25.7.2022

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Zmiany w ustawie o pieczy zastępczej

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Sejmie

Wiceminister Barbara Socha przedstawiła w Sejmie przygotowany w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. – "To potrzebne i oczekiwane przez środowisko zmiany w tym systemie" – powiedziała wiceminister.

Nowe rozwiązania mają służyć poprawie sytuacji dzieci, które znalazły się w systemie pieczy zastępczej, rodzin zastępczych oraz pozwolą, by dzieci z uregulowaną sytuacją prawną mogły szybciej i na większą skalę trafiać do rodziców adopcyjnych.

Projekt zakłada zwiększenie minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych.

Porady prawne

Centralny rejestr ułatwi procedury

Wprowadzenie elementów derejonizacji systemu umożliwi chętnym do zostania rodzicami zastępczymi ubieganie się o kwalifikacje w całej Polsce, podobnie jak do korzystania ze szkoleń na terenie całego kraju.

Podwyższenie praw do urlopów rodziców z 7 do 14 roku życia dziecka, na takich samych prawach, jakie przysługują rodzicom naturalnym, spowoduje wzrost zainteresowania przysposabianiem dzieci starszych.

Zupełną nowością będzie centralny rejestr pieczy zastępczej. Ułatwi on pracę sądom rodzinnym, a także organizatorom pieczy zastępczej, szczególnie rodzinnej pieczy zastępczej, a zatem powiatowym centrom pomocy rodzinie. To jest też instrument, który dzięki łatwemu dostępowi do informacji będzie zapobiegać zjawisku polegającym na tym, że mamy w skali Polski m ok. kilkuset do tysiąca wolnych miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej, a mimo to dzieci umieszczane są w domach dziecka.

Nie powstaną nowe domy dziecka

–  "Zasadniczą zmianą jest zakaz tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, czyli nowych domów dziecka. Będzie to możliwe w sytuacjach wyjątkowych za zgodą wojewody" – podkreśliła wiceminister Socha.

Według opinii wiceminister również bardzo oczekiwaną i pozytywnie przyjętą przez rodziny zastępcze jest możliwość jednokrotnego powrotu młodego człowieka, który osiągając 18 rok życia postanowił się natychmiast usamodzielnić, do pieczy zastępczej.

Zmiany w ustawie o pieczy zastępczej przyspieszą proces deinstytucjonalizacji

Wiceminister Barbara Socha przedstawiła podczas briefingu prasowego najważniejsze zmiany, jakie przyniesie nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Poprawi ona sytuację takich rodzin oraz ułatwi samorządom prowadzenie procesu deinstytucjonalizacji.

Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przygotowanego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Przedstawiła go podsekretarz stanu Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej.

Wyższe wynagrodzenia

– "Nowelizacja dotyczy wszystkich obszarów z tym związanych – od profilaktyki i wspierania rodzin zastępczych, przez umieszczanie w nich dzieci, pieczę instytucjonalną i rodzinną, adopcję, aż po usamodzielnianie się podopiecznych" – wyjaśniła wiceminister Socha.

W nowelizacji zaproponowano siedem najważniejszych zmian.

Wzrosną minimalne wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych. Tu zwiększy się ono z 2 tys. zł do 3,1 tys. zł, zaś w przypadku rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego z 2,6 tys. zł do ponad 3.8 tys. zł. – Co istotne, te kwoty będą waloryzowane według wskaźnika inflacji – podkreśliła wiceminister Socha.

Kolejnym ułatwieniem będzie derejonizacja. Rodzice zastępczy lub chętni do pełnienia takiej roli, będą mogli korzystać ze szkoleń lub zdobywać uprawnienia na terenie całej Polski.

Szybciej i łatwiej

Aby podnieść zainteresowanie przysposabianiem także dzieci starszych, zaproponowano podwyższenie praw do urlopów rodzicom dzieci do lat 14 – nie, jak dotychczas do lat 7. Będą ich obowiązywały takie same zasady, jak rodziców biologicznych.

Centralny rejestr pieczy zastępczej, gromadzący w jednym miejscu komplet danych, pozwoli szybciej i łatwiej znaleźć wolne miejsca na obszarze całego kraju. Starostowie, poza wyznaczonym limitem, nie będą mogli odmawiać przyjmowania dzieci spoza swojego powiatu.

Bez nowych domów dziecka

Jedną z najważniejszych zmian jest zakaz tworzenia nowych domów dziecka. Będą mogły powstać jedynie w wyjątkowej sytuacji, za zgodą wojewody i po zasięgnięciu opinii Rzecznika Praw Dziecka.

Nowelizacja daje też szansę młodym osobom, które osiągając 18 rok życia postanowiły opuścić rodziny zastępcze lub placówki opiekuńcze, jednak nie poradziły sobie z usamodzielnieniem.  Teraz uzyskają możliwość jednokrotnego powrotu do systemu pieczy zastępczej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Rodzinna piecza zastępcza szansą na drugi dom

Rodzinna piecza zastępcza szansą na drugi dom

Większe wsparcie dla rodzin, rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej, ograniczenie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, przekazanie ministrowi rodziny całości zadań związanych z adopcją międzynarodową oraz zmiany w organizacji ośrodków adopcyjnych (...)

Dzieci powinny być w rodzinach...

Dzieci powinny być w rodzinach...

Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej, deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej, lepsza praca z rodziną, większe wsparcie dla wchodzących w dorosłe życie wychowanków pieczy zastępczej , a także mniejsza liczba adopcji zagranicznych – to główne założenia nowelizacji (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie (...)

Nabór wniosków w programie „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy

Nabór wniosków w programie „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy

Od 1 lutego 2022 roku rusza nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500+”. Należy je składać wyłącznie online. Wypłata świadczenia wychowawczego będzie bezgotówkowa. Obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania (...)

Zmiany w pieczy zastępczej?

Zmiany w pieczy zastępczej?

Bardziej rodzinna, mniej instytucjonalna Ułatwienie tworzenia nowych rodzin zastępczych, wyższe wynagrodzenia, a także krok milowy w kierunku deinstytucjonalizacji pieczy – wprowadzenie zakazu tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. To najważniejsze założenia projektu (...)

Zarządzenia sądu przy nadużyciach władzy rodzicielskiej

Zarządzenia sądu przy nadużyciach władzy rodzicielskiej

  Kiedy sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia? W każdym przypadku, gdy dobro dziecka jest zagrożone, a nie ma przesłanek do zawieszenia albo pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia, w szczególności może: zobowiązać (...)

Dla kogo świadczenia rodzinne?

Dla kogo świadczenia rodzinne?

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Jakie jeszcze świadczenia rodzinne i na jakich zasadach można otrzymać? Jakie świadczenia rodzinne można otrzymać? Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz (...)

Nowa ustawa o rodzicielstwie zastępczym gotowa. Co zmieni?

Nowa ustawa o rodzicielstwie zastępczym gotowa. Co zmieni?

Co zmieni znowelizowana ustawa o pieczy zastępczej? Przede wszystkim finansowanie pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych, kontrola nad rodzinami zastępczymi oraz znaczenie samorządów. - Zmiany w ustawie były potrzebne. Najważniejsze dla wszystkich jest bezpieczeństwo dziecka, (...)

Projekt ustawy o rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka

Projekt ustawy o rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka

Poselski projekt ustawy o rodzinnej opiece zastępczej jest teraz w Sejmie.Ogólna charakterystyka projektu ustawy o rodzinnych formach opieki zastępczejProjekt ustawy swym zakresem obejmuje wszelkie kwestie związane z opieką nad dzieckiem pozbawionym opieki rodziny biologicznej. Dzięki zebraniu (...)

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”?

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”?

Na czym polega program „Dobry Start”? Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla (...)

Jak ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Jak ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Od 1 marca 2019 roku można ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające (tzw. świadczenie mama 4+). Świadczenie to ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły.   Dzięki (...)

Unia Europejska będzie chronić tożsamość narodową dzieci

Unia Europejska będzie chronić tożsamość narodową dzieci

Sukces propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości w Brukseli  We wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązywać będzie jednolita zasada poszanowania tożsamości narodowej, kulturowej, religijnej i językowej dziecka, gdy trafia ono do rodziny zastępczej. To wielki sukces starań prowadzonych (...)

Ochrona polskich dzieci

Ochrona polskich dzieci

Czego dotyczy rządowy projekt ustawy chroniącej dzieci? Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych, przygotowany przez (...)

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa to przede wszystkim uelastycznienie rynku pracy, większe możliwości korzystania z kursów nauki języka polskiego, a także tworzenie punktów przedszkolnych dla dzieci z Ukrainy. (...)

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Parlament przyjął nowelizację  Nowelizacja wychodzi naprzeciw potrzebom rodzin zastępczych i ma na względzie dobro dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych.  To długo oczekiwane zmiany. Cieszę się, że nowelizacja została przyjęta przez Sejm – mówiła (...)

Oto prawdziwe problemy wychowanków domów dziecka

Oto prawdziwe problemy wychowanków domów dziecka

Dla dużej części wychowanków z rodzin zastępczych i domów dziecka próby wejścia w dorosłość po 18. roku życia nie kończą się najlepiej - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Powiększają kolejki bezrobotnych w urzędach pracy i pobierają zapomogi z opieki społecznej. Wielu rezygnuje (...)

Emp@tia Dobry Start - Złóż wniosek o świadczenie „dobry start”

Emp@tia Dobry Start - Złóż wniosek o świadczenie „dobry start”

1 lipca ruszyło przyjmowanie wniosków o świadczenie z programu Emp@tia „Dobry Start”. To po 300 zł raz w roku dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny. Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom, które wykonują pracę nakładczą (czyli tzw. pracę chałupniczą, która (...)

Prawa i obowiązki rodziców zastępczych

Prawa i obowiązki rodziców zastępczych

  W przypadkach kiedy władza rodzicielska jest niewłaściwie wykonywana oraz nie ma nadziei na zmianę tej sytuacji nawet, gdyby sąd opiekuńczy orzekł o udzieleniu rodzicom pomocy potrzebnej do należytego wykonywania władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może skorzystać z szerokiego wachlarza (...)

Zmiany w pieczy zastępczej

Zmiany w pieczy zastępczej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Zwiększenie minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych czy wprowadzenie zmian w zakresie urlopów dla rodziców adopcyjnych to tylko niektóre ze zmian przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy o zmianie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Ustalenie kontaktów ojca z synem.

Ustalenie kontaktów ojca z synem.

Ma ustalone widywania z moim dzieckiem. Nie mogę dziecka zabierać na wakacje , ferie itp, ponieważ matka dziecka się na to nie zgadza. Jego matka nie pozwala mu również zostać u mnie na noc. Co mogę w takiej sytuacji zrobić? Sporządzoną dla Pana opinię prawną przygotowaliśmy na podstawie (...)

Asystent rodziny

Asystent rodziny

W gminie funkcjonuje stanowisko asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o asystencie rodziny i systemie pieczy zastępczej. W celu pracy asystenta z rodziną niezbędna jest decyzja kierownika GOPS. W przypadku rodziny zastępczej - Kierownik GOPS nie chce wydać decyzji o przydzieleniu asystenta rodziny, (...)

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi się z nim spotykać, zabierać ze sobą. Rozstaliśmy się cztery miesiące temu. Ona przeprowadziła się do swoich rodziców i od tego czasu nie mam w ogóle kontaktu z synem. Jakie kroki prawne mogę przedsięwziąć żebym mógł w końcu zobaczyć się z moim synem? (...)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z małżonków

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z małżonków

Jestem żonaty i mam dwójkę dzieci. W małżeństwie od dłuższego czasu nam się nie okłada. Ciągle awantury i kłótnie. Oboje z żoną myślimy o rozwodzie, ale żadne z nas się jeszcze na to ostatecznie nie zdecydowało. Po ostatniej kłótni żona zabrała oboje dzieci ze sobą do domu swoich (...)

Przyjęcie nazwiska rodziny zastępczej

Przyjęcie nazwiska rodziny zastępczej

Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej. Czy rodzice zastępczy przyjmując na wychowanie dziecko bez jego adopcji, mają prawo dać mu swoje nazwisko? Czy jego biologiczni rodzice są obowiązani do świadczenia alimentów rodzinie zastępczej? Jakie minimum socjalne obowiązuje przy ewentualnym ustalaniu (...)

Uchylanie się od służby wojskowej

Uchylanie się od służby wojskowej

Syn siostry był na komisji wojskowej i dostał kategorie stwierdzającą, że jest w pełni zdolny do odbycia służby wojskowej. Obecnie ma 24 lata, nie uczy sie, od pewnego czasu przychodzą mu listy odnośnie wojska, ale on nie odbiera ich tylko odsyła z powrotem. Podejrzewam, że uchyla się od (...)

Przesłanki skorzystania z ulgi prorodzinnej

Przesłanki skorzystania z ulgi prorodzinnej

W jakich przypadkach można skorzystać z ulgi prorodzinnej na dziecko? Ulga prorodzinna na dziecko regulowana jest przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Art. 27f u.p.d.o.f. stanowi:Art. 27f. 1. Od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę (...)

Czy będzie przysługiwał mi nadal zasiłek opiekuńczy pomimo pobierania emerytury?

Czy będzie przysługiwał mi nadal zasiłek opiekuńczy pomimo pobierania emerytury?

Opiekuję się moją mamą. Z tego tytułu otrzymuje zasiłek opiekuńczy. W tym roku przechodzę na emeryturę. Czy będę mogła nadal pobierać ten zasiłek? Odpowiedź na Pani pytanie znajdujemy w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2013.1456 j.t.). Zgodnie z art. (...)

Rodzina zastępcza dla sieroty

Rodzina zastępcza dla sieroty

Jakich formalności trzeba dokonać do opieki prawnej i rodziny zastępczej nad małoletnim w przypadku zgonu obydwojga rodziców? Rodziną zastępczą jest każda rodzina, w której dziecko zostało umieszczone w celu sprawowania nad nim pieczy i w celu jego wychowania, a która nie jest rodziną naturalną. (...)

Córka mieszka ze mną, pomimo tego nadal muszę płacić alimenty.

Córka mieszka ze mną, pomimo tego nadal muszę płacić alimenty.

Od roku czasu płace alimenty na moją córkę która teraz ma 11 lat. Decyzją sądu było że dziecko ma mieszkać z matką dziecka a nie zemną, pomimo że córka chciała mieszkać ze mną. Obecnie tylko ja się córką zajmuje (od 3 miesięcy), pomimo tego nadal płacę alimenty. Co mogę w tej (...)

Wniosek o ustalenie kontaktów dziadków z wnukiem.

Wniosek o ustalenie kontaktów dziadków z wnukiem.

Była żona naszego syna nie pozwala nam dziadkom na widywanie się z naszym wnuczkiem. Czy ma do tego prawo? Czy prawnie możemy unormować nasze spotkania z wnuczkiem? Czy można prosić Państwa o napisanie przykładowego wniosku o ustalenie kontaktów z wnukiem? Przygotowana dla Pani opinia oparta (...)

Ignorowanie sygnałów dotyczących dziecka

Ignorowanie sygnałów dotyczących dziecka

Dziecko po urodzeniu zostało skierowane do rodziny zastępczej. Podczas urlopowań zdecydowanie lepiej zachowywało się w domu matki, tzn. między innymi zaczęło dobrze jeść oraz dobrze i spokojnie spać. Było informowane o tym powiatowe centrum pomocy rodzinie, sąd, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, (...)

Terapia psychologiczna a dobro dziecka

Terapia psychologiczna a dobro dziecka

Czy w sytuacji niemożności porozumienia się rodziców co do pieczy nad dzieckiem po prawomocnym rozwodzie składa się w sądzie rodzinnym pozew czy wniosek o dopuszczenie strony (ojca) do terapii psychologicznej dziecka stron, na które dziecko uczęszcza z matką? Czy w sytuacji bardzo silnie zaburzonych (...)

Agresywny pies sąsiada, jak spowodować odebranie psa?

Agresywny pies sąsiada, jak spowodować odebranie psa?

Na terenie osiedla na którym mieszkam właściciel wypuszcza bez opieki agresywne psy (bez kagańca, bez smyczy!) . Psy te zaatakowały i pogryzły bawiące się na osiedlu dziecko. W jaki sposób możemy doprowadzić do odebrania psa właścicielowi i umieszczenia ich w schronisku? Sprawa była wielokrotnie (...)

Właściwość sądu w sprawach opiekuńczych

Właściwość sądu w sprawach opiekuńczych

Toczy się sprawa w sądzie rodzinnym o przywrócenie władzy rodzicielskiej matce na jej wniosek i równocześnie o pozbawienie władzy rodzicielskiej na wniosek PCPR w O. W trakcie postępowania dziecko zostało przeniesione do rodziny zastępczej w innym województwie w K. Do sądu w K. zostały przeniesione (...)

Aktualizacja wywiadu środowiskowego

Aktualizacja wywiadu środowiskowego

Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany przez zstępnych i wstępnych obowiązek alimentacji. Dawniej przepis określał, że ma to następować co 2 lata. Obecnie (...)