Zobacz, jak UOKIK podsumowuje ubiegły rok

18.7.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

944 decyzje z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz bezpieczeństwa produktów. Kary finansowe w wysokości ponad 397 mln zł. Oto efekty pracy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2011 roku.

Podstawowym instrumentem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów są postępowania antymonopolowe. Ich finałem może być m.in. nakaz zaniechania kwestionowanych działań lub nałożenie sankcji finansowych. Tylko w 2011 roku postępowań wyjaśniających było aż 509, a monopolowych - 128. 92 z nich dotyczyły nadużywania przez przedsiębiorców dominującej pozycji rynkowej, zaś pozostałe 37 - niedozwolonych porozumień.

W efekcie Urząd wydał 100 decyzji, z czego 72 dotyczyły nadużywania pozycji dominującej. Jedną z nich było wykrycie porozumienia na rynku ubezpieczeniowym, które zostało zawarte przez PZU i Maximus Broker. Zgodnie z ustaleniami UOKiK, to w jego ramach przedsiębiorstwa podzieliły się rynkiem sprzedaży grupowego ubezpieczenia NNW dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych w województwie kujawsko-pomorskim. UOKiK nałożył więc na nie sankcję o łącznej wysokości 57 mln zł.

Urząd prowadził też 206 spraw związanych z łączeniami i przejęciami przedsiębiorstw. Spośród 172 decyzji dwa razy transakcja została zakazana, a trzy razy przejęcie zostało dopuszczone warunkowo.

UOKiK monitoruje też pomoc publiczną. W ubiegłym roku wpłynęło 438 wniosków o wydanie interpretacji i 466 projektów dokumentów rządowych, wymagających analizy.

W sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów UOKiK wydał 294 decyzje. 180 z nich stwierdziło stosowanie praktyk sprzecznych z prawem.

Urząd kontynuował też proces kontroli wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców. Ich efektem było wszczęcie ponad 60 postępowań.

Kolejnym zadaniem Urzędu są postępowania w sprawach ogólnego bezpieczeństwa produktów. Tym sposobem może on zarządzić np. wycofanie z rynku wyrobu stwarzającego zagrożenie dla jego użytkowników i nałożyć na odpowiednie podmioty karę finansową do 100 tys. zł. Tylko w zeszłym roku UOKiK prowadził 332 takie sprawy, z czego w 104 przypadkach przedsiębiorcy zostali zobowiązani do wyeliminowania zagrożeń i ostrzeżenia konsumentów. Dodatkowo zakazano im wprowadzenia produktu na rynek lub zobowiązano do wycofania z rynku produktu już istniejącego. Razem Urząd nałożył 22 kary pieniężne. Co więcej, w aż 123 przypadkach przedsiębiorcy dobrowolnie poinformowali Urząd o tym, że wprowadzone przez nich do obrotu produkty nie spełniają wymogów bezpieczeństwa.

Kontrola bezpieczeństwa wprowadzanych na rynek produktów prowadzona jest też w ramach postępowań z zakresu systemu oceny zgodności. Mowa tu o 20 grupach wyrobów, w tym artykułów elektrycznych czy zabawek, oznaczonych znakiem CE, które muszą spełniać wymagania określone w polskich przepisach wydanych na podstawie prawa Unii Europejskiej. Poświęconych im spraw było 447.

Jeśli chodzi o zarządzanie systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw, to przeprowadzone w zeszłym roku kontrole pokazały, że jakość paliw płynnych i gazu LPG uległa niewielkiej poprawie w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Zaledwie 2,99 procent próbek paliwa ze skontrolowanych 468 nie spełniało wymagań jakościowych. W przypadku gazu nieprawidłowości dotyczyły 2,35 procent nieprawidłowości z pobranych 451 próbek.

Urząd przeanalizował też 2,3 tys. projektów aktów prawnych oraz stanowisk do projektów sejmowych pod względem ich wpływu na konkurencję i konsumentów. Poza tym przeprowadził kampanie informacyjne i rozpoczął prace nad wytycznymi dotyczącymi analiz rynku, prowadzonych w trakcie postępowań w sprawach koncentracji.

Porady prawne
Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne