Zmiana unijnego rozporządzenia dotyczącego higieny żywności pochodzenia zwierzęcego

Rozporządzenie nr 853/2004 ustanawia szczególne przepisy dotyczące higieny dla żywności pochodzenia zwierzęcego. Jego ostatnia zmiana dotyczy m.in. zezwolenia na zamrażanie mięsa w sprzedaży detalicznej (dystrybucja darowizn żywności), a także wymagań dla produktów rybołówstwa przeznaczonych do produkcji konserw i skwarek przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Porady prawne

Zamrażanie mięsa w sprzedaży detalicznej

 Podmioty prowadzące działalność detaliczną mogą zamrażać mięso dla jego redystrybucji do celów darowizn żywności. Muszą być przy tym spełnione następujące warunki: 

  • mięso, w odniesieniu do którego stosuje się termin przydatności do spożycia zgodnie z art. 24 rozporządzenia (UE) nr 1169/2011, mrozi się przed upływem tego terminu;
  • zamrażanie przeprowadza się bez zbędnej zwłoki do temperatury -18°C lub niższej;
  • należy udokumentować datę zamrożenia i podać ją na etykiecie lub w inny sposób; 
  • należy zapewnić zgodność z wszelkimi warunkami określonymi przez właściwe organy w odniesieniu do mrożenia i dalszego stosowania jako żywność.

Powyższe zezwolenie nie dotyczy mięsa, które wcześniej zostało zamrożone (mięsa rozmrażanego).

Ułatwienie bezpiecznego dokonywania darowizn żywności zapobiega marnotrawieniu żywności oraz przyczynia się do bezpieczeństwa żywnościowego zgodnie z celami określonymi w strategii Komisji Europejskiej „od pola do stołu”. 

Zamrażanie ryb przeznaczonych do produkcji konserw

W następstwie oszustw dotyczących mięsa tuńczyka, które sprzedawane było jako świeże mimo jego przygotowania według wymagań określonych dla konserw, w rozporządzeniu doprecyzowano, że całe produkty rybołówstwa początkowo zamrożone w solance w temperaturze -9°C i przeznaczone do produkcji konserw, nawet jeśli zostaną głębiej zamrożone w temperaturze -18°C, nie mogą mieć innego przeznaczenia niż sektor konserw.

Warunki przechowywania skwarek

Postęp technologiczny umożliwił stosowanie pewnych technik pakowania (np. pakowanie próżniowe), w przypadku których szczegółowe wymogi dotyczące temperatury nie są potrzebne do zapewnienia bezpieczeństwa żywności pochodzącej ze skwarek. Z rozporządzenia usunięto więc wymagania dotyczące temperatury ich przechowywania. Należy jednak pamiętać, że podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze powinien zapewnić bezpieczeństwo żywności pochodzącej ze skwarek dzięki dobrym praktykom higienicznym i procedurom opartym na systemie analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP).

Powyższe zmiany wprowadziło rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1374.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne