e-prawnik.pl Porady prawne

Uprawnienia budowlane

Pytanie:

Mój kolega od 1982 r. posiada uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie. Obecnie ukończył zaoczne studia inżynierskie i stara się o uzyskanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń. Czy będzie dotyczył go przepis o opieczętowaniu w organie właściwym w sprawach uprawnień książki praktyki zawodowej przed rozpoczęciem dokumentowania przebiegu praktyki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994 Rozdział 3 pkt 2 ( Dz.U. nr 8 z 31.01.95 r.).

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Uprawnienia budowlane

14.3.2002

Odbycie praktyki zawodowej w celu uzyskania uprawnień budowlanych bez ograniczeń jest warunkiem uzyskania takich uprawnień. Zgodnie z art. 14 ust.3 pkt 3 Prawa budowlanego, w celu uzyskania uprawnień budowlanych bez ograniczeń potrzebne jest odbycie dwuletniej praktyki zawodowej i uzyskanie dyplomu i ukończenia studiów wyższych odpowiadających swym zakresem danej specjalności. Co ciekawe, dla uzyskania ograniczonych uprawnień budowlanych konieczne jest odbycie aż 5 lat praktyki. Jednakże powołane przez Pana/ią Rozporządzenie wymaga odbycia praktyki w czasie studiów, lub też po ich ukończeniu. Warunki odbywania praktyk są regulowane w/w Rozporządzeniem. Przepisy te nie przewidują żadnego odstępstwa od procedury odbywania praktyk. Należy więc uznać, że konieczne jest uzyskanie opieczętowania książki praktyki zawodowej w organie właściwym w sprawach uprawnień - §7 pkt 2 w/w Rozporządzenia.Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Uprawnienia budowlane

jarek

20.2.2010 8:2:51

Re: Uprawnienia budowlane

Obecnie pracuje przy budowie kanalizacji sanitarnej, jestem zatrudniony z ramienia gminy tylko wyłącznie do tego przedsięwzięcia. Cała budow jest dotowana z środków unijnych.Tak wyglądał zakres moich obowiązków przy podpisywaniu umowy: przygotowaniu przetargu i udział w postępowaniu przetargowym dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlano-montażowych, ? opracowanie raportów okresowych i raportu końcowego, ? przekazanie wykonawcy dokumentacji technicznej oraz terenu budowy, ? przyjmowanie od wykonawcy robót uzgodnionego harmonogramu robót i płatności, ? uzyskiwanie od Wykonawcy finansowego zabezpieczenie kontraktu, ? administrowanie i nadzór nad prawidłowością procesu wykonywania robót zgodnie z warunkami kontraktu, specyfikacjami technicznymi i dokumentacją projektową, ? udział w naradach spotkaniach na budowie, ? przygotowywanie dokumentów do podpisu przez Zamawiającego oraz prowadzenie korespondencji z organami nadzoru budowlanego związaną z rozpoczęciem, prowadzeniem i zakończeniem robót, ? podejmowanie wszelkich racjonalnych działań umożliwiające prawidłową realizację harmonogramu, ? przestrzeganie zasady pisemnej korespondencji w sprawach budowy (każde zgłoszenie, polecenie, decyzja, akceptacja, uzgodnienie, czy potwierdzenie, jakie wystąpią w trakcie realizacji Kontraktu poświadczone będą w formie pisemnej ? niezależnie od dziennika budowy), ? przestrzeganie terminów przedkładania dokumentów, sprawozdań na budowie, które muszą być egzekwowane i dotrzymywane, ? nadzór nad realizacją Kontraktu zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz warunkami określonymi w dokumentach kontraktowych. ? przekazanie kierownikowi budowy dziennika budowy; bieżące kontrolowanie prowadzenia dziennika budowy i książki obmiarów przez kierownika budowy, ? rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót, ? prowadzenie i przechowywanie korespondencji oraz dokumentów kontraktowych budowy, ? współpraca z projektantami w ramach nadzoru autorskiego i uzyskiwanie od projektantów wyjaśnień związanych z realizacją robót i wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, ? udział w rozstrzyganiu technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, ? inicjowanie i koordynowanie wykonywania niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych sprawdzających jakość i poprawność wykonywanych robót, ? sporządzanie protokołów odbioru robót, częściowych, końcowych, pogwarancyjnych, ? prowadzenie całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi i ludnością miejscową, ? dokonywanie systematycznych przeglądów zrealizowanych robót objętych Kontraktem, ? zbieranie zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym, ? nadzór nad wykonaniem robót poprawkowych, ? ostateczne rozliczenie Wykonawcy, przygotowanie dokumentów do ostatecznego odbioru robót i wystawienie świadectwa wypełnienia gwarancji oraz końcowego świadectwa płatności. Teaz moje pytanie: czy rodzja takiej wykonywanej pracy moge wpisywać do książki praktyk i czy będzie to honorowane przez izbe


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ