Zakaz parkowania

Pytanie:

W projekcie budowlanym była przewidziana określona liczba bezpłatnych miejsc parkingowych, a Towarzystwo Budownictwa Społecznego, po zasiedleniu osiedla, po jakimś czasie znacznie ją ograniczyło wprowadzając znaki zakazu parkowania. Czy TBS bez zgody Zarządu Dróg Miejskich może sobie samo ustawiać znaki drogowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zakładamy, że miejsca parkingowe znajdują się na nieruchomości należącej do TBS. Stąd też  ZDM nie będzie miał w tej sprawie kompetencji. Jednakże TBS jest związany projektem budowlanym i wprowadzenie zakazu parkowania w miejscu przeznaczonym w projekcie na samochody, należy potraktować jako zmianę sposobu użytkowania. 

Zgodnie bowiem z art. 5 Prawa budowlanego, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek użytkować go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Natomiast przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. Takie zmiany użytkowania podlegają zgłoszeniu. Zgłoszenia tego należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

Natomiast organ architektoniczno-budowlany powinien wnieść sprzeciw po otrzymaniu zgłoszenia, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego (jego części):  

  • obejmuje roboty budowlane objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,  
  • narusza ustalenia obowiązującego planu miejscowego albo decyzji ostatecznej o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku braku obowiązującego planu miejscowego),  
  • może spowodować niedopuszczalne zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia albo pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków albo pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych albo wprowadzenie, utrwalenie bądź  zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY