem w spółce cywilnej ale jeden wspólnik został zmieniony, ta osoba złożyła wypowiedzenie ze spółki z dniem 30 a nowy wspólnik z dniem pierwszego nastepnego (...)

spłata

spłata Witam. Razem z partnerem zamieszkujemy parter domu moich rodziców (oboje jesteśmy zameldowani) jakiś czas temu zrobiliśmy generalny remont zamieszkałej przez nas części domu oraz "wspólnego (...)

Spłata

Spłata Mieszkam w domu jednorodzinnym piętrowym razem z bratem. Mam trójkę rodzeństwa z czego po śmierci ojca od domu i działki dwójka z nich się odpisała. Notarialnie jest zapisane że ja zajmuję (...)

Porady prawne