Kary umowne

Kiedy żądać zapłaty kary umownej? - opinia prawna

Stan faktyczny

Na podstawie umowy zleciłem firmie wykonanie robót remontowo-budowlanych. Niestety firma ta nie dotrzymała terminu realizacji umowy. Chcę więc naliczyć kary umowne przewidziane w umowie.

Opinia prawna

Naliczanie kary umownej nie jest obowiązkiem strony umowy, lecz jej uprawnieniem. Z tego też powodu, jeżeli zaistniały okoliczności uzasadniające zapłatę kary umownej, które najczęściej wskazane są w samej umowie (może to być więc opóźnienie wykonania robót) strona umowy może dochodzić swych praw w celu rekompensaty powstałej szkody.

Kary umownej można dochodzić w całości lub w części, nawet przed zakończeniem realizacji przedmiotu umowy. Przed ewentualnym wystąpieniem na drogę sądową dobrze jest jednak podjąć inne próby uzyskania kwoty należności, w szczególności poprzez wezwanie do zapłaty. Wezwanie do zapłaty należy przesłać lub dostarczyć w taki sposób, aby zapewnić sobie potwierdzenie nadania bądź potwierdzenie otrzymania wezwania, gdyż odpis wezwania trzeba będzie dołączyć do ewentualnego pozwu w tej sprawie. Wezwanie do zapłaty można wysyłać wielokrotnie, lecz oczywiście nie w nieskończoność. Gdy wezwania nie przyniosą oczekiwanych efektów należy wnieść sprawę do sądu.

W naszym przekonaniu jednak, jeżeli Wykonawca nie zapłaci kwoty kary umownej, zgodnie z wezwaniem, korzystne będzie dokonanie potrącenia kary umownej z kwoty ostatecznego rozliczenia z wykonawcą robót.

W braku procedury zapłaty kary umownej, należy przyjąć, że obowiązek jej uiszczenia powstaje z chwilą ziszczenia się przesłanki uzasadniającej zapłatę kary (w analizowanym przypadku opóźnienie). Nie ma także żadnej wymaganej prawem formy, w jakiej żądanie powinno być wyrażone, jednakże wskazane jest wcześniejsze wezwanie do zapłaty kary umownej.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Anna

15.10.2012 9:40:59

Re: Kiedy żądać zapłaty kary umownej? - opinia prawna

witam! mam pytanie - zostało złożone wezwanie do zapłaty kary umownej z tytułu nienależytego wykonania umowy (na mocy warunków umowy). Czekam juz 2 tygodnie i wciąz jestem zbywana pieniędzy w dalszym ciągu nie otrzymalam. Jakie sa terminy na zapłate kary umownej jesli sama umowa tego nie dookresla?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 25.11.2017

  Co to jest kara umowna i kiedy można ją stosować?

  Zawarcie umowy niesie za sobą ryzyko wystąpienia okoliczności powodujących niebezpieczeństwo jej niewykonania. Dotyczy to zwłaszcza umów długoterminowych. Okoliczności te oczywiście mogą (...)

 • 25.9.2017

  Miarkowanie kary umownej

  Instytucja kary umownej została uregulowana w Kodeksie cywilnym (art. 483 i nast.). Zgodnie z nim można w umowie zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania (...)

 • 20.8.2017

  Kara umowna - wybrane zagadnienia

  W obrocie gospodarczym coraz większym powodzeniem cieszy się instytucja kary umownej. Jest ona zastrzega w różnego rodzaju kontraktach, np. w umowach zlecenia czy w umowach przedwstępnych, ponieważ (...)

 • 10.12.2011

  Czy kara umowna podlega VAT?

  Instytucja kary umownej została uregulowana w art. 483 Kodeksu cywilnego i należy ją rozumieć jako rodzaj sankcji cywilnoprawnej zastrzeżonej na wypadek szkód powstałych w wyniku niewykoniania (...)

 • 27.3.2015

  Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

  Weksel jest dokumentem, w którym ktoś zobowiązuje się do zapłaty pewnej kwoty pieniędzy innej osobie. Treść i formę tego dokumentu dokładnie opisuje ustawa. Zazwyczaj jest on wręczany (...)