Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych na 2007 rok

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: CIT) wejdzie w życie 1 stycznia 2007 r. i ma zastosowanie do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od tego dnia, z wyjątkiem art. 1 pkt 18 lit. a tiret trzecie, w części dotyczącej dochodów Banku Gospodarstwa Krajowego stanowiących równowartość dochodów uzyskanych przez Fundusz Kolejowy, oraz art. 8, które weszły w życie z dniem ogłoszenia, tzn. 29 listopada 2006 r. 

Jak bedzie zdefiniowany zakład zagraniczny oraz samochód osobowy?

Do słowniczka ustawowego zostanie przeniesiona, z pewnymi jednak modyfikacjami, definicja zagranicznego zakładu, która do tej pory zawarta była w art. 20 ust. 13. Nowa definicja bazuje na definicji Konwencji Modelowej OECD, lecz nie w pełni jej odpowiada.

W słowniczku ustawowym ustawy o CIT i ustawy o PIT pojawi się ponadto definicja samochodu osobowego. Od 1 stycznia 2007 r. samochodem osobowym będzie pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkami przewidzianymi w ustawie. Podobna definicja obowiązuje już w ustawie o VAT.

Jaki będzie moment powstania przychodu?

Zmieni się moment powstania przychodu w podatku CIT (art. 12). Co do zasady, za datę powstania przychodu uważać się będzie dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później jednak niż dzień:

  • wystawienia faktury albo
  • uregulowania należności.

Jeżeli strony ustalą, że usługa zostanie rozliczona w okresach rozliczeniowych, datą powstania przychodu będzie ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Przepis ten znajdzie zastosowanie odpowiednio do dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu przewodowego.

Od nowego roku przychody w walucie obcej należy ustalać wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Jak rozliczyć koszty uzyskania przychodów?

Zgodnie z tą nowelizacją, będzie nowa definicja kosztów podatkowych, zgodnie z którą kosztami uzyskania przychodów będą koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.  

Wprowadzono podział kosztów na bezpośrednie i pośrednie. Zasadą jest rozliczenie kosztów bezpośrednich w roku, w którym zostaną osiągnięte związane z nimi przychody, koszty pośrednie zaś będą potrącalne w roku ich poniesienia.

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów będzie się uważać dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem przypadków, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. 

Do kosztów uzyskania przychodów będzie można zaliczyć wydatki na reklamę w pełnej wysokości, bez względu na charakter reklamy. W zamian za to nie będą już kosztami wydatki na reprezentację, np. na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.  

Do kosztów uzyskania przychodów będzie można również zaliczyć wydatki na finansowanie przez pracodawcę usług medycznych na rzecz pracowników.

Co zmieni się w zasadach amortyzacji?

 

Nowością będzie też wprowadzenie metody jednorazowej(przyspieszonej) amortyzacji w pierwszym roku podatkowym, którą będą mogli zastosować:

  • podatnicy rozpoczynający działalność
  • oraz tzw. mali podatnicy.

Będą oni mogli dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Uchylono przy tym (podobnie jak w ustawie o PIT) przepisy przewidujące 30% odpis amortyzacyjny od fabrycznie nowych środków trwałych. 

W związku z powyższym w ustawie pojawi się definicja małego podatnika. Małym podatnikiem będzie ten, u którego wartość przychodu (łącznie z VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 800 000 euro.

W jaki sposób będą rozliczane różnice kursowe?

Od 1 stycznia 2007 r. firmy będą mogły wybrać sposób rozliczania różnic kursowych (dodany art. 9b) pomiędzy zasadami przewidzianymi w ustawie o CIT a regułami prawa bilansowego. W art. 15a ustawy o CIT pojawią się pojęcia dodatnich i ujemnych różnic kursowych. Wartości te będą zaliczane odpowiednio do przychodów bądź kosztów uzyskania przychodów. W przypadku wyboru metody zgodnej z przepisami o rachunkowości – podatnik będzie musiał przy niej pozostać przez co najmniej 3 lata podatkowe.

Co zmieni się w zwolnieniach podatkowych?

Przewiduje ona m.in., iż zwolnienie z CIT dla spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących gospodarkę mieszkaniową będzie obejmowało dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyjątkiem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne