e-prawnik.pl Porady prawne

zwrot Vat poprawność odliczenia

Odpowiedzi w temacie (2)

kabik

8.3.2005

Ubiegam sie o zwrot vatu w terminie 180 dni na konto. Dowiedziałam sie, że w odpowiednim czasie będę musiała dostarczyć ewidencje do US i wszystkie faktury. Sprawdzając wszystko po kolei zobaczyłam, że mam jedną fakturę, z której Vat odliczyłam w lipcu a datę zapłaty mam na wyciągu 2 sierpień, wynika to z tego że 31 lipiec to była sobota 1 sierpień niedziela, nie pamiętam dokładnie, ale myśle że pewnie zrobiłam przelew w piątek popołudniu. Czy w takim wypadku takie odliczenie jest błędne ? mam robić korektę i przenieść to na sierpień?Czy urząd będzie żądał odemnie wyciągów, jeżeli chodzi o faktury na których forma płatności to przelew ?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

marta

2005-04-01 13:01:26

pewnie beda zadać tych przelewow. zrobilabym korekte, z wyjasnieniem jak bylo (zlozenie dyspocyzji w piatek, obciazenie faktyczne w poniedzialek). wtedy wystap o zwrot.

7sloneczko7

2005-11-04 20:10:43

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 jest w okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale) wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Uprawnienia wymienione w powyższym przepisie mają charakter równorzędny i jedynie w gestii podatnika pozostaje, czy skorzysta: * z prawa żądania zwrotu z urzędu skarbowego powstałej w danym okresie rozliczeniowym nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy (tzw. zwrot bezpośredni), * czy z prawa przeniesienia różnicy na następny okres rozliczeniowy dla obniżenia o nią kwoty podatku należnego w następnym okresie rozliczeniowym. Zwrot bezpośredni nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest zatem prawem podatnika, z którego może on, ale nie musi skorzystać. Może również zażądać zwrotu bezpośredniego tylko części tej różnicy, natomiast pozostałą część wykazać jako kwotę do przeniesienia. Jedyne ograniczenie prawa do żądania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy przewiduje art. 86 ust. 19, zgodnie z którym, jeżeli w okresie, w którym, w myśl ust. 10, 11, 12, 16 lub 18, podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego, nie wykonał on czynności opodatkowanych, kwotę podatku naliczonego za ten okres przenosi się do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy. W deklaracji nie wystąpi podatek należny i podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do bezpośredniego zwrotu podatku naliczonego. Informacje o załączonych do deklaracji VAT-7 wnioskach dotyczących zwrotu różnicy podatku wykazuje się w jej poz. 59 i 60. Według nowej ustawy o VAT obowiązują trzy omówione poniżej terminy bezpośredniego zwrotu VAT. Termin podstawowy - 60 dni Zasadniczym terminem zwrotu, określonym w art. 87 ust. 2 ustawy o VAT jest termin 60-dniowy, liczony od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Podatnik może ubiegać się o bezpośredni zwrot na swój rachunek bankowy w terminie 60 dni w przypadku: * nabycia towarów lub usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji - w wysokości nie wyższej od kwoty stanowiącej wysokość kwoty podatku naliczonego od nabycia towarów i usług, które są zaliczane przez podatnika do tych środków, bądź * gdy podatnik wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu stawkami niższymi niż 22% - do wysokości stanowiącej 22% obrotu opodatkowanego stawkami niższymi niż podstawowa. Zgodnie z nową ustawą o VAT nie ma znaczenia, czy kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupowych zostały uregulowane, czy też nie. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Na umotywowany wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją podatkową, kwota różnicy podatku podlegająca zwrotowi w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia, ulega podwyższeniu, tylko jeżeli podwyższenie tej kwoty uzasadnione jest sezonowością produkcji lub sezonowością wykonywanych usług lub sezonowością skupu produktów rolnych. W tym samym terminie, na swój umotywowany wniosek, może uzyskać zwrot podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i nie dokonujący sprzedaży opodatkowanej. Termin wydłużony - 180 dni Nadwyżka lub jej część, której nie można odzyskać w ciągu 60 dni, na żądanie podatnika zostanie zwrócona w terminie aż 180 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej. Dotyczy to różnicy podatku zwracanej w kwocie przekraczającej wartość podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów lub usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały one zaliczone do środków trwałych nabywcy. Kwota ta jest zwiększana o 22 % obrotu podatnika opodatkowanego stawkami niższymi niż stawka podstawowa oraz obrotu z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług, o których mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 (tzn. dokonywanych przez podatnika poza terytorium kraju). Do obrotu związanego z wyliczeniem tej różnicy wlicza się obrót z tytułu otrzymania należności, dla którego obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 ust. 12 albo art. 20 ust. 3, tzn. w razie otrzymania całości lub części należności przed dokonaniem wewnątrzwspólnowowej dostawy albo przed eksportem towarów, jeżeli wywóz nastąpi w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania części należności. Warunek zaliczenia tej części obrotu stanowi jednak konieczność przedstawienia w urzędzie skarbowym zabezpieczenia majątkowego w kwocie odpowiadającej kwocie podatku, jaka byłaby należna, gdyby obrót ten dotyczył dostawy towarów na terytorium kraju, do czasu przedstawienia dokumentów potwierdzających eksport towarów albo wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, objętych tą należnością. Ponadto, zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o VAT, zwrot bezpośredni nadwyżki podatku naliczonego nad należnym dokonywany jest również w terminie 180 dni w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu oraz podatników, którzy rozpoczęli wykonywanie tych czynności w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed złożeniem zawiadomienia o rozpoczęciu wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia, i którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT UE. Dotyczy to podatników VAT UE, którzy nie złożyli tzw. kaucji gwarancyjnej. Termin skrócony - 60 i 25 dni Na umotywowany wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją podatkową urząd skarbowy zobowiązany będzie zwrócić różnicę podatku: * w terminie skróconym do 25 dni - w przypadku terminu podstawowego 60 dni, * w terminie skróconym do 60 dni - w przypadku terminu wydłużonego do 180 dni, - licząc od dnia złożenia rozliczenia. Przesłanką zastosowania tych przyspieszonych terminów jest fakt, że kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z: * faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone bezpośrednio podatnikowi będącemu wystawcą faktury, * dokumentów celnych oraz decyzji określających podatek w prawidłowej wysokości, jeśli zostały zapłacone przez podatnika, * wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji. Terminy skrócone można zatem stosować pod warunkiem opłacenia do chwili złożenia deklaracji VAT należności wynikających z faktur od zakupów. Podstawa prawna: * Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zmianami).

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM