Małżeństwo a otrzymywanie darowizny

Pytanie:

Jestem w związku małżeńskim od czerwca 2004 roku na zasadach wspólności małżeńskiej. Nie chcemy mieć żadnych podziałów majątku. Tylko, że oboje otrzymujemy od najbliższej rodziny darowizny, które nie są opodatkowane. Tych pieniędzy zaczyna się zbierać coraz więcej, ale czy możemy z nich korzystać wspólnie, czy każdy na swoje potrzeby? Jak traktowane są darowizny w pierwszej linii pokrewieństwa w odniesieniu do wspólnoty majątkowej małżonków? Czy istnieje jakaś forma prawna, która dopuszcza wszystkie pozyskane, otrzymane pieniądze i rzeczy w wyniku darowizn wciągnąć do wspólnoty małżeńskiej, ale tylko od momentu ślubu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Powyższą kwestię reguluje art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zawiera on szczegółowe wyliczenie przedmiotów majątkowych, które w ustroju wspólności ustawowej, nie wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków, lecz należą do ich majątków osobistych. Przedmioty wymienione w art. 33 wchodzą w skład majątków osobistych z mocy samego prawa. Należą do nich także darowizny (nie ma tutaj znaczenia przez kogo zostały uczynione), o ile darczyńca nie postanowił inaczej - tj. uczynić darowiznę na rzecz obojga małżonków, tak żeby weszła ona do majątku wspólnego. W wypadku darowizny zastrzeżenie, że jej przedmiot ma należeć do majątku wspólnego, musi być objęte treścią umowy. Gdy obdarowanym jest tylko jedno z małżonków, a darczyńca postanowił, że przedmiot darowizny będzie wchodził w skład majątku wspólnego małżonków, drugie z małżonków nie staje się przez to stroną umowy darowizny, a przedmiot darowizny zostaje objęty wspólnością ustawową, bez potrzeby przyjęcia darowizny przez tego z małżonków.

Wspólne korzystanie z tych pieniędzy przedstawia się następująco. Zasadniczo przedmioty majątkowe wchodzące w skład majątku osobistego każdego z małżonków stanowią masę majątkową podlegającą ogólnym zasadom prawa cywilnego. Każde z małżonków jest wyłącznym podmiotem praw majątkowych do tych przedmiotów i związanych z nimi obowiązków. Przysługuje mu uprawnienie do korzystania z tych przedmiotów, sprawowania samodzielnego zarządu nimi oraz rozporządzania. Jednakże przy korzystaniu z tych uprawnień musi się liczyć ze spoczywającymi na nim obowiązkami prawnorodzinnymi: obowiązkiem małżonków udzielania sobie wzajemnej pomocy oraz obowiązkiem przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Oznacza to, że przykładowo mąż może darowiznę przyznaną tylko jemu rozporządzić według własnego uznania, mając jednak na względzie obowiązki spoczywające z założenia rodziny. Jednakże nie jest wykluczona możliwość dokonywania w czasie trwania wspólności ustawowej, w drodze czynności prawnej między małżonkami, przesunięć majątkowych między ich majątkami osobistymi a majątkiem wspólnym, i odwrotnie.

W drodze umowy majątkowej małżeńskiej zawartej w formie aktu notarialnego małżonkowie mogą rozszerzyć wspólność ustawową na przedmioty wchodzące w skład majątku osobistego małżonków. Jednak art. 49 § 1 pkt 1 kro stanowi, że nie można przez umowę majątkową małżeńską rozszerzyć wspólności na przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu dziedziczenia, zapisu lub darowizny. Wynika stąd, że te darowizny, które małżonek otrzymał przed zawarciem umowy o rozszerzeniu wspólności i w chwili jej zawierania stanowiły jego majątek osobisty, wejdą w skład majątku wspólnego. Wszystko co małżonek otrzyma w formie darowizny po zawarciu intercyzy będzie wchodziło w zakres jego majątku osobistego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY