e-prawnik.pl Porady prawne

Budowa studni wąskorurowej

Pytanie:

Chciałbym na działce budowlanej wykonać studnię wąskorurową wierconą. Działka znajduje się na terenie zabudowy miejskiej domków jednorodzinnych. Nie mam w zamiarze budować studni kopanej, lecz wierconej wąskorurowej do ujęcie wody pitnej na własne potrzeby. Czy potrzebne jest pozwolenie na wykonanie studni wąskorurowej? Jakie powinny być zachowane odległości od granicy działki? Czy oprócz wyżej zadanych pytań, powinienem spełnić jeszcze dodatkowo jakieś wymagania zgodne z obowiązującym prawem?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Budowa studni wąskorurowej

4.8.2006

W zakresie warunków technicznych studni należy podkreślić, że odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, co najmniej:

 1. do granicy działki - 5 m, 

 2. do osi rowu przydrożnego - 7,5 m, 

 3. do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń - 15 m, 

 4. do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód - 30 m, 

 5. do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego - 70 m.

Dopuszcza się sytuowanie studni w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki, a także studni wspólnej na granicy dwóch działek, pod warunkiem zachowania na obydwu działkach odległości, o których mowa w pkt 2-5. Przy ujęciu wód podziemnych za pomocą studni wierconej teren w promieniu co najmniej 1 m od zewnętrznej obudowy studni, powinien być pokryty nawierzchnią utwardzoną, ze spadkiem 2% w kierunku zewnętrznym, a przejście rury studziennej przez nawierzchnię utwardzoną należy uszczelnić.

Budowa studni nie wymaga pozwolenia na budowę, wymagane jest dokonanie zgłoszenia. Jeśli studnia na potrzeby zwykłego korzystania z wód ma do 30 m, to nie należy uzyskiwać pozwolenia wodnoprawnego. Studnia - jako obiekt służący do ujmowania wód podziemnych - jest traktowana jako urządzenie wodne w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy. Zgodnie z art. 141 Prawa wodnego przepisy art. 122-140 tej ustawy dotyczące wykonywania studni do poboru wód podziemnych nie naruszają przepisów ustawy - Prawo geologiczne i górnicze. Przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze i wydane na jej podstawie akty wykonawcze mają natomiast zastosowanie do ujęć wód podziemnych, przez które - w świetle definicji podanej w §2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie - rozumie się otwór wiertniczy, grupę otworów wiertniczych, obudowane źródło naturalne lub inne wyrobisko konstrukcyjnie przygotowane do korzystania z wód podziemnych. Dokumentację hydrogeologiczną sporządza się w celu:

 1. ustalenia zasobów wód podziemnych;

 2. określenia warunków hydrogeologicznych w związku z: 

 • projektowaniem odwodnień do wydobywania kopalin ze złóż,

 • wtłaczaniem wód do górotworu,

 • projektowaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi,

 • projektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne, w tym składowaniem odpadów na powierzchni,

 • bezzbiornikowym magazynowaniem substancji oraz składowaniem odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,

 • ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych,

 • zakończeniem lub zmianą poziomu odwadniania likwidowanych zakładów górniczych.

Dokumentacja hydrogeologiczna powinna określać:

 1. budowę geologiczną i warunki hydrogeologiczne badanego obszaru;

 2. warunki występowania wód podziemnych, w tym charakterystykę warstw wodonośnych określonego poziomu;

 3. jakość wody podziemnej, a w przypadku wody leczniczej także trwałość jej składu chemicznego i cechy fizyczne;

 4. przedsięwzięcia niezbędne dla ochrony środowiska;

 5. przedsięwzięcia niezbędne dla ochrony obiektów na powierzchni.

Poza wymaganiami, o których mowa wyżej, dokumentacja hydrogeologiczna powinna również określać, stosownie do potrzeb:

 1. zasoby i depresję w oznaczonych poziomach wodonośnych oraz w oznaczonym czasie;

 2. techniczne możliwości wydobycia wody;

 3. techniczne możliwości zatłaczania wód do górotworu;

 4. wpływ, jaki na stosunki wodne wywiera projektowana inwestycja, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d, lub bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;

 5. granice projektowanych stref ochronnych ujęć wód podziemnych oraz obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych;

 6. ocenę hydrogeologiczną i prognozę skutków po zakończeniu odwodnienia zakładów górniczych;

 7. rodzaj, charakter i stopień zanieczyszczeń gruntów i wód podziemnych.Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ