jestem polakiem mieszkam we francji,żona wyjechała z dziećmi do polski

Odpowiedzi w temacie (2)

siniak84

7.4.2012

Witam od razu przejdę do rzeczy a więc ,mieszkałem z żoną we Francji około 6 lat,nagle żona podjeła decyzję o powrocie do polski,ale ja że mam we Francji kontrakt CDI nie mogłem tego tak zostawić więc rozmawiałem z żoną na ten temat milion razy i sprawa ucichła,żona nawet podpisała kredyt samochodowy dosłownie tydzień przed wyjazdem do polski .W ostatnie święta Bożego Narodzenia pojechaliśmy do polski, do rodziny no i wtedy stało się,żona mi oświadczyła że zostaje w Polsce z dziećmi,nie myśląc o konsekwencjach i o sprawach które zostawia tak od razu,nie myślała długo nad tym ,wydaje mi się że to było planowane od dawna za moimi plecami ja złożylem jej propozycję zeby ratować sytuację że wróci do francji oddamy mieszkanie,wypiszemy dzieci ze szkoły,zgłosimy to do CAF żeby nie było kłopotów ,podkreślę że 2 chłopców urodziło się w Polsce ale córka teraz 2 letnia we Francji.Po powrocie do pracy (SAM) byłem załamany ale starałem się po załatwiać wszystko żeby było OK z dziećmi praktycznie przez 3 miesiące nie miałem kontaktu z żona nie potrafiłem rozmawiać po tym co mi zrobiła postanowiłem założyć sprawę rozwodową we Francji i odzyskać dzieci.Moje pytanie brzmi czy dzieci do mnie wrócą? powiem jeszcze że zona nie ma dochodów nie pracuję mieszka w domu swojej mamy gdzie mieszka 9 osób w tym alkoholik,ja natomiast mam kontrakt CDI mam mieszkanie i dużo leprze warunki potrzebne do utrzymania moich dzieci we Francji jeszcze jedna sprawa chłopcy znają język bardzo dobrze ponieważ chodzili do szkoły tu we Francji 5 lat

Nie znalazłeś odpowiedzi?

siniak84

2012-04-07 09:52:54

Witam od razu przejdę do rzeczy a więc ,mieszkałem z żoną we Francji około 6 lat,nagle żona podjeła decyzję o powrocie do polski,ale ja że mam we Francji kontrakt CDI nie mogłem tego tak zostawić więc rozmawiałem z żoną na ten temat milion razy i sprawa ucichła,żona nawet podpisała kredyt samochodowy dosłownie tydzień przed wyjazdem do polski .W ostatnie święta Bożego Narodzenia pojechaliśmy do polski, do rodziny no i wtedy stało się,żona mi oświadczyła że zostaje w Polsce z dziećmi,nie myśląc o konsekwencjach i o sprawach które zostawia tak od razu,nie myślała długo nad tym ,wydaje mi się że to było planowane od dawna za moimi plecami ja złożylem jej propozycję żeby ratować sytuację że wróci do francji oddamy mieszkanie,wypiszemy dzieci ze szkoły,zgłosimy to do CAF ,poprostu załatwimy wszysko normalnie żeby nie było kłopotów i w kwietniu na Wielkanoc zawiowe ją do polski z dziećmi a ja będę pracował do sierpnia i też wrócę ,ale żona się nie zgodziła.Podkreślę że 2 chłopców urodziło się w Polsce ale córka teraz 2 letnia we Francji.Po powrocie do pracy (SAM) byłem załamany ale starałem się po załatwiać wszystko żeby było OK z dziećmi praktycznie przez 3 miesiące nie miałem kontaktu z żona nie potrafiłem rozmawiać po tym co mi zrobiła postanowiłem założyć sprawę rozwodową we Francji i odzyskać dzieci.Moje pytanie brzmi czy dzieci do mnie wrócą? powiem jeszcze że zona nie ma dochodów nie pracuję mieszka w domu swojej mamy gdzie mieszka 9 osób w tym alkoholik,ja natomiast mam kontrakt CDI mam mieszkanie i dużo leprze warunki potrzebne do utrzymania moich dzieci we Francji jeszcze jedna sprawa chłopcy znają język bardzo dobrze ponieważ chodzili do szkoły tu we Francji 5 lat

vdlzfd9e

2012-04-08 17:10:17

Rodzic wywozi dziecko za granicę - co robić Zobacz artykuły na temat:dzieckosądwładza rodzicielska Żaneta Urawska Ekspert Wieszjak.pl Aplikantka radcowska Gdy jedno z rodziców wyjeżdża z dzieckiem na stałe za granicę, nie uzyskując zgody drugiego, mamy do czynienia z uprowadzeniem. W takim przypadku stosuje się postanowienia Konwencji haskiej z 25 października 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Polska jest stroną konwencji od 1992 r. Jeżeli rodzic wywozi bez zgody drugiego rodzica dziecko za granicę, mamy do czynienia z uprowadzeniem. Aby doprowadzić do powrotu dziecka, które zostało bezprawnie uprowadzone za granicę, konieczne jest złożenie wniosku o powrót dziecka do właściwego organu państwa, w którym dziecko aktualnie przebywa. W celu realizacji Konwencji każde państwo, będące jej stroną wskazało organ centralny, którego zadaniem jest m.in. ułatwianie wszczęcia postępowania sądowego w celu uzyskania powrotu dziecka. W Polsce takim organem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Sprawami dotyczącymi postępowań prowadzonych w trybie konwencji haskiej zajmuje się Wydział Prawa Międzynarodowego działający w ramach Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Można tam uzyskać wszelkie informacje dotyczące procedury, trybu i sposobu składania wniosków o powrót dziecka uprowadzonego oraz dane, która instytucja jest organem centralnym w innych państwach. Uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka jest bezprawne w rozumieniu Konwencji, jeżeli nastąpiło naruszenie prawa do opieki przyznanego przez ustawodawstwo (na podstawie orzeczenia sądowego lub administracyjnego albo ugody mającej moc prawną) państwa, w którym dziecko miało miejsce stałego pobytu bezpośrednio przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem oraz, jeżeli w chwili uprowadzenia lub zatrzymania prawo to było skutecznie wykonywane. Osoba zainteresowana może domagać się powrotu dziecka, które nie ukończyło 16 lat oraz, zostało bezprawnie uprowadzone (lub zatrzymane) z jednego państwa, będącego stroną Konwencji do innego państwa, również będącego stroną Konwencji. Wnioski o powrót dziecka sporządzone na podstawie przepisów Konwencji są rozpoznawane przez właściwe organy (sądy lub organy administracyjne) państwa do którego dziecko zostało uprowadzone lub w którym zostało zatrzymane. Konwencja przyjmuje jako zasadę niezwłoczny powrót dziecka do państwa miejsca jego stałego pobytu. Organ orzekający państwa, do którego dziecko zostało bezprawnie uprowadzone lub w którym zostało bezprawnie zatrzymane jest obowiązany do zarządzenia jego niezwłocznego powrotu, jeśli dziecko nadal w tym państwie przebywa, a wniosek wpłynął przed upływem roku od momentu uprowadzenia lub zatrzymania dziecka. Powrót dziecka powinien zostać zarządzony nawet po upływie roku, chyba że zostanie ustalone, że dziecko przystosowało się już do swego nowego środowiska. Zobacz również:Co z władzą rodzicielską gdy rodzice nie żyją razem Konwencja przewiduje, że w pewnych okolicznościach powrót dziecka jest niewskazany pomimo tego, że nastąpiło jego bezprawne uprowadzenie lub zatrzymanie. Konwencja haska przewiduje kilka wyjątków, np. istnieje poważne ryzyko, że powrót dziecka naraziłby je na szkodę fizyczną lub psychiczną albo w jakikolwiek inny sposób postawiłby je w sytuacji nie do zniesienia, jeżeli dziecko sprzeciwia się powrotowi oraz że osiągnęło ono wiek i stopień dojrzałości, przy którym właściwe jest uwzględnienie jego opinii. Drugim celem Konwencji jest ochrona prawa do odwiedzin dziecka przyznanego określonej osobie przez prawo państwa - miejsca stałego pobytu dziecka, naruszonego wskutek uniemożliwiania lub utrudnienia wykonywania tego prawa. Konwencja przewiduje obowiązek podjęcia działań w celu umożliwienia skutecznego wykonywania tego prawa Aktualny wykaz państw, między którymi obowiązuje Konwencja haska (z podaniem daty wejścia jej w życie), można uzyskać na stronach internetowych Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego (http://www.hcch.net). Zobacz również serwis:Sprawy rodzinne KONWENCJA HASKA DOT. UPROWADZENIA DZIECKA Celem Konwencji jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom międzynarodowego uprowadzania lub zatrzymywania dzieci (preambuła, art. 1 lit. a). Postępowanie wszczęte na podstawie przepisów Konwencji ma doprowadzić do przywrócenia stanu faktycznego i prawnego, jaki istniał przed bezprawnym uprowadzeniem lub zatrzymaniem dziecka. Uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka jest bezprawne w rozumieniu Konwencji jeżeli nastąpiło naruszenie prawa do opieki przyznanego przez ustawodawstwo (orzeczenie sądowe lub administracyjne albo ugodę mającą moc prawną) państwa, w którym dziecko miało miejsce stałego pobytu bezpośrednio przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem oraz, jeżeli w chwili uprowadzenia lub zatrzymania prawo to było skutecznie wykonywane (art. 3). Osoba zainteresowana może domagać się powrotu dziecka, które: - nie ukończyło 16 lat (art. 4) - i które zostało bezprawnie uprowadzone (lub zatrzymane) z jednego państwa, będącego stroną Konwencji do innego państwa, również będącego stroną Konwencji (art. 4 w zw. z art.35). Wnioski o powrót dziecka sporządzone na podstawie przepisów Konwencji są rozpoznawane przez właściwe organy (sądy lub organy administracyjne) państwa do którego dziecko zostało uprowadzone lub w którym zostało zatrzymane (art. 12 ust. 1). Sprawy o powrót dziecka prowadzone na podstawie przepisów Konwencji zasadniczo nie pociągają konieczności poniesienia przez wnioskodawców kosztów postępowania sądowego. W niektórych państwach wnioskodawca jest nieodpłatnie reprezentowany w postępowaniu sądowym przez miejscowego adwokata lub prawnika. W części państw bezpłatna pomoc przyznawana jest tylko osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów wynajęcia adwokata (art. 26 ust. 2 i 3). Konwencja przyjmuje jako zasadę niezwłoczny powrót dziecka do państwa miejsca jego stałego pobytu (art. 12 ust. 1). Organ orzekający państwa, do którego dziecko zostało bezprawnie uprowadzone lub w którym zostało bezprawnie zatrzymane jest obowiązany do zarządzenia jego niezwłocznego powrotu, jeśli dziecko nadal w tym państwie przebywa, a wniosek wpłynął przed upływem roku od momentu uprowadzenia lub zatrzymania dziecka. Powrót dziecka powinien zostać zarządzony nawet po upływie 1 roku, chyba że zostanie ustalone, że dziecko przystosowało się już do swego nowego środowiska (art. 12 ust. 2). Konwencja przewiduje, że w pewnych okolicznościach powrót dziecka jest niewskazany pomimo tego, że nastąpiło jego bezprawne uprowadzenie lub zatrzymanie. Konwencja haska przewiduje pięć wyjątków od ogólnej reguły wynikającej z art. 12 ust 1. Wyjątki te wymienione są w art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 20 Konwencji. Drugim celem Konwencji jest ochrona prawa do odwiedzin dziecka przyznanego określonej osobie przez prawo państwa - miejsca stałego pobytu dziecka, naruszonego wskutek uniemożliwiania lub utrudnienia wykonywania tego prawa. Konwencja przewiduje obowiązek podjęcia działań w celu umożliwienia skutecznego wykonywania tego prawa (art. 21) W celu realizacji Konwencji każde państwo, będące jej stroną wskazało organ centralny, którego zadania określone zostały w art. 7. Zadaniem organów centralnych jest m.in. ułatwianie wszczęcia postępowania sądowego w celu uzyskania powrotu dziecka. Wniosek o zwrot dziecka lub o realizację prawa do odwiedzin powinien być sporządzony według załączonego wzoru. Wszystkie rubryki powinny być wypełnione w sposób wyczerpujący. Do wniosku należy załączyć wszystkie niezbędne dokumenty, w tym pełnomocnictwo dla organu centralnego państwa wezwanego. Zarówno wniosek, jak i pełnomocnictwo powinny być podpisane przez wnioskodawcę. Całość dokumentów, wraz z wnioskiem, sporządza się w języku polskim, a następnie należy przetłumaczyć je na język urzędowy państwa, w którym przebywa dziecko (art. 24 Konwencji). Koszty tłumaczenia wniosku i załączonych dokumentów obciążają wnioskodawcę. W razie wątpliwości co do sposobu sporządzenia wniosku, dołączania koniecznych dokumentów, można zwrócić się o informację do właściwego miejscowo sądu okręgowego lub bezpośrednio do Ministerstwa Sprawiedliwości - Wydziału Prawa Międzynarodowego tel. 0-22 23 90 420, 0-22 23 90 421, 0-22 23 90 456, 0-22 23 90 549 lub e-mailem: Kuziak@ms.gov.pl,Gajewska@ms.gov.pl, Narbutt@ms.gov.pl ? Tekst Konwencji ? Oświadczenia i zastrzeżenia ? Wykaz państw, z którymi Polska związana jest Konwencją ? Informacja dotycząca przygotowania wniosków na podstawie Konwencji ? ? Wzory wniosków o - wniosek o zwrot dziecka (j. polski, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. holenderski). o - wniosek o wykonanie prawa do osobistych kontaktów (j. polski, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. holenderski). o - pełnomocnictwo wnioskodawcy dla organu centralnego państwa wezwanego (j. polski, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. holenderski, j. włoski, j. hiszpański). o wniosek o zwolnienie od kosztów i przyznanie adwokata z urzędu w stosunkach z RFN o wniosek o zwolnienie od kosztów i przyznanie adwokata z urzędu w stosunkach z USA ? ? Orzecznictwo Sądu Najwyższego na tle stosowania przepisów Konwencji o Postanowienie z dnia 16.10.1997 - I CKN 653/97 o Postanowienie z dnia 16.01.1998 - II CKN 855/97 o Postanowienie z dnia 04.02.1998 - I CKN 921/97 o Postanowienie z dnia 07.10.1998 - I CKN 745/98 o Postanowienie z dnia 31.03.1999 - I CKN 23/99 o Postanowienie z dnia 01.12.1999 - ICKN 992/99 o Postanowienie z dnia 02.06.2000 - II CKN 959/00 o Postanowienie z dnia 26.09.2000 - I CKN 776/00 o Postanowienie z dnia 01.12.2000 - V CKN 1747/00 o Postanowienie z dnia 19.12.2000 - III CKN 1254/00 ? Dane statystyczne wniosków prowadzonych w trybie Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę z dnia 25.10.1980r. w roku 2008 ? Dane statystyczne wniosków prowadzonych w trybie Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę z dnia 25.10.1980r. w roku 2009 ? Dane statystyczne wniosków prowadzonych w trybie Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę z dnia 25.10.1980r. w roku 2010 Ważne linki www.hcch.net www.ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_gen_pl.htm Wytworzył/odpowiada: Piotr Potrebka Edytor: Piotr Potrebka Data dodania: 10.10.2010 16:45 Data modyfikacji: 07.09.2011 12:47 (pokaż historię zmian) MAM NA IMIĘ TOMASZ ADAMSKI MAM PODOBNY PROBLEM Z TYM, ŻE MOJA BYŁA PARTNERKA WYWIOZŁA PRAWDOPODOBNIE SYNA DO BELGI KUPUJĄC MU PASZPORT TO ZNACZY WYRABIAJĄC BEZ MOJEJ ZGODY. WSZYSTKO CO MOŻNA ZROBIĆ W TAKIEJ SPRAWIE JAK MOJA I TWOJA ZNAJDZIESZ POD ADRESEM: http://www.zaginieni.pl/files/2012_kiedy_rodzic_porwal_dziecko_broszura_prawna.pdf ŻYCZĘ POWODZENIA I MAM NA DZIEJĘ, ŻE CI SIĘ UDA MOŻESZ JESZCZE ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO SĄDU WE FRANCJI O UTRUDNIANIE CI KONTAKTU Z DZIEĆMI WÓWCZAS SĄD FRANCUSKI BĘDZIE ŚCIGAŁ MATKĘ Z KODEKSU KARNEGO. POZDRAWIAM TOMASZ ADAMSKI

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

 • 3.4.2017

  Potrzebne zaświadczenie A1 dla pracowników delegowanych...

  Zaświadczeniem A1 potwierdzamy, któremu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego podlega dana osoba. Zaświadczenie może zostać wydane, jeżeli spełnione są warunki wynikające (...)

 • 2.2.2006

  Zaliczki na podatek pracowników oddelegowanych do pracy we Francji

  Zgodnie z obowiązującą polsko-francuską umową w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, generalnie pensje, płace i podobne wynagrodzenia, które (...)

 • 30.12.2018

  Interwencja kryzysowa

  Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie (...)

 • 18.9.2018

  Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)

 • 25.9.2017

  Maluchy na uczelni

  Jak pogodzić naukę na uczelni z wychowywaniem dziecka? Teraz jest to łatwiejsze. Dzięki programowi „Maluch+” w szkołach wyższych w całej Polsce powstają miejsca opieki nad dziećmi (...)