Brak ubezpieczenia OC nieużywanego samochodu

Pytanie:

Skoro OC pojazdu jest obowiązkowe, to czy za posiadanie nieubezpieczonego pojazdu - nieużywanie go (auto stoi w szopie) grozi jakaś kara?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.4.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Brak ubezpieczenia OC nieużywanego samochodu

Osoba fizyczna lub prawna, która nie dopełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC zgodnie z ogólnymi warunkami tego ubezpieczenia, jest obowiązana wnieść opłatę. Należności z tytułu takiej opłaty podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i przedawniają się z upływem lat trzech od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia. fakt ubezpieczenia OC pojzadu podlega kontroli uprawnionym organom. Jeżeli osoba kontrolowana nie przedstawi organowi uprawnionemu lub obowiązanemu do przeprowadzania kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego dokumentu potwierdzającego zawarcie tej umowy, organ zawiadamia o powyższym pisemnie, w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia lub zakończenia kontroli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Po otrzymaniu zawiadomienia, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wzywa wskazaną osobę do uiszczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, opłaty za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia lub udokumentowania zawarcia umowy ubezpieczenia zgodnie z ogólnymi warunkami tego ubezpieczenia. Po bezskutecznym upływie terminu dochodzenie roszczenia następuje na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne