BHP

Kiedy można stwierdzić chorobę zawodową - opinia prawna

Stan faktyczny

Podejrzewam u siebie chorobę skóry, której powstanie ma najprawdopodobniej związek z pracą którą wykonuje (pracuję przy smarach). Jaka jest procedura otrzymywania ewentualnego odszkodowania z tytułu choroby zawodowej. Do kogo się z tym zwrócić?

Opinia prawna

Zgłaszanie podejrzenia choroby zawodowej

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej oraz jej rozpoznanie może nastąpić u pracownika lub byłego pracownika w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym lub po zakończeniu pracy w takim narażeniu, nie później jednak niż w okresie, który został określony w wykazie chorób zawodowych załącznika do rozporządzenia Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz.U. z 2002 r. Nr 132 poz. 1115). W wypadku chorób skóry, okres w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia zawodowego wynosi, w zależności od rodzaju choroby, od 1 miesiąca do 5 lat).

Kto dokonuje zgłoszenia choroby zawodowej?

Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej u pracownika, u którego podejrzewa się chorobę zawodową, dokonuje:

 1. pracodawca zatrudniający pracownika, u którego podejrzewa się chorobę zawodową;

 2. lekarz, który podczas wykonywania zawodu powziął podejrzenie choroby zawodowej u pracownika.

Ale zgłoszenia takiego może również dokonać pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną; lekarz stomatolog, który podczas wykonywania zawodu powziął podejrzenie wystąpienia u pacjenta choroby zawodowej; lekarz weterynarii, który podczas wykonywania zawodu stwierdził u pracownika mającego kontakt z chorymi zwierzętami objawy mogące nasuwać podejrzenie choroby zawodowej.

Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się:

 1. właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu;

 2. właściwemu inspektorowi pracy,

których właściwość ustala się według miejsca, w którym praca jest lub była wykonywana przez pracownika, lub według krajowej siedziby pracodawcy w przypadku, gdy dokumentacja dotycząca narażenia zawodowego jest gromadzona w tej siedzibie.

Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej dokonuje się na formularzu określonym w przepisach w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób, a w przypadku choroby zawodowej o ostrym przebiegu lub podejrzenia, że choroba zawodowa była przyczyną śmierci pracownika - dodatkowo w formie telefonicznej. Jeżeli zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej dokonuje lekarz lub lekarz stomatolog, zgłoszenie to następuje przez przesłanie kopii skierowania na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej.

Świadczenia z tytułu choroby zawodowej

Pracownikowi, który zachorował na chorobę zawodową określoną w wykazie chorób zawodowych (wśród których znajdują się m.in. choroby następujące choroby skóry):

 1. alergiczne kontaktowe zapalenie skóry,

 2. kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia,

 3. trądzik olejowy, smarowy lub chlorowy o rozległym charakterze,

 4. drożdżakowe zapalenie skóry rąk u osób pracujących w warunkach sprzyjających rozwojowi drożdżaków chorobotwórczych,

 5. grzybice skóry u osób stykających się z materiałem biologicznym pochodzącym od zwierząt,

 6. pokrzywka kontaktowa,

 7. toksyczne zapalenie skóry z przebarwieniem wywołane przez smary lub oleje,

 8. liszaj płaski kontaktowy wywołany odczynnikami stosowanymi w fotografii barwnej,

 9. fotodermatozy zawodowe,

 10. rozległe szpecące odbarwienia lub przebarwienia skóry albo inkrustacja skóry cząstkami ciał obcych) i doznał wskutek tego uszczerbku na zdrowiu przysługują określone ustawowo świadczenia.

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia:

 1. zasiłek chorobowy - dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;

 2. świadczenie rehabilitacyjne - dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;

 3. zasiłek wyrównawczy - dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

 4. jednorazowe odszkodowanie - dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

 5. jednorazowe odszkodowanie - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;

 6. renta z tytułu niezdolności do pracy - dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;

 7. renta szkoleniowa - dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;

 8. renta rodzinna - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;

 9. dodatek do renty rodzinnej - dla sieroty zupełnej;

 10. dodatek pielęgnacyjny;

 11. pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

Przy ustalaniu prawa do świadczeń wymienionych w pkt 1-3, podstawy wymiaru i ich wysokości, a także przy ich wypłacie, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.

Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Odszkodowanie to przysługuje również w razie śmierci wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej rencisty, który był uprawniony do renty z ubezpieczenia wypadkowego.

Przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej i dodatku do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej z tytułu ubezpieczenia wypadkowego, do ustalenia wysokości tych świadczeń oraz ich wypłaty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.

Stwierdzenie choroby zawodowej warunkiem przyznania świadczenia

Świadczenia te przyznaje się na wniosek pracownika. Warunkiem przyznania świadczenia jest stwierdzenie choroby zawodowej.

Organy właściwe do rozpoznawania chorób zawodowych, o których była mowa wyżej, po dokonaniu oceny stanu zdrowia badanego przesyłają orzeczenie lekarskie w sprawie choroby zawodowej wraz z posiadaną niezbędną dokumentacją państwowemu terenowemu inspektorowi sanitarnemu. Kopię orzeczenia przesyła się m.in. zainteresowanemu pracownikowi. Pracownik, który nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarskiego o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej, może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania przez właściwy instytut naukowo-badawczy resortu zdrowia i opieki społecznej, a w odniesieniu do chorób zakaźnych i inwazyjnych - również przez akademię medyczną. Wniosek, o ponowne badanie składa się za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, która dokonywała ustaleń w sprawie rozpoznania choroby zawodowej.

Na podstawie orzeczenia, organu właściwego do rozpoznawania chorób zawodowych oraz wyników dochodzenia epidemiologicznego właściwy ze względu na siedzibę zakładu pracy inspektor sanitarny wydaje decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzję o braku podstaw do jej stwierdzenia.

Właściwy inspektor sanitarny przesyła decyzję te decyzję zainteresowanym czyli m. in. pracownikowi i zakładowi pracy, w którym pracownik był ostatnio narażony na działanie czynnika wywołującego rozpoznaną chorobę zawodową. Decyzja organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przedmiocie istnienia lub nieistnienia choroby zawodowej podlega zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Ewentualne spory o te świadczenia z tytułu choroby zawodowej przysługujące od zakładów pracy rozpatrują organy właściwe do rozstrzygania sporów ze stosunku pracy czyli sądy pracy. Ale decyzja Inspektora Sanitarnego stwierdzająca chorobę zawodową lub brak podstaw do jej stwierdzenia, nie wiąże sądu powszechnego rozpoznającego sprawę o świadczenie z tytułu choroby zawodowej.

Kontroli sądu podlegają również orzeczenia komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzające stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu i jego związek z chorobą zawodową.

Opinia zostałą sporządzona w oparciu o:

 • Ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zmianami),

 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2002 r., Nr 199, poz. 1673 ze zmianami),

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz.U. 2002 r., Nr 132, poz. 1115),

 • Uchwałę Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 czerwca 1994 r. (II PZP 4/94),

 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2000 r. (III AUa 50/2000),

 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 1982 r.(II SA 888/81).

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (10)

krzys

13.3.2018 19:3:18

Re: Kiedy można stwierdzić chorobę zawodową - opinia prawna

witam.czy malarz ktory pracowalprzy roznych remontach z powodu ubytku sluchu jednostrony kwalifikuje sie do chorob zawodowych

mirek

24.5.2017 8:29:28

Re: Kiedy można stwierdzić chorobę zawodową - opinia prawna

czy problemy płucne w tym wykryta niewydolnosci odechowa oraz praca na odlewni żeliwa 9 lat stwierdza sie jako chorobe zawodową

Ewa Czmyr

24.11.2016 21:14:28

Re: Kiedy można stwierdzić chorobę zawodową - opinia prawna

CZy trzaskajacy palec /kciuk/ mozna zaliczyc do choroby zawodowej? 22 lata pracowalam w banku przy liczeniu pieniedzy i zszywaniu dokumentow.Obecnie jestem juz na emeryturze ale palec dalej boli.

ania

19.10.2016 15:28:31

Re: Kiedy można stwierdzić chorobę zawodową - opinia prawna

Obecnie jestem po operacji uwolnienia nerwu rowka łokciowego i stwierdzoną osteotomią.Byłam na zwolnieniu przez okres pięciu miesięcy,ale wcześnie leczyłam się na drętwienie od palców po łokieć ,ale dwa lata wcześniej byłam także na zabiegu tej ręki.Mając skierowanie do szpitala wracając z pracy póżnym wieczorem przewróciłam się na schodach gdzie musiało dojść do pęknięcia kości łokciowej którą miałam poskręcaną na śruby,i czy w związku z tym mogę się ubiegać o odszkodowanie z wypadku z pracy do domu nie mając żadnych świadków wypadku.Pracuje w markecie gdzie przez całą zmianę to jest osiem godzin siedzi się na kasie i przerzuca różne ciężkie i lekkie gabarytowe towary .Czy można to uznać za chorobę zawodową pracując przez sześć lat na takim stanowisku jak kasjer-sprzedawca.

jadwiga

8.10.2016 10:45:14

Re: Kiedy można stwierdzić chorobę zawodową - opinia prawna

Dzień dobry.Osiem lat temu miałam wykonany zabieg uwolnienia nerwu rowka łokciowego lewego przez ok 7 lat nie miałam żadnych dolegliwości ale pracując na produkcji pakując na linii produkcyjnej ale na różnych działach w firmie też dzwigajac zaczeła mi drętwieć cała lewa strona ciała od 1,5 miesiąca jestem na zwolnieniu drętwienie trochę ustąpiły ale ból lewego barku i lewej reki oraz lewej kończyny dolnej jest nie do zniesienia tabletki przeciw bólowe ani maści kremy nic nie pomagaw obecnej chwili czekam na badania usg lewego barku i lewego kolana a skierowanie do szpitala otrżymałam na łokieć tenisisty czekam do 30 listopada na rozmowę z ordynatorem szpitala na wyznaczenie terninu . czy moje schorzenia kwalifikują się do choroby zawodowej mam 36 lat pracy zawodowej na produkcji. proszę o odpowiedż

emeryt

30.3.2012 14:22:2

Re: Kiedy można stwierdzić chorobę zawodową - opinia prawna

czy można starać się o uznanie choroby zawodowej (częściowej utraty słuchu) będąc 4 lata na emeryturze (,pracowałem przez 30lat w hałasie)?

kiki

6.8.2010 21:20:1

Re: Kiedy można stwierdzić chorobę zawodową - opinia prawna

mam horobę od lat która nie jest do wyleczenia ale oprucz niej mam inne choćby długotrfałe drentwienie rąk i nug czasami mam że nie mogę szklanki utrzymać w rece,a nogi tak mi dretowją od palców że nie czóje nóg i chodzić nie mogę !!!

malwa

19.4.2010 20:50:38

Re: Kiedy można stwierdzić chorobę zawodową - opinia prawna

Obecnie czekam na operację ciesni prawego nadgarstka.pracyję w handlu 13.5 roku od trzech lat leczyłam oba nadgarstki blokadami ok.12.Obecnie jedyną alternatywą jest już tylko operacja uszkodzony nerw.Nie zamierzam rezygnować z pracy(nie stac mnie na to-kredyty i małe dzieci).lekarz który przeprowadzi operację przewiduje , że po 2 miesiącach od operacji mogę stanąc do pracy.Pytanie ,czy mogę przed operacją wystąpić o stwierdzenie u mnie choroby zawodowej i czy nie będzie się to wiązało z jej utratą,a także czy po stwierdzeniu u mnie choroby zawodowej i ewentualnym jej wyleczeniu będę mogła wrócić na wcześniej zajmowane stanowisko kasjer sprzedawca w handlu hurtowym.Pozdrawiam.

Gosia

17.2.2010 21:37:19

Re: Kiedy można stwierdzić chorobę zawodową - opinia prawna

czy entezopatia nakłykcja kości ramiennej - łokieć tenisisty jest chorobą zawodową w rolnictwie?

Gosia

17.2.2010 21:2:26

Re: Kiedy można stwierdzić chorobę zawodową - opinia prawna

czy entezopatia nakłykcja kości ramiennej - łokieć tenisisty jest chorobą zawodową w rolnictwie?

Pokaż wszystkie komentarze (10)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 17.9.2018

  Jak odwołać się od mandatu drogowego?

  Jeśli wystawiono ci mandat drogowy, a masz pewność, że wypisano ci go niesłusznie, pamiętaj, że jest tylko kilka przypadków, kiedy można go uchylić. Dowiedz się, kiedy i w jaki sposób (...)

 • 9.12.2004

  Kiedy choroba pracownika jest chorobą zawodową?

  Choroba może zostać uznana za chorobę zawodową, jeżeli jest wysoce prawdopodobne, że została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy lub sposobem (...)

 • 9.12.2004

  Choroby zawodowe - zasady przyznawania świadczeń

  Choroba zawodowa musi wykazywać związek przyczynowy z wykonywaną pracą, a konkretnie z jej warunkami i rodzajem, ponieważ to z nimi właściwie wiążą się ewentualne uszczerbki na zdrowiu. Dzięki (...)

 • 28.9.2017

  Komu przysługuje opieka paliatywna i hospicyjna?

  Opieka paliatywna i hospicyjna jest to wszechstronna i całościowa opieka nad chorymi. Polega na objawowym leczeniu chorób nieuleczalnych – w tych przypadkach nie można leczyć przyczyn, (...)

 • 23.7.2010

  Przedłużenie zasiłku chorobowego

  Zdarza się, że pracownik zapadnie na chorobę szczególnie długotrwałą i poważną, a okres trwania niezdolności do pracy takiego pracownika będzie dłuższy od okresu pobierania zasiłku (...)