Koszty sądowe

Egzekucja

Koszty postepowania egzekucyjnego - opinia prawna

Stan faktyczny

Jako zakład pracy otrzymujemy nakazy komornicze do dokonania potrącenia z wynagrodzeń pracowników i przesłania kwot stanowiących spłatę zobowiązań pracownika. Koszt dokonywanych przelewów jest coraz wyższy i stanowi dla nas niemały problem. Jak dokonać obciążenia pracownika bądź komornika opłatami za te przelewy.

Porada prawna:

Czynności komornika

Zgodnie z art. 881 Kodeksu Postępowania Cywilnego komornik ma prawo wezwać zakład pracy, aby nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz: bądź przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie, albo przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi w wypadku, gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych. Komornik poucza zarazem zakład pracy o skutkach niezastosowania się do wezwania. Stosownie do okoliczności komornik może wezwać zakład pracy do przekazywania mu zajętego wynagrodzenia bezpośrednio o czym stanowi art. 881 § 4 KPC. Z powyższego przepisu jasno wynika, że komornik może nakazać zakładowi pracy (bez względu na jego formę prawno - organizacyjną) przekazywanie danej części wynagrodzenia na wskazany przez komornika rachunek bankowy, lub również na kilka takich rachunków. W przypadku gdyby zakład pracy zaniedbał obowiązków przesyłania danej części wynagrodzenia na wskazany przez komornika rachunek lub w inny sposób naruszył obowiązki wynikające z zajęcia bądź dokonał wypłaty zajętej części wynagrodzenia dłużnikowi, odpowiada za wyrządzoną przez to wierzycielowi szkodę.

Obowiązki zakładu

Ponadto zgodnie z art. 882 KPC zakład jest zobowiązany do informowania komornika o wszelkich zmianach następujących okoliczności: zmiany wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów; złożenia oświadczenie o rodzaju przeszkód uniemożliwiających wypłatę, a w szczególności podanie, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

Za niedochowanie tego obowiązku komornik obligatoryjnie wymierza osobie odpowiedzialnej w zakładzie pracy za przekazywanie wynagrodzenia grzywnę w wysokości 500 złotych.

Koszty postępowania egzekucyjnego

Istotną kwestią dla każdego zakładu pracy, na który został nałożony obowiązek przekazywania części wynagrodzenia na wskazany przez komornika rachunek (rachunki), jest sprawa kosztów z tym związanych. Problem ten jest częściowo regulowany rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników (Dz. U. 1968 r., Nr 10, poz. 52  ze zmianami). Paragraf 108 powoływanego rozporządzenia określa obowiązki zakładu pracy, w którym nastąpiło zajęcie wynagrodzenia za pracę. Należy jednak odróżnić osobę dłużnika, którą jest osoba zobowiązana do świadczeń, od osoby dłużnika zajętej wierzytelności, którym jest w tym przypadku zakład pracy. Kolejny paragraf tego rozporządzenia reguluje kwestię kosztów związanych z przekazaniem środków z zakładu pracy do osoby upoważnionej. Zgodnie zatem z paragrafem 109 cytowanego rozporządzenia wzywając dłużnika zajętej wierzytelności (a więc zakład pracy), aby należne świadczenia przekazywał lub wypłacał bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu, komornik zaznaczy, że koszty przesyłki obciążają dłużnika.

Należałoby zatem przyjąć, że koszty przelewów każdorazowo obciążają dłużnika (tj.: pracownika). Zgodnie z § 4 art. 881 KPC komornik może również wezwać zakład pracy do przekazywania mu zajętego wynagrodzenia bezpośrednio, co stało się obecnie prawie regułą. W związku z tym można przeprowadzić interpretację zgodnie, z którą również w takim przypadku koszty przekazania zajętej części wynagrodzenia obciążają dłużnika (pracownika).

Gdyby ustawodawca chciał obciążyć tymi kosztami np. komornika to powinien był uregulować to w ustawie o komornikach i sądowych i kosztach egzekucji (Dz. U. Nr. 133, poz. 882 z 1997 roku, ze zm.). Uregulowane tam zostały tylko koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym będące wydatkami komornika tj. pochodzące z jego rachunku bankowego.

Obserwuj nas na:

Tagi:  przelew, komornik

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: