Zawieszenie postępowania podatkowego

Zawieszenie postępowania podatkowego

Kiedy możliwe jest zawieszenie postępowania podatkowego?

Postępowanie może być zawieszone z urzędu lub na wniosek strony. W pierwszym przypadku istotnym jest, że zawieszeniu ulega jednocześnie bieg odsetek za zwłokę od dnia wydania postanowienia do dnia doręczenia postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania. Warto podkreślić, że w obecnym stanie prawnym zawieszenie biegu odsetek nie następuje już z dniem wystąpienia przesłanek uzasadniających zawieszenie postępowania, co skutkuje tym, że podatnik może być zmuszony ponosić dotkliwe koszty związane z szybkością działania organu. Po raz kolejny interes fiskusa bierze tu górę nad elementarną sprawiedliwością i fundamentalnymi zasadami państwa prawa, wszak nie jest raczej możliwym wskazanie jakichkolwiek przesłanek innych niż bezwzględna ochrona interesów państwa uzasadniających tak dziwaczną zmianę przepisów.

Kto jest uprawniony do wniosku o zawieszenie postępowania?

Postępowanie może być zawieszone z urzędu lub na wniosek strony. Strona jest uprawniona do wniesienia wniosku jedynie w przypadku, gdy postępowanie toczy się w sprawie udzielenia ulg w zapłacie zobowiązań podatkowych. Organ nie jest związany wnioskiem i może rozpatrzyć podanie negatywnie, nie może jednak zawiesić w tym przypadku postępowania z urzędu. Jeżeli strona nie zwróci się o podjęcie postępowania zawieszonego na swój wniosek w terminie 3 lat, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

W przypadku zawieszenia z urzędu, organ nie ma już żadnej możliwości wyboru - jest zobowiązany do zawieszenia postępowania, jeżeli zajdzie jedna z wymienionych okoliczności:

  • śmierć strony (tylko gdy postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe),
  • rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd,
  • śmierć przedstawiciela ustawowego strony,
  • utrata przez stronę lub jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych,
  • jeżeli sprawa dotyczy odpowiedzialności osoby trzeciej postępowania zostaje zawieszone do dnia, w którym decyzja dotycząca zobowiązania podatnika głównego stanie się ostateczna.
  • w razie wystąpienia przez organ, na podstawie ratyfikowanych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do organów innego państwa o udzielenie informacji niezbędnych do ustalenia lub określenia wysokości zobowiązania podatkowego.  

Czy organ z urzędu podejmuje czynności zmierzające do usunięcia prawnej przeszkody uniemożliwiającej zakończenie postępowania?

Organ może podejmować czynności zmierzające do podjęcia postępowania, jednak jego możliwości są bardzo ograniczone z uwagi na fakt, że na ogół nie ma możliwości usunięcia podstaw zawieszenie postępowania.

Jeżeli wydanie decyzji uzależnione jest od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego – organ wzywa stronę do wystąpienia w oznaczonym terminie do sądu lub właściwego organu o rozstrzygnięcie a jeżeli strona o to nie wystąpi, organ zwróci się o rozstrzygnięcie z urzędu. W pozostałych przypadkach organ może jedynie czekać, aż przesłanki ustąpią, np. jeżeli śmierć przedstawiciela ustawowego była przyczyną zawieszenia postępowania, organ będzie mógł podjąć postępowanie gdy ustanowiony zostanie przedstawiciel ustawowy.

Kiedy postępowanie zostaje ponownie podjęte?

Organ podejmuje postępowanie w drodze postanowienia, gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające jego zawieszenie. Organ podejmuje postępowanie z urzędu lub na wniosek strony.

Pamiętaj, że:

  • organ może zawiesić postępowanie na wniosek strony,

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997r. nr 137 poz. 926 ze zmianami)
Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika