Aktualizacja operatu ewidencji gruntów

Pytanie:

Czy fakt naniesienia na mapy geodezyjne budynków w sytuacji gdy nie były wcześniej wykazane jest aktualizacją operatu ewidencji gruntów i budynków (czy przepisy dopuszczają możliwość zmiany map w inny sposób niż przez aktualizację) i czy w sytuacji niewątpliwego zlecenia przez gminę prac , mogły one zostać przyjęte do państwowego zasobu w inny sposób niż na wniosek gminy?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Aktualizacja operatu ewidencji gruntów

Zasady aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków zostały określone w Rozporządzeniu Ministra rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r., Nr 38 poz. 454). Aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje przez wprowadzenie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych. Zgodnie z § 45 ust. 2 rozporządzenia do aktualizacji operatu stosuje się odpowiednio § 35 rozporządzenia.

Zatem źródłami danych ewidencyjnych niezbędnych do przeprowadzenia aktualizacji będą:

  • materiały i informacje zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym

  • wyniki pomiarów fotogrametrycznych

  • wyniki terenowych pomiarów geodezyjnych

  • dane zawarte w innych ewidencjach i rejestrach, prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów przez: sądy, organy administracji publicznej oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne

  • dane zawarte w dokumentach udostępnionych przez zainteresowane osoby, organy i jednostki organizacyjne

  • dane zawarte w dokumentacji architektoniczno - budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji publicznej

  • wyniki oględzin

Dane zawarte w ewidencji podlegają aktualizacji z urzędu lub na wniosek osób, organów i jednostek organizacyjnych władających nieruchomościami lub sprawującymi nad nimi zarząd. Aktualizacji danych dokonuje się z urzędu zgodnie z § 46 ust. 2 na podstawie przedłożonych dokumentów, którymi będą:

a) prawomocne orzeczenia sądowe, akty notarialne, ostateczne decyzje administracyjne, akty normatywne

b) opracowania geodezyjne i kartograficzne, przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające wykazy zmian danych ewidencyjnych

c) dokumentacja architektoniczno - budowlanej gromadzona i przechowywana przez organy administracji publicznej

d) ewidencje publiczne prowadzone na podstawie innych przepisów

Ponieważ w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym znajdują się m.in. opracowania powstałe w wyniku wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych, do których zalicza się pomiary sytuacyjno - wysokościowe, to naszym zdaniem jest to podstawa do dokonania aktualizacji map geodezyjnych z urzędu przez starostwo.

Odpowiedź na drugie Pana pytanie znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz. Zgodnie z § 7 rozporządzenia po zakończeniu prac geodezyjnych lub kartograficznych wykonawca przekazuje dokumentację do zasobu w formie i zakresie przewidzianych w standardach technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. Wykonawcami są z kolei podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a także inne jednostki organizacyjne utworzone zgodnie z przepisami prawa lub osoby działające w imieniu tej jednostki organizacyjnej, jeżeli przedmiot ich działania obejmuje prowadzenie tych prac.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak zaktualizować metraż mieszkania w księdze wieczystej - opinia prawna

Jak zaktualizować metraż mieszkania w księdze wieczystej - opinia prawna

  Stan faktyczny Obrót na rynku nieruchomości jest już od dłuższego czasu bardzo duży. Jego przedmiotem są najczęściej lokale będące przedmiotem odrębnej własności oraz własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu. Zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu wiąże (...)

Kto dostanie wypis z operatu ewidencyjnego?

Kto dostanie wypis z operatu ewidencyjnego?

Jaka ustawa dotyczy ewidencji gruntów i budynków?Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne obowiązuje od 1 kwietnia 2009 r. Zmiany dotyczą udostępniania informacji o gruntach, budynkach i lokalach z ewidencji gruntów i budynków zawartych (...)

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - problem nieuzasadnionej aktualizacji opłaty rocznej

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - problem nieuzasadnionej aktualizacji opłaty rocznej

Utrzymujące się od kilku lat wysokie ceny na rynku nieruchomości sprawiają, że przedsiębiorcy zamierzający prowadzić działalność gospodarczą z wykorzystaniem nieruchomości gruntowych, już na pierwszym etapie planowanej inwestycji muszą dysponować znacznymi środkami finansowymi. Fundusze (...)

Pozwolenie na budowę i inne niezbędne formalności przy przebudowie mieszkania - opinia prawna

Pozwolenie na budowę i inne niezbędne formalności przy przebudowie mieszkania - opinia prawna

Stan faktyczny   Jestem właścicielem mieszkania w kamienicy. Wspólnota mieszkaniowa to, łącznie ze mną, 10 lokali i 3 lokale gminne. Mieszkam na poddaszu i chciałbym powiększyć mieszkanie o część strychu, która do niego przylega. Proszę o określenie kolejnych czynności prawnych (...)

Zasady korzystania z własnego jeziora - opinia prawna

Zasady korzystania z własnego jeziora - opinia prawna

Stan faktyczny  Jestem właścicielem jeziora. Jest to zbiornik naturalny o powierzchni ca 3000 m2, zakupiony aktem notarialnym w ubiegłym roku, z tym że w ewidencji gruntów jest oznaczony jako nieużytki (N), nie zaś jako wody stojące (w). Jezioro nie ma stałego połączenia z wodami płynącymi, (...)

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów a pomoc publiczna Art. 14  ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele (...)

Jak zaktualizować metraż mieszkania w księdze wieczystej - opinia prawna

Jak zaktualizować metraż mieszkania w księdze wieczystej - opinia prawna

  Stan faktyczny Obrót na rynku nieruchomości jest już od dłuższego czasu bardzo duży. Jego przedmiotem są najczęściej lokale będące przedmiotem odrębnej własności oraz własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu. Zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu wiąże (...)

Kto dostanie wypis z operatu ewidencyjnego?

Kto dostanie wypis z operatu ewidencyjnego?

Jaka ustawa dotyczy ewidencji gruntów i budynków?Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne obowiązuje od 1 kwietnia 2009 r. Zmiany dotyczą udostępniania informacji o gruntach, budynkach i lokalach z ewidencji gruntów i budynków zawartych (...)

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - problem nieuzasadnionej aktualizacji opłaty rocznej

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - problem nieuzasadnionej aktualizacji opłaty rocznej

Utrzymujące się od kilku lat wysokie ceny na rynku nieruchomości sprawiają, że przedsiębiorcy zamierzający prowadzić działalność gospodarczą z wykorzystaniem nieruchomości gruntowych, już na pierwszym etapie planowanej inwestycji muszą dysponować znacznymi środkami finansowymi. Fundusze (...)

Pozwolenie na budowę i inne niezbędne formalności przy przebudowie mieszkania - opinia prawna

Pozwolenie na budowę i inne niezbędne formalności przy przebudowie mieszkania - opinia prawna

Stan faktyczny   Jestem właścicielem mieszkania w kamienicy. Wspólnota mieszkaniowa to, łącznie ze mną, 10 lokali i 3 lokale gminne. Mieszkam na poddaszu i chciałbym powiększyć mieszkanie o część strychu, która do niego przylega. Proszę o określenie kolejnych czynności prawnych (...)

Zasady korzystania z własnego jeziora - opinia prawna

Zasady korzystania z własnego jeziora - opinia prawna

Stan faktyczny  Jestem właścicielem jeziora. Jest to zbiornik naturalny o powierzchni ca 3000 m2, zakupiony aktem notarialnym w ubiegłym roku, z tym że w ewidencji gruntów jest oznaczony jako nieużytki (N), nie zaś jako wody stojące (w). Jezioro nie ma stałego połączenia z wodami płynącymi, (...)

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów a pomoc publiczna Art. 14  ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele (...)

Jak wyjechać na leczenie do uzdrowiska?

Jak wyjechać na leczenie do uzdrowiska?

Dowiedz się, jak pacjent może załatwić sobie wyjazd na leczenie do uzdrowiska. Najważniejsze skierowanie Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Jest ono konieczne.  Dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą być kierowane (...)

Nie ma renty planistycznej gdy operat szacunkowy stracił ważność

Nie ma renty planistycznej gdy operat szacunkowy stracił ważność

  Nie ma opłaty, gdy wycena jest nieważna. Właściciel działki nie będzie musiał płacić renty planistycznej, jeżeli zdezaktualizował się operat szacunkowy. Do takich wniosków doszedł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (II SA/Po 811/08). Odwołał się do niego jeden (...)

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości to postępowanie, w wyniku którego określa się wartość nieruchomości. Wycena nieruchomości może być dokonywana dla różnych celów (np. w celu ustalenia wysokości odszkodowania, przy udzielaniu kredytu hipotecznego, w trakcie spraw sądowych albo w celach (...)

Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców majątkowych

Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców majątkowych

Rzeczoznawca majątkowy, który nie wykonuje czynności zawodowych zgodnie z przepisami prawa, standardami zawodowymi oraz zasadami etyki zawodowej, podlega odpowiedzialności zawodowej. Wykonujący zawód rzeczoznawca majątkowy podlega odpowiedzialności zawodowej już od dnia wpisu do (...)

Zmiany w zasadach dotyczących ustanawiania hipotek na nieruchomościach rolnych

Zmiany w zasadach dotyczących ustanawiania hipotek na nieruchomościach rolnych

W dniu 30 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 585 - dalej ustawa).             (...)

Wyceny nieruchomości – będzie standard porównawczy

Wyceny nieruchomości – będzie standard porównawczy

W konsultacjach publicznych jest projekt standardu wyceny nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego. Przy określaniu wartości nieruchomości to podejście najbardziej powszechne i najczęściej stosowane przez rzeczoznawców majątkowych. Po co standard wyceny nieruchomości? Brak (...)

Odpady pod większą kontrolą

Odpady pod większą kontrolą

Pakiet rozwiązujący problem porzucania odpadów i pożarów wysypisk obejmuje nowelizację ustawy o odpadach, której celem jest uszczelnienie systemu oraz eliminacja nieprawidłowości w gospodarce odpadowej. Ma temu służyć też nowelizacja ustawy o Inspekcji Ochrony (...)

Zmiany dla rzeczoznawców, pośredników i zarządców nieruchomości

Zmiany dla rzeczoznawców, pośredników i zarządców nieruchomości

1 września 2017 r. weszły w życie zmiany związane z gospodarowaniem nieruchomościami. Rozwiązania oczekiwane przez środowiska zawodowe wprowadziła nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami z 20 lipca 2017 r. Jakie zmiany dotyczą rzeczoznawców majątkowych? Organizacje zawodowe (...)

Jak wyjechać na leczenie do uzdrowiska?

Jak wyjechać na leczenie do uzdrowiska?

Dowiedz się, jak pacjent może załatwić sobie wyjazd na leczenie do uzdrowiska. Najważniejsze skierowanie Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Jest ono konieczne.  Dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą być kierowane (...)

Kto dostanie wypis z operatu ewidencyjnego?

Kto dostanie wypis z operatu ewidencyjnego?

Jaka ustawa dotyczy ewidencji gruntów i budynków?Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne obowiązuje od 1 kwietnia 2009 r. Zmiany dotyczą udostępniania informacji o gruntach, budynkach i lokalach z ewidencji gruntów i budynków zawartych (...)

Nie ma renty planistycznej gdy operat szacunkowy stracił ważność

Nie ma renty planistycznej gdy operat szacunkowy stracił ważność

  Nie ma opłaty, gdy wycena jest nieważna. Właściciel działki nie będzie musiał płacić renty planistycznej, jeżeli zdezaktualizował się operat szacunkowy. Do takich wniosków doszedł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (II SA/Po 811/08). Odwołał się do niego jeden (...)

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości to postępowanie, w wyniku którego określa się wartość nieruchomości. Wycena nieruchomości może być dokonywana dla różnych celów (np. w celu ustalenia wysokości odszkodowania, przy udzielaniu kredytu hipotecznego, w trakcie spraw sądowych albo w celach (...)

Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców majątkowych

Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców majątkowych

Rzeczoznawca majątkowy, który nie wykonuje czynności zawodowych zgodnie z przepisami prawa, standardami zawodowymi oraz zasadami etyki zawodowej, podlega odpowiedzialności zawodowej. Wykonujący zawód rzeczoznawca majątkowy podlega odpowiedzialności zawodowej już od dnia wpisu do (...)

Zmiany w zasadach dotyczących ustanawiania hipotek na nieruchomościach rolnych

Zmiany w zasadach dotyczących ustanawiania hipotek na nieruchomościach rolnych

W dniu 30 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 585 - dalej ustawa).             (...)

Wyceny nieruchomości – będzie standard porównawczy

Wyceny nieruchomości – będzie standard porównawczy

W konsultacjach publicznych jest projekt standardu wyceny nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego. Przy określaniu wartości nieruchomości to podejście najbardziej powszechne i najczęściej stosowane przez rzeczoznawców majątkowych. Po co standard wyceny nieruchomości? Brak (...)

Odpady pod większą kontrolą

Odpady pod większą kontrolą

Pakiet rozwiązujący problem porzucania odpadów i pożarów wysypisk obejmuje nowelizację ustawy o odpadach, której celem jest uszczelnienie systemu oraz eliminacja nieprawidłowości w gospodarce odpadowej. Ma temu służyć też nowelizacja ustawy o Inspekcji Ochrony (...)

Zmiany dla rzeczoznawców, pośredników i zarządców nieruchomości

Zmiany dla rzeczoznawców, pośredników i zarządców nieruchomości

1 września 2017 r. weszły w życie zmiany związane z gospodarowaniem nieruchomościami. Rozwiązania oczekiwane przez środowiska zawodowe wprowadziła nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami z 20 lipca 2017 r. Jakie zmiany dotyczą rzeczoznawców majątkowych? Organizacje zawodowe (...)

Uzdrowiska trują. Alarmujący raport NIK

Uzdrowiska trują. Alarmujący raport NIK

Działalność części uzdrowisk - wbrew ich nazwie - zagraża naturze. Wytwarzane po zabiegach ścieki, błędnie traktowane jak komunalne lub bytowe, trafiają do środowiska. Tymczasem eksperci są pewni, że siarczany i chlorki pochodzące z zakładów leczniczych to ścieki przemysłowe, które (...)

NIK o nabywaniu nieruchomości pod budowę dróg krajowych

NIK o nabywaniu nieruchomości pod budowę dróg krajowych

Osoby wywłaszczone na podstawie drogowej specustawy miesiącami czekają na odszkodowania za swoje nieruchomości. Przepisy wprawdzie przewidują krótkie terminy ustalenia wysokości odszkodowania, ale w praktyce nie są one dotrzymywane. Przyznawane odszkodowania są często zaniżane lub zawyżane (...)

Pozwolenie wodnoprawne a prawa właścicieli sąsiednich działek - opinia prawna

Pozwolenie wodnoprawne a prawa właścicieli sąsiednich działek - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem właścicielem elektrowni wodnej. Teren, na którym ułożony jest rurociąg, należy do innego właściciela. Rurociąg jest ułożony w ten sposób, że część jest zakopana a część jest na powierzchni ziemi. Na terenie jednej działki zmieniłem trasę biegu rury, ale (...)

Nowe zasady wyceny wywłaszczanych nieruchomości

Nowe zasady wyceny wywłaszczanych nieruchomości

Dnia 26 sierpnia wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z 14 lipca w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. nr 165, poz. 985). Nowelizacja ta zmienia pewne zasady wyceniania nieruchomości w przypadku wywłaszczeń. Przy dokonywaniu (...)

Co zrobić gdy potrzebujesz dokonać wyceny nieruchomości?

Co zrobić gdy potrzebujesz dokonać wyceny nieruchomości?

Ile warta jest działka lub magazyn. Przedsiębiorca, który chce zaciągnąć kredyt hipoteczny, musi przeprowadzić wycenę nieruchomości. Nie obędzie się tu bez pomocy eksperta. Ile są warte działka, magazyn czy lokal użytkowy? Inwestor dowie się tego z operatu szacunkowego. Najczęściej (...)

Zmienią się zasady dokonywania wycen nieruchomości

Zmienią się zasady dokonywania wycen nieruchomości

Rzeczoznawcom majątkowym ma być łatwiej oceniać wartość gruntów i budynków na potrzeby operatów. Tak wynika z przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury noweli rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Zmienią się m.in. zasady dokonywania wycen (...)

Czy ubezpieczenie OC musi mieć firma czy jej pracownik?

Czy ubezpieczenie OC musi mieć firma czy jej pracownik?

Czym innym jest ubezpieczenie wystawione na firmę startującą w przetargu, a czym innym polisa wystawiona na zatrudnionego w niej pracownika. Poznańska Agencja Nieruchomości Rolnych zorganizowała przetarg na wykonanie operatów określających wartość nieruchomości. Jeden z uczestniczących (...)

Jak ustalić wysokość opłaty planistycznej?

Jak ustalić wysokość opłaty planistycznej?

Wysokość opłaty planistycznej musi uwzględniać wszystkie składniki zarówno obecnej, jak i poprzedniej wartości nieruchomości.   (...)Wymierza się ją, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM PRAWNE

Jak odnaleźć numer księgi wieczystej?

Jak odnaleźć numer księgi wieczystej? moja mam jest wlascicielka mieszkania , od pewnego czasu ma problem z pamiecia ,nie mozemy odnalez dokumentow , ktore zostaly dobrze schowane i zapomniane : czy (...)

zasiedzenie nieruchomości - jakieś szanse?

zasiedzenie nieruchomości - jakieś szanse? Witam, zamierzam złożyć do Sądu wniosek o zasiedzenie nieruchomości składającej się z 8 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni około 0,7000 (...)

Jak odnaleźć numer księgi wieczystej?

Jak odnaleźć numer księgi wieczystej? moja mam jest wlascicielka mieszkania , od pewnego czasu ma problem z pamiecia ,nie mozemy odnalez dokumentow , ktore zostaly dobrze schowane i zapomniane : czy (...)

zasiedzenie nieruchomości - jakieś szanse?

zasiedzenie nieruchomości - jakieś szanse? Witam, zamierzam złożyć do Sądu wniosek o zasiedzenie nieruchomości składającej się z 8 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni około 0,7000 (...)

Operat szacunkowy.

Operat szacunkowy. Witam! Po sprzedaniu działki miasto zmieniło plan przestrzennego zagospodarowania terenu. W związku z tym musiałem zapłacić podatek od wzrostu wartości nieruchomości. W tym celu (...)

jak zaskarzyć operat szacunkowy za niska cena?

jak zaskarzyć operat szacunkowy za niska cena? jak zaskarzyć operat szacunkowy za niska cena?

rozwód - podział mieszkania

rozwód - podział mieszkania Mieszkam z mężem w mieszkaniu własnościowym, spółdzielczym (przydział jest na nas dwoje). Część ceny mieszkania (ok. 40%)zapłaciliśmy z pieniędzy uzyskanych ze (...)

Domofon w bloku wspolnoty mieszaniowej/ operat szacunkowy

Domofon w bloku wspolnoty mieszaniowej/ operat szacunkowy Witam 1.Zaadaptowałam strych w bloku wielorodzinnym na mieszkanie. Wszystkie koszty budowy poniosłam sama. Zwróciłam się do wspólnoty (...)

wycena nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym

wycena nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym Czy w obecnym stanie prawnym możliwa jest wycena nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika, bez wglądu do np. mieszkania? (...)

Przekształcenie własności gruntu w prawo własności a działalność gospodarcza

Przekształcenie własności gruntu w prawo własności a działalność gospodarcza Witam, Mam mieszkanie i chcę przekształcić prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe (...)

Operat szacunkowy.

Operat szacunkowy. Witam! Po sprzedaniu działki miasto zmieniło plan przestrzennego zagospodarowania terenu. W związku z tym musiałem zapłacić podatek od wzrostu wartości nieruchomości. W tym celu (...)

jak zaskarzyć operat szacunkowy za niska cena?

jak zaskarzyć operat szacunkowy za niska cena? jak zaskarzyć operat szacunkowy za niska cena?

rozwód - podział mieszkania

rozwód - podział mieszkania Mieszkam z mężem w mieszkaniu własnościowym, spółdzielczym (przydział jest na nas dwoje). Część ceny mieszkania (ok. 40%)zapłaciliśmy z pieniędzy uzyskanych ze (...)

Domofon w bloku wspolnoty mieszaniowej/ operat szacunkowy

Domofon w bloku wspolnoty mieszaniowej/ operat szacunkowy Witam 1.Zaadaptowałam strych w bloku wielorodzinnym na mieszkanie. Wszystkie koszty budowy poniosłam sama. Zwróciłam się do wspólnoty (...)

wycena nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym

wycena nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym Czy w obecnym stanie prawnym możliwa jest wycena nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika, bez wglądu do np. mieszkania? (...)

Przekształcenie własności gruntu w prawo własności a działalność gospodarcza

Przekształcenie własności gruntu w prawo własności a działalność gospodarcza Witam, Mam mieszkanie i chcę przekształcić prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe (...)

droga dojazdowa

droga dojazdowa Witam jestem, jak mi się wydaje, w dosyć trudnej sytuacji A mianowicie rodzice odpisali mi działkę rolna wraz z zabudowaniami w 1999 r. Działkę tą otrzymali w spadku po rodzicach (...)

Dzień dobry, Mam problem związany z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. w sierpniu 2014

Dzień dobry, Mam problem związany z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. w sierpniu 2014 Dzień dobry, Mam problem związany z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. w sierpniu 2014 roku (...)

Rów melioracyjny-zgoda na budowę przepustu? Zgłoszenie?

Rów melioracyjny-zgoda na budowę przepustu? Zgłoszenie? Witam, przez moją działkę przebiega rów melioracyjny o symbolu w planie zagospodarowania WS (wody powierzchniowe śródlądowe). W kontekście (...)

Zasiedzenie służebności drogi koniecznej

Zasiedzenie służebności drogi koniecznej Witam serdecznie, Chciałbym prosić o udzielenie porady oraz wyrażenie Państwa opinii na temat zasiedzenia służebności gruntowej. Otóż od roku 1990 (czyli (...)

Witam serdecznie, Chciałbym prosić o udzielenie porady oraz wyrażenie Państwa opinii na temat zasiedzenia

Witam serdecznie, Chciałbym prosić o udzielenie porady oraz wyrażenie Państwa opinii na temat zasiedzenia Witam serdecznie, Chciałbym prosić o udzielenie porady oraz wyrażenie Państwa opinii na (...)

Porady prawne